Homiletické direktórium

DEKRÉT

Fakt, že sa pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium rozhodol venovať významnú časť téme homílie, je dosť veľavravné. Svetlé i temné stránky tejto témy, ku ktorým sa vyjadrovali už biskupi zhromaždení na synode, boli zhrnuté v posynodálnych apoštolských exhortáciách Benedikta XVI. Verbum DominiSacramentum caritatis.

Toto Homiletické direktórium bolo pripravené s ohľadom na to, čo sa uvádza v dokumente Sacrosanctum concilium i v ďalších textoch magistéria a tiež vo svetle PraenotandaOrdo lectionum missae (Všeobecných smerníc k lekcionáru) a Institutio generalis missalis Romani (Všeobecných smerníc Rímskeho misála). Direktórium pozostáva z dvoch častí.

V prvej časti nazvanej Homília a liturgický rámec sa definuje povaha, funkcia a osobitný kontext homílie, ako aj niektoré jej charakteristiky napríklad, že kompetencie na jej prednesenie má vysvätený služobník; že sa vzťahuje na Božie slovo, hovorí sa o blízkej i vzdialenej príprave na ňu a o jej adresátoch.

V druhej časti Ars praedicandi sú uvedené metodologické a obsahové usmernenia, ktoré kazateľ musí poznať a mať na pamäti pri príprave a prednášaní homílie. Kľúče k čítaniam sa – aj keď nie vyčerpávajúcim spôsobom – uvádzajú s ohľadom na nedeľno-sviatočný cyklus svätých omší, počnúc srdcom liturgického roka (Veľkonočným trojdním, Pôstnym, Adventným, Vianočným a Cezročným obdobím) a s odkazmi týkajúcimi sa feriálnych, sobášnych a pohrebných svätých omší. V týchto príkladoch sú aplikované kritériá uvedené v prvej časti direktória, ako je typológia Starého a Nového zákona, význam evanjeliového úryvku, poriadok čítaní, spojenie medzi liturgiou Božieho slova a eucharistickou liturgiou, medzi biblickým posolstvom a náukou o obete svätej omše, medzi slávením a životom, medzi počúvaním Boha a konkrétnym zhromaždením.

Nasledujú dva dodatky. Cieľom prvého je ukázať vzťah medzi homíliou a náukou Katolíckej cirkvi, uvádzajú sa odkazy na katechizmus vo vzťahu k niektorým témam nedeľných čítaní v troch ročných cykloch. V druhom dodatku sa nachádzajú odkazy na texty dokumentov učiteľského úradu týkajúce sa homílie.

Po predložení direktória otcom na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí bol text posúdený a schválený na riadnych zasadaniach kongregácie 7. februára a 20. mája 2014 a predložený Svätému Otcovi Františkovi, ktorý schválil publikovanie tohto Homiletického direktória. Kongregácia ho preto s radosťou uverejňuje a želá si, aby homília bola „skutočne intenzívnou a radostnou skúsenosťou Ducha, potešujúcim stretnutím so Slovom, prameňom neustálej obnovy a rastu“ (Evangelii gaudium 135). Každý kazateľ nech si osvojí postoj apoštola Pavla, ktorého povzbudzovalo vedomie, že „ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia“ (1 Sol 2, 4).

Preklady do hlavných svetových jazykov zaistí toto dikastérium, zatiaľ čo preklady do ostatných jazykov majú na starosti biskupské konferencie.

Toto sa ustanovuje napriek všetkému, čo by s tým mohlo byť v rozpore.

V sídle Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 29. júna 2014, na sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt             arcibiskup Arthur Roche, sekretár