Sväté evanjelium podľa Lukáša

Sväté evanjelium podľa Lukáša sa začína čítať v pondelok po Povýšení Kríža a číta sa celých dvanásť týždňov. Potom sa päť dní číta evanjelium podľa Marka, no v sobotu a nedeľu opäť Lukáš.


1. zač. Lk 1, 1 – 4; Úvodný Lukášov predslov
KKC 714: Očakávanie mesiáša a Ducha v Starom zákone
KKC 1965-1974: Nový zákon evanjeliá
KKC 106, 108, 515: Boh inšpiroval autorov Písma aj čitateľov
KKC 787-795: Cirkev – Kristovo telo

2. zač. Lk 1, 5 – 23; Zachariáš a Alžbeta; Aký bude Ján Krstiteľ? Zachariáš pre svoju neveru onemie.
KKC 714: Očakávanie mesiáša a Ducha v Starom zákone
KKC 1965-1974: Nový zákon evanjeliá
KKC 106, 108, 515: Boh inšpiroval autorov Písma aj čitateľov
KKC 787-795: Cirkev – Kristovo telo

3. zač. Lk 1, 24 – 38; Anjel Gabriel pozdravuje Pannu Máriu; Počatie Ježiša.
KKC 411, 489-493, 722, 2001, 2853: Božia príprava, Nepoškvrnené počatie

4. zač. Lk 1, 39 – 80; Mária pozdravuje Alžbetu; Máriina pieseň; Alžbeta rodí Jána; Pieseň Zachariáša, ktorý znova rozpráva; Jánove skutky; Jánov duchovný rast.
KKC 441, 966 – 971, 974, 975, 2853: Mária, nová Eva je vzatá do neba
KKC 773, 829, 967, 972: Mária, eschatologická ikona cirkvi
KKC 2673 – 2679: V modlitbe s Máriou
KKC 484-494: Zvestovanie
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 143-149, 494, 2087: Poslušnosť viery
KKC 148, 495, 717, 2676: Navštívenie
KKC 462, 606-607, 2568, 2824: Syn sa vtelil aby splnil Otcovu vôľu
KKC 523, 717, 2676, 448, 495, 2477, 148, 2676, 2097, 722, 2619, 2675, 148, 971, 2676, 273, 2599, 2807, 2827, 2465, 706, 422, 2619, 422, 717, 706, 523.

5. zač. Lk 2, 1 – 19; Rozkaz cisára Augusta; Narodenie Krista Spasiteľa. Pieseň anjelov.
KKC 456-460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho Narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježíš je Davidovým synom
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 464-469: Ježíš Kristus – pravý Boh a pravý človek
KKC 495, 2677: Mária je Božia Matka
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: Naše prijatie za Božie deti
KKC 527, 577-582: Ježíš dodržuje Zákon a zdokonaľuje ho
KKC 580, 1972: Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777-2778: Skrze Svätého Ducha môžeme nazývať Boha „Abba – Otec“
KKC 430-435, 2666-2668, 2812: Meno Ježíš
KKC 525, 515, 486, 525, 333, 437, 448, 695, 559, 725, 724, 2599.

6. zač. Lk 2, 20 – 22; Obrezanie Ježiša; Máriino očisťovanie.
KKC 456-460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho Narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježíš je Davidovým synom
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 527, 529.

7. zač. Lk 2, 23 – 24;
KKC 531-534: Svätá rodina
KKC 1655-1658, 2204-2206: Kresťanská rodina ako domáca cirkev
KKC 2214-2233: Povinnosti členov rodiny
KKC 529, 583, 695: Predstavenie v Chráme
KKC 144-146, 165, 489, 2572, 2676: Abrahám a Sára – vzory vo viere
KKC 529, 583.

8. zač. Lk 2, 25 – 52; Simeon berie Ježiša do náručia; Simeonova pieseň; Prorokyňa Anna; Ježišov rast na duchu; Ježiš má dvanásť rokov a počúva i kladie otázky učiteľom vo svätyni.
KKC 531-534: Svätá rodina
KKC 1655-1658, 2204-2206: Kresťanská rodina ako domáca cirkev
KKC 2214-2233: Povinnosti členov rodiny
KKC 529, 583, 695: Predstavenie v Chráme
KKC 144-146, 165, 489, 2572, 2676: Abrahám a Sára – vzory vo viere
KKC 437, 497, 532-534, 1014, 1846, 2177: Svätý Jozef
KKC 2214-2220: Povinnosť detí a ich rodičov
KKC 711, 695, 713, 575, 587, 149, 618, 583, 534, 503, 517, 2196, 2599, 531, 472.

