CYKLUS C

Prvá adventná nedeľa

KKC 668 – 677, 769: posledná skúška a Kristov príchod v sláve
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď, Pane Ježišu!“
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 207, 210 – 214, 270, 1062 – 1063: Boh je verný a milosrdný

Druhá adventná nedeľa

KKC 522, 711 – 716, 722: proroci a očakávanie Mesiáša
KKC 523, 717 – 720: poslanie Jána Krstiteľa
KKC 710: vyhnanstvo Izraela predzvestuje umučenie
KKC 2532, 2636: Pavlova starostlivosť

Tretia adventná nedeľa

KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: radosť
KKC 523 – 524, 535: Ján pripravuje cestu pre Mesiáša
KKC 430 – 435: Ježiš, Spasiteľ

Štvrtá adventná nedeľa

KKC 148, 495, 717, 2676: návšteva Márie u Alžbety
KKC 462, 606 – 607, 2568, 2824: Syn sa vtelil, aby naplnil Otcovu vôľu

Slávnosť Narodenia Pána

KKC 456 – 460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461 – 463, 470 – 478: vtelenie
KKC 437, 525 – 526: tajomstvo Vianoc
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 65, 102: Boh vo svojom Slove povedal všetko
KKC 333: vtelenému Kristovi sa klaňali anjeli
KKC 1159 – 1162, 2131, 2502: vtelenie a obrazy Krista

Svätá rodina

KKC 531 – 534: Svätá rodina
KKC 1655 – 1658, 2204 – 2206: kresťanská rodina, domáca cirkev
KKC 2214 – 2233: povinnosti členov rodiny
KKC 534, 583, 2599: nájdenie Ježiša v chráme
KKC 64, 489, 2578: Anna a Samuel
KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: teraz sme všetci Božími adoptívnymi deťmi
KKC 163, 1023, 1161, 2519, 2772: uvidíme Boha „z tváre do tváre“, „takého, aký je“

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

KKC 464 – 469: Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek
KKC 495, 2677: Mária je Božou Matkou
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: naše adoptívne Božie synovstvo
KKC 527, 577 – 582: Ježiš zachováva Zákon a zdokonaľuje ho
KKC 580, 1972: Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777 – 2778: prostredníctvom Ducha Svätého môžeme volať Boha „Abba/Otče“
KKC 430 – 435, 2666 – 2668, 2812: meno Ježiš

Druhá nedeľa po Narodení Pána

KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456 – 463, 504 – 505, 526, 1216, 2466, 2787: prológ Jánovho evanjelia
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božia múdrosť
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Boh nám dáva múdrosť

Slávnosť Zjavenia Pána

KKC 528, 724: Zjavenie Pána (Epifánia)
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, svetlo národov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774 – 776, 781, 831: Cirkev, sviatosť jednoty ľudského rodu

Prvá pôstna nedeľa

KKC 394, 538 – 540, 2119: pokúšanie Ježiša
KKC 2846 – 2949: „Neuveď nás do pokušenia“
KKC 1505: Kristus nás oslobodzuje od zla
KKC 142 – 143, 309: viera je podriadenie sa Bohu, súhlas s Bohom, odpoveď na zlo
KKC 59 – 63: Boh vychováva svoj kňazský ľud prostredníctvom Abraháma a exodu

Druhá pôstna nedeľa

KKC 554 – 556. 568: premenenie
KKC 59, 145 – 146, 2570 – 2572: Abrahámova poslušnosť
KKC 1000: viera nám otvára cestu na pochopenie tajomstva vzkriesenia
KKC 645, 999 – 1001: vzkriesenie tela

Tretia pôstna nedeľa

KKC 210, 2575 – 2577: Boh povoláva Mojžiša, počúva modlitby ľudu
KKC 1963 – 1964: dodržiavanie Zákona pripravuje na obrátenie
KKC 2851: zlo a jeho diela bránia ceste spásy
KKC 128 – 130, 1094: typologické čítanie Starého zákona zjavuje Nový zákon
KKC 736, 1108 – 1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731: prinášať ovocie

Štvrtá pôstna nedeľa

KKC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: milovaný syn
KKC 207, 212, 214: Boh je verný svojim prisľúbeniam
KKC 1441, 1443: Boh odpúšťa hriechy; hriešnici sú znovu začlenení do spoločenstva
KKC 982: brána odpustenia je stále otvorená pre tých, čo ľutujú
KKC 1334: každodenný chlieb Izraela je plodom zasľúbenej zeme

Piata pôstna nedeľa

KKC 430, 545, 589, 1846 – 1847: Ježiš zjavuje Otcovo milosrdenstvo
KKC 133, 428, 648, 989, 1006: vznešené bohatstvo poznania Krista
KKC 2475 – 2479: nepodložený súd

