CYKLUS A

Prvá adventná nedeľa

KKC 668 – 677, 769: posledný nápor zla a Kristov príchod v sláve
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď, Pane Ježišu!”
KKC 2729 – 2733: pokorná bedlivosť srdca

Druhá adventná nedeľa

KKC 522, 711 – 716, 722: proroci očakávajú Mesiáša
KKC 523, 717 – 720: misia Jána Krstiteľa
KKC 1427 – 29: obrátenie pokrstených

Tretia adventná nedeľa

KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: radosť
KKC 227, 2613, 2665, 2772: trpezlivosť
KKC 439, 547 – 550, 1751: zjavenie sa Ježiša ako Mesiáša

Štvrtá adventná nedeľa

KKC 496 – 507, 495: Máriino božské materstvo
KKC 437, 456, 484 – 486, 721 – 726: Mária, Božia Matka skrze pôsobenie Ducha Svätého
KKC 1846: Ježiš je zjavený Jozefovi ako Spasiteľ
KKC 445, 648, 695: Kristus Boží Syn vo svojom vzkriesení
KKC 143 – 149, 494, 2087: „poslušnosť viery“

Sviatok Narodenia Pána

KKC 456 – 460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461 – 463, 470 – 478: vtelenie
KKC 437, 525 – 526: tajomstvo Božieho narodenia
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom Slove
KKC 333: vteleného Krista adorujú anjeli
KKC 1159 – 1162, 2131, 2502: vtelenie a obrazy Krista

Svätá rodina

KKC 531 – 534: Svätá rodina
KKC 1655 – 1658, 2204 – 2206: kresťanská rodina, domáca cirkev
KKC 2214 – 2233: povinnosti členov rodiny
KKC 333, 530: útek do Egypta

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

KKC 464 – 469: Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek
KKC 495, 2677: Mária je Božia Matka
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: naše adoptívne Božie synovstvo
KKC 527, 577 – 582: Ježiš zachováva Zákon a zdokonaľuje ho
KKC 580, 1972: Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777 – 2778: prostredníctvom Ducha Svätého môžeme Boha volať „Abba/Otče“
KKC 430 – 435, 2666 – 2668, 2812: meno Ježiš

Druhá nedeľa po Narodení Pána

KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456 – 463, 504 – 505, 526, 1216, 2466, 2787: prológ Jánovho evanjelia
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božia múdrosť
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Boh nám daruje Múdrosť

Slávnosť Zjavenia Pána

KKC 528, 724: Zjavenie Pána
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, svetlo národov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774 – 776, 781, 831: Cirkev, sviatosť jednoty ľudského rodu

Prvá pôstna nedeľa

KKC 394, 538 – 540, 2119: pokúšanie Ježiša
KKC 2846 – 2949: „Neuveď nás do pokušenia“
KKC 385 – 390, 396 – 400: pád človeka
KKC 359, 402 – 411, 615: Adam, prvotný hriech; Kristus, nový Adam

Druhá pôstna nedeľa

KKC 554 – 556, 568: Premenenie
KKC 59, 145 – 146, 2570 – 2571: Abrahámova poslušnosť
KKC 706: Boží prísľub Abrahámovi sa napĺňa v Kristovi
KKC 2012 – 2114, 2028, 2813: povolanie k svätosti

Tretia pôstna nedeľa

KKC 1214 – 1216, 1226 – 1228: krst, znovuzrodenie z vody a Ducha
KKC 727 – 729: Ježiš zjavuje Ducha Svätého
KKC 694, 733 – 736, 1215, 1999, 2652: Duch Svätý, živá voda, Boží dar
KKC 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Boh preberá iniciatívu; nádej z Ducha

Štvrtá pôstna nedeľa

KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, svetlo národov
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 1216: krst je osvietením
KKC 782, 1243, 2105: kresťania sú povolaní stať sa svetlom sveta

Piata pôstna nedeľa

KKC 992 – 996: postupné zjavovanie vzkriesenia
KKC 549, 640, 646: mesiášske znamenia, ktoré sú predobrazom Kristovho vzkriesenia
KKC 2603 – 2604: Ježišova modlitba pred vzkriesením Lazára
KKC 1002 – 1004: naša aktuálna skúsenosť vzkriesenia
KKC 1402 – 1405, 1524: Eucharistia a vzkriesenie
KKC 989 – 990: vzkriesenie tela

