Príloha II.: Dôležité pokoncilové zdroje zaoberajúce sa homíliou

Od začiatku Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) uplynulo už 50 rokov a odvtedy sa homília tiež vyvíjala, v tejto kapitole nájdete stručné zhrnutie týchto dokumentov.


Druhý vatikánsky koncil


• Konštitúcia o posvätnej liturgií Sarosanctum concilium: 7, 24, 35, 52, 56
• Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium: 23, 25
• Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei verbum: 7 – 13, 21, 24, 25
• Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v dnešnom svete Gaudium et spes: 58
• Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi Ad gentes: 6
• Dekrét o účinkovaní a živote kňazov Presbyterum ordinis: 4, 18
• Dekrét o pastierskom úrade biskupov v Cirkvi Christus Dominus: 13 – 14


Magistérium pápežov


• PAVOL VI.: Encyklika Mysterium fidei: 36
• PAVOL VI.: Apoštolská exhortácia Evangelium nuntiandi: 43, 75, 76, 78, 79
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Catechesi tradendae: 48
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Pastores dabo vobis: 26
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Pastores gregis: 15
• JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Dies Domini: 39 – 41
• JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Novo millennio ineunete: 39 – 40
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská konštitúcia Fidei depositum, ktorou sa zverejňuje Katechizmus Katolíckej cirkvi, dôležitý na obohatenie homílií
• BENEDIKT XVI.: Apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis: 45, 46
• BENEDIKT XVI.: Apoštolská exhortácia Verbum Domini: 52 – 71
• FRANTIŠEK: Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium: 135 – 159


Liturgické knihy


• Všeobecné smernice Rímskeho misála: 29, 57, 65 – 66
• Lekcionár, Úvod: 4 – 31, 38 – 48, 58 – 110
• Pohrebné obrady, Všeobecné smernice: 18
• Sviatosť manželstva/Sobášny obrad: 64
• Kódex kánonického práva – kánony 762, 767 – 769


Dokumenty kongregácií rímskej kúrie


• Kongregácia pre východné cirkvi, Poriadok bohoslužieb (1958)
• Posvätná kongregácia pre obrady, inštrukcia Inter oecumenici (1964): 53 – 55
• Posvätná kongregácia pre obrady, inštrukcia Eucharisticum mysterium (1967): 10
• Kongregácia pre Boží kult, inštrukcia Litugicae instaurotiones (1970): 2
• Kongregácia pre klerikov, Všeobecné katechetické direktórium (1971): 13
• Kódex kánonického práva (1983): kánony 762, 767 – 769
• Kódex kánonov východných cirkví (1990): kánony 196, 607, 614
• Kongregácia pre klerikov, Direktórium pre službu a život kňazov (1994): 45 – 46
• Kongregácia pre východné cirkvi, Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (1996)
• Kongregácia pre biskupov, Apostolorum successores (2004): 119 – 122
• Kongregácia pre náuku viery, Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie (2007)
• Kongregácia pre klerikov, Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria munera (2010): Obežník
• Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Homiletické direktórium (2014)
Dokumenty vydané biskupskými synodami
• Posolstvo Božiemu ľudu na záver Biskupskej synody o Božom Slove: 7
• 13. riadne valné zhromaždenie Biskupskej synody: Nová evanjelizácia na
odovzdávanie kresťanskej viery: Lineamenta