Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade

SLOVO NA ÚVOD

Homiletické direktórium sa usiluje zhrnúť to, čo sa v oblasti homiletiky za posledných päťdesiat rokov udialo. Neostáva však len pri zhrnutí, ale prichádza to kriticky posúdiť, pomôcť kazateľom správne doceniť hodnotu homílie a ponúknuť im sprievodcu pri uskutočňovaní ich poslania, ktoré je pre život Cirkvi tak potrebné.

Homiletické direktórium pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je nazvaná Homília v rámci liturgie, v nej direktórium definuje povahu, funkciu a osobitý rozvoj homílie. Druhá časť Ars praedicandi nám uvádza metodologické a obsahové usmernenia, ktoré musí mať kazateľ na zreteli pri príprave homílie.

Zámerom Homiletického direktória je predstaviť cieľ homílie, ako ho opisujú dokumenty Cirkvi, počnúc Druhým vatikánskym koncilom až po apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium, a na základe týchto zdrojov ponúknuť kazateľom sprievodcu pre správne a efektívne plnenie ich úlohy.

Diplomová práca, ktorá je venovaná Homiletickému direktóriu a jeho aplikácií vo východnom obrade je rozdelená do troch kapitol.

Prvá kapitola sa venuje analýze dokumentu a základných výziev v ňom.

Druhá kapitola porovnáva západné vydanie s východným, ktoré je predostreté v práci a je o úlohe ohlasovania v priebehu liturgického roka.

Tretia kapitola bola najťažšia na prípravu a v nej nájdeme syntézu lekcií západných – rímskokatolíckych čítaní podľa Homiletického direktória prispôsobené systému čítaní vo východnom – byzantskom obrade Gréckokatolíckej cirkvi.

Prvú prílohu práce tvorí, podobne ako prvý dodatok v Homiletickom direktóriu, rozdelenie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi do jednotlivých čítaní. Príloha je doplnená aj odvolávkami na biblický text, takže je použiteľná nielen na homílie ale aj katechézy a to v oboch obradoch. Druhá príloha je zbierkou dokumentov vydaných o homílií po Druhom vatikánskom koncile v roku 1965.

V diplomovej práci sme čerpali, okrem iných autorov, najmä zo štyroch publikácií, ktoré sa stali aj predmetom skúmania pre celkovú aplikáciu paragrafov katechizmu do homílie, týmito dokumentami boli: Katechizmus Katolíckej cirkvi (Trnava, 1999); východný evanjeliár Sväté evanjelium (Michalovce, 2001); katolícky preklad Svätého Písma (Trnava, 2013); a Homiletické direktórium (Rím, 2014).

Ondrej Miškovič, autor projektu www.hd.kbs.sk a východnej verzie Homiletického direktória