9. zač. Lk 3, 1 – 18; Ján Krstiteľ ohlasuje; Jeho svedectvo o Ježišovi.
KKC 522, 711-716, 722: Proroci a očakávanie Mesiáša
KKC 523, 717-720: Poslanie Jána Krstiteľa
KKC 1042-1050: Nové nebesia a nová zem
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 523-524, 535: Ján pripravuje cestu Mesiášovi
KKC 430-435: Ježiš Spasiteľ
KKC 5353, 1460, 5353, 2447, 696.

10. zač. Lk 3, 19 – 22; Herodes zatvoril Jána do väzenia; Ježiš sa dáva pokrstiť.
KKC 608, 2600, 536.

11. zač. Lk 3, 23 – 38; Ježišov rodokmeň.
KKC 535.

12. zač. Lk 4, 1 – 15; Ježiš sa postí a je pokúšaný.
KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokušenie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás v pokušenia“
KKC 1505: Kristus nás oslobodzuje od zla
KKC 142-143, 309: Viera znamená podriadiť sa Bohu, neprítomnosť Boha, odpoveď na zlo
KKC 59-63: Boh utvára kňazský ľud skrze Abraháma a Exodus
KKC 695, 2855, 2096, 2119, 538.

13. zač. Lk 4, 16 – 22; Vyučuje v Nazarete; Všetci sa divia.
KKC 436, 1241, 1546: Kristus Prorok
KKC 904-907: Náš podiel na Kristovom prorockom úrade
KKC 103-104: Viera, princíp večného života
KKC 1822-1829: Láska
KKC 772-773, 953: Spoločenstvo v Cirkvi
KKC 314, 1023, 2519: Tí uvidia Boha v nebi „tvárou v tvár“
KKC 436, 1286, 544, 2443, 695, 714, 1168.

14. zač. Lk 4, 23 – 30; Prorok vo svojej vlasti nie je vzácny.
KKC 436, 1241, 1546: Kristus Prorok
KKC 904-907: Náš podiel na Kristovom prorockom úrade
KKC 103-104: Viera, princíp večného života
KKC 1822-1829: Láska
KKC 772-773, 953: Spoločenstvo v Cirkvi
KKC 314, 1023, 2519: Tí uvidia Boha v nebi „tvárou v tvár“

15. zač. Lk 4, 31 – 36; Démon je vyhnaný.
16. zač. Lk 4, 37 – 5, 1; Petrova testiná je uzdravená; Aj všetci chorí; Aj démoni vyznávajú, že Ježiš je Kristus; Ježiš vyučuje z loďky.
KKC 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053: Všetci sme povolaní nasledovať Krista
KKC 2144, 2732: Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti
KKC 631-644: Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania

17. zač. Lk 5, 2 – 11; Lov rýb.
KKC 1335: Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie
KKC 814-815, 949-959: Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve
KKC 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053: Všetci sme povolaní nasledovať Krista
KKC 2144, 2732: Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti
KKC 631-644: Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania
KKC 208.

18. zač. Lk 5, 12 – 16; Malomocný; Kristus sa modlí na púšťach.
KKC 1335: Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie
KKC 814-815, 949-959: Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve
KKC 2602.

19. zač. Lk 5, 17 – 26; Ochrnutý.
KKC 1335: Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie
KKC 814-815, 949-959: Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve
KKC 1116.

20. zač. Lk 5, 27 – 32; Mýtnik Lévi.
KKC 588.

21. zač. Lk 5, 33 – 39; Pôsty a tiesne apoštolov po Kristovom vystúpení do neba; Prišívanie novej záplaty na starý odev; Nové víno nalievané do starých mechov.

22. zač. Lk 6, 1 – 11; Učeníci, ktorí v istú sobotu trhajú klasy. Vyschnutá ruka je uzdravená v sobotu.
KKC 581.

23. zač. Lk 6, 12 – 16; Vyvolenie dvanástich apoštolov.
KKC 2600, 1577.

24. zač. Lk 6, 17 – 23; Niektorí blažení.
KKC 1820: Kresťanská viera sa rozvíja hlásaním blahoslovenstiev
KKC 2544-2547: V chudobnom srdci bohato pôsobí Pánova bolesť
KKC 655, 989-991, 1002-1003: Nádej v Zmŕtvychvstanie
KKC 695, 1116, 1504, 2546, 244.

25. zač. Lk 6, 24 – 30; Niektorým je beda; Je treba milovať nepriateľov.
KKC 1820: Kresťanská viera sa rozvíja hlásaním blahoslovenstiev
KKC 2544-2547: V chudobnom srdci bohato pôsobí Pánova bolesť
KKC 655, 989-991, 1002-1003: Nádej v Zmŕtvychvstanie
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845: Odpustenie nepriateľom
KKC 359, 504: Kristus – nový Adam
KKC 2574, 1669.

