Sväté evanjelium podľa Matúša

Sväté evanjelium podľa Matúša sa číta od pondelka po Päťdesiatnici, čiže od Pondelka Svätého Ducha, do piatka po Povýšení Kríža, teda počas sedemnástich týždňov, a to tak, že prvých jedenásť týždňov sa číta evanjelium podľa Matúša každý deň, ale od dvanásteho týždňa do konca sedemnásteho týždňa sa číta iba v soboty a nedele, lebo päť dní sa číta evanjelium podľa Marka. Teda sedemnásť týždňov patria prinajmenšom soboty a nedele Matúšovi – to v prípade, že je vo vnútri paschálneho okruhu. Ak bude Pascha mimo, tak je to inak, lebo treba čítať aj sedemnásty týždeň. Pred nedeľou o Zachejovi sa číta tiež Matúšovo evanjelium o Kanaánčanke.


1. zač. Mt 1, 1 – 17; O tom, že Ježiš je Mesiáš, Spasiteľ a podľa prísľubu otcom.
KKC 435.

2. zač. Mt 1, 18 – 25; O Kristovom narodení.
KKC 437, 497, 532 – 534, 1014, 1846, 2177: Svätý Jozef
KKC 2214 – 2200: Povinností detí a rodičov
KKC 496-507, 495: Máriino panenské materstvo
KKC 437, 456, 484-486, 721-726: Mária, Matkou Božou pôsobením Svätého Ducha
KKC 1846: Ježiš odhalený Jozefovi ako Spasiteľ
KKC 445, 648, 695: Ježišovo Božské synovstvo sa ukazuje v zmŕtvychvstaní
KKC 143-149, 494, 2087: „Poslušnosť viery“
KKC 497, 333, 486, 430, 452, 1507, 1846, 2666, 2812, 497, 774.

3. zač. Mt 2, 1 – 12; Mudrci, prvotina pohanov, hľadajú kráľa Židov, ktorý sa narodil; Vedení hviezdou nachádzajú ho; Prinášajú dary a klaňajú sa mu.
KKC 528, 724: Bohozjavenie
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus – Svetlo národov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774-776, 781, 831: Cirkev – sviatosť jednoty ľudského rodu
KKC 528, 486, 439, 528, 724.

4. zač. Mt 2, 13 – 23; Jozef s dieťaťom a Mária utekajú do Egypta; vracajú sa do izraelskej krajiny; odchádzajú do galilejského kraja.
KKC 531-534: Svätá rodina
KKC 1655-1658, 2204-2206: Kresťanská rodina ako domáca cirkev
KKC 2214-2233: Povinnosti členov rodiny
KKC 333, 530: Útek do Egypta
KKC 333, 530, 333.

5. zač. Mt 3, 1 – 12; Jánovo ohlasovanie; Odev a pokrm; Krstenie; Ovocie pokánia; Sekera je priložená ku koreňu; Vejačka a plevy.
KKC 522, 711-716, 722: Proroci a očakávanie Mesiáša
KKC 523, 717-720: Poslanie Jána Krstiteľa
KKC 1427-29: Obrátenie pokrstených
KKC 61, 946-962, 1090, 1137-1139, 1370: Cirkev – spoločenstvo svätých
KKC 956, 2683: Príhovor svätých
KKC 828, 867, 1173, 2030, 2683-2684: Svätci a príklady svätosti
KKC 523, 535, 678.

6. zač. Mt 3, 13 – 17; Pokrstený Kristus;
KKC 1223, 535, 1286, 608, 536, 1224, 701, 1224, 444, 713.

7. zač. Mt 4, 1 – 11; Kristus je pokúšaný; Písmom poráža diabla, pokušiteľa; Anjeli mu posluhujú.
KKC 394, 2849, 5835, 2083 2135, 333.

8. zač. Mt 4, 12 – 17; Hlása pokánie.
KKC 551, 765: Vyvolenie Dvanástich
KKC 541-543: Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov
KKC 813-822: Jednota Cirkvi
KKC 1720, 1989.

9. zač. Mt 4, 18 – 24; Povolanie Petra a Andreja, Jakuba a Jána; Hlása evanjelium a uzdravuje chorých.
KKC 551, 765: Vyvolenie Dvanástich
KKC 541-543: Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov
KKC 813-822: Jednota Cirkvi
KKC 878, 1503.

