Sväté evanjelium podľa Jána

Je potrebné vedieť, že sväté evanjelium podľa Jána sa číta podľa poriadku sedem týždňov, počnúc Veľkou nedeľou Paschy, s výnimkou troch dní.


1. zač. Jn 1, 1 – 17; Slovo, ktoré bolo na počiatku, ktoré bolo u Boha a ktoré bolo Boh; Skrze, ktorého všetko povstalo; Stalo sa telom; Ján prišiel, aby vydal svedectvo o svetle; Jánovo svedectvo o Slove, ktoré sa stalo telom, je pre všetkých.
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho narodenia
KKC 456-460, 566: „Prečo sa slovo stalo telom?“
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus – Božia múdrosť
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Davidovým synom
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456-463, 504-505, 526, 1216, 2466, 2787: Prológ Jánovho evanjelia
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Boh nám daruje múdrosť
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 713-714: Charakteristiky očakávaného Mesiáša
KKC 218-219: Božia láska k Izraeli
KKC 772, 796: Cirkev – Kristova Snúbenica
KKC 241, 454, 2780, 291, 268, 612, 717, 719, 1216, 530, 526, 1692, 706, 1996, 496, 505, 526, 423, 445, 454, 461, 594, 705, 2466, 423, 504, 2787.

2. zač. Jn 1, 18 – 28; Slovo pre židov; Dôvod, prečo Ján krstí.
KKC 456-460, 566: „Prečo sa slovo stalo telom?“
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Davidovým synom
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 713-714: Charakteristiky očakávaného Mesiáša
KKC 218-219: Božia láska k Izraeli
KKC 772, 796: Cirkev – Kristova Snúbenica
KKC 151, 454, 473, 575, 719

3. zač. Jn 1, 29 – 34; 29. Boží baránok.
KKC 604-609: Ježiš – Baránok Boží za naše hriechy
KKC 689-690: Poslanie Syna a Svätého Ducha
KKC 408, 523, 536, 608, 613, 1137, 1505, 438, 486, 536, 713

4. zač. Jn 1, 35 – 42; Povolanie prvopovolaného apoštola Andreja; Povolanie apoštola Petra.
KKC 462, 516, 2568, 2824: Otcova vôľa sa naplňuje v Kristovi
KKC 543-546: Prijať Božie Kráľovstvo, Prijať Božie Slovo
KKC 873-874: Kristus – zdroj kresťanského povolania
KKC 364, 1004: Dôstojnosť tela
KKC 1656, 2226: Pomáhať deťom v objavovaní ich povolania
KKC 1286, 719, 608, 878, 495.

5. zač. Jn 1, 43 – 51; Povolanie apoštola Filipa; Povolanie Natanaela; Pravý Izraelita.
KKC 878.

6. zač. Jn 2, 1 – 11; Svadba v Káne Galilejskej; Voda, ktorá sa stala vínom; Začiatok Ježišových znamení.
KKC 528: V Káne sa prejavuje Kristus učeníkom ako mesiáš
KKC 796: Cirkev – Kristova snúbenica
KKC 1612-1617: Manželstvo v Pánovi
KKC 2618: Máriin príhovor v Káne
KKC 799-801, 951, 2003: Charizmy v službe Cirkvi
KKC 495, 1613, 2618, 486, 133.

7. zač. Jn 2, 12 – 25; Ježiš zostupuje do Kafarnauma; Ježiš vystupuje do Jeruzalema; Ježiš vyháňa peňazomencov a prevracia stoly; Pasáž o zborení chrámu, t.j. Ježišovho tela; Mnohí uverili, keď videli Ježišove znamenia.
KKC 459, 577-582: Ježiš a Zákon
KKC 593, 583-586: Chrám je predobrazom Krista; On je Chrám
KKC 1967-1968: Nový zákon kompletizuje Starý
KKC 272, 550, 853: Kristova moc odhalená na kríži
KKC 583, 584, 575, 586, 994, 586, 473.

8. zač. Jn 3, 1 – 12; V noci prichádza k Ježišovi Nikodém; Narodiť sa zhora.
KKC 581, 782, 720, 1215, 1225, 1238, 1257, 1262, 2790, 691, 728, 1287, 526, 591, 505.

