Sväté evanjelium podľa Marka

Sväté evanjelium podľa Marka sa teda číta medzi Matúšom a Lukášom a zostávajúci text v soboty a nedele svätej Štyridsiatnice.


1. zač. Mk 1, 1 – 8; Ján Krstiteľ; Jeho odev a nápoj.
KKC 442, 515.

2. zač. Mk 1, 9 – 15; . Ježiš sa dáva pokrstiť; Je pokúšaný; Hlása evanjelium.
KKC 394, 538-540, 2119: Ježišovo pokušenie
KKC 2846-2949: „Neuveď nás do pokušenia“
KKC 56-58, 71: Zmluva s Noemom
KKC 845, 1094, 1219: Noemova archa je predobrazom Cirkvi a krstu
KKC 1116, 1129, 1222: Zmluva a sviatosti (hlavne krst)
KKC 1257, 1811: Boh prináša spásu skrze krst
KKC 51-64: Zámer Božieho zjavenia
KKC 1427-1433: Vnútorné a trvalé obrátenie
KKC 1886-1889: Obrátenie a spoločnosť
KKC 151, 422, 538, 333, 541, 1423, 1427, 2612.

3. zač. Mk 1, 16 – 22; Povoláva Šimona a Andreja; Jakuba a Jána; Vyučuje v synagógach.
KKC 547-550: Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi
KKC 447, 438, 550: Ježišova moc nad zlými duchmi
KKC 64, 762, 2595: Úloha proroka
KKC 922, 1618-1620: Panenstvo pre Božie kráľovstvo
KKC 787, 2173.

4. zač. Mk 1, 23 – 28; Vyháňa nečistého ducha.
KKC 547-550: Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi
KKC 447, 438, 550: Ježišova moc nad zlými duchmi
KKC 64, 762, 2595: Úloha proroka
KKC 922, 1618-1620: Panenstvo pre Božie kráľovstvo
KKC 438, 1673.

5. zač. Mk 1, 29 – 34; Šimonova testiná má horúčku; Ježiš uzdravuje mnohých trápených neduhmi.
KKC 547-550: Uzdravenie ako znak mesiášskej doby
KKC 1502-1505: Kristus Uzdravovateľ
KKC 875, 1122: Potreba kázania

6. zač. Mk 1, 35 – 45; Uzdravenie malomocného.
KKC 1474: Život v Kristovi spája všetkých veriacich v neho
KKC 1939-1942: Ľudská solidarita
KKC 2288-2291: Úcta k zdraviu
KKC 2602, 2616, 1504.

7. zač. Mk 2, 1 – 12; Ochrnutý; Odpustenie hriechov
KKC 1421, 1441-1442: Kristus – Uzdravovateľ duše i tela
KKC 987, 1441, 1741: Kristus odpúšťa hriechy
KKC 1425-1426: Zmierenie sa po krste
KKC 1065: Kristus – naše „amen“
KKC 1421, 1441, 1484, 2616, 1502, 1503, 430, 574, 589, 473.

8. zač. Mk 2, 13 – 17; Povolanie Matúša.
KKC 574, 1484, 1503.

9. zač. Mk 2, 18 – 22; Pôst, keď im vezmú ženícha.
KKC 772-773, 796: Cirkev – Tajomstvo spojenia s Bohom
KKC 796: Cirkev – Kristova Snúbenica
KKC 796.

10. zač. Mk 2, 23 – 3, 5; Učeníci trhajú klasy v sobotu; Predkladané chleby; Vyschnutá ruka.
KKC 345-349, 582, 2168-2173: Deň Pána
KKC 1005-1014, 1470, 1681-1683: Žiť a umierať v Kristovi
KKC 544, 581, 582, 2173, 2167, 2173, 574, 2173, 591, 1859.

11. zač. Mk 3, 6 – 12; Farizeji sa radia s herodiánmi proti Ježišovi; Tí, čo sa dotýkajú Ježiša, sú uzdravení; Nečistí duchovia svedčia, že Ježiš je Boží Syn.
KKC 345-349, 582, 2168-2173: Deň Pána
KKC 1005-1014, 1470, 1681-1683: Žiť a umierať v Kristovi
KKC 574, 591, 1504.