26. zač. Lk 6, 31 – 36; O tom, že sa treba vedieť vcítiť.
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845: Odpustenie nepriateľom
KKC 359, 504: Kristus – nový Adam
KKC 1789, 1970, 1458, 2842.

27. zač. Lk 6, 37 – 45; Trieska v oku nepriateľa; Dobrý a zlý strom; To, čím je srdce naplnené.
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845: Odpustenie nepriateľom
KKC 359, 504: Kristus – nový Adam
KKC 2563: Srdce je príbytkom pravdy
KKC 1755-1756: Dobré a zlé skutky
KKC 1783-1794: Formácia svedomia a rozhodovanie sa podľa neho
KKC 2690: Duchovné vedenie
KKC 1009-1013: Zmysel kresťanskej smrti

28. zač. Lk 6, 46 – 49; Počúva Kristove slová a konať podľa nich.

29. zač. Lk 7, 1 – 9; Stotníkov sluha; Stotníkova viera.
KKC 543-546: Všetci ľudia sú povolaní, aby vstúpili do Božieho kráľovstva
KKC 774-776: Cirkev – Všeobecná sviatosť spásy
KKC 2580: Modlitby posvätenia Šalamúnovho chrámu
KKC 583-586: Ježíš a chrám

30. zač. Lk 7, 11 – 16; Jediný syn vdovy v Naime vstáva z mŕtvych.
KKC 543-546: Všetci ľudia sú povolaní, aby vstúpili do Božieho kráľovstva
KKC 774-776: Cirkev – Všeobecná sviatosť spásy
KKC 2580: Modlitby posvätenia Šalamúnovho chrámu
KKC 583-586: Ježíš a chrám
KKC 646, 994: Vzkriesením mŕtvych hlása Kristus zmŕtvychvstanie
KKC 1681: Kresťanský zmysel spojený so Zmŕtvychvstaním
KKC 2583: Eliáš a vdova
KKC 2637: Kristus oslobodzuje stvorenstvo od hriechu a smrti
KKC 994, 1503.

31. zač. Lk 7, 17 – 30; Ján posiela dvoch učeníkov ku Kristovi; Ježišovo svedectvo o Jánovi.
KKC 646, 994: Vzkriesením mŕtvych hlása Kristus zmŕtvychvstanie
KKC 1681: Kresťanský zmysel spojený so Zmŕtvychvstaním
KKC 2583: Eliáš a vdova
KKC 2637: Kristus oslobodzuje stvorenstvo od hriechu a smrti
KKC 547, 453, 544, 523, 719.

32. zač. Lk 7, 31 – 35; Jánov pokrm.
KKC 575, 588.

33. zač. Lk 7, 36 – 50; Hriešna žena slzami máča Ježišove nohy.
KKC 1441-1442: Jedine Boh odpúšťa hriech
KKC 1987-1995: Ospravedlnenie
KKC 2517-1519: Očistenie srdca
KKC 1481, 1736, 2538: Dávid a Náthan
KKC 2712, 2616, 1441.

34. zač. Lk 8, 1 – 4; Ženy, ktoré vypomáhali Ježišovi zo svojho majetku; Podobenstvo o rozsievačovi.

35. zač. Lk 8, 5 – 15; Podobenstvo o rozsievačovi.
KKC 2731, 1151, 2731, 2847, 368, 2668

36. zač. Lk 8, 16 – 21; Lampa na stojane; Kristova matka a bratia; Kristus rozkazuje vetru a rozbúrenej vode; Posadnutý v kraji Gadarčanov.
KKC 411, 489 – 493, 722, 2001, 2853: Nepoškvrnené počatie

37. zač. Lk 8, 22 – 25; Kristus rozkazuje vetru a rozbúrenej vode.
KKC 2743.

38. zač. Lk 8, 26 – 41; Posadnutý v kraji Gadarčanov; Svine Gadarčanov; Jairova dcéra.
KKC 550.

39. zač. Lk 8, 40 – 56; Žena trpiaca na krvotok; Smrť – spánok.
KKC 695, 1116.

40. zač. Lk 9, 1 – 6; Učeníci sú poslaní ohlasovať Božie kráľovstvo.
KKC 551.

41. zač. Lk 9, 7 – 12; Mienka ľudí o Ježišovi.

42. zač. Lk 9, 13 – 17; Päť chlebov a dve ryby.

43. zač. Lk 9, 18 – 22; Vyznanie učeníkov.
KKC 599-605: Spasiteľská Kristova smrť v Božom pláne spásy
KKC 1435: Každý deň brať svoj kríž a nasledovať Ježiša
KKC 787-791: Cirkev v spoločenstve s Kristom
KKC 1425, 1227, 1243, 2348: Obliecť si Krista, Krst a čistota
KKC 2600.