9. zač. Jn 3, 13 – 15; Had vyzdvihnutý na púšti; Ako Boh miloval svet?
KKC 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Kristus Spasiteľ
KKC 679: Kristus je Pán večného života
KKC 55: Boh chce dát všetkým ľuďom večný život
KKC 710: Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia
KKC 423, 440, 661, 2130.

10. zač. Jn 3, 16 – 21;
KKC 202, 232-260, 684, 732: Tajomstvo Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: V cirkvi a v jej liturgií
KKC 2655, 2664-2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: Rodina – obraz Trojice
KKC 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Kristus Spasiteľ
KKC 679: Kristus je Pán večného života
KKC 55: Boh chce dát všetkým ľuďom večný život
KKC 710: Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia
KKC 219, 444, 454, 458, 706, 679, 432, 444, 454, 679, 678.
11. zač. Jn 3, 22 – 4, 4; Ján Krstí; Rozprava o očisťovaní; Jánovo svedectvo o Ježišovi; Kto verí, má večný život; kto tomu neprikladá dôležitosť, neuzrie Život; Ježiš sám nekrstí.
KKC 523, 796, 524, 504, 690, 1286, 161.

12. zač. Jn 4, 5 – 46; Keď sa unavil od putovania, požiadal akúsi Samaritánku, aby sa mu dala napiť; Praví ctitelia; Ježiš vyhlasuje o sebe, že je Mesiáš; Čo je Ježišovým pokrmom?; Samaritáni uveria; Syn akéhosi kráľovského úradníka, ktorý je chorý, sa uzdravuje v Kafarnaume.
KKC 1214-1216, 1226-1228: Krst – Znovuzrodenie z vody a z Ducha
KKC 727-729: Ježiš zjavuje Svätého Ducha
KKC 694, 733-736, 1215, 1999, 2652: Svätý Duch, živá voda, Boží dar
KKC 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Boh je iniciatívny, Nádej v Duchu
KKC 544, 728, 2560, 2561, 694, 1137, 728, 1999, 2557, 2652, 586, 528, 586, 728, 1179, 439, 606, 2611, 2824.

13. zač. Jn 4, 47 – 54;

14. zač. Jn 5, 1 – 17; Nádrž Betsaida; Ježiš v sobotu uzdravuje človeka, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov; Ježiš usvedčuje židov, ktorý ho falošne osočovali.
KKC 583, 575, 583, 594.

15. zač. Jn 5, 18 -23; Ježiš svoju božskosť potvrdzuje mnohými znameniami
KKC 594, 574, 589, 859, 1063, 679.

16. zač. Jn 5, 24 – 30;
KKC 1470, 994, 635, 612, 679, 1038, 998, 859, 2824.

17. zač. Jn 5, 31 – 6, 4; Ján – lampa, ktorý horí a svieti. V Písmach máme večný život.
KKC 719, 548, 582, 702, 1338.

18. zač. Jn 6, 5 – 13; Päť jačmenných chlebov a dve ryby.
KKC 549.

19. zač. Jn 6, 14 – 26; Ježiš odchádza; Kráča po mori a hľadá plaviacich sa učeníkov.
KKC 1333-1336: Eucharistická znamenia chleba a vína
KKC 1691-1696: Život v Kristovi
KKC 439, 559, 2835.

20. zač. Jn 6, 27 – 34; O pravom a neporušiteľnom chlebe života.
KKC 1333-1336: Eucharistická znamenia chleba a vína
KKC 1691-1696: Život v Kristovi
KKC 2835, 698, 728, 1296, 1094, 423.

21. zač. Jn 6, 35 – 39;
KKC 1333-1336: Eucharistická znamenia chleba a vína
KKC 1691-1696: Život v Kristovi
KKC 2835, 606, 2842, 989, 1001.

22. zač. Jn 6, 40 – 47; Šomrajúci Židia.
KKC 1341-1344: „Toto robte na moju pamiatku“
KKC 1384-1390: „Vezmite a jedzte s neho všetci“: Prijímanie
KKC 2835, 161, 994, 259, 591, 1001, 1428, 151.