12. zač. Mk 3, 13 – 19; Dvanásti apoštoli.
KKC 858, 551, 765, 1577, 1673, 552.

13. zač. Mk 3, 20 – 27; Vnútorne rozdelené kráľovstvo.
KKC 410-412: Protoevanjelium
KKC 374-379: Človek v raji
KKC 385-409: Pád
KKC 517, 550: Kristus Exorcista
KKC 548, 574, 539.

14. zač. Mk 3, 28 – 35; Rúhanie sa Svätému Duchu; Kto je Ježišova matka a kto sú jeho bratia.
KKC 410-412: Protoevanjelium
KKC 374-379: Človek v raji
KKC 385-409: Pád
KKC 517, 550: Kristus Exorcista
KKC 1864, 500.

15. zač. Mk 4, 1 – 9; Podobenstvo o rozsievačovi.
KKC 2707.

16. zač. Mk 4, 10 – 23; Jeho vysvetlenie; Svietnik.
KKC 546, 2707.

17. zač. Mk 4, 24 – 34; Semienko hodené do zeme; Horčičné zrnko.
KKC 546.

18. zač. Mk 4, 35 – 41; Veľká víchrica; Ježiš v loďke spí.
KKC 423, 464-469: Ježiš – Pravý Boh a pravý človek
KKC 1814-1816: Viera, Boží dar a ľudská odpoveď
KKC 671-672: Udržanie si viery uprostred protivenstiev

19. zač. Mk 5, 1 – 20; Posadnutý; Diabol zbadal Ježiša; Pluk; Veľká črieda svíň; Keď diabli vošli do svíň, tie sa utopili v mori.

20. zač. Mk 5, 21 – 24; Jairova dcéra.
KKC 543-546: Hlásanie Božieho kráľovstva
KKC 2653-2654, 2660, 2716: Počúvanie Božieho slova má za následok nárast Božieho kráľovstva v nás
KKC 548-549, 646, 994: Kristus krstí zosnulých
KKC 1009-1014: Kristus premenil smrť
KKC 1042-1050: Nádej v nové nebesia a novú zem
KKC 994.

21. zač. Mk 5, 24 – 43; Žena trpiaca na krvotok; Lekári; Viera; Smrť – spánok; Jairova dcéra vstane.
KKC 548-549, 646, 994: Kristus krstí zosnulých
KKC 1009-1014: Kristus premenil smrť
KKC 1042-1050: Nádej v nové nebesia a novú zem
KKC 994, 548, 2616.

22. zač. Mk 6, 1 – 6; Ježiš vo svojej vlasti nepožíva úctu; Nevera Nazaretčanov.
KKC 2581-2584: Proroci a obrátenie v srdci
KKC 436: Kristus Prorok
KKC 162: Vytrvalosť vo viere
KKC 268, 273, 1508: Moc sa zdokonaľuje v slabosti
KKC 500, 699, 2610.

23. zač. Mk 6, 7 – 13; Učeníci sú poslaní po dvoch; Vyháňajú diablov a chorých mažú olejom.
KKC 1506-159: Učeníci zdieľajú Kristovo právo uzdravovať
KKC 737-741: Cirkev má povolanie hlásať a svedčiť
KKC 849-856: Pôvod a šírka Cirkevného poslania
KKC 1122, 1533: Povolanie k misiám
KKC 693, 698, 706, 1107, 1296: Svätý Duch – Boží prísľub a pečať
KKC 492: Mária bola vyvolená ešte pred stvorením sveta
KKC 765, 1673, 1506, 1511, 1673.

24. zač. Mk 6, 14 – 29; Herodesova domnienka o Ježišovi; Ján Krstiteľ vo väzení; Dcéra Herodiady tancuje; Jánovi stínajú hlavu a pochovávajú ho.
KKC 523.

25. zač. Mk 6, 30 – 44; Apoštoli sa vrátili a porozprávali Ježišovi, čo urobili;. Ježiš vyučuje na púšti; Päť chlebov a dve ryby.
KKC 2302-2306: Kristus – náš pokoj
KKC 2437-2442: Svedčiť a pracovať pre mier a spravodlivosť
KKC 472.

