Delenie evanjeliových čítaní na nedele a sviatky

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY

Jn 1. zač.; Jn 1, 1 – 17; Slovo, ktoré bolo na počiatku, ktoré bolo u Boha a ktoré bolo Boh; Skrze, ktorého všetko povstalo; Stalo sa telom; Ján prišiel, aby vydal svedectvo o svetle; Jánovo svedectvo o Slove, ktoré sa stalo telom, je pre všetkých.
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho narodenia
KKC 456-460, 566: „Prečo sa slovo stalo telom?“
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus – Božia múdrosť
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Davidovým synom
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456-463, 504-505, 526, 1216, 2466, 2787: Prológ Jánovho evanjelia
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Boh nám daruje múdrosť
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 713-714: Charakteristiky očakávaného Mesiáša
KKC 218-219: Božia láska k Izraeli
KKC 772, 796: Cirkev – Kristova Snúbenica
KKC 241, 454, 2780, 291, 268, 612, 717, 719, 1216, 530, 526, 1692, 706, 1996, 496, 505, 526, 423, 445, 454, 461, 594, 705, 2466, 423, 504, 2787.

2. NEDEĽA PO PASCHE – O TOMÁŠOVI

Jn 65. zač.; Jn 20, 19 – 31; Hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred učeníkov; Neveriaci Tomáš; Verí.
KKC 448, 641-646: Kristove zjavenia
KKC 1084-1089: Posväcujúca prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista v liturgií
KKC 2177-2178, 1342: Nedeľná Eucharistia
KKC 654-655, 1988: Naše znovuzrodenie v Kristovej smrti
KKC 926-984, 1441-1442: „Verím v odpustenie hriechov“
KKC 949-953, 1329, 1342, 2624, 2790: Spoločenstvo duchovných statkov
KKC 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623: Zostúpenie
KKC 599, 597,674, 715: Apoštolské svedectvo o Zostúpení
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: Tajomstvo Zostúpenia, pokračuje v dejinách
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109: Cirkev – Spoločenstvo v duchu
KKC 575, 643, 645, 659, 645, 730, 858, 1087, 1120, 1441, 730, 788, 1287, 976, 1485, 1461, 2839, 644, 645, 659, 448, 514, 442.

3. NEDEĽA – O MYRONOSIČKÁCH

Mk 69. zač.; Mk 15, 43 – 47; Jozef Arimatejský ho ukladá do hrobu.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálne tajomstvo a liturgia

4. NEDEĽA – O PORAZENOM

Jn 14. zač.; Jn 5, 1 – 17; Nádrž Betsaida; Ježiš v sobotu uzdravuje človeka, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov; Ježiš usvedčuje židov, ktorý ho falošne osočovali.
KKC 583, 575, 583, 594.

5. NEDEĽA – O SAMARITÁNKE

Jn 12. zač.; Jn 4, 5 – 46; Keď sa unavil od putovania, požiadal akúsi Samaritánku, aby sa mu dala napiť; Praví ctitelia; Ježiš vyhlasuje o sebe, že je Mesiáš; Čo je Ježišovým pokrmom?; Samaritáni uveria; Syn akéhosi kráľovského úradníka, ktorý je chorý, sa uzdravuje v Kafarnaume.
KKC 1214-1216, 1226-1228: Krst – Znovuzrodenie z vody a z Ducha
KKC 727-729: Ježiš zjavuje Svätého Ducha
KKC 694, 733-736, 1215, 1999, 2652: Svätý Duch, živá voda, Boží dar
KKC 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Boh je iniciatívny, Nádej v Duchu
KKC 544, 728, 2560, 2561, 694, 1137, 728, 1999, 2557, 2652, 586, 528, 586, 728, 1179, 439, 606, 2611, 2824.

6. NEDEĽA – O SLEPOM

Jn 34. zač.; Jn 9, 1 – 38; Kristus v sobotu otvára oči slepému od narodenia; Farizeji vyháňajú tohto slepého, ktorý sa uzdravil, zo zhromaždenia; Kristus mu otvára aj oči viery.
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus – svetlo národov
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježíš je Davidovým synom
KKC 1216: Krst je osvietením
KKC 782, 1243, 2105: Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 1151, 1504, 596, 2173, 595, 575, 596, 2827, 588.