44. zač. Lk 9, 23 – 27; Zachrániť si a stratiť život.
KKC 599-605: Spasiteľská Kristova smrť v Božom pláne spásy
KKC 1435: Každý deň brať svoj kríž a nasledovať Ježiša
KKC 787-791: Cirkev v spoločenstve s Kristom
KKC 1425, 1227, 1243, 2348: Obliecť si Krista, Krst a čistota
KKC 1435.

45. zač. Lk 9, 28 – 36; Ježišovo premenenie; Je treba počúvať Krista.
KKC 554-556. 568: Premenenie
KKC 59, 145-146, 2570-2572: Abrahámova poslušnosť
KKC 1000: Viera otvára cestu, aby sme pochopili tajomstvo Vzkriesenia
KKC 645, 999-1001: Vzkriesenie tela
KKC 2600, 2583, 554, 1151, 556, 659, 697, 516, 554.

46. zač. Lk 9, 37 – 44; Námesačný.

47. zač. Lk 9, 45 – 48; Kto z apoštolov je prvý?
KKC 554.

48. zač. Lk 9, 49 – 56; Niekto v Ježišovom mene vyháňa zlých duchov! Samaritáni, ktorí neprijali Krista.
KKC 587: Ježišov výstup do Jeruzalema, smrť a zmŕtvychvstanie
KKC 2052-2055: „Pane, čo mám ešte dobré urobiť?“
KKC 1036, 1816: Potreba byť učeníkom
KKC 557.

49. zač. Lk 9, 57 – 62; Traja, ktorí nasledovali Ježiša, ale nie na jeho spôsob.
KKC 587: Ježišov výstup do Jeruzalema, smrť a zmŕtvychvstanie
KKC 2052-2055: „Pane, čo mám ešte dobré urobiť?“
KKC 1036, 1816: Potreba byť učeníkom
KKC 544.

50. zač. Lk 10, 1 – 15; Posiela sedemdesiatich učeníkov; Mestám, ktoré neprijali ohlasovanie evanjelia, je povedané „beda!“.
KKC 541-546: Božie kráľovstvo je blízko
KKC 787, 858-859: Apoštoli sú spojení Kristovým poslaním
KKC 2122: „Robotník si zaslúži svoju mzdu“
KKC 2816-2821: „Príď Tvoje kráľovstvo“
KKC 555, 1816, 2015: Cesta nasledovania Krista prichádza cez kríž
KKC 765, 2611, 2122.

51. zač. Lk 10, 16 – 21; Sedemdesiati sa vrátili.
KKC 541-546: Božie kráľovstvo je blízko
KKC 787, 858-859: Apoštoli sú spojení Kristovým poslaním
KKC 2122: „Robotník si zaslúži svoju mzdu“
KKC 2816-2821: „Príď Tvoje kráľovstvo“
KKC 555, 1816, 2015: Cesta nasledovania Krista prichádza cez kríž
KKC 87, 858, 787.

52. zač. Lk 10, 22 – 24;
KKC 1083, 2603.

53. zač. Lk 10, 25 – 37; Kto je blížny? Človek, ktorý padol do rúk zbojníkov; Samaritán.
KKC 299, 381: Človek je stvorený k Božiemu obrazu, Prvorodený
KKC 1931-1933: Blížneho mám považovať za svoje „druhé ja“
KKC 2447: Skutky telesného milosrdenstva
KKC 1465: Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia je kňaz Milosrdným Samaritánom
KKC 203, 291, 331, 703: Slovo a stvorenie, viditeľné i neviditeľné
KKC 2822, 2083, 1825, 1293.

54. zač. Lk 10, 38 – 42; Marta a Mária, sestry. Jedno je potrebné.
KKC 2571: Abrahámova pohostinnosť
KKC 2241: Prijímanie cudzincov
KKC 2709-2719: Vnútorná modlitba
KKC 618, 1508: Spoluúčasť na Kristovom utrpení
KKC 568, 772: Nádej na spásu, v cirkvi a sviatostiach

55. zač. Lk 11, 1 – 8; Ježiš učí svojich učeníkov modliť sa.
KKC 2634-2636: Modlitba príhovoru
KKC 2566-2567: Všeobecné povolanie k modlitbe
KKC 2761-2772: Modlitba Pána – Súhrn celého evanjelia
KKC 2609-2610, 2613, 2777-2785: Obracať sa na Pána – s detinskou dôverou a nádejou
KKC 2654: Lectio divina
KKC 537, 628, 1002, 1227: Byť pochovaný a vzkriesený krstom
KKC 520, 2601, 2759, 2773, 2632, 2759, 1425, 2845, 2613.