26. zač. Mk 6, 45 – 53; Ježiš kráča po mori.
KKC 2602.

27. zač. Mk 6, 54 – 7, 4; Tí, čo sa dotýkajú Ježišovho odevu, sú uzdravení; Jesť nečistými rukami; Rôzne umývania, ktoré farizeji robia.
KKC 1504.

28. zač. Mk 7, 5 – 13;
KKC 2196, 581, 2218, 2247, 581.

29. zač. Mk 7, 14 – 23; Ľudské prikázania a tradície; Rodičov je treba mať v úcte, nie im zlorečiť; Človeka poškvrňuje to, čo z neho vychádza.
KKC 574, 582, 1764.

30. zač. Mk 7, 24 – 30; Sýrofeničanka.
KKC 2616.

31. zač. Mk 7, 31 – 37; Hluchonemý človek.
KKC 1503-1505: Kristus Lekár
KKC 1151-1152: Znamenia v Kristovi, sviatostné znamenia
KKC 270-271: Božie milosrdenstvo
KKC 1504, 1151.

32. zač. Mk 8, 1 – 10; Sedem chlebov.
KKC 1329.

33. zač. Mk 8, 11 – 21; Farizeji hľadajú znamenie z neba; Kvas farizejov a Herodesa.

34. zač. Mk 8, 22 – 26; Slepý začína vidieť.
KKC 1151, 1504, 699.

35. zač. Mk 8, 27 – 29; Mienka ľudí o Ježišovi; Vyznanie apoštolov.
KKC 713-716: V Piesňach o Božom služobníkovi je odhalená predpoveď mesiáša
KKC 440, 571-572, 601: Ježiš trpel a zomrel za našu spásu
KKC 618: Naša účasť na Kristovej obeti
KKC 2044-2046: Dobré skutky preukazujú vieru
KKC 472.

36. zač. Mk 8, 30 – 34; Ježiš predpovedá svoju smrť a rozkazuje Petrovi.
KKC 713-716: V Piesňach o Božom služobníkovi je odhalená predpoveď mesiáša
KKC 440, 571-572, 601: Ježiš trpel a zomrel za našu spásu
KKC 618: Naša účasť na Kristovej obeti
KKC 2044-2046: Dobré skutky preukazujú vieru
KKC 557, 474, 572, 649, 459, 1615.

37. zač. Mk 8, 34 – 9, 1; Zachrániť si život a stratiť ho; Hanbiť sa za Krista.
KKC 2544.

38. zač. Mk 9, 2 – 9; Kristovo premenenie; Je potrebné poslúchať Krista.
KKC 554-556, 568: Premenenie
KKC 59, 145-146, 2570-2572: Abrahámova poslušnosť
KKC 153-159: Charakteristika viery
KKC 2059: Boh prejavuje svoju slávu, aby odhalil svoju vôľu
KKC 603, 1373, 2634, 2852: Kristus je pre nás všetkých
KKC 552, 151, 459, 649.

39. zač. Mk 9, 10 – 16; O Eliášovom príchode; Ján prichádza ako Eliášov obraz.
KKC 554-556, 568: Premenenie
KKC 59, 145-146, 2570-2572: Abrahámova poslušnosť
KKC 153-159: Charakteristika viery
KKC 2059: Boh prejavuje svoju slávu, aby odhalil svoju vôľu
KKC 603, 1373, 2634, 2852: Kristus je pre nás všetkých

40. zač. Mk 9, 17 – 32; Učeníci nedokázali vyhnať nemého ducha, ale Ježiš ho vyháňa; Všetko je možné tomu, kto verí; Ježiš predpovedá svoju smrť.
KKC 539, 565, 600-605, 713: Kristus – poslušný Boží služobník
KKC 786: „Slúžiť“ znamená „kraľovať“ v Kristovi
KKC 1547, 1551: Kňazský úrad je službou
KKC 2538-2540: Hriech závisti
KKC 2302-2306: Obrana mieru
KKC 1504, 2610, 162, 474, 649, 557.