23. zač. Jn 6, 48 – 55; Telo Syna človeka.
KKC 790, 1003, 1322-1419: Svätá Eucharistia
KKC 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb
KKC 1341-1344: „Toto robte na moju pamiatku“
KKC 1384-1390: „Vezmite a jedzte s neho všetci“: Prijímanie
KKC 1402-1405: Eucharistia – zástava budúcej spásy
KKC 2828-2837: Eucharistia – náš každodenný chlieb
KKC 1336: Pohoršenie
KKC 2835, 728, 1355, 1406, 2837, 1384, 2837, 994, 1001, 1406, 1509, 1524.

24. zač. Jn 6, 56 – 71; Mnohí z Ježišových učeníkov nejdú za ním. Apoštoli vyznávajú, že Ježiš je Boží Syn.
KKC 790, 1003, 1322-1419: Svätá Eucharistia
KKC 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb
KKC 1402-1405: Eucharistia – zástava budúcej spásy
KKC 2828-2837: Eucharistia – náš každodenný chlieb
KKC 1336: Pohoršenie
KKC 796: Cirkev – Kristova snúbenica
KKC 1061-1065: Absolútna vernosť a dôvera v Kristovi
KKC 1612-1617, 2360-2365: Manželstvo v Pánovi
KKC 2835, 2837, 787, 1391, 1406, 1391, 1509, 1336, 473, 440, 728, 2766, 1336, 438.

25. zač. Jn 7, 1 – 13; Skénopégia; Keď Ježišovi bratia odišli do Judska, potajomky vystúpil aj on sám.
KKC 583, 574, 575.

26. zač. Jn 7, 14 – 36; Učí vo svätyni. Rôzne mienky o ňom. Farizeji a veľkňazi posielajú sluhov, aby ho chytili.
KKC 583, 427, 578, 581, 582, 2173.

27. zač. Jn 7, 37 – 8, 2; Roztržka v zástupe kvôli nemu. Lebo aj medzi farizejmi, aj medzi sluhami, aj Nikodém.
KKC 430, 545, 589, 1846-1847: Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo
KKC 133, 428, 648, 989, 1006: Vznešené bohatstvo poznania Krista
KKC 2475-2479: Opovážlivý súd
KKC 728, 1287, 2561, 694, 1999, 244, 690, 575, 588, 595, 574.

28. zač. Jn 8, 3 – 11; Žena pristihnutá pri cudzoložstve.
KKC 577-582: Kristus a Zákon
KKC 1961-1974: Starý zákon a evanjelium
KKC 583.

29. zač. Jn 8, 12 – 20; Ježiš – svetlo sveta. Farizeji sa pýtajú na jeho otca
KKC 577-582: Kristus a Zákon
KKC 1961-1974: Starý zákon a evanjelium
KKC 2466.

30. zač. Jn 8, 21 – 30;
KKC 211, 653, 2812, 603, 1693, 2824, 2825.

31. zač. Jn 8, 31 – 41; Otroctvo a vyslobodenie; Abrahámove deti.
KKC 89, 2466, 1741, 588, 549, 601, 613.

32. zač. Jn 8, 42 – 50; Božie deti; Diabol – luhár a vrah od počiatku.
KKC 391, 392, 394, 2482, 2852, 578, 592, 603, 574.

33. zač. Jn 8, 50 – 59; Abrahám vidí Kristov deň. Židia dvíhajú kamene, aby ich hádzali do Ježiša
KKC 473, 590, 574.

34. zač. Jn 9, 1 – 38; Kristus v sobotu otvára oči slepému od narodenia; Farizeji vyháňajú tohto slepého, ktorý sa uzdravil, zo zhromaždenia; Kristus mu otvára aj oči viery.
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus – svetlo národov
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježíš je Davidovým synom
KKC 1216: Krst je osvietením
KKC 782, 1243, 2105: Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 1151, 1504, 596, 2173, 595, 575, 596, 2827, 588.