Kvetná nedeľa a Umučenie nášho Pána Ježiša Krista

KKC 557 – 560: vstup Ježiša do Jeruzalema
KKC 602 – 618: Kristovo umučenie
KKC 2816: Kristovo panstvo pochádza z jeho smrti a vzkriesenia
KKC 654, 1067 – 1068, 1085, 1362: veľkonočné tajomstvo a liturgia

Zelený štvrtok – Večera Pánova

KKC 1337 – 1344: ustanovenie Eucharistie
KKC 1359 – 1361: Eucharistia ako akt milosti
KKC 610, 1362 – 1372, 1382, 1436: Eucharistia ako obeta
KKC 1373 – 1381: reálna prítomnosť Krista v Eucharistii
KKC 1384 – 1401, 2837: sväté prijímanie
KKC 1402 – 1405: Eucharistia „závdavok budúcej slávy“
KKC 611, 1366: ustanovenie kňazstva pri Poslednej večeri

Veľký piatok – Umučenie Pána

KKC 602 – 618. 1992: Kristovo umučenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus, Najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova a naša poslušnosť

Veľkonočná nedeľa – Pánovho zmŕtvychvstania

KKC 638 – 655, 989, 1001 – 1002: Kristovo vzkriesenie a naše vzkriesenie
KKC 647, 1167 – 1170, 1243, 1287: Veľká noc, Pánov deň
KKC 1212: sviatosti kresťanskej iniciácie
KKC 1214 – 1222, 1226 – 1228, 1234 – 1245, 1254: krst
KKC 1286 – 1289: birmovanie
KKC 1322 – 1323: Eucharistia

Druhá veľkonočná nedeľa

KKC 448, 641 – 646: zjavenia zmŕtvychvstalého Krista
KKC 1084 – 1089: posväcujúca prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista v liturgii
KKC 2177 – 2178, 1342: nedeľná Eucharistia
KKC 654 – 655, 1988: naše narodenie sa pre nový život v zmŕtvychvstalom Kristovi
KKC 926 – 984, 1441 – 1442: „verím v odpustenie hriechov“
KKC 949 – 953, 1329, 1342, 2624, 2790: spoločenstvo duchovných dobier
KKC 612, 625, 635, 2854: Kristus, „Živý“ má kľúče od smrti

Tretia veľkonočná nedeľa

KKC 642 – 644, 857, 995 – 996: apoštoli a učeníci sú svedkami vzkriesenia
KKC 553, 641, 881, 1429: zmŕtvychvstalý Kristus a Peter
KKC 1090, 1137 – 1139, 1326: nebeská liturgia
Štvrtá veľkonočná nedeľa
KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastier oviec a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: pápež a biskupi ako pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548 – 1551, 1564, 2179, 2686: kňazi ako pastieri
KKC 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781: Cirkev je zložená zo Židov a pohanov
KKC 957, 1138, 1173, 2473 – 2474: spoločenstvo s mučeníkmi

Piata veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Kristova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: „ako som ja miloval vás“
KKC 756, 865, 1042 – 1050, 2016, 2817: nové nebo a nová zem

Šiesta veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Kristova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Duch Svätý, Utešiteľ
KKC 1965 – 1974: Nový zákon zdokonaľuje Starý zákon
KKC 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016: nebeský Jeruzalem

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

KKC 659 – 672, 697, 792, 965, 2795: nanebovstúpenie

Siedma veľkonočná nedeľa

KKC 521: prostredníctvom Krista žijeme v spoločenstve s Otcom
KKC 787 – 790, 795, 1044 – 1047: Cirkev je spoločenstvo v Kristovi a s Kristom

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

KKC 696, 726, 731 – 732, 737 – 741, 830, 1076, 1287, 2623: Turíce
KKC 599, 597,674, 715: apoštolské svedectvo o Turícach
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: tajomstvo Turíc pokračuje v Cirkvi
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108 – 1109: Cirkev, spoločenstvo Ducha

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

KKC 202, 232 – 260, 684, 732: tajomstvo Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077 – 1109, 2845: v Cirkvi a v liturgii
KKC 2655, 2664 – 2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: rodina ako obraz Trojice

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

KKC 790, 1003, 1322 – 1419: Eucharistia
KKC 805, 950, 2181 – 2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia, duchovný chlieb

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

KKC 210 – 211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohýna naše srdcia

Druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 528: v Káne sa Kristus prejavuje ako Mesiáš, Boží Syn, Spasiteľ
KKC 796: Cirkev, Kristova nevesta
KKC 1612 – 1617: manželstvo v Pánovi
KKC 2618: Máriin príhovor v Káne
KKC 799 – 801, 951, 2003: charizmy v službe Cirkvi

Tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 714: očakávanie Mesiáša a Ducha Svätého v Starom zákone
KKC 1965 – 1974: Nový zákon a evanjelium
KKC 106, 108, 515: Boh inšpiroval autorov Písma i čitateľov
KKC 787 – 795: Cirkev, Kristovo telo

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 436, 1241, 1546: Kristus, prorok
KKC 904 – 907: naša účasť na prorockom úrade Krista
KKC 103 – 104: viera, počiatok večného života
KKC 1822 – 1829: láska
KKC 772 – 773, 953: spoločenstvo v Cirkvi
KKC 314, 1023, 2519: v nebi uvidia Boha „z tváre do tváre“

Piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053: všetci sme povolaní nasledovať Krista
KKC 2144, 2732: bázeň z Božej prítomnosti proti domýšľavosti
KKC 631 – 644: apoštoli, svedkovia vzkriesenia

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1820: kresťanská nádej sa rozvíja v posolstve blahoslavenstiev
KKC 2544 – 2547: chudoba srdca; Pán sa rmúti pre bohatých
KKC 655, 989 – 991, 1002 – 1003: nádej na vzkriesenie

Siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 210 – 211: Boh milosrdenstva
KKC 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842 – 2845: odpúšťať nepriateľom
KKC 359, 504: Kristus, nový Adam

Ȏsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 2563: srdce je domovom pravdy
KKC 1755 – 1756: dobré a zlé skutky
KKC 1783 – 1794: formovanie svedomia a rozhodovanie sa podľa svedomia
KKC 2690: duchovné vedenie
KKC 1009 – 1013: zmysel kresťanskej smrti

Deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 546: všetci ľudia sú povolaní vojsť do Božieho kráľovstva
KKC 774 – 776: Cirkev, univerzálna sviatosť spásy
KKC 2580: modlitba posviacky Šalamúnovho chrámu
KKC 583 – 586: Ježiš v chráme

Desiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 646, 994: vzkriesením mŕtvych zvestuje Kristus svoje vlastné zmŕtvychvstanie
KKC 1681: zmysel kresťanskej smrti súvisí so vzkriesením
KKC 2583: Eliáš a vdova
KKC 2637: Kristus oslobodzuje stvorenstvo od hriechu a smrti

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1441 – 1442: iba Boh odpúšťa hriechy
KKC 1987 – 1995: ospravedlnenie
KKC 2517 – 1519: očistenie srdca
KKC 1481, 1736, 2538: Dávid a Nátan

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 599 – 605: Kristova vykupiteľská smrť v Božom pláne spásy
KKC 1435: každodenne brať svoj kríž a nasledovať Krista
KKC 787 – 791: Cirkev v spoločenstve s Kristom
KKC 1425, 1227, 1243, 2348: „obliecť si Krista“; krst, čistota

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 587: Ježišov vstup do Jeruzalema; jeho smrť a vzkriesenie
KKC 2052 – 2055: „Učiteľ, čo mám robiť…?“
KKC 1036, 1816: nutnosť byť učeníkom

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 541 – 546: Božie kráľovstvo je blízko
KKC 787, 858 – 859: apoštoli majú účasť na Kristovom poslaní
KKC 2122: „robotník je hoden svojej mzdy“
KKC 2816 – 2821: „Príď kráľovstvo tvoje“
KKC 555, 1816, 2015: cesta nasledovania Krista vedie cez kríž

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 299, 381: človek je stvorený na Boží obraz
KKC 1931 – 1933: rešpektovanie ľudskej osoby
KKC 2447: diela telesného milosrdenstva
KKC 1465: pri slávení sviatosti pokánia je kňaz ako milosrdný Samaritán
KKC 203, 291, 331, 703: Slovo a stvorenie, viditeľné a neviditeľné

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2571: Abrahámovo pohostinstvo
KKC 2241: prijímať cudzinca
KKC 2709 – 2719: kontemplácia
KKC 618, 1508: podieľať sa na utrpení Kristovho tela
KKC 568, 772: „nádej slávy“ v Cirkvi a v jej sviatostiach

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2634 – 2636: modlitba príhovoru
KKC 2566 – 2567: univerzálne povolanie k modlitbe
KKC 2761 – 2772: Modlitba Pána, syntéza celého evanjelia
KKC 2609 – 2610, 2613, 2777 – 2785: obracajme sa k Bohu so synovskou vytrvalosťou a dôverou
KKC 2654: lectio divina
KKC 537, 628, 1002, 1227: v krste pochovaní a vzkriesení

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 661, 1042 – 1050, 1821: nádej na nové nebo a novú zem
KKC 2535 – 2540, 2547, 2728: nezriadenosť žiadostivostí