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Lk 114. zač.; Lk 24, 36 – 53; Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal: Pokoj vám! Otvára učeníkom myseľ; Prísľub Svätého Ducha; Ježiš, ktorý vystupuje do neba.
KKC 659-672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie
KKC 1346-1347: Eucharistia a skúsenosť Emauzských učeníkov
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli ako svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 102, 601, 426-429, 2763: Kristus – kľúč interpretácií Písma
KKC 519, 662, 1137: Kristus – náš Zástanca v nebi
KKC 645, 644, 999, 702, 2625, 2763, 572, 601, 112, 652, 108, 627, 981, 1120, 1122, 730, 1304, 659.

7. NEDEĽA – SVÄTÝCH OTCOV

Jn 56. zač.; Jn 17, 1 – 17; Ježišova modlitba za to, aby sa ukázala jeho sláva a sláva Otca; A za tých, ktorých mu Otec dal.
KKC 2746-2751: Ježišova modlitba pri poslednej večeri
KKC 312, 434, 648, 664: Otec oslavuje Krista
KKC 2614, 2741: Ježíš sa modlí za nás
KKC 726, 2617-2619, 2673-2679: V modlitbách s Pannou Máriou
KKC 2746-2751: Kristova modlitba pri Tajomnej večeri
KKC 2614, 2741: Ježiš za nás prosí
KKC 611, 2812, 2821: Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií
KKC 2604, 2746, 2758, 730, 1085, 2750, 217, 684, 1721, 1996, 2751, 1069, 2750, 589, 2812, 2765, 2812, 2750, 2747, 2749, 2750, 2815, 2849, 2747, 2749, 2850, 2466.

8. NEDEĽA – ZOSTÚPENIA SVÄTÉHO DUCHA

Jn 27. zač.; Jn 7, 37 – 8, 2; Roztržka v zástupe kvôli nemu. Lebo aj medzi farizejmi, aj medzi sluhami, aj Nikodém.
KKC 430, 545, 589, 1846-1847: Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo
KKC 133, 428, 648, 989, 1006: Vznešené bohatstvo poznania Krista
KKC 2475-2479: Opovážlivý súd
KKC 728, 1287, 2561, 694, 1999, 244, 690, 575, 588, 595, 574.

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA

Mt 75. zač.; Mt 18, 10 – 17, Anjeli detí; Stratená ovca; Napomenúť brata, ktorý zhrešil.
KKC 2055: Desatoro zhrnuté do prikázania láska
KKC 1443-1445: Zmierenie sa s Cirkvou
KKC 2842-2845: „Ako i my odpúšťame naším vinníkom“
KKC 329, 336, 605, 2822, 2472.

1. NEDEĽA – VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Mt 38. zač.; Mt 10, 32 – 36; Vyznanie Krista pred ľuďmi. Pokoj, meč. Rozdelenie.
KKC 852: Kristov duch podporuje poslanie kresťana
KKC 905: Evanjelizácia svedectvom života
KKC 1808, 1816: Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach
KKC 2471-2474: Vydávať svedectvo o pravde
KKC 359, 402-411, 615: Adam – dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 14, 2145, 1816.

SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Jn 23. zač.; Jn 6, 48 – 55; Telo Syna človeka.
KKC 790, 1003, 1322-1419: Svätá Eucharistia
KKC 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb
KKC 1341-1344: „Toto robte na moju pamiatku“
KKC 1384-1390: „Vezmite a jedzte s neho všetci“: Prijímanie
KKC 1402-1405: Eucharistia – zástava budúcej spásy
KKC 2828-2837: Eucharistia – náš každodenný chlieb
KKC 1336: Pohoršenie
KKC 2835, 728, 1355, 1406, 2837, 1384, 2837, 994, 1001, 1406, 1509, 1524.

2. NEDEĽA – NEDEĽA PO VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Mt 9. zač.; Mt 4, 18 – 24; Povolanie Petra a Andreja, Jakuba a Jána; Hlása evanjelium a uzdravuje chorých.
KKC 551, 765: Vyvolenie Dvanástich
KKC 541-543: Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov
KKC 813-822: Jednota Cirkvi
KKC 878, 1503.