10. zač. Mt 4,25 -5, 13; Démon je vyhnaný; Petrova testiná je uzdravená; Aj všetci chorí; Aj démoni vyznávajú, že Ježiš je Kristus; Ježiš vyučuje z loďky; Lov rýb; Malomocný; Kristus sa modlí na púšťach; Ochrnutý.
KKC 61, 946 – 962, 1090, 1137 – 1339, 1370: Cirkev, spoločenstvo svätých
KKC 956, 2683: Príhovor svätých
KKC 828, 867, 1173, 2030, 2683, 2684: Svätci, príklady svätosti
KKC 459, 520-521: Ježiš – Vzor svätosti pre všetkých
KKC 1716-1724: Povolanie k svätosti
KKC 64, 716: Chudobní a pokorní prinášajú nádej v mesiášovi
KKC 782: Boží ľud – Soľ zeme a svetlo sveta
KKC 2044-2046: Mravný život a misijne svedectvo
KKC 2443-2449: Pozornosť voči skutkom milosrdenstva, láska k chudobným
KKC 1243: Pokrstení sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 272: Ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou
KKC 764, 2763, 581, 544, 2546, 1716, 1720, 2518, 2305, 2330, 520, 782, 2821.

11. zač. Mt 5, 14 – 20; Mesto postavené na návrší; Svietnik; Dobré skutky.
KKC 782: Boží ľud – Soľ zeme a svetlo sveta
KKC 2044-2046: Mravný život a misijne svedectvo
KKC 2443-2449: Pozornosť voči skutkom milosrdenstva, láska k chudobným
KKC 1243: Pokrstení sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 272: Ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou
KKC 577-582: Ježiš a zákon
KKC 1961-1964: Starý zákon
KKC 2064-2068: Desatoro v cirkevnej tradícií
KKC 764, 2763, 2821, 1243, 326, 2053, 557, 592, 1967, 2054.

12. zač. Mt 5, 20 – 26; Čo znamená zavraždiť; O tom, že je treba zmieriť sa s bratom.
KKC 577-582: Ježiš a zákon
KKC 1961-1964: Starý zákon
KKC 2064-2068: Desatoro v cirkevnej tradícií
KKC 764, 2763, 2054, 2262, 2302, 2054, 2257, 678, 1034, 2302, 2262, 2608, 2792, 2841, 2845, 1424.

13. zač. Mt 5, 27 – 32; Cudzoložstvo; Oko alebo pravica, ktorá zvádza na hriech; Prepustenie.
KKC 577-582: Ježiš a zákon
KKC 1961-1964: Starý zákon
KKC 2064-2068: Desatoro v cirkevnej tradícií
KKC 764, 2763, 2330, 2336, 2380, 1456, 2513, 2528, 1034, 226, 2382.

14. zač. Mt 5, 33 – 41; O tom, že vôbec netreba prisahať.
KKC 764, 2763, 2463, 581, 2141, 2153, 592, 2338, 2466, 2262.

15. zač. Mt 5, 42 – 48; Láska a nenávisť.
KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokúšanie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás v pokušenia“
KKC 385-390, 396-400: Pád
KKC 359, 402-411, 615: Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 1933, 2303: Láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou k nepriateľom
KKC 2262-2267: Zákaz spôsobenia zla blížnemu s výnimkou spravodlivej obrany
KKC 2842-2845: Modlitba a odpustenie blížnemu
KKC 2012-2016: Dokonalosť nebeského Otca, nás vyzýva k dokonalosti
KKC 1265: Krstom sa stávame chrámom Svätého Ducha
KKC 2684: Svätí sú chrámom Svätého Ducha
KKC 764, 2763, 1933, 2844, 1825, 1968, 2262, 2303, 2608, 2828, 2054, 443, 1693, 1968, 2013, 2842.

16. zač. Mt 6, 1 – 13; Almužna; Modliť sa.
KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokúšanie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás v pokušenia“
KKC 385-390, 396-400: Pád
KKC 359, 402-411, 615: Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 764, 2763, 1430, 1969, 1434, 1063, 1753, 2447, 575.

17. zač. Mt 6, 14 – 21; Odpúšťať bratovi; Pôst; Zhromažďovať si poklady.
KKC 764, 2763, 575, 1063, 1430, 1969, 368, 2533, 2551, 2604, 2608, 2729, 2848.

18. zač. Mt 6, 22 – 30; Boh a mamona.
KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113-2115: Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie
KKC 2632: Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista
KKC 2830: Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť
KKC 764, 2763, 2113, 2424, 2729, 2821, 2848, 2608, 2547, 2830, 2416, 322.