35. zač. Jn 9, 39 – 10, 8; Farizejom, ktorí hovoria, že vidia, hovorí, že ich hriech ostáva; Kristus teda dokazuje, že farizeji sú nájomníci, a nie skutoční pastieri.
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus – svetlo národov
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježíš je Davidovým synom
KKC 1216: Krst je osvietením
KKC 782, 1243, 2105: Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier oviec a dvere do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: Pápež a biskupi ako pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri
KKC 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253-1255, 1427-1429: Konvertovanie, viera a krst
KKC 618, 2447: Kristus – príklad znášania všetkého trpezlivo
KKC 588, 754, 764, 2158.

36. zač. Jn 10, 9 – 16; On sám je dobrý pastier.
KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier oviec a dvere do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: Pápež a biskupi ako pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri
KKC 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253-1255, 1427-1429: Konvertovanie, viera a krst
KKC 618, 2447: Kristus – príklad znášania všetkého trpezlivo
KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: Pápež a biskupi pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri
KKC 756: Kristus – uhoľný kameň
KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: Sme adoptovanými deťmi
KKC 553, 754, 60.

37. zač. Jn 10, 17 – 26; Kvôli tomu nastáva medzi Židmi roztržka.
KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: Pápež a biskupi pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri
KKC 756: Kristus – uhoľný kameň
KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: Sme adoptovanými deťmi
KKC 606, 614, 649, 609, 596, 595, 574, 583, 584, 582.

38. zač. Jn 10, 27 – 42; Znova dvíhajú kamene, aby ho zabili, ale vymkol sa im z rúk.
KKC 754, 764, 2665: Kristus – Pastier a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: Pápež a biskupi pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686: Kňazi ako pastieri
KKC 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781: Cirkev je tvorená židmi i pohanmi
KKC 957, 1138, 1173, 2473-2474: Spoločenstvo s mučeníkmi
KKC 590, 574, 548, 574, 589, 594, 473, 444, 591, 582, 548.

39. zač. Jn 11, 1 – 46; Lazár, brat Márie a Marty, je chorý; Deň má dvanásť hodín; Lazár zomrel; Pochovávajú ho; Vstáva z mŕtvych; Ježiš je vzkriesenie a život.
KKC 992-996: Postupné zjavovanie vzkriesenia
KKC 549, 640, 646: Mesiášske znamenia, ktoré potvrdzujú Kristovo Božstvo
KKC 2603-2604: Ježišova modlitba pred vzkriesením Lazára
KKC 1002-1004: Naša skúsenosť so vzkriesením
KKC 1402-1405, 1524: Eucharistia a vzkriesenie
KKC 989-990: Vzkriesenie tela
KKC 994, 993, 1001, 994, 439, 581, 472, 627, 2604, 640.

40. zač. Jn 11, 47 – 57; Kajfášova rada; Veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že Ježiša je treba chytiť.
KKC 548, 596, 58, 60, 706, 2793.

41. zač. Jn 12, 1 – 18; Kristovi, ktorý večerá v Betánii, Mária natiera nohy; Kvôli tomu Judáš, zlodej a nositeľ mešca, reptá; Ježišova odpoveď namiesto nej; Veľkňazi sa dohodnú, že zabijú aj zmŕtvychvstalého Lazára; Ježiš prichádza do Jeruzalema; Zástup mu vychádza v ústrety.
KKC 2449.

42. zač. Jn 12, 18 – 35; Gréci, ktorí chcú vidieť Ježiša; Milovať a nenávidieť život; Hlas z neba.
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo a súcit
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodno uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 542, 607: Kristova túžba dať svoj život za našu spásu
KKC 690, 729: Duch oslavuje Syna, Syn oslavuje Otca
KKC 662, 2853: Povýšenie Krista v sláve je naším víťazstvom
KKC 56-64, 220, 715, 762, 1965: História zmlúv
KKC 2731, 363, 607, 434, 550, 2853, 542, 662, 786, 1428, 2795.

43. zač. Jn 12, 36 – 50; Nevera zástupu; Uverili aj mnohí z popredných mužov, ale kvôli farizejom sa k tomu nepriznali; Ježišova výstraha pre nich.
KKC 582, 712, 595, 2466, 679, 1039.

