CYKLUS B

Prvá adventná nedeľa

KKC 668 – 677, 769: posledná skúška a Kristov slávny príchod
KKC 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Príď, Pane Ježišu!“
KKC 35: Boh dáva ľuďom milosť, aby mohli prijať Zjavenie a prijať Mesiáša
KKC 827, 1431, 2677, 2839: uznať, že sme všetci hriešnici

Druhá adventná nedeľa

KKC 522, 711 – 716, 722: proroci a očakávanie Mesiáša
KKC 523, 717 – 720: poslania Jána Krstiteľa
KKC 1042 – 1050: nové nebo a nová zem

Tretia adventná nedeľa

KKC 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: radosť
KKC 713 – 714: vlastnosti očakávaného Mesiáša
KKC 218 – 219: Božia láska k Izraelu
KKC 772, 796: Cirkev, Kristova nevesta

Štvrtá adventná nedeľa

KKC 484 – 494: Zvestovanie Pána
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 143 – 149, 494, 2087: „poslušnosť viery“

Sviatok Narodenia Pána

KKC 456 – 460, 566: „Prečo sa Slovo stalo telom?“
KKC 461 – 463, 470 – 478: vtelenie
KKC 437, 525 – 526: tajomstvo Vianoc
KKC 439, 496, 559, 2616: Ježiš je Dávidov syn
KKC 65, 102: Boh povedal všetko vo svojom Slove
KKC 333: vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli
KKC 1159 – 1162, 2131, 2502: vtelenie a obrazy Krista

Svätá rodina

KKC 531 – 534: Svätá rodina
KKC 1655 – 1658, 2204 – 2206: kresťanská rodina, domáca cirkev
KKC 2214 – 2233: povinnosti členov rodiny
KKC 529, 583, 695: obetovanie v chráme
KKC 144 – 146, 165, 489, 2572, 2676: Abrahám a Sára, vzory viery

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

KKC 464 – 469: Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek
KKC 495, 2677: Mária je Božia Matka
KKC 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: sme adoptovaní ako Božie deti
KKC 527, 577 – 582: Ježiš zachováva Zákon a zdokonaľuje ho
KKC 580, 1972: Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona
KKC 683, 689, 1695, 2766, 2777 – 2778: prostredníctvom Ducha Svätého môžeme Boha volať „Abba/Otče!“
KKC 430 – 435, 2666 – 2668, 2812: meno Ježiš

Druhá nedeľa po Narodení Pána

KKC 151, 241, 291, 423, 445, 456 – 463, 504 – 505, 526, 1216, 2466, 2787: prológ Jánovho evanjelia
KKC 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Božia múdrosť
KKC 158, 283, 1303, 1831, 2500: Boh nám dáva múdrosť

Slávnosť Zjavenia Pána

KKC 528, 724: Zjavenie Pána
KKC 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus svetlo národov
KKC 60, 442, 674, 755, 767, 774 – 776, 781, 831: Cirkev, sviatosť jednoty ľudského rodu

Prvá pôstna nedeľa

KKC 394, 538 – 540, 2119: pokúšanie Ježiša
KKC 2846 – 2949: „neuveď nás do pokušenia“
KKC 56 – 58, 71: zmluva s Noemom
KKC 845, 1094, 1219: Noemova archa je predobrazom Cirkvi a krstu
KKC 1116, 1129, 1222: Zmluva a sviatosti (osobitne sviatosť krstu)
KKC 1257, 1811: Boh dáva spásu prostredníctvom krstu

Druhá pôstna nedeľa

KKC 554 – 556, 568: premenenie Pána
KKC 59, 145 – 146, 2570 – 2572: Abrahámova poslušnosť
KKC 153 – 159: vlastnosti viery
KKC 2059: Boh ukazuje svoju slávu, aby nám zjavil svoju vôľu
KKC 603, 1373, 2634, 2852: Kristus je pre nás všetkých

Tretia pôstna nedeľa

KKC 459, 577 – 582: Ježiš a Zákon
KKC 593, 583 – 586: Chrám je predobrazom Krista; On je chrámom
KKC 1967 – 1968: Nový zákon dopĺňa ten starý
KKC 272, 550, 853: Kristova moc zjavená na kríži

Štvrtá pôstna nedeľa

KKC 389, 457 – 458, 846, 1019, 1507: Kristus Spasiteľ
KKC 679: Kristus je Pánom večného života
KKC 55: Boh chce dať ľuďom večný život
KKC 710: vyhnanstvo Izraela je predzvesťou Utrpenia

