Príloha II.: Dôležité pokoncilové zdroje zaoberajúce sa homíliou

Od začiatku Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) uplynulo už 50 rokov. Napriek tomu je aj pre život Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Táto príloha k diplomovej práce kopíruje a rozvíja dokumenty DVK a následne vydané dokumenty, ktoré sa dotýkali východného byzantského obradu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.


Druhý vatikánsky koncil


• Konštitúcia o posvätnej liturgií Sarosanctum concilium: 7, 24, 35, 52, 56
• Dogmatická konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium: 23, 25
• Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei verbum: 7 – 13, 21, 24, 25
• Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v dnešnom svete Gaudium et spes: 58
• Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi Ad gentes: 6
• Dekrét o účinkovaní a živote kňazov Presbyterum ordinis: 4, 18
• Dekrét o pastierskom úrade biskupov v Cirkvi Christus Dominus: 13 – 14


Magistérium pápežov


• PAVOL VI.: Encyklika Mysterium fidei: 36
• PAVOL VI.: Apoštolská exhortácia Evangelium nuntiandi: 43, 75, 76, 78, 79
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Catechesi tradendae: 48
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Pastores dabo vobis: 26
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Pastores gregis: 15
• JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Dies Domini: 39 – 41
• JÁN PAVOL II.: Apoštolský list Novo millennio ineunete: 39 – 40
• JÁN PAVOL II.: Apoštolská konštitúcia Fidei depositum, ktorou sa zverejňuje Katechizmus Katolíckej cirkvi, dôležitý na obohatenie homílií
• BENEDIKT XVI.: Apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis: 45, 46
• BENEDIKT XVI.: Apoštolská exhortácia Verbum Domini: 52 – 71
• FRANTIŠEK: Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium: 135 – 159


Liturgické knihy


• Sviatosti a sväteniny (Prešov, 1987): 69
• Svätá Božská liturgia nášho otca sv. Jána Zlatoústeho (Prešov, 1998): 28
• Sväté evanjelium (Michalovce, 2001)
• Moja modlitba (Michalovce, 2016): 86


Dokumenty kongregácií rímskej kúrie


• Kongregácia pre východné cirkvi, Poriadok bohoslužieb (1958)
• Posvätná kongregácia pre obrady, inštrukcia Inter oecumenici (1964): 53 – 55
• Posvätná kongregácia pre obrady, inštrukcia Eucharisticum mysterium (1967): 10
• Kongregácia pre Boží kult, inštrukcia Litugicae instaurotiones (1970): 2
• Kongregácia pre klerikov, Všeobecné katechetické direktórium (1971): 13
• Kódex kánonického práva (1983): kánony 762, 767 – 769
• Kódex kánonov východných cirkví (1990): kánony 196, 607, 614
• Kongregácia pre klerikov, Direktórium pre službu a život kňazov (1994): 45 – 46
• Kongregácia pre východné cirkvi, Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (1996)
• Kongregácia pre biskupov, Apostolorum successores (2004): 119 – 122
• Kongregácia pre náuku viery, Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie (2007)
• Kongregácia pre klerikov, Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria munera (2010): Obežník
• Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, Homiletické direktórium (2014)
Dokumenty vydané biskupskými synodami
• Posolstvo Božiemu ľudu na záver Biskupskej synody o Božom Slove: 7
• 13. riadne valné zhromaždenie Biskupskej synody: Nová evanjelizácia na
odovzdávanie kresťanskej viery: Lineamenta


Homiletické príručky a inštrukcie k homílií vydané na našom území


• KAŠPARÚ, M.: Homiletické trivium (Olomouc, 2001)
• MIRKOVIČ, L.: Pravoslávna liturgika (Prešov, 2001)
• PALOČKO, Š. – PETRÍK, Ľ: Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie (Prešov, 2013)
• PETRÍK, Ľ: Kerygma v homílií a zrod živej viery (Prešov, 2014)
• PETRÍK, Ľ: Homiletika (nielen) pre gréckokatolíkov (Prešov, 2015)
• STANČEK, L.: Kňaz rétor (Spišské Podhradie, 2001)
• ŠURÁB, M.: Aby nás radi počúvali (Nitra, 2004)
• VRABLEC, J.: Homiletika (Bratislava, 1987)
• VRABLEC, J. – FABIÁN, A.: Homiletika I. – II. základná a materiálna (Trnava, 2001)
• VRABLEC, J.: Najlepšia forma kázne. Dodatok ku skriptám Homiletika pre poslucháčov homiletiky na CMBF v Bratislave (Bratislava, 1990)
• VRABLEC, J.: V službe slova (Rím, 1991)
• ZEMKO, P.: Kázeň alebo homília? (Trnava, 2006)