Kvetná nedeľa a Umučenie nášho Pána Ježiša Krista

KKC 557 – 560: Ježišov vstup do Jeruzalema
KKC 602 – 618: Kristovo umučenie
KKC 2816: Kristovo kráľovstvo prišlo cez jeho smrť a zmŕtvychvstanie
KKC 654, 1067 – 1068, 1085, 1362: veľkonočné tajomstvo a liturgia

Zelený štvrtok – Večera Pánova

KKC 1337 – 1344: ustanovenie Eucharistie
KKC 1359 – 1361: Eucharistia, sviatosť našej spásy
KKC 610, 1359 – 1372, 1382, 1436: Eucharistia ako obeta chvály
KKC 1373 – 1381: reálna prítomnosť Krista v Eucharistii
KKC 1384 – 1401, 2837: sväté prijímanie
KKC 1402 – 1405: Eucharistia, „závdavok budúcej slávy“
KKC 611, 1366: ustanovenie kňazstva pri Poslednej večeri

Veľký piatok – Umučenie Pána

KKC 602 – 618. 1992: Kristovo umučenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus, najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova  poslušnosť a naša poslušnosť

Veľkonočná nedeľa – Vzkriesenie Pána

KKC 638 – 655, 989, 1001 – 1002: Kristovo a naše vzkriesenie
KKC 647, 1167 – 1170, 1243, 1287: Veľká noc, deň Pána
KKC 1212: sviatosti kresťanskej iniciácie
KKC 1214 – 1222, 1226 – 1228, 1234 – 1245, 1254: krst
KKC 1286 – 1289: sviatosť birmovania
KKC 1322 – 1323: Eucharistia

Druhá veľkonočná nedeľa

KKC 448, 641 – 646: zjavenie sa Vzkrieseného
KKC 1084 – 1089: posväcujúca prítomnosť vzkrieseného Krista v liturgii
KKC 2177 – 2178, 1342: nedeľná Eucharistia
KKC 654 – 655, 1988: naše zrodenie k novému životu v Kristovom zmŕtvychvstaní
KKC 926 – 984, 1441 – 1442: „verím v odpustenie hriechov“
KKC 949 – 953, 1329, 1342, 2624, 2790: spoločenstvo duchovných dobier

Tretia veľkonočná nedeľa

KKC 1346 – 1347: Eucharistia a skúsenosť emauzských učeníkov
KKC 642 – 644, 857, 995 – 996: apoštoli a učeníci svedkovia vzkriesenia
KKC 102, 601, 426 – 429, 2763: Kristus, kľúč na interpretáciu Písem
KKC 457, 604 – 605, 608, 615 – 616, 1476, 1992: Ježiš, Baránok obetovaný za naše hriechy

Štvrtá veľkonočná nedeľa

KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastier oviec a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: pápež a biskupi ako pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548 – 1551, 1564, 2179, 2686: kňazi ako pastieri
KKC 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253 – 1255, 1427 – 1429: obrátenie, viera a krst
KKC 618, 2447: Kristus príklad trpezlivého znášania utrpenia

Piata veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Ježišova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 661, 1025 – 1026, 2795: Kristus pre nás otvára nebo
KKC 151, 1698, 2614, 2466: veriť v Ježiša
KKC 1569 – 1571: vysviacka diakonov
KKC 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322: „vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo“

Šiesta veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Ježišova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Duch Svätý, Utešiteľ
KKC 1083, 2670 – 2672: vzývať Ducha Svätého

Slávnosť Pánovho nanebovstúpenia

KKC 659 – 672, 697, 792, 965, 2795: zmŕtvychvstanie

Siedma veľkonočná nedeľa: modlitba a duchovný život

KKC 2746 – 2751: Ježišova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 312, 434, 648, 664: Otec oslavuje Krista
KKC 2614, 2741: Ježiš sa modlí za nás
KKC 726, 2617 – 2619, 2673 – 2679: v modlitbe s Máriou

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

KKC 696, 726, 731 – 732, 737 – 741, 830, 1076, 1287, 2623: zoslanie Ducha Svätého
KKC 599, 597,674, 715: apoštolské svedectvo o zoslaní Ducha Svätého
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: tajomstvo zoslania Ducha Svätého pokračuje v Cirkvi
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108 – 1109: Cirkev, spoločenstvo Ducha

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

KKC 202, 232 – 260, 684, 732: tajomstvo Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077 – 1109, 2845: v Cirkvi a v jej liturgii
KKC 2655, 2664 – 2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: rodina, obraz Trojice

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

KKC 790, 1003, 1322 – 1419: svätá Eucharistia
KKC 805, 950, 2181 – 2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

