ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. Trnava: SSV, 2006, 64 s. ISBN 80-7162-594-9

BENEDIKT XVI.: Sacramentum caritatis. Posynodálna apoštolská exhortácia. Trnava: SSV, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7162-659-6

BENEDIKT XVI.: Verbum Domini. Posynodálna apoštolská exhortácia o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Trnava: SSV, 2011, 168 s. ISBN 978-80-7162-868-2

Biblia, Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava : SSV, 2012, 1876 s. ISBN 978-80-7162-907-8.

BISKUPSKÁ SYNODA: 13. riadne valné zhromaždenie Biskupskej synody Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery – Lineamenta. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nova-evanjelizacia-na-odovzdavanie-krestanskej-viery-lineamenta (03.06.2018)

BOHÁČ, V.; PETRÍK, Ľ.; PALOČKO, Š.; MOJZEŠ M.: Druhý vatikánsky koncil a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. 2012. Prešov: UNIPO GTF, 2012, 143 s. ISBN 978-80-555-1033-0

BOHÁČ, V.: Liturgický rok v byzantskom obrade. Prešov: UNIPO GTF, 2017, 208 s. ISBN 978-80-555-0873-3

Cerkovnyj ustav – liturgický poriadok na rok 2014/15. Prešov: Petra, 2014, 135 s. ISBN 978-80-8099-088-6

ČÍŽEK, A.: Synaxár, Prešov: Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, 321 s. ISBN 80-967341-1-3

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: SSV – Vojtech spol. s.r.o., 2008, 848, ISBN 978-80-7162-738-8

FAUSTY, S.: Nad evangeliem podle Jana. Praha: Paulínky, 2014. 628 s. ISBN 978-80-7450-119-7

FAUSTY, S.: Nad evangeliem podle Lukáše. Praha: Paulínky, 2011. 847 s. ISBN 978-80-7540-025-1

FAUSTY, S.: Nad evangeliem podle Marka. Praha: Paulínky, 2007. 470 s. ISBN 978-80-86949-39-0

FAUSTY, S.: Nad evangeliem podle Matouše. Praha: Paulínky, 2009. 632 s. ISBN 978-80-86949-77-2

FRANTIŠEK: Evangelii gaudium. Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. Trnava: SSV, 2014, 202 s. ISBN 978-80-8161-044-8

FRANTIŠEK: Lumen fidei. Encyklika o svetle viery Trnava: SSV, 2013, 70 s. ISBN 978-80-716-998-6

JÁN PAVOL II.: Novo millennio ineunte. Apoštolský list na začiatku tisícročia. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/novo-millennio-ineunte (30.11.2018)

JÁN PAVOL II.: Ut unum sint. Encyklika o ekumenickom úsilí. http://www.grkat.nfo.sk/Texty/utunumsint.pdf (30.11.2018)

Katechizmus Katolíckej cirkvi. Promulgovaný pápežom Jánom Pavlom II. apoštolskou konštitúciou Fidei depositum (11.10.1992), slovenský preklad, 5. vydanie – Trnava: SSV, 2007, 918 s. ISBN 978-80-7162-657-2

KÓDEX KÁNONOV VÝCHODNÝCH CIRKVÍ CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ľubline vo vydavateľstve Ľublinskej arcidiecézy Gaudium, 2012, 882 s. ISBN 978-83-7548-090-0

KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ: Homiletické direktórium. Trnava: SSV, 2017, 150 s. ISBN 978-80-8161-280-0

Malý trebník. Prešov: Petra, 2006, 120 s. ISBN 80-89007-73-2

PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. Posynodálna apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete (08.12.1975). Trnava: SSV, 1999, 120 s. ISBN 80-7162-266-4

PETRÍK, Ľ.: Homiletika (nielen) pre gréckokatolíkov. Prešov: UNIPO GTF, 2015, 313 s. ISBN 978-80-555-1517-5

Sväté evanjelium. Michalovce: Misionár, 2001, 474 s. ISBN 80-88724-08-2

TYROL, A.: Kurz lektorov a žalmistov. Svit: KBD, 2007, 123 s. ISBN 978-80-89120-10-9

UTIERNE na celý rok (nedeľné, sviatočné i všedné) a bežné i kráľovské HODINKY. Michalovce: Misionár, 2009, 672 s. ISBN 978-80-88724-43-8

V brázde Metodovej 2015, Košice: Byzant, 2014, 131 s. ISBN 978-80-85581-66-9

VEČIERNE – Keď sme prišli k západu slnka. Michalovce: Misionár, 2013, 748 s. ISBN 978-80-88724-61-2