Piata pôstna nedeľa

KKC 606 – 607: Kristov život je obetovaný Otcovi
KKC 542, 607: Kristova túžba dať svoj život za našu spásu
KKC 690, 729: Duch oslavuje Syna, Syn oslavuje Otca
KKC 662, 2853: Kristovo vyzdvihnutie v sláve je naším víťazstvom
KKC 56 – 64, 220, 715, 762, 1965: dejiny zmluvy

Kvetná nedeľa a Umučenie nášho Pána Ježiša Krista

KKC 557 – 560: vstup Ježiša do Jeruzalemu
KKC 602 – 618: Kristovo umučenie
KKC 2816: Kristovo panstvo prichádza v jeho smrti a zmŕtvychvstaní
KKC 654, 1067 – 1068, 1085, 1362: veľkonočné tajomstvo a liturgia

Zelený štvrtok – Večera Pánova

KKC 1337 – 1344: ustanovenie Eucharistie
KKC 1359 – 1361: Eucharistia ako obeta chvály a vďaky
KKC 610, 1362 – 1372, 1382, 1436: Eucharistia ako pamiatka obety
KKC 1373 – 1381: reálna prítomnosť Krista v Eucharistii
KKC 1384 – 1401, 2837: sväté prijímanie
KKC 1402 – 1405: Eucharistia, „závdavok budúcej slávy“
KKC 611, 1366: ustanovenie kňazstva pri Poslednej večeri

Veľký piatok – Umučenie Pána

KKC 602 – 618, 1992: Kristovo utrpenie
KKC 612, 2606, 2741: Ježišova modlitba
KKC 467, 540, 1137: Kristus, najvyšší veľkňaz
KKC 2825: Kristova poslušnosť a naša poslušnosť

Veľkonočná nedeľa – Vzkriesenie Pána

KKC 638 – 655, 989, 1001 – 1002: Kristovo vzkriesenie a naše vzkriesenie
KKC 647, 1167 – 1170, 1243, 1287: Veľká noc, deň Pána
KKC 1212: sviatosti kresťanskej iniciácie
KKC 1214 – 1222, 1226 – 1228, 1234 – 1245, 1254: krst
KKC 1286 – 1289: birmovanie
KKC 1322 – 1323: Eucharistia

Druhá veľkonočná nedeľa

KKC 448, 641 – 646: zjavenia zmŕtvychvstalého Krista
KKC 1084 – 1089: posväcujúca prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista v liturgii
KKC 2177 – 2178, 1342: nedeľná Eucharistia
KKC 654 – 655, 1988: naše narodenie do nového života v zmŕtvychvstalom Kristovi
KKC 926 – 984, 1441 – 1442: „Verím v odpustenie hriechov“
KKC 949 – 953, 1329, 1342, 2624, 2790: spoločná účasť na duchovných dobrách

Tretia veľkonočná nedeľa

KKC 1346 – 1347: Eucharistia a skúsenosť emauzských učeníkov
KKC 642 – 644, 857, 995 – 996: apoštoli a učeníci svedkovia zmŕtvychvstania
KKC 102, 601, 426 – 429, 2763: Kristus, kľúč k vysvetľovaniu Písma
KKC 519, 662, 1137: Kristus, náš zástanca v nebi

Štvrtá veľkonočná nedeľa

KKC 754, 764, 2665: Kristus, pastier oviec a brána do ovčinca
KKC 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: pápež a biskupi ako pastieri
KKC 874, 1120, 1465, 1536, 1548 – 1551, 1564, 2179, 2686: kňazi ako pastieri
KKC 756: Kristus ako uholný kameň
KKC 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: teraz sme Božími adoptívnymi deťmi

Piata veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Kristova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 755, 736, 755, 787, 1108, 1988, 2074: Kristus je vinič, my sme ratolesti
KKC 953, 1822 – 1829: láska

Šiesta veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Kristova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 214, 218 – 221, 231, 257, 733, 2331, 2577: Boh je láska
KKC 1789, 1822 – 1829, 2067, 2069: láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania
KKC 2347, 2709: priateľstvo s Kristom