19. zač. Mt 6, 31 – 34; Je potrebné hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.
KKC 302-314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113-2115: Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie
KKC 2632: Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista
KKC 2830: Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť
KKC 764, 2763, 2547, 2830, 322, 305, 270, 1942, 2604, 2608, 2632, 2659, 2836.

20. zač. Mt 7, 1- 11; Nesúdiť blížneho; Nedávať, čo je sväté, psom.
KKC 2763, 678, 2654, 2609.

21. zač. Mt 7, 12- 14; Tesná a široká brána.
KKC 2763, 17893, 1970, 2821, 1696, 1036, 1970, 2609.

22. zač. Mt 7, 15- 20; Je potrebné dávať si pozor na falošných prorokov; Ovocie stromov.
KKC 2763, 2285, 2005.

23. zač. Mt 7, 21- 23;
KKC 2822-2827: „Buď vôľa tvoja“
KKC 2611: Modlitba s vierou je v nasmerovaní srdca na Boha
KKC 1987-1995: Ospravedlnenie
KKC 2763, 443, 1821, 2611, 2826, 1970.

24. zač. Mt 7, 24 – 8, 4; Ten, čo stavia dom na skale a na piesku. Malomocný je očistený.
KKC 2822-2827: „Buď vôľa tvoja“
KKC 2611: Modlitba s vierou je v nasmerovaní srdca na Boha
KKC 1987-1995: Ospravedlnenie
KKC 1970, 581, 448, 586.

25. zač. Mt 8, 5- 13; Stotníkova viera; Povolanie pohanov.
KKC 1386, 2610, 543.

26. zač. Mt 8, 14- 22; Petrova testiná má horúčku; Zákonník, ktorý chcel nasledovať Ježiša.
KKC 517, 1505, 2444.

27. zač. Mt 8, 23 – 27; Veľká búrka na mori.
KKC 2610.

28. zač. Mt 8, 28 – 34; Dvaja posadnutí; Diabli, ktorí odišli do čriedy svíň.

29. zač. Mt 9, 1 – 8; Ochrnutý je uzdravený. Odpúšťanie hriechov; Povolanie Matúša.

30. zač. Mt 9, 9 – 13; Hriešnici a mýtnici stolujú s Ježišom.
KKC 545, 589: Ježiš volá hriešnikov a odpúšťa im
KKC 2099-2100: Obeta je milá Bohu
KKC 144-146, 2572: Abrahám – vzor viery
KKC 581, 589, 2100.

31. zač. Mt 9, 14 – 17; Nové víno.

32. zač. Mt 9, 18 – 26; Dcéra popredného muža je vzkriesená; Žena trpiaca na krvotok.

33. zač. Mt 9, 27 – 35; Dvom slepcom, ktorí veria, vracia sa zrak; Posadnutý a nemý.
KKC 439, 2616.

34. zač. Mt 9, 36 – 10, 8; Žatva a robotníci; Darovanie moci uzdravovať; Apoštoli a ich mená; Sú poslaní hlásať evanjelium.
KKC 551,761-766: Cirkev, pripravovaná starozákonným ľudom
KKC 783-786: Cirkev – Kňazský, prorocký a kráľovský úrad
KKC 849-865: Apoštolské poslanie Cirkvi
KKC 2611, 543, 1509, 2121, 2443.

35. zač. Mt 10, 9 – 15; Pokoj; Otrasenie prachu.
KKC 2122.

36. zač. Mt 10, 16 – 22; Súženie; Vytrvalosť až do konca.
KKC 764, 728, 161, 1821.

37. zač. Mt 10, 23 – 31; Prenasledovanie a útek; Koho sa treba a koho sa netreba obávať; Dva vrabce; Vlasy na hlave.
KKC 852: Kristov duch podporuje poslanie kresťana
KKC 905: Evanjelizácia svedectvom života
KKC 1808, 1816: Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach
KKC 2471-2474: Vydávať svedectvo o pravde
KKC 359, 402-411, 615: Adam – dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 765, 363, 1034, 305.

38. zač. Mt 10, 32 – 36; Vyznanie Krista pred ľuďmi. Pokoj, meč. Rozdelenie.
KKC 852: Kristov duch podporuje poslanie kresťana
KKC 905: Evanjelizácia svedectvom života
KKC 1808, 1816: Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach
KKC 2471-2474: Vydávať svedectvo o pravde
KKC 359, 402-411, 615: Adam – dedičný hriech; Kristus – nový Adam
KKC 14, 2145, 1816.