KKC 210 – 211, 604: Božie milosrdenstvo a súcit
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska voči blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa zrodila z otvoreného boku Ježiša Krista (KKC 766)
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohýna našimi srdcami

Druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 604 – 609: Ježiš, Boží Baránok, ktorý berie hriech sveta
KKC 689 – 690: poslanie Syna a Ducha Svätého

Tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 551, 765: voľba Dvanástich
KKC 541 – 543: Božie kráľovstvo povoláva a spája Židov a pohanov
KKC 813 – 822: jednota Cirkvi

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 459, 520 – 521: Ježiš, vzor blahoslavenstiev pre všetkých nás
KKC 1716 – 1724: povolanie k blaženosti
KKC 64, 716: chudobní, pokorní a „maličkí“ sú nositeľmi nádeje na Mesiáša

Piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 782: Boží ľud, soľ zeme a svetlo sveta
KKC 2044 – 2046: morálny život a misionárske svedectvo
KKC 2443 – 2449: pozornosť voči dielam milosrdenstva, láska k chudobným
KKC 1243: pokrstení (neofiti) sú povolaní byť svetlom sveta
KKC 272: ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 577 – 582: Ježiš je zákon
KKC 1961 – 1964: Starý zákon
KKC 2064 – 2068: Dekalóg v Tradícii Cirkvi

Siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 1933, 2303: láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou voči nepriateľovi
KKC 2262 – 2267: zákaz ublížiť blížnemu s výnimkou legitímnej obrany
KKC 2842 – 2845: modlitba a odpustenie nepriateľom
KKC 2012 – 2016: dokonalosť nebeského Otca nás vyzýva k svätosti
KKC 1265: staňme sa chrámom Ducha Svätého prostredníctvom krstu
KKC 2684: svätí sú chrámom Ducha Svätého

Ôsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 302 – 314: Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách
KKC 2113 – 2115: modloslužba rozvracia hodnoty; veriť v Prozreteľnosť, nie veštiť
KKC 2632: modlitba veriacich, prosba o príchod Božieho kráľovstva
KKC 2830: dôvera v Božiu prozreteľnosť neznamená nečinnosť

Deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 2822 – 2827: „nech sa stane tvoja vôľa“
KKC 2611: modlitba viery disponuje srdce plniť Božiu vôľu
KKC 1987 – 1995: ospravedlnenie

Desiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 545, 589: Ježiš volá hriešnikov a odpúšťa im
KKC 2099 – 2100: obeta je Bohu milá
KKC 144 – 146, 2572: Abrahám je vzorom viery

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 551,761 – 766: počnúc ľudom Starého zákona sa pripravuje vznik Cirkvi
KKC 783 – 786: Cirkev: kňazský, prorocký a kráľovský ľud
KKC 849 – 865: apoštolské poslanie Cirkvi

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 852: Kristov Duch podporuje kresťanské poslanie
KKC 905: evanjelizovať svedectvom života
KKC 1808, 1816: odvážne svedectvo viery prekonáva strach a smrť
KKC 2471 – 2474: vydávať svedectvo o pravde
KKC 359, 402 – 411, 615: Adam, prvotný hriech, Kristus ako nový Adam

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2232 – 2233: prvým povolaním kresťana je nasledovať Ježiša
KKC 537, 628, 790, 1213, 1226 – 1228, 1694: krst, obetovať seba samých, žiť pre Krista
KKC 1987: milosť nás ospravedlňuje skrze krst a vieru

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 514 – 521: poznanie Kristových tajomstiev, naša účasť na jeho tajomstvách
KKC 238 – 242: Syn zjavuje Otca
KKC 989 – 990: vzkriesenie tela

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 546: Kristus nás učí v podobenstvách
KKC 1703 – 1709: schopnosť spoznať a odpovedať na Boží hlas
KKC 2006 – 2011: Boh spája človeka s dielom svojej milosti
KKC 1046 – 1047: stvorenie, súčasť nového vesmíru
KKC 2707: význam rozjímania

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 550: Božie kráľovstvo
KKC 309 – 314: Božia dobrota a pohoršenie zla
KKC 825, 827: semeno evanjelia v každom z nás a v Cirkvi
KKC 1425 – 1429: potreba neustáleho obrátenia
KKC 2630: prosebná modlitba prostredníctvom Ducha Svätého