56. zač. Lk 11, 9 – 13; Kto prosí, dostane.
KKC 2634-2636: Modlitba príhovoru
KKC 2566-2567: Všeobecné povolanie k modlitbe
KKC 2761-2772: Modlitba Pána – Súhrn celého evanjelia
KKC 2609-2610, 2613, 2777-2785: Obracať sa na Pána – s detinskou dôverou a nádejou
KKC 2654: Lectio divina
KKC 537, 628, 1002, 1227: Byť pochovaný a vzkriesený krstom
KKC 2613, 443, 728, 2632, 2671.

57. zač. Lk 11, 14 – 22; Vyháňa zlého ducha, ktorý bol nemý; Vnútorne rozdelené kráľovstvo.
KKC 700.

58. zač. Lk 11, 23 – 28; Žena zo zástupu, ktorá pozdvihla hlas.
KKC 385.

59. zač. Lk 11, 29 – 33; Židia žiadajú znamenia; Kráľovná z juhu; Lampa na stojane.

60. zač. Lk 11, 34 – 41; Ježiš obeduje u istého farizeja a karhá ich pokrytectvo.
KKC 588, 579, 2447.

61. zač. Lk 11, 42 – 46;
KKC 579.

62. zač. Lk 11, 47 – 12, 1; Kvas farizejov.
KKC 678.

63. zač. Lk 12, 2 – 7; Koho sa treba báť.
KKC 678, 342.

64. zač. Lk 12, 8 – 12; O tom, že treba vyznať Krista pred ľuďmi; Rúhanie sa Svätému Duchu.
KKC 333, 1864, 1287.

65. zač. Lk 12, 13 – 15; Je treba dávať si pozor na chamtivosť.
KKC 661, 1042-1050, 1821: Nádej na nové nebesia a novú zem
KKC 2535-2540, 2547, 2728: Nezriadené žiadostivosti
KKC 549.

66. zač. Lk 12, 16 – 31; Bohatý človek, ktorému prinieslo pole veľkú úrodu; Nie je potrebné byť ustarostený o svoj život, čo budeme jesť, ani o telo, čím sa zaodejeme; Treba hľadať Božie kráľovstvo.
KKC 661, 1042-1050, 1821: Nádej na nové nebesia a novú zem
KKC 2535-2540, 2547, 2728: Nezriadené žiadostivosti

67. zač. Lk 12, 32 – 42; Kde je poklad, tam je srdce; Pán, ktorý sa vracia zo svadby; Zlodej, ktorý prichádza v noci.
KKC 144-149: Poslušnosť viery
KKC 1817-1821: Cnosť nádeje
KKC 2729-2733: Modlitba, pokorná bdelosť srdca
KKC 144-146, 165, 2572, 2676: Abrahám – vzor viery
KKC 764, 2849.

68. zač. Lk 12, 43 – 48; Verný a múdry správca; Zlý sluha bude oddelený.
KKC 144-149: Poslušnosť viery
KKC 1817-1821: Cnosť nádeje
KKC 2729-2733: Modlitba, pokorná bdelosť srdca
KKC 144-146, 165, 2572, 2676: Abrahám – vzor viery

69. zač. Lk 12, 48 – 59; Oheň vrhnutý na zem; Rozdelenia medzi ľuďmi kvôli evanjeliu; Tí, čo nevedia posúdiť terajší čas; Zmieriť sa na ceste so svojím protivníkom.
KKC 575-576: Kristus – znamenia, ktoré mu budú protirečiť
KKC 1816: Učeník musí svedčiť o viere
KKC 2471-2474: Vydávať svedectvo o pravde
KKC 946-957, 1370, 2683-2684: Naše spoločenstvo so svätými
KKC 1161: Sväté obrazy ukazujú na „zástup svedkov“
KKC 696, 536, 607, 1225, 2804.

70. zač. Lk 13, 1 – 9; Pilát zmiešal krv Galilejčanov s ich žertvami; Veža v Siloe; Neplodný figovník.

71. zač. Lk 13, 10 – 17; Zhrbená žena je uzdravená.
KKC 582.

72. zač. Lk 13, 18 – 30; Horčičné zrnko; Kvas v múke; Otázka, či bude málo spasených; Treba sa usilovať vojsť tesnou bránou.
KKC 543-546: Všetci, sú povolaní do Božieho kráľovstva
KKC 774-776: Cirkev – všeobecná sviatosť jednoty
KKC 2825-2827: Konať Otcovu vôľu aby sme vstúpili do nebeského kráľovstva
KKC 853, 1036, 1344, 1889, 2656: Úzka cesta
KKC 2660.

73. zač. Lk 13, 31 – 35; Líška Herodes.
KKC 575, 557, 585.