44. zač. Jn 13, 1 – 11; Ježiš vstal od večere a umýva apoštolom nohy.
KKC 1337-1344: Ustanovenie Eucharistie
KKC 1359-1361: Eucharistia ako vďakyvzdanie
KKC 610, 1362-1372, 1382, 1436: Eucharistia ako obeť
KKC 1373-1381: Kristova reálna prítomnosť v Eucharistii
KKC 1384-1401, 2837: Prijímanie
KKC 1402-1405: Eucharistia – „zástava budúcej slávy“
KKC 611, 1366: Ustanovenie kňazstva pri poslednej večeri
KKC 210, 2575-2577: Boh povoláva Mojžiša, vypočuje modlitby veriacich
KKC 1963-1964: Dodržanie zákona pripravuje na konverziu
KKC 2851: Zlo a jeho skutky bránia životu zo spásy
KKC 128-130, 1094: Typologické čítanie Starého zákona odhaľuje Nový zákon
KKC 736, 1108-1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731: Prinášanie plodov
KKC 557, 609, 616, 622, 730, 1085, 1380, 1524, 1823, 2843, 1337, 423.

45. zač. Jn 13, 12 – 31; Odporúča im poníženosť; Označuje zradcu Judáša.
KKC 1337-1344: Ustanovenie Eucharistie
KKC 1359-1361: Eucharistia ako vďakyvzdanie
KKC 610, 1362-1372, 1382, 1436: Eucharistia ako obeť
KKC 1373-1381: Kristova reálna prítomnosť v Eucharistii
KKC 1384-1401, 2837: Prijímanie
KKC 1402-1405: Eucharistia – „zástava budúcej slávy“
KKC 611, 1366: Ustanovenie kňazstva pri poslednej večeri
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: „Ako som ja, miloval vás.“
KKC 756, 865, 1042-1050, 2016, 2817: Nové nebesia a nová zem
KKC 1337, 1269, 1694, 447, 520, 858.

46. zač. Jn 13, 32 – 38; Odporúča im vzájomnú lásku; Predpovedá Petrovo zapretie.
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: „Ako som ja, miloval vás.“
KKC 756, 865, 1042-1050, 2016, 2817: Nové nebesia a nová zem
KKC 782, 1823, 1970, 2195, 2822, 2842.

47. zač. Jn 14, 1 – 10; V dome nebeského Otca je mnoho príbytkov; Ježiš je cesta, pravda a život.
KKC 2746-2751: Ježišova modlitba pri tajomnej večery
KKC 661, 1025-1026, 2795: Kristus nám otvára cestu do neba
KKC 151, 1698, 2614, 2466: Veriť v Ježiša
KKC 1569-1571: Vysviacka diakonov
KKC 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322: „Vyvolený národ a kráľovské kňazstvo“
KKC 151, 661, 2795, 1025, 74, 459, 1698, 2466, 2614, 516, 470.

48. zač. Jn 14, 11 – 27; Utešiteľ, Duch pravdy; Kto miluje Ježiša, zachováva jeho slovo; Skutky Ducha Utešiteľa; Kristov pokoj, ktorý nám bol zanechaný.
KKC 2746-2751: Ježišova modlitba pri tajomnej večery
KKC 661, 1025-1026, 2795: Kristus nám otvára cestu do neba
KKC 151, 1698, 2614, 2466: Veriť v Ježiša
KKC 1569-1571: Vysviacka diakonov
KKC 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322: „Vyvolený národ a kráľovské kňazstvo“
KKC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Svätý Duch – Utešiteľ a Ochranca
KKC 1083, 2670-2672: Vzývanie Svätého Ducha
KKC 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Zostúpenie
KKC 599, 597,674, 715: Apoštolské svedectvo o Zostúpení
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: Tajomstvo Zostúpenia, pokračuje v dejinách
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: Cirkev – Spoločenstvo v duchu
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Svätý Duch – Zástanca a Utešiteľ
KKC 1965-1974: Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon
KKC 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016: Nebeský Jeruzalem
KKC 2614, 2633, 2815, 2614, 692, 729, 2615, 243, 687, 2466, 2671, 788, 647, 260, 2615, 243, 244, 263, 692, 729, 1099, 2466, 2623.