SVIATOK NÁŠHO NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ

Jn 9. – 10 zač.; Jn 3, 13 – 21; Had vyzdvihnutý na púšti; Ako Boh miloval svet?
KKC 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Kristus Spasiteľ
KKC 679: Kristus je Pán večného života
KKC 55: Boh chce dát všetkým ľuďom večný život
KKC 710: Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia
KKC 202, 232-260, 684, 732: Tajomstvo Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: V cirkvi a v jej liturgií
KKC 2655, 2664-2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: Rodina – obraz Trojice
KKC 389, 457-458, 846, 1019, 1507: Kristus Spasiteľ
KKC 219, 444, 454, 458, 706, 679, 432, 678, 423, 440, 661, 2130.

PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SPOLUTRPITEĽKY

Jn 61. zač.; Jn 19, 25 – 37; Ježiš je smädný; Je koniec – Ježiš odovzdáva ducha; Jeho bok, cez ktorý mu prešla kopija; Ježišovo pochovanie.
KKC 602-618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus ako Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 495, 726, 2618, 964, 501, 2605, 2677, 2679, 544, 607, 2561, 2605, 607, 624, 730, 2605, 2605, 614, 478, 694, 1225, 608, 1432.

3. NEDEĽA

Mt 18. zač.; Mt 6, 22 – 30; Boh a mamona.
KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113-2115: Modloslužba mení hodnoty;
Viera v prozreteľnosť než vo veštenie
KKC 2632: Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista
KKC 2830: Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť
KKC 764, 2763, 2113, 2424, 2729, 2821, 2848, 2608, 2547, 2830, 2416, 322.

4. NEDEĽA

Mt 25. zač.; Mt 8, 5- 13; Stotníkova viera; Povolanie pohanov.
KKC 1386, 2610, 543.

5. NEDEĽA

Mt 28. zač.; Mt 8, 28 – 34; Dvaja posadnutí; Diabli, ktorí odišli do čriedy svíň.

6. NEDEĽA

Mt 29. zač.; Mt 9, 1 – 8; Ochrnutý je uzdravený. Odpúšťanie hriechov; Povolanie Matúša.

7. NEDEĽA

Mt 33. zač.; Mt 9, 27 – 35; Dvom slepcom, ktorí veria, vracia sa zrak; Posadnutý a nemý.
KKC 439, 2616.

8. NEDEĽA

Mt 58. zač.; Mt 14, 14 – 21; O piatich chleboch a dvoch rybách.
KKC 2828-2837: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“
KKC 1335: Zázraky rozmnoženia chleba sú predobrazom Eucharistie
KKC 1391-1401: Plody svätého prijímania
KKC 1335, 1329.

9. NEDEĽA

Mt 59. zač.; Mt 14, 22 – 34; Ježišova modlitba. Vlny zmietajú loďku apoštolov. Maloverný Peter.
KKC 164: Viera môže byť vystavená skúške
KKC 272-274: Jedine viera môže poskytnúť tajomnú cestu v Prozreteľnosti
KKC 671-672: V ťažkých časoch je potrebné pestovať dôveru v Krista
KKC 56-64, 121-122, 218-219: Dejiny zmlúv, Božia láska v Izraeli
KKC 839-840: Vzťah cirkvi k židovskému národu
KKC 448.

10. NEDEĽA

Mt 72. zač.; Mt 17, 14 – 23; Nevera učeníkov; Sila viery; Modlitba a pôst; Kristus predpovedá svoju smrť.
KKC 554.

11. NEDEĽA

Mt 77. zač.; Mt 18, 23 – 19, 2; Kráľ sa účtuje so svojimi sluhami.
KKC 218-221: Boh je láska
KKC 294: Boh prejavuje svoju slávu svojou dobrotou
KKC 2838-2845: „Odpusť nám naše viny“

12. NEDEĽA

Mt 79. zač.; Mt 19, 16 – 30; Len Boh je dobrý – treba zachovávať prikázania;. Dokonalý; Ako ťažko vojde do nebeského kráľovstva ten, čo je bohatý; Bohu je všetko možné; Opustiť všetko a nasledovať Krista.
KKC 2075, 2052, 2400, 2053, 226, 2053, 276, 308, 1058, 2841, 765.