74. zač. Lk 14, 1 – 11; Akýsi človek s vodnatieľkou je uzdravený v sobotu; Popredné miesta.
KKC 525-526: Vtelenie – Tajomstvo pokory
KKC 2535-2540: Nezriadené žiadostivosti
KKC 2546, 2559, 2631, 2713: Modlitby nás volá k pokore ducha
KKC 1090, 1137-1139: Naša účasť na nebeskej liturgií
KKC 2188: Nedeľa nám dáva účasť na sviatočnom stretnutí v nebi
KKC 575, 588, 582.

75. zač. Lk 14, 12 – 15; Je treba pozvať chudobných.
KKC 525-526: Vtelenie – Tajomstvo pokory
KKC 2535-2540: Nezriadené žiadostivosti
KKC 2546, 2559, 2631, 2713: Modlitby nás volá k pokore ducha
KKC 1090, 1137-1139: Naša účasť na nebeskej liturgií
KKC 2188: Nedeľa nám dáva účasť na sviatočnom stretnutí v nebi

76. zač. Lk 14, 16 – 24; Veľká večera; Nútiaci vojsť.

77. zač. Lk 14, 25 – 35; Stavajúci vežu.
KKC 273, 300, 314: Božia transcendencia
KKC 36-43: Poznanie Boha podľa Cirkvi
KKC 2544: Uprednostňovanie Krista pred všetkým a všetkými
KKC 914-919, 93-932: Nasledovanie Krista v zasvätenom živote
KKC 1618, 2544.

78. zač. Lk 15, 1 – 10; Podobenstvo o stratenej ovci; O drachme.
KKC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: Marnotratný syn
KKC 207, 212, 214: Boh je verný v tom čo sľúbil
KKC 1441, 1443: Boh odpúšťa hriechy, hriešnici sú navrátení do spoločenstva
KKC 982: Brána odpustenia je otvorená pre tých, čo konajú pokánie
KKC 1334: Každodenný chlieb Izraela je plodom zasnúbenej zeme
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnym
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z Kristovho prebodnutého boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 604-605, 1846-1848: Boh má pri vykúpení svoju iniciatívu
KKC 1439, 1700, 2839: Márnotratný syn – príklad odpustenia
KKC 1465, 1481: Márnotratný syn a sviatosť pokánia
KKC 1443, 1846, 589, 545.

79. zač. Lk 15, 11 – 32; A o márnotratnom synovi.
KKC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: Marnotratný syn
KKC 207, 212, 214: Boh je verný v tom čo sľúbil
KKC 1441, 1443: Boh odpúšťa hriechy, hriešnici sú navrátení do spoločenstva
KKC 982: Brána odpustenia je otvorená pre tých, čo konajú pokánie
KKC 1334: Každodenný chlieb Izraela je plodom zasnúbenej zeme
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnym
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z Kristovho prebodnutého boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 604-605, 1846-1848: Boh má pri vykúpení svoju iniciatívu
KKC 1439, 1700, 2839: Márnotratný syn – príklad odpustenia
KKC 1465, 1481: Márnotratný syn a sviatosť pokánia
KKC 1439, 1700, 545, 2839, 1423, 2795, 2795, 589, 1468.

80. zač. Lk 16, 1 – 9; Podobenstvo o správcovi domu, ktorý rozhádzal majetok svojho pána.
KKC 2407-2414: Rešpekt k majetku druhých
KKC 2443-2449: Láska k chudobným
KKC 2635: Modliť sa za druhých, nie za seba
KKC 65-67, 480, 667: Kristus – náš Prostredník
KKC 2113, 2424, 2848: Nikto nemôže slúžiť dvom Pánom
KKC 1900, 2636: Modliť sa za autority
KKC 952.

81. zač. Lk 16, 10 – 14; Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.
KKC 2407-2414: Rešpekt k majetku druhých
KKC 2443-2449: Láska k chudobným
KKC 2635: Modliť sa za druhých, nie za seba
KKC 65-67, 480, 667: Kristus – náš Prostredník
KKC 2113, 2424, 2848: Nikto nemôže slúžiť dvom Pánom
KKC 1900, 2636: Modliť sa za autority
KKC 2424.

82. zač. Lk 16, 15 – 18; Zákon a Proroci.
KKC 523, 2382.

83. zač. Lk 16, 19 – 17, 2; Boháč a Lazár; Pohoršenia.
KKC 1939-1942: Ľudská solidarita
KKC 2437-2449: Solidarita medzi národmi, láska k chudobným
KKC 2831: Hlad vo svete, solidarita s chudobnými
KKC 633, 1021, 2463, 2831: Lazár
KKC 1033-1037: Peklo
KKC 1859, 2463, 2831, 336, 1021, 663, 2287.

