Homiletické direktórium pre východný obrad

SLOVO NA ÚVOD

Homiletické direktórium sa usiluje zhrnúť to, čo sa v oblasti homiletiky za posledných päťdesiat rokov udialo. Neostáva však len pri zhrnutí, ale prichádza to kriticky posúdiť, pomôcť kazateľom správne doceniť hodnotu homílie a ponúknuť im sprievodcu pri uskutočňovaní ich poslania, ktoré je pre život Cirkvi tak potrebné. Homiletické direktórium pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je nazvaná Homília v rámci liturgie, v nej direktórium definuje povahu, funkciu a osobitý rozvoj homílie. Druhá časť Ars praedicandi nám uvádza metodologické a obsahové usmernenia, ktoré musí mať kazateľ na zreteli pri príprave homílie. Zámerom Homiletického direktória je predstaviť cieľ homílie, ako ho opisujú dokumenty Cirkvi, počnúc Druhým vatikánskym koncilom až po apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium, a na základe týchto zdrojov ponúknuť kazateľom sprievodcu pre správne a efektívne plnenie ich úlohy. Práca, ktorá je venovaná Homiletickému direktóriu a jeho aplikácií vo východnom obrade je rozdelená do troch kapitol.

Prvá kapitola je venovaná predstaveniu dokumentu Homiletické direktórium a základných výziev v ňom. Druhá kapitola sa venuje úlohe ohlasovania v priebehu liturgického roka. Tretia kapitola bola najťažšia na prípravu a v nej nájdeme porovnanie lekcií rímskokatolíckych čítaní podľa Homiletického direktória prispôsobené systému čítaní vo východnej cirkvi. Štvrtá kapitola je zbierkou dokumentov vydaných o homílií po koncile v roku 1965.

Prílohu práce tvorí podobne ako v Homiletickom direktóriu práve rozdelenie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi do jednotlivých čítaní, spolu s odkazom na citovanie biblického textu. Príloha práce je doplnená aj odvolávkami na liturgický text, takže je použiteľná nielen na homílie ale aj katechézy a to v oboch obradoch. V práci sme čerpali, okrem iných autorov, najmä zo štyroch publikácií, ktoré sa stali aj predmetom skúmania pre celkovú aplikáciu paragrafov katechizmu do homílie, týmito dokumentami boli: Katechizmus Katolíckej cirkvi (Trnava, 1999); východný evanjeliár Sväté evanjelium (Michalovce, 2001); katolícky preklad Svätého Písma (Trnava, 2013); a samozrejme Homiletické direktórium (Rím, 2014).

Táto práca neprešla kontrolou a cirkevným schválením, je len pokusom aplikovať na východný obrad celé Homiletické direkórium. Všetky stránky, ktoré nie sú oficiálnymi dokumentami cirkvi sú preto označené v systéme modrým odtieňom až dokým nebudú potvrdené a taktiež sa nezaradujú do prehľadávania stránky.

Ondrej Miškovič, autor aplikácie Homiletického direktória na východný obrad.