13. NEDEĽA

Mt 87. zač.; Mt 21, 33 – 42; Božia vinica; Keď nespravodliví robotníci zabili hospodárovho syna; Uholný kameň.
KKC 755: Cirkev je Božou vinicou
KKC 1830-1832: Dary a plody Svätého Ducha
KKC 443: Proroci sú služobníci, Kristus je Syn
KKC 755, 443, 756.

14. NEDEĽA

Mt 89. zač.; Mt 22, 1 – 14; Svadba kráľovho syna; Povolanie pohanov; Svadobný odev.
KKC 543-546: Ježiš pozýva hriešnikov, ale volá k obráteniu
KKC 1402-1405, 2837: Eucharistia predpovedá mesiášovu hostinu
KKC 546, 796.

15. NEDEĽA

Mt 92. zač.; Mt 22, 34 – 46; Veľké prikázanie; Láska k Bohu a k blížnemu; Spor medzi Ježišom a farizejmi o tom, koho synom je Kristus.
KKC 2052-2074: Desať prikázaní interpretovaných skrze dvojitú lásku
KKC 2061-2063: Mravné konanie ako odpoveď na iniciatívu Božej lásky
KKC 581, 2055, 2083, 2055, 1842, 439, 447.

16. NEDEĽA

Mt 105. zač.; Mt 25, 14 – 30; Talenty odovzdané sluhom; Zlý a lenivý sluha.
KKC 2006-2011: Naša zásluha o dobré skutky, pochádza z Božej milosti
KKC 1038-1041: Posledný sú ukáže naše zásluhy
KKC 1048-1050: Byť činnými pri očakávaní Pána
KKC 1936-1937: Rôznorodosť talentov
KKC 2331, 2334: Dôstojnosť ženy
KKC 1603-1605: Manželstvo v poriadku stvorenia
KKC 546, 1936, 1029, 1720, 2683, 1029, 1720.

17. NEDEĽA

Mt 62. zač.;Mt 15, 21-28; Kanaánčanka. Chlieb detí: šteňatám. Veľká viera Kanaánčanky.
KKC 543-544: Božie kráľovstvo bolo najprv hlásané Izraelu,
no teraz je všetkým
KKC 674: Kristov príchod – nádej pre Izrael
KKC 2610: Sila prosby konanej s úprimnou vierou
KKC 831, 849: Cirkev je katolícka
KKC 439, 448, 2610.

18. NEDEĽA

Lk 17. zač.; Lk 5, 2 – 11; Lov rýb.
KKC 1335: Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie
KKC 814-815, 949-959: Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve
KKC 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053: Všetci sme povolaní nasledovať Krista
KKC 2144, 2732: Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti
KKC 631-644: Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania
KKC 208.

19. NEDEĽA

Lk 26. zač. Lk 6, 31 – 36; O tom, že sa treba vedieť vcítiť.
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845: Odpustenie nepriateľom
KKC 359, 504: Kristus – nový Adam
KKC 1789, 1970, 1458, 2842.

20. NEDEĽA

Lk 30. zač. Lk 7, 11 – 16; Jediný syn vdovy v Naime vstáva z mŕtvych.
KKC 543-546: Všetci ľudia sú povolaní, aby vstúpili do Božieho kráľovstva
KKC 774-776: Cirkev – Všeobecná sviatosť spásy
KKC 2580: Modlitby posvätenia Šalamúnovho chrámu
KKC 583-586: Ježíš a chrám
KKC 646, 994: Vzkriesením mŕtvych hlása Kristus zmŕtvychvstanie
KKC 1681: Kresťanský zmysel spojený so Zmŕtvychvstaním
KKC 2583: Eliáš a vdova
KKC 2637: Kristus oslobodzuje stvorenstvo od hriechu a smrti
KKC 994, 1503.