84. zač. Lk 17, 3 – 11; Je treba odpustiť bratovi, ktorý sa obráti; Desať malomocných.
KKC 2845, 2227, 162.

85. zač. Lk 17, 12 – 19;
KKC 153-165, 2087-2089: Viera
KKC 84: Poklad viery, zverený Cirkvi
KKC 91-93: Nadprirodzený zmysel pre vieru
KKC 1503-1505, 2616: Kristus Lekár
KKC 543-550, 1151: Znamenia Božieho kráľovstva
KKC 224, 2637-2638: Vzdávanie vďaky
KKC 1010: Zmysel kresťanskej smrti
KKC 586.

86. zač. Lk 17, 20 – 25; Kedy príde Božie kráľovstvo? Falošní kristovia.
KKC 84: Poklad viery, zverený Cirkvi
KKC 91-93: Nadprirodzený zmysel pre vieru
KKC 1503-1505, 2616: Kristus Lekár
KKC 543-550, 1151: Znamenia Božieho kráľovstva
KKC 224, 2637-2638: Vzdávanie vďaky
KKC 1010: Zmysel kresťanskej smrti

87. zač. Lk 17, 26 – 18, 1; Aký bude ten deň, keď sa Syn človeka ukáže? Zachrániť si život a stratiť ho; Mŕtvola a orly.
KKC 2574-2577: Mojžiš a modlitba príhovoru
KKC 2629-2633: Prosebná modlitba
KKC 2653-2654: Božie Slovo – Prameň modlitby
KKC 2816-2821: „Príď kráľovstvo Tvoje“
KKC 875: Potreba ohlasovania
KKC 1889, 2098.

88. zač. Lk 18, 2 – 9; Nečestný sudca a vdova.
KKC 2574-2577: Mojžiš a modlitba príhovoru
KKC 2629-2633: Prosebná modlitba
KKC 2653-2654: Božie Slovo – Prameň modlitby
KKC 2816-2821: „Príď kráľovstvo Tvoje“
KKC 875: Potreba ohlasovania
KKC 588, 2559, 2613, 2631: Pokora – základ modlitby
KKC 2616: Ježiš vyslyší modlitbu vo viere
KKC 2628: Klaňanie – Postoj človeka, že stojí pred svojím Pánom
KKC 2631: Prosba o odpustenie je prvým podnetom k modlitbe
KKC 2573, 2613, 675, 2613, 588, 2559, 2613.

89. zač. Lk 18, 10 – 14; Farizej a mýtnik, ktorí sa modlili.
KKC 588, 2559, 2613, 2631: Pokora – základ modlitby
KKC 2616: Ježiš vyslyší modlitbu vo viere
KKC 2628: Klaňanie – Postoj človeka, že stojí pred svojím Pánom
KKC 2631: Prosba o odpustenie je prvým podnetom k modlitbe
KKC 2559, 2613, 2631, 2667, 2839.

90. zač. Lk 18, 11 – 17; Deti; Takých je Božie kráľovstvo.

91. zač. Lk 18, 18 – 30; Všetko predať a rozdať chudobným; Bohatí ťažko vojdú do Božieho kráľovstva; Apoštoli opúšťajú všetko.

92. zač. Lk 18, 31 – 34; Ježiš predpovie svoju smrť.

93. zač. Lk 18, 35 – 43; Slepec, ktorý prosí, vidí.

94. zač. Lk 19, 1 – 12; Mýtnik Zachej.
KKC 293-294, 299, 341, 353: Vesmír bol stvorený v Božom kráľovstve
KKC 1459, 2412, 2487: Odčinenie
KKC 2712, 549, 2412, 1443, 1936.

95. zač. Lk 19, 12 – 28; Urodzený človek, ktorý dal desiatim sluhom desať mín.
KKC 1936, 1880.

96. zač. Lk 19, 29 – 36; Ježiš prichádza do Jeruzalema.

97. zač. Lk 19, 37 – 44; Plače nad ním.
KKC 559, 558.

98. zač. Lk 19, 45 – 47; Vyháňa zo svätyne predavačov a kupujúcich.

99. zač. Lk 20, 1 – 8; Odkiaľ bol Jánov krst?

100. zač. Lk 20, 9 – 18; Vinica prenajatá vinohradníkom. Uholný kameň.

101. zač. Lk 20, 19 – 26; Či je dovolené dávať daň cisárovi?
KKC 992-996: Zmŕtvychvstalý sa zjavuje postupne
KKC 997-1004: Naše vzkriesenie v Kristovi
KKC 1023-1029: Nebo
KKC 1030-1032: Očistec
KKC 587.

102. zač. Lk 20, 27 – 44; Saduceji, ktorí tvrdia, že niet vzkriesenia; Ako môže byť Kristus Dávidovým synom?
KKC 330, 575.