39. zač. Mt 10, 37 – 11, 1; Stratiť život. Tí, ktorí prijímajú Krista.
KKC 2232-2233: Prvým povolaním kresťana je nasledovať Krista
KKC 537, 628, 790, 1213, 1226-1228, 1694: Krst, obeť sama o sebe pre Krista
KKC 1987: Milosť nás ospravedlňuje prostredníctvom krstu a viery
KKC 2232, 1506, 858.

40. zač. Mt 11, 2 – 15; Ján posiela dvoch učeníkov; Kristovo svedectvo o Jánovi; Zákon i Proroci.
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 227, 2613, 2665, 2772: Trpezlivosť
KKC 439, 547-550, 1751: Prejavenie Ježiša ako mesiáša
KKC 2443, 548, 549, 523, 719.

41. zač. Mt 11, 16 – 19; Kristus a Ján.
KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: Radosť
KKC 227, 2613, 2665, 2772: Trpezlivosť
KKC 439, 547-550, 1751: Prejavenie Ježiša ako mesiáša

42. zač. Mt 11, 20 – 26; Korozain, Betsaida, Kafarnaum; Zjavenie evanjelia maličkým.
KKC 514-521: Poznávanie Kristových tajomstiev, naše spoločenstvo na jeho tajomstvách
KKC 238-242: Otec je zjavovaný synom
KKC 989-990: Vzkriesenie tela
KKC 678, 153, 544, 2779, 2785, 2701, 2603.

43. zač. Mt 11, 27 – 30; Povolanie tých, čo sa namáhajú a sú preťažení.
KKC 514-521: Poznávanie Kristových tajomstiev, naše spoločenstvo na jeho tajomstvách
KKC 238-242: Otec je zjavovaný synom
KKC 989-990: Vzkriesenie tela
KKC 2603, 151, 240, 443, 473, 2779, 1658, 459, 1615.

44. zač. Mt 12, 1 – 8; Učeníci trhajú klasy; Milosrdenstvo, obeta.
KKC 581, 582, 2173, 586, 590, 2100.

45. zač. Mt 12, 9 – 13; Vyschnutá ruka; Robiť v sobotu dobro je dovolené.
KKC 342.

46. zač. Mt 12, 14 – 29; Posadnutý, ktorý bol slepý a nemý. Vnútorne rozdelené kráľovstvo.
KKC 713, 439, 574, 550.

47. zač. Mt 12, 30 – 37; Rúhanie proti Duchu; Dobrý a naničhodný strom; Vreteničie plemeno.
KKC 590, 1031, 1864, 679.

48. zač. Mt 12, 38 – 45; Ninivčania; Kráľovná z juhu.
KKC 994, 627, 635, 590, 678.

49. zač. Mt 12, 46 – 13, 3; Kto je Kristova matka a kto sú jeho bratia;. Podobenstvo o rozsievačovi.
KKC 546: Kristus učí v podobenstvách
KKC 1703-1709: Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň
KKC 2006-2011: Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti
KKC 1046-1047: Stvorenie – súčasť nového vesmíru
KKC 2707: Hodnota rozjímania
KKC 764, 2233, 546, 1724.

50. zač. Mt 13, 4 – 9;
KKC 546: Kristus učí v podobenstvách
KKC 1703-1709: Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň
KKC 2006-2011: Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti
KKC 1046-1047: Stvorenie – súčasť nového vesmíru
KKC 2707: Hodnota rozjímania
KKC 546, 1724.

51. zač. Mt 13, 10 – 23; Vysvetlenie podobenstva.
KKC 546: Kristus učí v podobenstvách
KKC 1703-1709: Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň
KKC 2006-2011: Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti
KKC 1046-1047: Stvorenie – súčasť nového vesmíru
KKC 2707: Hodnota rozjímania
KKC 7873, 546, 29.

52. zač. Mt 13, 24 – 30; Podobenstvo o kúkoli a jeho vysvetlenie.
KKC 543-550: Božie kráľovstvo
KKC 309-314: Božia dobrota a pohoršenie zla
KKC 825, 827: Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi
KKC 1425-1429: Silnejúca potreba obrátenia
KKC 2630: Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha
KKC 827.