21. NEDEĽA

Lk 35. zač.; Lk 8, 5 – 15; Podobenstvo o rozsievačovi.
KKC 2731, 1151, 2731, 2847, 368, 2668

22. NEDEĽA

Lk 83. zač.; Lk 16, 19 – 17, 2; Boháč a Lazár; Pohoršenia.
KKC 1939-1942: Ľudská solidarita
KKC 2437-2449: Solidarita medzi národmi, láska k chudobným
KKC 2831: Hlad vo svete, solidarita s chudobnými
KKC 633, 1021, 2463, 2831: Lazár
KKC 1033-1037: Peklo
KKC 1859, 2463, 2831, 336, 1021, 663, 2287.

23. NEDEĽA

Lk 38. zač. Lk 8, 26 – 41; Posadnutý v kraji Gadarčanov; Svine Gadarčanov; Jairova dcéra.
KKC 550.

24. NEDEĽA

Lk 39. zač. Lk 8, 40 – 56; Žena trpiaca na krvotok; Smrť – spánok.
KKC 695, 1116.

25. NEDEĽA

Lk 53. zač. Lk 10, 25 – 37; Kto je blížny? Človek, ktorý padol do rúk zbojníkov; Samaritán.
KKC 299, 381: Človek je stvorený k Božiemu obrazu, Prvorodený
KKC 1931-1933: Blížneho mám považovať za svoje „druhé ja“
KKC 2447: Skutky telesného milosrdenstva
KKC 1465: Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia je kňaz
Milosrdným Samaritánom
KKC 203, 291, 331, 703: Slovo a stvorenie, viditeľné i neviditeľné
KKC 2822, 2083, 1825, 1293.

26. NEDEĽA

Lk 66. zač.; Lk 12, 16 – 31; Bohatý človek, ktorému prinieslo pole veľkú úrodu; Nie je potrebné byť ustarostený o svoj život, čo budeme jesť, ani o telo, čím sa zaodejeme; Treba hľadať Božie kráľovstvo.
KKC 661, 1042-1050, 1821: Nádej na nové nebesia a novú zem
KKC 2535-2540, 2547, 2728: Nezriadené žiadostivosti

27. NEDEĽA

Lk 71. zač.; Lk 13, 10 – 17; Zhrbená žena je uzdravená.
KKC 582.

28. NEDEĽA

Lk 76. zač.; Lk 14, 16 – 24; Veľká večera; Nútiaci vojsť.

29. NEDEĽA

Lk 85. zač.; Lk 17, 12 – 19;
KKC 153-165, 2087-2089: Viera
KKC 84: Poklad viery, zverený Cirkvi
KKC 91-93: Nadprirodzený zmysel pre vieru
KKC 1503-1505, 2616: Kristus Lekár
KKC 543-550, 1151: Znamenia Božieho kráľovstva
KKC 224, 2637-2638: Vzdávanie vďaky
KKC 1010: Zmysel kresťanskej smrti
KKC 586.

30. NEDEĽA

Lk 91. zač.; Lk 18, 18 – 30; Všetko predať a rozdať chudobným; Bohatí ťažko vojdú do Božieho kráľovstva; Apoštoli opúšťajú všetko.

31. NEDEĽA

Lk 93. zač.; Lk 18, 35 – 43; Slepec, ktorý prosí, vidí.

32. NEDEĽA

Lk 94. zač.; Lk 19, 1 – 12; Mýtnik Zachej.
KKC 293-294, 299, 341, 353: Vesmír bol stvorený v Božom kráľovstve
KKC 1459, 2412, 2487: Odčinenie
KKC 2712, 549, 2412, 1443, 1936.

33. NEDEĽA – O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Lk 89. zač. Lk 18, 10 – 14; Farizej a mýtnik, ktorí sa modlili.
KKC 588, 2559, 2613, 2631: Pokora – základ modlitby
KKC 2616: Ježiš vyslyší modlitbu vo viere
KKC 2628: Klaňanie – Postoj človeka, že stojí pred svojím Pánom
KKC 2631: Prosba o odpustenie je prvým podnetom k modlitbe
KKC 2559, 2613, 2631, 2667, 2839.