103. zač. Lk 20, 45 – 21, 4; Chudobná vdova, ktorá vhodila do gasofylakia dve leptá.
KKC 2544.

104. zač. Lk 21, 5 – 7; O zborení svätyne.
KKC 162-165: Vytrvalosť vo viere; viera ako počiatok nášho života
KKC 675-677: Posledná skúška Cirkvi
KKC 307, 531, 2427-2429: Oslobodzujúca ľudská práca
KKC 673, 1001, 2730: Posledný deň

105. zač. Lk 21, 8 – 11; Aj Jeruzalema. Vojny a nepokoje.
KKC 162-165: Vytrvalosť vo viere; viera ako počiatok nášho života
KKC 675-677: Posledná skúška Cirkvi
KKC 307, 531, 2427-2429: Oslobodzujúca ľudská práca
KKC 673, 1001, 2730: Posledný deň

106. zač. Lk 21, 12 – 27; Znamenia, ktoré budú predchádzať zjaveniu Syna človeka.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 207, 210-214, 270, 1062-1063: Boh je verný a milosrdný
KKC 675, 58, 674, 671, 697.

107. zač. Lk 21, 28 – 36; Je treba dávať si pozor, aby nám neoťaželi srdcia; Je treba bdieť.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 207, 210-214, 270, 1062-1063: Boh je verný a milosrdný
KKC 2612.

108. zač. Lk 21, 37 – 22, 38; Judáš, Ježišov zradca; Učeníci pripravujú paschálnu večeru; Svätá Pánova večera; Hádka medzi učeníkmi, ktorý z nich je väčší; Satan si vyžiadal preosiať učeníkov; Učeníkom nič nechýbalo.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálne tajomstvo a liturgia
KKC 1151, 1339, 607, 2804, 1130, 1403, 610, 611, 621, 1328, 1381, 1365, 612, 894, 1570, 787, 551, 765, 641, 643, 162, 552.

109. zač. Lk 22, 39 – 23, 1; Ježiš prichádza k Olivovému vrchu; Jeho pot sťa kvapky krvi; Judášov bozk; Malchovo ucho; Petrovo zapretie; Ježišovi sa posmievajú; Boží Syn sa modlí.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálne tajomstvo a liturgia
KKC 2600, 2612, 532, 2605, 2824, 333, 2612, 1429, 443.

110. zač. Lk 23, 2 – 31; Obviňujú Ježiša pred Pilátom; Pilát ho posiela k Herodesovi.; Barabáš je prepustený; Ježiš je vydaný zvoli Židov; Ženy, ktoré nad ním plakali.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 596, 2635.

111. zač. Lk 23, 32 – 56; Ježiš je ukrižovaný; Výsmech vojakov; Rúhanie aj od jedného zo zbojníkov; Druhý ho napomína; Viera ho spasila; Nadprirodzené zatmenie slnka; Ježiš vydýchol; Jozef z Arimatey; Ježišov hrob.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus – Pán a Kráľ
KKC 678-679, 1001, 1038-1041: Kristus Sudca
KKC 2816-2821: „Príď kráľovstvo Tvoje!“
KKC 591, 597, 2605, 2635, 440, 2616, 2266, 1021, 2605, 730, 1011, 2605, 441.

112. zač. Lk 24, 1 – 11; Ženy natierajú Ježiša. Dvaja anjeli.
KKC 641, 2174, 640, 626, 652, 643.

113. zač. Lk 24, 12 – 35; Dvaja z učeníkov, ktorí idú do Emauz. Ježiš im zmizol. Horiace srdce.
KKC 1346-1347: Eucharistia a skúška Emauzských učeníkov
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli a učeníci ako svedkovia
KKC 102, 601, 426-429, 2763: Kristus – kľúč pre pochopenie Písma
KKC 457, 604-605, 608, 615-616, 1476, 1992: Ježíš – Obetný baránok za naše hriechy
KKC 640, 1329, 1347, 1094, 645, 643, 439, 112, 601, 555, 710, 572, 652, 2625, 1166, 659, 552, 641.

114. zač. Lk 24, 36 – 53; Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal: Pokoj vám! Otvára učeníkom myseľ; Prísľub Svätého Ducha; Ježiš, ktorý vystupuje do neba.
KKC 659-672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie
KKC 1346-1347: Eucharistia a skúsenosť Emauzských učeníkov
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli ako svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 102, 601, 426-429, 2763: Kristus – kľúč interpretácií Písma
KKC 519, 662, 1137: Kristus – náš Zástanca v nebi
KKC 645, 644, 999, 702, 2625, 2763, 572, 601, 112, 652, 108, 627, 981, 1120, 1122, 730, 1304, 659.