53. zač. Mt 13, 31 – 36; Podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase,
KKC 543-550: Božie kráľovstvo
KKC 309-314: Božia dobrota a pohoršenie zla
KKC 825, 827: Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi
KKC 1425-1429: Silnejúca potreba obrátenia
KKC 2630: Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha

54. zač. Mt 13, 37 – 43;
KKC 543-550: Božie kráľovstvo
KKC 309-314: Božia dobrota a pohoršenie zla
KKC 825, 827: Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi
KKC 1425-1429: Silnejúca potreba obrátenia
KKC 2630: Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha
KKC 333, 1034, 546.

55. zač. Mt 13, 44 – 54; O skrytom poklade, o vzácnej perle, o rybárskej sieti; Nazaretčania sa pohoršujú na Ježišovi.
KKC 407: Pre poznanie situácie človeka, nemôžeme zabúdať na dedičný hriech
KKC 1777-1785: Rozhodnúť sa podľa svedomia v súlade so slobodnou vôľou
KKC 1786-1789: V ťažkých chvíľach spoznávať Božiu vôľu zo Zákona
KKC 1038-1041: Oddelenie dobra od zla pri poslednom súde
KKC 1037: Boh nikoho nepredurčuje na peklo
KKC 1034, 1117.

56. zač. Mt 13, 55 – 58;
KKC 495, 500.

57. zač. Mt 14, 1 – 13; Herodesova mienka o Ježišovi; Prečo je Ján Krstiteľ vsadený do väzenia; Stínajú mu hlavu; Ježiš odchádza na pusté miesto.
KKC 2828-2837: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“
KKC 1335: Zázraky rozmnoženia chleba sú predobrazom Eucharistie
KKC 1391-1401: Plody svätého prijímania
KKC 1335.

58. zač. Mt 14, 14 – 21; O piatich chleboch a dvoch rybách.
KKC 2828-2837: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“
KKC 1335: Zázraky rozmnoženia chleba sú predobrazom Eucharistie
KKC 1391-1401: Plody svätého prijímania
KKC 1335, 1329.

59. zač. Mt 14, 22 – 34; Ježišova modlitba. Vlny zmietajú loďku apoštolov. Maloverný Peter.
KKC 164: Viera môže byť vystavená skúške
KKC 272-274: Jedine viera môže poskytnúť tajomnú cestu v Prozreteľnosti
KKC 671-672: V ťažkých časoch je potrebné pestovať dôveru v Krista
KKC 56-64, 121-122, 218-219: Dejiny zmlúv, Božia láska v Izraeli
KKC 839-840: Vzťah cirkvi k židovskému národu
KKC 448.

60. zač. Mt 14, 35 – 15, 11; Dotýkajú sa obruby Ježišovho rúcha; Tradícia otcov.
KKC 579.

61. zač. Mt 15, 12 – 20; Pohoršenie; Rastlina vytrhnutá s koreňmi; Slepí vodcovia slepých; Srdce.
KKC 1968, 2517, 1853.

62. zač. Mt 15, 21 – 28; Kanaánčanka. Chlieb detí: šteňatám. Veľká viera Kanaánčanky.
KKC 543-544: Božie kráľovstvo bolo najprv hlásané Izraelu, no teraz je všetkým
KKC 674: Kristov príchod – nádej pre Izrael
KKC 2610: Sila prosby konanej s úprimnou vierou
KKC 831, 849: Cirkev je katolícka
KKC 439, 448, 2610.

63. zač. Mt 15, 29 – 31;

64. zač. Mt 15, 32 – 39; Sedem chlebov a zopár rybiek; Vzdávanie vďaky.
KKC 1335, 1329.

65. zač. Mt 16, 1 – 5; Znamenie proroka Jonáša.

66. zač. Mt 16, 6 – 12; Kvas farizejov a saducejov; Ich náuka.

67. zač. Mt 16, 13 – 19; Mienka ľudí o Synovi človeka; Viera – Boží dar; Kľúče od nebeského kráľovstva; Ježiš predpovedá svoju smrť; Zaprieť seba samého a vziať kríž; Stratiť svoj život a zachrániť si ho.
KKC 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881: Svätý Peter
KKC 442, 601, 639, 642, 642, 1508, 2632 – 2633, 2638: Svätý Pavol
KKC 551-553: Kľúče od kráľovstva
KKC 880-887: Základ jednoty: kolégium biskupov a jeho hlava – Petrov nástupca
KKC 424, 442, 552, 440, 153, 424, 442, 586, 869, 881, 553, 1444.