41. zač. Mk 9, 33 – 41; Kto je medzi apoštolmi väčší; V Ježišovom mene prijať dieťa.
KKC 539, 565, 600-605, 713: Kristus – poslušný Boží služobník
KKC 786: „Slúžiť“ znamená „kraľovať“ v Kristovi
KKC 1547, 1551: Kňazský úrad je službou
KKC 2538-2540: Hriech závisti
KKC 2302-2306: Obrana mieru
KKC 821, 1126, 1636: Ekumenický dialóg
KKC 2445-2446, 2536, 2544-2446: Nebezpečenstvo nezriadenej túžby po bohatstve
KKC 1852: Žiarlivosť
KKC 1852.

42. zač. Mk 9, 42 – 50; O pohoršeniach; Soľ a svet.
KKC 821, 1126, 1636: Ekumenický dialóg
KKC 2445-2446, 2536, 2544-2446: Nebezpečenstvo nezriadenej túžby po bohatstve
KKC 1852: Žiarlivosť
KKC 1034.

43. zač. Mk 10, 2 – 11; Či smie muž prepustiť manželku.
KKC 1602-1617, 1643-1651, 2331-2336: Manželská vernosť
KKC 2331-2336: Rozvod
KKC 1832: Vernosť ako plod ducha
KKC 2044, 2147, 2156, 2223, 2787: Vernosť pokrstených
KKC 1627, 1639, 2364, 2382.

44. zač. Mk 10, 11 – 16; K Ježišovi prinášajú deti.
KKC 1602-1617, 1643-1651, 2331-2336: Manželská vernosť
KKC 2331-2336: Rozvod
KKC 1832: Vernosť ako plod ducha
KKC 2044, 2147, 2156, 2223, 2787: Vernosť pokrstených
KKC 1650, 2380, 1244, 1261, 699.

45. zač. Mk 10, 17 – 23; Otázka istého boháča, ako obsiahnuť večný život.
KKC 101-104: Kristus – jediné Slovo Písma
KKC 131-133: Písmo sväté v živote Cirkvi
KKC 2653-2654: Písma ako zdroj modlitby
KKC 1723, 2536, 2444-2447: Láska k chudobným
KKC 1858, 2728.

46. zač. Mk 10, 24 – 32; Apoštoli kvôli Ježišovi opustili všetko.
KKC 101-104: Kristus – jediné Slovo Písma
KKC 131-133: Písmo sväté v živote Cirkvi
KKC 2653-2654: Písma ako zdroj modlitby
KKC 1723, 2536, 2444-2447: Láska k chudobným
KKC 1618, 557.

47. zač. Mk 10, 33 – 45; Ježiš predpovedá svoju smrť; Prosba Zebedejových synov.
KKC 599-609: Vykupiteľská smrť v pláne spásy
KKC 520: Kristovo poníženie je pre nás vzorom k nasledovaniu
KKC 467, 540, 1137: Kristus – Najvyšší Veľkňaz
KKC 557, 474, 649, 994, 536, 1225, 618, 1551, 608, 1570.

48. zač. Mk 10, 46 – 52; Slepý Bartimej začína vidieť.
KKC 547-550: Ježiš ukazuje mesiášske znamenia
KKC 1814-1816: Viera je Boží dar
KKC 2734-2737: Detinská dôvera v modlitbu
KKC 2667, 2616, 548.

49. zač. Mk 11, 1 – 10; Ježiš sedí na osliatku a takto prichádza do Jeruzalema.

50. zač. Mk 11, 11 – 22; Hlad; Figovník bez plodov; Vyháňa tých, čo na svätom mieste predávajú a kupujú.

51. zač. Mk 11, 23 – 26; Sila viery; Modlitba s vierou; Bratovi je potrebné odpúšťať.
KKC 2610, 2841.

52. zač. Mk 11, 27 – 33; Akou mocou robí Ježiš všetko. Odkiaľ bol Jánov krst.

53. zač. Mk 12, 1 – 12; Podobenstvo o vinici; Uholný kameň.

54. zač. Mk 12, 13 – 17; Daň cisárovi.
KKC 450.

55. zač. Mk 12, 18 – 27; Saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie.
KKC 993, 1619, 993.