34. NEDEĽA – O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Lk 79. zač.; Lk 15, 11 – 32; A o márnotratnom synovi.
KKC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: Marnotratný syn
KKC 207, 212, 214: Boh je verný v tom čo sľúbil
KKC 1441, 1443: Boh odpúšťa hriechy, hriešnici sú navrátení do spoločenstva
KKC 982: Brána odpustenia je otvorená pre tých, čo konajú pokánie
KKC 1334: Každodenný chlieb Izraela je plodom zasnúbenej zeme
KKC 210-211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnym
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z Kristovho prebodnutého boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohne naše srdce
KKC 210-211: Boh milosrdenstva
KKC 604-605, 1846-1848: Boh má pri vykúpení svoju iniciatívu
KKC 1439, 1700, 2839: Márnotratný syn – príklad odpustenia
KKC 1465, 1481: Márnotratný syn a sviatosť pokánia
KKC 1439, 1700, 545, 2839, 1423, 2795, 2795, 589, 1468.

35. NEDEĽA – MÄSOPÔSTNA

Mt 106. zač.; Mt 25, 31 – 46; Aký bude posledný súd; Požehnaní budú po pravici; Zlorečení budú po ľavici.
KKC 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus – Pán a Kráľ
KKC 678-679, 1001, 1038-1041: Kristus Sudca
KKC 2816-2821: „Príď kráľovstvo Tvoje.“
KKC 331, 671, 679, 1038, 2443, 544, 1033, 1373, 2447, 2831, 1503, 678, 1397, 1825, 1932, 2448, 2449, 1034, 598, 1825, 2448, 2463, 1038.

SYROPÔSTNA NEDEĽA

Mt 17. zač.; Mt 6, 14 – 21; Odpúšťať bratovi; Pôst; Zhromažďovať si poklady.
KKC 764, 2763, 575, 1063, 1430, 1969, 368, 2533, 2551, 2604, 2608, 2729, 2848.

1. PÔSTNA NEDEĽA

Jn 5. zač.; Jn 1, 43 – 51; Povolanie apoštola Filipa; Povolanie Natanaela; Pravý Izraelita.
KKC 878.

2. PÔSTNA NEDEĽA

Mk 7. zač.; Mk 2, 1 – 12; Ochrnutý; Odpustenie hriechov
KKC 1421, 1441-1442: Kristus – Uzdravovateľ duše i tela
KKC 987, 1441, 1741: Kristus odpúšťa hriechy
KKC 1425-1426: Zmierenie sa po krste
KKC 1065: Kristus – naše „amen“
KKC 1421, 1441, 1484, 2616, 1502, 1503, 430, 574, 589, 473.

3. PÔSTNA NEDEĽA

Mk 37. zač.; Mt 10, 23 – 31; Prenasledovanie a útek; Koho sa treba a koho sa netreba obávať; Dva vrabce; Vlasy na hlave.
KKC 852: Kristov duch podporuje poslanie kresťana
KKC 905: Evanjelizácia svedectvom života
KKC 1808, 1816: Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach
KKC 2471-2474: Vydávať svedectvo o pravde
KKC 359, 402-411, 615: Adam – dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 765, 363, 1034, 305.

4. PÔSTNA NEDEĽA

Mk 40. zač.; Mk 9, 17 – 32; Učeníci nedokázali vyhnať nemého ducha, ale Ježiš ho vyháňa; Všetko je možné tomu, kto verí; Ježiš predpovedá svoju smrť.
KKC 539, 565, 600-605, 713: Kristus – poslušný Boží služobník
KKC 786: „Slúžiť“ znamená „kraľovať“ v Kristovi
KKC 1547, 1551: Kňazský úrad je službou
KKC 2538-2540: Hriech závisti
KKC 2302-2306: Obrana mieru
KKC 1504, 2610, 162, 474, 649, 557.

5. PÔSTNA NEDEĽA

Mk 47. zač.; Mk 10, 33 – 45; Ježiš predpovedá svoju smrť; Prosba Zebedejových synov.
KKC 599-609: Vykupiteľská smrť v pláne spásy
KKC 520: Kristovo poníženie je pre nás vzorom k nasledovaniu
KKC 467, 540, 1137: Kristus – Najvyšší Veľkňaz
KKC 557, 474, 649, 994, 536, 1225, 618, 1551, 608, 1570.