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 407: pri posudzovaní situácie človeka nemožno ignorovať dedičný hriech
KKC 1777 – 1785: voliť si podľa svedomia v súlade s Božou vôľou
KKC 1786 – 1789: v zložitých situáciách rozoznávať Božiu vôľu vyjadrenú v Božom zákone
KKC 1038 – 1041: oddelenie dobrých a zlých pri poslednom súde
KKC 1037: Boh nikoho nepredurčuje nato, aby šiel do pekla

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2828 – 2837: „chlieb náš každodenný daj nám dnes“
KKC 1335: zázraky rozmnoženia chleba sú predobrazom Eucharistie
KKC 1391 – 1401: ovocie svätého prijímania

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 164: viera môže byť podrobená skúške
KKC 272 – 274: iba viera môže prijať tajomné cesty Božej všemohúcnosti
KKC 671 – 672: v ťažkých časoch pestovať dôveru, pokým všetko nebude podrobené Kristovi
KKC 56 – 64, 121 – 122, 218 – 219: dejiny zmluvy, lásky Boha k Izraelu
KKC 839 – 840: vzťah Cirkvi k židovskému národu

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 544: Božie kráľovstvo bolo najskôr ohlasované Izraelu, a teraz všetkým, čo veria
KKC 674: príchod Krista, nádej Izraela; ich definitívne uznanie Mesiáša
KKC 2610: sila modlitby prednášanej s úprimnou vierou
KKC 831, 849: Cirkev je katolícka

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 551 – 553: kľúče od kráľovstva
KKC 880 – 887: základ jednoty: zbor biskupov na čele s Petrovým nástupcom

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 618: Kristus pozýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho
KKC 555, 1460, 2100: kríž je cestou ako vojsť do Kristovej slávy
KKC 2015: cesta k dokonalosti vedie cez kríž
KKC 2427: niesť kríž v každodennom živote

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 2055: Desatoro zhrnuté do prikázania lásky
KKC 1443 – 1445: zmierenie s Cirkvou
KKC 2842 – 2845: „ako i my odpúšťame svojim vinníkom“

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 218 – 221: Boh je láska
KKC 294: Boh zjavuje svoju slávu skrze svoju dobrotu
KKC 2838 – 2845: „odpusť nám naše viny“

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 210 – 211: Boh milosrdenstva a zľutovania
KKC 588 – 589: Ježiš stotožňuje svoje milosrdné správanie k hriešnikom s postojom Boha k nim

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1807: spravodlivý človek sa vyznačuje správnym správaním voči blížnemu
KKC 2842: jedine Duch môže urobiť Kristovo zmýšľanie „naším“ zmýšľaním
KKC 1928 – 1930, 2425 – 2426: povinnosť sociálnej spravodlivosti
KKC 446 – 461: Kristova nadvláda
KKC 2822 – 2827: „buď vôľa tvoja“

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 755: Cirkev je Božou vinicou
KKC 1830 – 1832: dary a ovocie Ducha Svätého
KKC 443: proroci sú služobníci, Kristus je Syn

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 546: Ježiš pozýva hriešnikov, ale požaduje obrátenie
KKC 1402 – 1405, 2837: Eucharistia je predchuťou mesiášskej hostiny

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 1897 – 1917: účasť na spoločenskom živote
KKC 2238 – 2244: povinnosti občanov

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 2052 – 2074: Desatoro prikázaní interpretovaných prostredníctvom dvojakej lásky
KKC 2061 – 2063: morálne konanie ako odpoveď na láskyplnú Božiu iniciatívu

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 2044: morálne konanie a kresťanské svedectvo
KKC 876, 1550 – 1551: kňazstvo je službou; ľudská krehkosť jeho predstaviteľov

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 671 – 672: žijeme v očakávaní, že všetko mu bude podrobené
KKC 988 – 991: spravodliví budú naveky žiť so zmŕtvychvstalým Kristom
KKC 1036, 2612: vytrvalo očakávajme Pánov druhý príchod

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 2006 – 2011: naše zásluhy za dobré skutky treba pripísať najprv Božej milosti
KKC 1038 – 1041: posledný súd odhalí naše skutky
KKC 1048 – 1050: v činnosti očakávať Pánov druhý príchod
KKC 1936 – 1937: rozličnosť talentov
KKC 2331, 2334: dôstojnosť ženy
KKC 1603 – 1605: manželstvo v poriadku stvorenia

Slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru

KKC 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus, Pán a kráľ
KKC 678 – 679, 1001, 1038 – 1041: Kristus, Sudca
KKC 2816 – 2821: „príď kráľovstvo tvoje“