68. zač. Mt 16, 20 – 23; Ježiš predpovedá svoju smrť.
KKC 551-553: Kľúče od kráľovstva
KKC 880-887: Základ jednoty: kolégium biskupov a jeho hlava – Petrov nástupca
KKC 618: Kristus volá svojich učeníkov aby vzali svoj kríž a šli za ním
KKC 555, 1460, 2100: Kríž je cestou pre vstup Kristovej slávy
KKC 2015: Cesta dokonalosti pochádza z cesty s krížom
KKC 2427: Každodenný kríž v našich životoch
KKC 440, 554, 540, 607.

69. zač. Mt 16, 24 – 28; Zaprieť seba samého a vziať kríž; Stratiť svoj život a zachrániť si ho.
KKC 618: Kristus volá svojich učeníkov aby vzali svoj kríž a šli za ním
KKC 555, 1460, 2100: Kríž je cestou pre vstup Kristovej slávy
KKC 2015: Cesta dokonalosti pochádza z cesty s krížom
KKC 2427: Každodenný kríž v našich životoch
KKC 226, 618, 2029, 736, 2232, 363, 1021.

70. zač. Mt 17, 1 – 9; Ježišovo premenenie. Božieho Syna je treba počúvať.
KKC 554-556, 568: Premenenie
KKC 59, 145-146, 2570-2571: Abrahámova poslušnosť
KKC 706: Boží sľub Abrahámovi sa napĺňa v Kristovi
KKC 2012-2114, 2028, 2813: Povolanie ku svätosti
KKC 554, 444.

71. zač. Mt 17, 10 – 13; Kto je Eliáš.
KKC 718.

72. zač. Mt 17, 14 – 23; Nevera učeníkov; Sila viery; Modlitba a pôst; Kristus predpovedá svoju smrť.
KKC 554.

73. zač. Mt 17, 24 – 27; Odvádza daň.
KKC 586.

74. zač. Mt 18, 1 – 9; Kto je väčší v nebeskom kráľovstve; Prijať dieťa; Pohoršiť; Pohoršenia.
KKC 2785, 526, 2285.

75. zač. Mt 18, 10 – 17; Anjeli detí; Stratená ovca; Napomenúť brata, ktorý zhrešil.
KKC 2055: Desatoro zhrnuté do prikázania láska
KKC 1443-1445: Zmierenie sa s Cirkvou
KKC 2842-2845: „Ako i my odpúšťame naším vinníkom“
KKC 329, 336, 605, 2822, 2472.

76. zač. Mt 18, 18 – 22; Koľko ráz treba odpustiť bratovi.
KKC 2055: Desatoro zhrnuté do prikázania láska
KKC 1443-1445: Zmierenie sa s Cirkvou
KKC 218-221: Boh je láska
KKC 294: Boh prejavuje svoju slávu svojou dobrotou
KKC 2838-2845: „Odpusť nám naše viny“
KKC 2842-2845: „Ako i my odpúšťame naším vinníkom“
KKC 553, 1444, 1088, 1373, 982, 2227, 2845.

77. zač. Mt 18, 23 – 19, 2; Kráľ sa účtuje so svojimi sluhami.
KKC 218-221: Boh je láska
KKC 294: Boh prejavuje svoju slávu svojou dobrotou
KKC 2838-2845: „Odpusť nám naše viny“
KKC 2843, 2845, 2364.

78. zač. Mt 19, 3 – 15; Prepustiť manželku; Dať priepustný list; Neschopní manželstva; Deti prinesené k Ježišovi.
KKC 2364, 2382, 1620, 1605, 1652, 796, 1614, 1644, 2336, 2380, 2053, 2385, 1610, 1615, 992, 1579, 1618.

79. zač. Mt 19, 16 – 30; Len Boh je dobrý – treba zachovávať prikázania;. Dokonalý; Ako ťažko vojde do nebeského kráľovstva ten, čo je bohatý; Bohu je všetko možné; Opustiť všetko a nasledovať Krista.
KKC 2075, 2052, 2400, 2053, 226, 2053, 276, 308, 1058, 2841, 765.

80. zač. Mt 20, 1 – 16; Hospodár si najal robotníkov do vinice; Závistlivé oko.
KKC 210-211: Milosrdný a súcitný Boh
KKC 588-589: Ježíš stotožňuje svoj súcit, so súcitom Boha

81. zač. Mt 20, 17 – 28; Ježiš predpovedá svoju smrť; Prosba matky za Zebedejových synov; Čaša a krst; Syn človeka slúži.
KKC 572, 2235, 440, 601, 605, 622, 786.