KVETNÁ NEDEĽA

Jn 41. zač.; Jn 12, 1 – 18; Kristovi, ktorý večerá v Betánii, Mária natiera nohy; Kvôli tomu Judáš, zlodej a nositeľ mešca, reptá; Ježišova odpoveď namiesto nej; Veľkňazi sa dohodnú, že zabijú aj zmŕtvychvstalého Lazára; Ježiš prichádza do Jeruzalema; Zástup mu vychádza v ústrety.
KKC 2449.

VO SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK

Mt 98. zač.; Mt 24, 3 – 12; Znamenie Kristovho príchodu; Rozmnoží sa neprávosť.
KKC 675.

VO SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK

Mt 102. zač.; Mt 24, 36 – 41; Dni Noema.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 2729-2733: Pokorná bedlivosť srdca

VO SVÄTÚ A VEĽKÚ STREDU

Mt 108. zač.; Mt 26, 6 – 56; Alabastrová nádoba vzácneho myra; Judáš zrádza Ježiša a prijíma tridsať strieborných; Tajomstvo svätej večere; Peter zapiera Pána; Ježiš prežíva úzkosť až na smrť; Bozkom je zradený.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálne tajomstvo a liturgia
KKC 1339, 610, 1328, 1329, 545, 610, 613, 1365, 1846, 2839, 1403, 764, 2849, 363, 536, 612, 2719, 2733, 2846, 612, 2262, 333, 609, 600.

VO SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK

Mt 107. zač.; Mt 26, 1 – 5; Židia sa sprisahali, aby sa Ježiša zmocnili ľsťou.

VO SVÄTÚ A VEĽKÚ SOBOTU

Mt 115. zač.; Mt 28, 1 – 15; Ženy vidia Ježišov hrob; Anjel; Ježiš, ktorý sa zjavil ženám; Lož starších.
KKC 500, 2174, 652, 645, 641, 654, 640.


Nasleduje doplnenie o čítania
počas prikázaných sviatkov


Delenie evanjeliových čítaní na prikázané sviatky určené pre veriacich Prešovskej gréckokatolíckej metropólie, na základe prípisu Apoštolského stolca, uvedené v modlitebníkoch pre kňazov ako aj veriacich. Prvým z uvedených prikázaných sviatkov je každá nedeľa, nasledujú tieto nepohyblivé a pohyblivé sviatky:

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU (8. DECEMBER)

Lk 36. začalo; Lk 8, 16 – 21; Lampa na stojane; Kristova matka a bratia; Kristus rozkazuje vetru a rozbúrenej vode; Posadnutý v kraji Gadarčanov.
KKC 411, 489 – 493, 722, 2001, 2853: Nepoškvrnené počatie

NARODENIE PODĽA TELA NÁHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
(25. DECEMBER)

Mt 2. začalo; Mt 1, 18 – 25; O Kristovom narodení.
KKC 437, 497, 532 – 534, 1014, 1846, 2177: Svätý Jozef
KKC 2214 – 2200: Povinností detí a rodičov
KKC 496-507, 495: Máriino panenské materstvo
KKC 437, 456, 484-486, 721-726: Mária, Matkou Božou pôsobením Svätého Ducha
KKC 1846: Ježiš odhalený Jozefovi ako Spasiteľ
KKC 445, 648, 695: Ježišovo Božské synovstvo sa ukazuje v zmŕtvychvstaní
KKC 143-149, 494, 2087: „Poslušnosť viery“
KKC 497, 333, 486, 430, 452, 1507, 1846, 2666, 2812, 497, 774.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE (26. DECEMBER)

Mt 4. začalo; Mt 2, 13 – 23; Jozef s dieťaťom a Mária utekajú do Egypta; vracajú sa do izraelskej krajiny; odchádzajú do galilejského kraja.
KKC 531-534: Svätá rodina
KKC 1655-1658, 2204-2206: Kresťanská rodina ako domáca cirkev
KKC 2214-2233: Povinnosti členov rodiny
KKC 333, 530: Útek do Egypta
KKC 333, 530, 333.

OBREZANIE PODĽA TELA, NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
(1. JANUÁR)

Lk 6. začalo; Lk 2, 20 – 22; Obrezanie Ježiša; Máriino očisťovanie.
KKC 456-460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho Narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidovým synom
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 527, 529.