49. zač. Jn 14, 28 – 31;
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Svätý Duch – Zástanca a Utešiteľ
KKC 1965-1974: Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon
KKC 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016: Nebeský Jeruzalem
KKC 1851, 2853, 606.

50. zač. Jn 15, 1 – 8; Kristus je pravý vinič a my sme ratolesti.
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 755, 736, 755, 787, 1108, 1988, 2074: Kristus je vinič a my sme ratolesti
KKC 953, 1822-1829: Láska
KKC 1988, 755, 1108, 517, 787, 308, 737, 859, 864, 1694, 2074, 2732, 2615, 737.

51. zač. Jn 15, 9 – 16; Prikázanie, aby sme milovali druh druha.
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577: Boh je Láska
KKC 1789, 1822-1829, 2067, 2069: Láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania
KKC 2347, 2709: Priateľstvo s Kristom
KKC 1823, 1824, 459, 1823, 1970, 2074, 363, 609, 614, 1972, 2347, 4343, 737, 2615, 2815, 2745.

52. zač. Jn 15, 17 – 16, 1; Nenávisť sveta si netreba všímať; Utešiteľovo svedectvo o Ježišovi; Budúce súženie kresťanov.
KKC 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Zostúpenie
KKC 599, 597,674, 715: Apoštolské svedectvo o Zostúpení
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: Tajomstvo Zostúpenia, pokračuje v dejinách
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: Cirkev – Spoločenstvo v duchu
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577: Boh je Láska
KKC 1789, 1822-1829, 2067, 2069: Láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania
KKC 2347, 2709: Priateľstvo s Kristom
KKC 2745, 675, 530, 765, 244, 248, 263, 692, 719, 729, 1433, 2671.

53. zač. Jn 16, 2 – 14; Skutky Utešiteľa, ktorý príde – keď ukáže svetu…
KKC 202, 232-260, 684, 732: Trojičné tajomstvo
KKC 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: V Cirkvi a jej liturgií
KKC 2655, 2664-2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: Rodina ako obraz Trojice
KKC 692, 729, 1287, 388, 1433, 385, 91, 243, 687, 692, 1117, 2466, 2671, 2615, 244, 690, 458.

54. zač. Jn 16, 15 – 23; Žena, ktorá rodí – poukaz na súženia kresťanov.
KKC 202, 232-260, 684, 732: Trojičné tajomstvo
KKC 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: V Cirkvi a jej liturgií
KKC 2655, 2664-2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: Rodina ako obraz Trojice
KKC 729, 1287, 2615, 458.

55. zač. Jn 16, 24 – 33; Tí, čo prosia, dostanú; Kristus premôže svet
KKC 2615, 2761, 2815, 661, 2795, 1808.

56. zač. Jn 17, 1 – 17; Ježišova modlitba za to, aby sa ukázala jeho sláva a sláva Otca; A za tých, ktorých mu Otec dal.
KKC 2746-2751: Ježišova modlitba pri poslednej večeri
KKC 312, 434, 648, 664: Otec oslavuje Krista
KKC 2614, 2741: Ježíš sa modlí za nás
KKC 726, 2617-2619, 2673-2679: V modlitbách s Pannou Máriou
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 2614, 2741: Ježiš za nás prosí
KKC 611, 2812, 2821: Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií
KKC 2604, 2746, 2758, 730, 1085, 2750, 217, 684, 1721, 1996, 2751, 1069, 2750, 589, 2812, 2765, 2812, 2750, 2747, 2749, 2750, 2815, 2849, 2747, 2749, 2850, 2466.

57. zač. Jn 17, 18 – 26;
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 2614, 2741: Ježiš za nás prosí
KKC 611, 2812, 2821: Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií
KKC 521: Skrze Krista, žijeme v spoločenstve s Otcom
KKC 787-790, 795, 1044-1047: Cirkev je spoločenstva v Kristovi s Kristom
KKC 2812, 2821, 585, 611, 2474, 2749, 2812, 820, 260, 877, 690, 2750, 2751, 589.