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

KKC 659 – 672, 697, 792, 965, 2795: Nanebovstúpenie

Siedma veľkonočná nedeľa

KKC 2746 – 2751: Kristova modlitba pri Poslednej večeri
KKC 2614, 2741: Ježiš sa modlí za nás
KKC 611, 2812, 2821: Ježišova modlitba nás posväcuje, zvlášť v slávení Eucharistie

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

KKC 696, 726, 731 – 732, 737 – 741, 830, 1076, 1287, 2623: Turíce
KKC 599, 597, 674, 715: apoštolské svedectvo o Turícach
KKC 1152, 1226, 1302, 1556: tajomstvo Turíc v Cirkvi pokračuje
KKC 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108 – 1109: Cirkev, spoločenstvo v Duchu Svätom

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

KKC 202, 232 – 260, 684, 732: tajomstvo Trojice
KKC 249, 813, 950, 1077 – 1109, 2845: Trojica v Cirkvi a v jej liturgii
KKC 2655, 2664 – 2672: Trojica a modlitba
KKC 2205: rodina, obraz Trojice

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

KKC 790, 1003, 1322 – 1419: sviatosť Eucharistie
KKC 805, 950, 2181 – 2182, 2637, 2845: Eucharistia a spoločenstvo veriacich
KKC 1212, 1275, 1436, 2837: Eucharistia ako duchovný chlieb

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

KKC 210 – 211, 604: Božie milosrdenstvo
KKC 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristova láska k blížnemu
KKC 2669: Kristovo Srdce je hodné uctievania
KKC 766, 1225: Cirkev sa rodí z Kristovho prebodnutého boku
KKC 1432, 2100: Kristova láska pohýna naše srdcia

Druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 462, 516, 2568, 2824: Otcova vôľa sa uskutočňuje v Kristovi
KKC 543 – 546: prijať Božie kráľovstvo, prijať Božie slovo
KKC 873 – 874: Kristus je prameň kresťanského povolania
KKC 364, 1004: dôstojnosť tela
KKC 1656, 2226: pomôcť deťom objaviť ich povolanie

Tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 51 – 64: plán Božieho zjavenia
KKC 1427 – 1433: vnútorné a trvalé obrátenie
KKC 1886 – 1889: obrátenie a spoločnosť

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 547 – 550: Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi
KKC 447, 438, 550: Ježišova moc nad zlými duchmi
KKC 64, 762, 2595: úloha proroka
KKC 922, 1618 – 1620: panenstvo pre Božie kráľovstvo

Piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 547 – 550: uzdravenia, znamenia mesiášskych čias
KKC 1502 – 1505: Kristus, Uzdravovateľ
KKC 875, 1122: nutnosť hlásať evanjelium

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1474: žiť v Kristovi spojení všetci veriaci v ňom
KKC 1939 – 1942: ľudská solidarita
KKC 2288 – 2291: rešpektovanie zdravia

Siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 1421, 1441 – 1442: Kristus, Uzdravovateľ duše i tela
KKC 987, 1441, 1741: Kristus odpúšťa hriechy
KKC 1425 – 1426: zmierenie po krste
KKC 1065: Kristus, naše „Amen“

Ôsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 772 – 773, 796: Cirkev, tajomstvo zjednotenia s Bohom
KKC 796: Cirkev, Kristova nevesta

Deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 345 – 349, 582, 2168 – 2173: deň Pána
KKC 1005 – 1014, 1470, 1681 – 1683: žiť a zomrieť v Kristovi

Desiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 410 – 412: protoevanjelium
KKC 374 – 379: človek v raji
KKC 385 – 409: pád
KKC 517, 550: Kristus exorcista

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 543 – 546: ohlasovanie Božieho kráľovstva
KKC 2653 – 2654, 2660, 2716: počúvaním Božieho slova vzrastá Božie kráľovstvo

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 423, 464 – 469: Ježiš, pravý Boh a pravý človek
KKC 1814 – 1816: viera, Boží dar a odpoveď ľudí
KKC 671 – 672: uchovať si vieru v protivenstvách

Trinásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 548 – 549, 646, 994: Kristus vzkriesil mŕtvych
KKC 1009 – 1014: smrť je Kristom premenená
KKC 1042 – 1050: nádej na nové nebo a novú zem

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2581 – 2584: proroci a obrátenie srdca
KKC 436: Kristus, prorok
KKC 162: vytrvalosť vo viere
KKC 268, 273, 1508: moc dosahuje v slabosti svoju dokonalosť