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
(6. JANUÁR)

Mt 6. začalo; Mt 3, 13 – 17; Pokrstený Kristus;
KKC 1223, 535, 1286, 608, 536, 1224, 701, 1224, 444, 713.

ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRIÍ, VŽDY PANNE (25. MAREC)

Lk 3. začalo; Mária pozdravuje Alžbetu; Máriina pieseň; Alžbeta rodí Jána; Pieseň Zachariáša, ktorý znova rozpráva; Jánove skutky; Jánov duchovný rast.
KKC 441, 966 – 971, 974, 975, 2853: Mária, nová Eva je vzatá do neba
KKC 773, 829, 967, 972: Mária, eschatologická ikona cirkvi
KKC 2673 – 2679: V modlitbe s Máriou
KKC 484-494: Zvestovanie
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 143-149, 494, 2087: Poslušnosť viery
KKC 148, 495, 717, 2676: Navštívenie
KKC 462, 606-607, 2568, 2824: Syn sa vtelil aby splnil Otcovu vôľu
KKC 523, 717, 2676, 448, 495, 2477, 148, 2676, 2097, 722, 2619, 2675, 148, 971, 2676, 273, 2599, 2807, 2827, 2465, 706, 422, 2619, 422, 717, 706, 523.

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK

(pozn. v tento deň sa neslávi sv. liturgia, deň predtým vo Svätý a Veľký štvrtok sa zvykne sláviť bohoslužba s názvom Sväté strasti, kde sa číta 12 evanjelií, vo Svätý a veľký piatok večer sa číta na obradoch Večierne s uložením pláščenice do hrobu Mt 110. začalo.)
Mt 110. začalo; Mt 27, 1 – 2; Spútaného Ježiša odovzdávajú Pilátovi.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA

Jn 2. začalo; Jn 1, 18 – 28; Slovo pre židov; Dôvod, prečo Ján krstí.
KKC 456-460, 566: „Prečo sa slovo stalo telom?“
KKC 461-463, 470-478: Vtelenie
KKC 437, 525-526: Tajomstvo Pánovho narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Davidovým synom
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom slove
KKC 333: Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159-1162, 2131, 2502: Vtelenie a obrazy Krista
KKC 151, 454, 473, 575, 719

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE

Lk 114. začalo; Lk 24, 36 – 53; Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal: Pokoj vám! Otvára učeníkom myseľ; Prísľub Svätého Ducha; Ježiš, ktorý vystupuje do neba.
KKC 659-672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie
KKC 1346-1347: Eucharistia a skúsenosť Emauzských učeníkov
KKC 642-644, 857, 995-996: Apoštoli ako svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 102, 601, 426-429, 2763: Kristus – kľúč interpretácií Písma
KKC 519, 662, 1137: Kristus – náš Zástanca v nebi
KKC 645, 644, 999, 702, 2625, 2763, 572, 601, 112, 652, 108, 627, 981, 1120,
1122, 730, 1304, 659.

SVÄTÝ, SLÁVNY A VŠECHVÁLNY APOŠTOLI PETER A PAVOL (29. JÚN)

Mt 67. začalo; Mt 16, 13 – 19; Mienka ľudí o Synovi človeka; Viera – Boží dar; Kľúče od nebeského kráľovstva; Ježiš predpovedá svoju smrť; Zaprieť seba samého a vziať kríž; Stratiť svoj život a zachrániť si ho.
KKC 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881: Svätý Peter
KKC 442, 601, 639, 642, 642, 1508, 2632 – 2633, 2638: Svätý Pavol
KKC 424, 442, 552, 440, 153, 424, 442, 586, 869, 881, 553, 1444

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY (15. AUGUST)

Lk 54. začalo; Lk 10, 38 – 42; Marta a Mária, sestry; Jedno je potrebné.
KKC 441, 966 – 971, 974, 975, 2853: Mária, nová Eva je vzatá do neba
KKC 773, 829, 967, 972: Mária, eschatologická ikona cirkvi
KKC 2673 – 2679: V modlitbe s Máriou