58. zač. Jn 18, 1 – 27; Odchádza za potok Cedron; Judáš zrádza Ježiša; Vojaci padajú na zem; Peter odsekáva Malchovi pravé ucho; Zviazaného Krista odvádzajú k Annášovi; Petrovo zapretie; Jeden zo sluhov dáva Ježišovi zaucho; Kohút zakikiríkal
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 609, 607, 575, 586.

59. zač. Jn 18, 28 – 19, 5; Krista odvádzajú k Pilátovi. Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta; Čo je pravda? pýta sa Pilát. Bičovanie; Tŕňová koruna; Zauchá, ktoré Ježišovi dali; Pilátovo svedectvo o Ježišovej nevine.
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus – Pán a Král
KKC 678-679, 1001, 1038-1041: Kristus Sudca
KKC 2816-2821: „Príď kráľovstvo Tvoje“
KKC 596, 549, 600, 217, 559, 2471.

60. zač. Jn 19, 6 – 24; Pilát ho vydáva, aby ho ukrižovali.
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 600, 596, 440.

61. zač. Jn 19, 25 – 37; Ježiš je smädný; Je koniec – Ježiš odovzdáva ducha; Jeho bok, cez ktorý mu prešla kopija; Ježišovo pochovanie.
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 495, 726, 2618, 964, 501, 2605, 2677, 2679, 544, 607, 2561, 2605, 607, 624, 730, 2605, 2605, 614, 478, 694, 1225, 608, 1432.

62. zač. Jn 19, 38 – 42; Ježišovo pochovanie.
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 575, 595, 624, 641.

63. zač. Jn 20, 1 – 10; Ježiš vstal z mŕtvych.
KKC 638-655, 989, 1001-1002: Kristovo a naše zmŕtvychvstanie
KKC 647, 1167-1170, 1243, 1287: Pascha – Pánov deň
KKC 1212: Sviatosti a kresťanská iniciácia
KKC 1214-1222, 1226-1228, 1234-1245, 1254: Krst
KKC 1286-1289: Myropomazanie (birmovanie)
KKC 1322-1323: Eucharistia
KKC 2174, 640, 515.

64. zač. Jn 20, 11 – 18; Zjavuje sa Márii.
KKC 641, 640, 645, 659, 645, 443, 645, 660, 2795.

65. zač. Jn 20, 19 – 31; Hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred učeníkov; Neveriaci Tomáš; Verí.
KKC 448, 641-646: Kristove zjavenia
KKC 1084-1089: Posväcujúca prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista v liturgií
KKC 2177-2178, 1342: Nedeľná Eucharistia
KKC 654-655, 1988: Naše znovuzrodenie v Kristovej smrti
KKC 926-984, 1441-1442: „Verím v odpustenie hriechov“
KKC 949-953, 1329, 1342, 2624, 2790: Spoločenstvo duchovných statkov
KKC 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Zostúpenie
KKC 599, 597,674, 715: Apoštolské svedectvo o Zostúpení
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: Tajomstvo Zostúpenia, pokračuje v dejinách
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: Cirkev – Spoločenstvo v duchu
KKC 575, 643, 645, 659, 645, 730, 858, 1087, 1120, 1441, 730, 788, 1287, 976, 1485, 1461, 2839, 644, 645, 659, 448, 514, 442.

66. zač. Jn 21, 1 – 14; Ježiš sa zjavuje učeníkom, ktorí lovia ryby; Prikazuje Petrovi, aby pásol ovce.
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli a učeníci – Svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 553, 641, 881, 1429: Zmŕtvychvstalý Kristus a Peter
KKC 1090, 1137-1139, 1326: Nebeská liturgia
KKC 645, 659, 448, 1161.

67. zač. Jn 21, 15 – 25; Naznačanie, akým spôsobom Peter zomrie.
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli a učeníci – Svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 553, 641, 881, 1429: Zmŕtvychvstalý Kristus a Peter
KKC 1090, 1137-1139, 1326: Nebeská liturgia
KKC 645, 553, 881, 1429, 1551, 618, 878, 515.