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1506 – 159: učeníci majú účasť na Kristovej službe uzdravovania
KKC 737 – 741: Cirkev je povolaní hlásať a svedčiť
KKC 849 – 856: pôvod a šírka misií Cirkvi
KKC 1122, 1533: povolanie na misie
KKC 693, 698, 706, 1107, 1296: Duch Svätý, Boží prísľub a Božia pečať
KKC 492: Mária, vyvolená pred stvorením sveta

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 2302 – 2306: Kristus, náš pokoj
KKC 2437 – 2442: svedčiť a pracovať pre pokoj a spravodlivosť

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1335: zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobrazom Eucharistie
KKC 814 – 815, 949 – 959: rozdeľovanie darov v spoločenstve Cirkvi

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1333 – 1336: eucharistické znaky chleba a vína
KKC 1691 – 1696: život v Kristovi

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

KKC 1341 – 1344: „Robte to na moju pamiatku“
KKC 1384 – 1390: „Vezmite a jedzte všetci“: sväté prijímanie

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 1402 – 1405: Eucharistia: „závdavok budúcej slávy“
KKC 2828 – 2837: Eucharistia, náš každodenný chlieb
KKC 1336: pohoršenie

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 796: Cirkev, Kristova nevesta
KKC 1061 – 1065: Božia vernosť a absolútna láska
KKC 1612 – 1617, 2360 – 2365: svadba v Pánovi

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC577 – 582: Kristus a Zákon
KKC 1961 – 1974: Antický zákon a evanjelium

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC 1503 – 1505: Kristus, lekár
KKC 1151 – 1152: znaky prevzaté Kristom, sviatostné znaky
KKC 270 – 271: Božie milosrdenstvo

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

KKC 713 – 716: Mesiášove črty sú zjavené v spevoch o Služobníkovi
KKC 440, 571 – 572, 601: Ježiš trpí a zomiera pre našu spásu
KKC 618: naša účasť na Kristovej obete
KKC 2044 – 2046: dobré diela zjavujú vieru

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

KKC 539, 565, 600 – 605, 713: Kristus, Boží poslušný služobník
KKC 786: „slúžiť“ v Kristovi je „kraľovať“
KKC 1547, 1551: služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a kňazov
KKC 2538 – 2540: hriech závisti
KKC 2302 – 2306: obhajoba pokoja

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

KKC 821, 1126, 1636: ekumenický dialóg
KKC 2445 – 2446, 2536, 2544 – 2446: riziko nezriadenej túžby po bohatstve
KKC 1852: žiarlivosť

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

KKC 1602 – 1617, 1643 – 1651, 2331 – 2336: manželská vernosť
KKC 2331 – 2336: rozvod
KKC 1832: vernosť, plod Ducha
KKC 2044, 2147, 2156, 2223, 2787: vernosť pokrstených

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

KKC 101 – 104: Kristus, jediné Slovo Svätého písma
KKC 131 – 133: Sväté písmo v živote Cirkvi
KKC 2653 – 2654: Písmo zdroj modlitby
KKC 1723, 2536, 2444 – 2447: láska k chudobným

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

KKC 599 – 609: Kristova spásna smrť v pláne spásy
KKC 520: Kristovo poníženie je pre nás vzorom, ktorý máme nasledovať
KKC 467, 540, 1137: Kristus, Najvyšší veľkňaz

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

KKC 547 – 550: Ježiš zjavuje mesiášske znamenia
KKC 1814 – 1816: viera je Božím darom
KKC 2734 – 2737: synovská dôvera v modlitbe

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

KKC 2083: prikázania nabádajú na odpoveď lásky
KKC 2052, 2093 – 2094: prvé prikázanie
KKC 1539 – 1547: sviatosť kňazstva v diele spásy

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

KKC 519 – 521: Kristus dal za nás svoj život
KKC 2544 – 2547: chudoba srdca
KKC 1434, 1438, 1753, 1969, 2447: almužna
KKC 2581 – 2584: Eliáš a obrátenie srdca
KKC 1021 – 1022: osobitný súd

Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

KKC1038 – 1050: posledný súd, nádej na nové nebo a novú zem
KKC 613 – 614, 1365 – 1367: Kristova smrť je jedinou a definitívnou obetou

Slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru

KKC 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus, Pán a Kráľ
KKC 678 – 679, 1001, 1038 – 1041: Kristus, Sudca
KKC 2816 – 2821: „Príď kráľovstvo tvoje“