82. zač. Mt 20, 29- 34; Dvaja slepci.
KKC 439.

83. zač. Mt 21, 1 – 17; Kristus si sadol na osliatko a prichádza do Jeruzalema; Vyženie z chrámu predavačov a kupujúcich; Dom modlitby.
KKC 559, 439, 584, 439, 559.

84. zač. Mt 21, 18 – 22; Suchý figovník.
KKC 544, 2610.

85. zač. Mt 21, 23 – 27; Jánov krst.

86. zač. Mt 21, 28 – 32; Kto plní Božiu vôľu; Mýtnici a smilníci.
KKC 1807: Spravodlivý človek sa vyznačuje tým, že je poctivý voči blížnemu
KKC 2842: Len Svätý Duch môže prispôsobiť naše myslenie tomu Kristovmu
KKC 1928-1930, 2425-2426: Povinnosť sociálnej spravodlivosti
KKC 446-461: Kristovo panovanie
KKC 2822-2827: „Buď vôľa Tvoja“
KKC 546, 535.

87. zač. Mt 21, 33 – 42; Božia vinica; Keď nespravodliví robotníci zabili hospodárovho syna; Uholný kameň.
KKC 755: Cirkev je Božou vinicou
KKC 1830-1832: Dary a plody Svätého Ducha
KKC 443: Proroci sú služobníci, Kristus je Syn
KKC 755, 443, 756.

88. zač. Mt 21, 43 – 46;
KKC 755: Cirkev je Božou vinicou
KKC 1830-1832: Dary a plody Svätého Ducha
KKC 443: Proroci sú služobníci, Kristus je Syn
KKC 755.

89. zač. Mt 22, 1 – 14; Svadba kráľovho syna; Povolanie pohanov; Svadobný odev.
KKC 543-546: Ježiš pozýva hriešnikov, ale volá k obráteniu
KKC 1402-1405, 2837: Eucharistia predpovedá mesiášovu hostinu
KKC 546, 796.

90. zač. Mt 22, 15 – 22; Daň cisárovi.
KKC 1897-1917: Účasť na spoločenskom dianí
KKC 2238-2244: Občianske povinnosti
KKC 2242.

91. zač. Mt 22, 23 – 33; Spor medzi saducejmi a Ježišom o vzkriesení mŕtvych; Boh je Bohom živých.
KKC 581, 575.

92. zač. Mt 22, 34 – 46; Veľké prikázanie; Láska k Bohu a k blížnemu; Spor medzi Ježišom a farizejmi o tom, koho synom je Kristus.
KKC 2052-2074: Desať prikázaní interpretovaných skrze dvojitú lásku
KKC 2061-2063: Mravné konanie ako odpoveď na iniciatívu Božej lásky
KKC 581, 2055, 2083, 2055, 1842, 439, 447.

93. zač. Mt 23, 1 – 12; O tom, akí sú zákonníci, ktorí učia ľud podľa Mojžišovho zákona; Podoby pokrytectva farizejov; Modlitebné remienky, strapce; Popredné miesta; Pozdravy; Naším jediným vodcom je Kristus; Sluha ostatných.
KKC 2044: Mravné konanie a kresťanské svedectvo
KKC 876, 1550-1551: Kňazstvo je služba, ľudská krehkosť zodpovedných
KKC 2367, 526, 2111.

94. zač. Mt 23, 13 – 22; Vyjedajú domy vdovám; Zatvárajú nebeské kráľovstvo; Prechádzajú cez more i súš, aby získali jedného prozelytu; Prisahať.
KKC 586.

95. zač. Mt 23, 23 – 28; Dávajú desiatky zo zeleniny; Čistia vonkajšok; Obielené hroby.

96. zač. Mt 23, 29 – 39; Vyzdobujú hrobky prorokov; Vreteničie plemeno; Sliepka a kuriatka.
KKC 558, 674.

97. zač. Mt 24, 1 – 2; Zborenie chrámu.
KKC 585.

98. zač. Mt 24, 3 – 12; Znamenie Kristovho príchodu; Rozmnoží sa neprávosť.
KKC 675.

99. zač. Mt 24, 13 – 26; Falošní kristovia a falošní proroci.
KKC 616.