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 144 – 149: poslušnosť viery
KKC 1817 – 1821: čnosť nádeje
KKC 2729 – 2733: modlitba, pokorné bdenie srdca
KKC 144 – 146, 165, 2572, 2676: Abrahám, vzor viery

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 575 – 576: pre jeruzalemské autority boli Ježišove skutky a slová „znamením odporu“ KKC 1816: učeník musí svedčiť o viere s pevnosťou a odvahou
KKC 2471 – 2474: vydávať svedectvo o pravde
KKC 946 – 957, 1370, 2683 – 2684: naše spoločenstvo so svätými
KKC 1161: sväté obrazy ukazujú „veľké množstvo svedkov“

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 546: všetci ľudia sú povolaní vojsť do Božieho kráľovstva
KKC 774 – 776: Cirkev, univerzálna sviatosť spásy
KKC 2825 – 2827: nasledovať Otcovu vôľu, aby sme vošli do nebeského kráľovstva
KKC 853, 1036, 1344, 1889, 2656: úzka cesta

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 525 – 526: vtelenie, tajomstvo pokory
KKC 2535 – 2540: nezriadenosť vášní
KKC 2546, 2559, 2631, 2713: modlitba nás volá k pokore a chudobe ducha
KKC1090, 1137 – 1139: naša účasť na nebeskej liturgii
KKC 2188: nedeľa nám umožňuje mať účasť na slávnostnom zhromaždení v nebi

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 273, 300, 314: Božia všemohúcnosť
KKC 36 – 43: poznanie Boha podľa Cirkvi
KKC 2544: uprednostňovať Krista pred všetkým a pred všetkými
KKC 914 – 919, 93 – 932: nasledovať Krista v zasvätenom živote

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 210 – 211: Boh milosrdenstva
KKC 604 – 605, 1846 – 1848: Boh má pri vykúpení iniciatívu
KKC 1439, 1700, 2839: milovaný Syn, príklad obrátenia
KKC 1465, 1481: milovaný Syn a sviatosť pokánia

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 2407 – 2414: rešpektovať vlastníctvo druhých
KKC 2443 – 2449: láska k chudobným
KKC 2635: modliť sa za druhého, nie za vlastné záujmy
KKC 65 – 67, 480, 667: Kristus, náš prostredník
KKC 2113, 2424, 2848: nikto nemôže slúžiť dvom pánom
KKC 1900, 2636: modlitba príhovoru za autority

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1939 – 1942: ľudská solidarita
KKC 2437 – 2449: solidarita medzi národmi, láska k chudobným
KKC 2831: hlad vo svete, solidarita a modlitba
KKC 633, 1021, 2463, 2831: Lazár
KKC 1033 – 1037: peklo

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 153 – 165, 2087 – 2089: viera
KKC 84: poklad viery zverený Cirkvi
KKC 91 – 93: nadprirodzený zmysel viery

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 1503 – 1505, 2616: Kristus, lekár
KKC 543 – 550, 1151: znamenia Božieho kráľovstva
KKC 224, 2637 – 2638: pôsobenie milosti
KKC 1010: kresťanský zmysel smrti

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 2574 – 2577: Mojžiš a modlitba príhovoru
KKC 2629 – 2633: prosebná modlitba
KKC 2653 – 2654: Božie slovo, prameň modlitby
KKC 2816 – 2821: „Príď kráľovstvo tvoje“
KKC 875: nutnosť ohlasovania

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 588, 2559, 2613, 2631: pokora je základom modlitby
KKC 2616: Ježiš vypočuje modlitbu viery
KKC 2628: adorácia, dispozícia človeka, ktorý sa spoznáva ako stvorenie pred Pánom
KKC 2631: modlitba odpustenia je prvým krokom prosebnej modlitby

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 293 – 294, 299, 341, 353: vesmír bol stvorený na Božiu slávu
KKC 1459, 2412, 2487: náprava škôd

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 992 – 996: postupné zjavovanie vzkriesenia
KKC 997 – 1004: naše vzkriesenie v Kristovi
KKC 1023 – 1029: nebo
KKC 1030 – 1032: definitívne očisťovanie alebo očistec

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 162 – 165: vytrvalosť vo viere; viera, začiatok večného života
KKC 675 – 677: posledná skúška Cirkvi
KKC 307, 531, 2427 – 2429: vykupiteľská ľudská práca
KKC 673, 1001, 2730: posledný deň

Slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru

KKC 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus, Pán a Kráľ
KKC 678 – 679, 1001, 1038 – 1041: Kristus, Sudca
KKC 2816 – 2821: „Príď kráľovstvo tvoje“