56. zač. Mk 12, 28 – 37; Prvé prikázanie; Láska k Bohu a k blížnemu; Kristus – Dávidov syn.
KKC 2083: Prikázania vyzývajú k odpovedi lásky
KKC 2052, 2093-2094: Prvé prikázanie
KKC 1539-1547: Sviatosť kňazstva v ekonómií spásy
KKC 575, 228, 202, 129, 2196, 575.

57. zač. Mk 12, 38 – 44; Varovať sa zákonníkov; Chudobná vdova.
KKC 519-521: Kristus dal svoj život za nás
KKC 2544-2547: Chudoba srdca
KKC 1434, 1438, 1753, 1969, 2447: Almužna
KKC 2581-2584: Eliáš a obrátenie
KKC 1021-1022: Súkromný súd
KKC 202, 590, 678, 2444.

58. zač. Mk 13, 1 – 8; O zborení Jeruzalema.
KKC 2612.

59. zač. Mk 13, 9 – 13; Prenasledovanie veriacich; Evanjelium sa bude hlásať všetkým národom.
KKC 2849.

60. zač. Mk 13, 14 – 23;
KKC 2849.

61. zač. Mk 13, 24 – 30; Posledný súd.

62. zač. Mk 13, 31 – 14, 2; Je treba bdieť a modliť sa; Veľkňazi hľadajú spôsob, ako Ježiša chytiť a zabiť.
KKC 668-677, 769: Posledný nápor zla a Kristov príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď Pane Ježišu“
KKC 35: Boh dáva ľuďom milosť, aby mohli uzrieť Mesiáša
KKC 827, 1431, 2677, 2839: Uznanie toho, že sme zhrešili
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálne tajomstvo a liturgia
KKC 1038-1050: Posledný súd a nádej v nové nebesia a novú zem
KKC 613-614, 1365-1367: Kristova smrť je jediná a definitívna obeta – Eucharistia
KKC 474, 673, 672, 2849.

63. zač. Mk 14, 3 – 14, 9; Žena, ktorá vyliala na Kristovu hlavu pravé vzácne nardové myro.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Paschálné tajomstvo a liturgia

64. zač. Mk 14, 10 – 14, 42; Učeníci pripravujú Ježišovi Paschu, svätú Pánovu večeru; Ježiša vydávajú do rúk hriešnikov.
KKC 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus, Pán a Kráľ
KKC 678 – 679, 1001, 1038 – 1041: Kristus, Sudca
KKC 2816 – 2821: „Príď kráľovstvo tvoje.“
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 790, 1003, 1322-1419: Svätá Eucharistia
KKC 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb
KKC 1339, 474, 1328, 1335, 1403, 474, 1009, 473, 2701, 2849.

65. zač. Mk 14, 43 – 14, 72; Judášov bozk. Ježiša odvádzajú ku Kajfášovi; Petrovo zapretie.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 585, 443.

66. zač. Mk 15, 1 – 15; Zviazaného Ježiša odovzdávajú Pilátovi; Zločinec Barabáš je prepustený; Avšak Ježiš – Spasiteľ je odsúdený.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 597.

67. zač. Mk 15, 15 -21; Vojaci sa posmievajú Ježišovi; Tŕňový veniec; Šimon Cyrenejský.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

68. zač. Mk 15, 21 – 42; Kristus je ukrižovaný medzi dvoma zločincami; Hanobia ho; Vydýchol.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia
KKC 603, 2605, 444.

69. zač. Mk 15, 43 – 47; Jozef Arimatejský ho ukladá do hrobu.
KKC 557-560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602-618: Kristovo utrpenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie
KKC 654, 1067-1068, 1085, 1362: Veľkonočné tajomstvo a liturgia

70. zač. Mk 16, 1 – 8; Kristovo vzkriesenie.
KKC 641, 2174, 2174, 333, 652.

71. zač. Mk 16, 9 – 20; Ježiš vstal z mŕtvych – najprv sa zjavuje Márii Magdaléne a potom ostatným; Posiela učeníkov do celého sveta ohlasovať; Kristovo vystúpenie do neba.
KKC 659-672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie
KKC 643, 645, 659, 643, 888, 977, 1223, 161, 183, 1253, 1256, 1257, 434, 1673, 670, 1507, 699, 659, 659, 2, 156, 670.