100. zač. Mt 24, 27 – 33; Znamenie konca sveta; Trúbiaci anjeli; Figovník.
KKC 333.

101. zač. Mt 24, 34 – 35;
KKC 443.

102. zač. Mt 24, 36 – 41; Dni Noema.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 2729-2733: Pokorná bedlivosť srdca

103. zač. Mt 24, 42 – 51; Je potrebné bdieť; Verný sluha; Zlý sluha; Oddelí ho.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 2729-2733: Pokorná bedlivosť srdca
KKC 673.

104. zač. Mt 25, 1 – 13; Desať panien; Je potrebné bdieť.
KKC 671-672: Očakávame, že mu bude všetko podriadené
KKC 988-991: Spravodlivý budú stále žiť so Zmŕtvychvstalým Kristom
KKC 1036, 2612: Trvalo bdieme v očakávaní Pánovho návratu
KKC 672, 796, 1618.

105. zač. Mt 25, 14 – 30; Talenty odovzdané sluhom; Zlý a lenivý sluha.
KKC 2006-2011: Naša zásluha o dobré skutky, pochádza z Božej milosti
KKC 1038-1041: Posledný sú ukáže naše zásluhy
KKC 1048-1050: Byť činnými pri očakávaní Pána
KKC 1936-1937: Rôznorodosť talentov
KKC 2331, 2334: Dôstojnosť ženy
KKC 1603-1605: Manželstvo v poriadku stvorenia
KKC 546, 1936, 1029, 1720, 2683, 1029, 1720.

106. zač. Mt 25, 31 – 46; Aký bude posledný súd; Požehnaní budú po pravici; Zlorečení budú po ľavici.
KKC 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus – Pán a Kráľ
KKC 678-679, 1001, 1038-1041: Kristus Sudca
KKC 2816-2821: „Príď tvoje kráľovstvo“
KKC 331, 671, 679, 1038, 2443, 544, 1033, 1373, 2447, 2831, 1503, 678, 1397, 1825, 1932, 2448, 2449, 1034, 598, 1825, 2448, 2463, 1038.

107. zač. Mt 26, 1 – 5; Židia sa sprisahali, aby sa Ježiša zmocnili ľsťou.

108. zač. Mt 26, 6 – 56; Alabastrová nádoba vzácneho myra; Judáš zrádza Ježiša a prijíma tridsať strieborných; Tajomstvo svätej večere; Peter zapiera Pána; Ježiš prežíva úzkosť až na smrť; Bozkom je zradený.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 1339, 610, 1328, 1329, 545, 610, 613, 1365, 1846, 2839, 1403, 764, 2849, 363, 536, 612, 2719, 2733, 2846, 612, 2262, 333, 609, 600.

109. zač. Mt 26, 57 – 75; Je odvedený.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 443, 591, 596.

110. zač. Mt 27, 1 – 2; Spútaného Ježiša odovzdávajú Pilátovi.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

111. zač. Mt 27, 3 – 26; Zradca Judáš sa obesil; Pilátova manželka; Na prosby Židov Pilát prepúšťa Barabáša; Umýva si ruky.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 597.

112. zač. Mt 27, 27 – 32; Ježiša korunujú tŕním; Šimon z Cyrény.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

113. zač. Mt 27, 33 – 61; Ježiš je ukrižovaný; A s ním dvaja zločinci; Urážajú ho; Vypúšťa ducha; Divy, ktoré sa stali, keď Ježiš zomrel; Jozef z Arimatey;. Ježiša pochovávajú.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 585, 515, 586, 633, 441, 500.

114. zač. Mt 27, 62 – 66; Ježišov hrob zapečatili a postavili stráž.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

115. zač. Mt 28, 1 – 15; Ženy vidia Ježišov hrob; Anjel; Ježiš, ktorý sa zjavil ženám; Lož starších.
KKC 500, 2174, 652, 645, 641, 654, 640.

116. zač. Mt 28, 16 – 20; Učeníci sú poslaní ohlasovať
KKC 659-672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie
KKC 202, 232-260, 684, 732: Trojičné tajomstvo
KKC 249, 813, 950, 1077-1109, 2845: V cirkvi a v jej liturgií
KKC 2655, 2664-2672: Trojice a modlitba
KKC 2205: Rodina – obraz Trojice
KKC 857, 1444, 644, 1120, 189, 232, 265, 543, 691, 730, 831, 1122, 2156, 2, 767, 849, 1223, 1276, 80, 788, 860, 1257, 2743.