09:00 – Zamyslenia na dnes

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Pri Ježišovom kríži stála jeho matka… (Jn 19, 25)

  (Slavomír Tarasovič) Milovaný, neuver klamstvu, že tvoj kríž a tvoja bolesť spôsobujú Bohu radosť. Veď on je Otec, ktorému je ľúto, keď jeho deti trpia. Uvedom si jednu dôležitú vec: nie každý kríž je následkom toho, že patríš Bohu. Sú aj kríže (a často je ich väčšina), ktoré si spôsobujeme vlastným hriechom a neposlušnosťou. Apoštol Peter totiž hovorí: ,,… nech nik z vás netrpí preto, že je zlodej, zločinec alebo sliedič“ – teda preto, že je od Boha ďaleko a žije podľa seba.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Padol mu k nohám a veľmi ho prosil… (Mk 5, 22)

  (Slavomír Tarasovič) Dnešné slovo chce povzbudiť hlavne mužov a otcov. Pamätaj na to, že tvoja skutočná sila a autorita rastie na kolenách pred Bohom. Aj keď bol Jairus vplyvným mužom, bol prikrátky na smrť. Nehanbil sa preto padnúť na kolená pred Ježišom a vďaka tomu vyrazil zuby smrti, ktorá mu chcela ukradnúť dcéru. Boh ťa pozýva zažívať novú úroveň moci, ktorú bude uvoľňovať tvoja modlitba.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. (Mk 5, 3)

  (Slavomír Tarasovič) Posadnutého sa snažili skrotiť násilím – okovami a reťazami. No sila zloby a nenávisti bola väčšia. No to, čo nedokázali skrotiť putá, dokázala skrotiť a upokojiť Božia láska. Pamätaj, že svoje deti, svojho manžela alebo priateľa neobrátiš k Bohu násilím ani vyhrážaním, len mocou Božej lásky, s ktorou prídeš.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  „Prejdime na druhý breh.“ … Tu sa strhla veľká víchrica. (Mk 4, 35)

  (Slavomír Tarasovič) Milovaný, aj tebe sa bude stávať to, čo učeníkom. Vo chvíli, keď sa rozhodneš poslúchnuť Božiu vôľu a vstúpiť do vecí, ktoré chce pre teba Boh, môžeš čakať problémy – búrky, ktoré ťa budú chcieť vystrašiť a zastaviť. Neboj sa, spolu s ním máš moc preplávať všetkým a budeš svedkom, že tvojho Boha nič nezastaví. Aj dnes môžeš zostať v pokoji, lebo tvoj Boh nespí.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Dávajte pozor na to, čo počúvate! (Mk 4, 24)

  (Slavomír Tarasovič) Z počúvania slova prichádza viera. No môže platiť aj to, že z toho, čo počúvaš, sa môže rodiť neviera, pochybnosť, neposlušnosť, strach. Preto ťa Ježiš upozorňuje, aby si dával pozor na to, čo počúvaš. Každé slovo je ako semeno, ktoré sa zasieva do tvojho srdca, pomaly rastie, a ty o tom ani nevieš. Stráž preto svoje uši, aby si do srdca nezasieval burinu, ktorá by mohla zničiť Božie dielo v tvojom živote.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. (Mk 4, 19)

  (Slavomír Tarasovič) Milovaný, pamätaj na to, že svoju duchovnú rodinu nemáš len v chráme. Aj ďaleko od chrámu, od Ježiša stoja tvoji bratia a sestry ako siroty. Nanovo potrebujú vidieť a zažiť Ježiša so všetkou jeho láskou. A ty ich môžeš znova priviesť do domu Otca tak, že ich budeš milovať takých, akí sú. Že z tvojho pohľadu, dotyku a slov bude vychádzať láska. Tvojou úlohou je milovať a Božou prácou je meniť srdcia.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Mária si vybrala lepší podiel. (Lk 10, 42)

  (Emil Turiak) Poznáme to: denne stojíme pred množstvom volieb a rozhodujeme sa pre niektorú z nich. Niekedy je to jednoduché: keď ide o skutočnosti, ktoré majú v našej hierarchii jasné začlenenie. Ináč je to pri túžbach smerujúcich k viacerým možným cieľom súčasne, ale voľba môže byť len pre jeden z nich. Niektoré voľby môžu zásadne určiť ďalší spôsob smerovania nášho života. Voľba medzi správnymi možnosťami má za následok dobro. Je smutné, keď je voľba nesprávna (keď si vyberáme zlo). Preto je dôležité, aby sme správne rozlišovali medzi kvalitou vecí a skutočností, medzi dobrom a zlom, aby nám zbytočne nemuseli tiecť slzy sklamania a bolesti.

   

  Obe sestry si zvolili dobré ciele: Marta službu lásky blížnym (v obsluhe a pohostení), Mária si sadla k Ježišovi a počúvala ho (plnila svojho ducha Božím slovom). Ježiš tu však hovorí o lepšom rozhodnutí. Aj nás Ježiš pozýva do svojej školy, aby sme vedeli aj spomedzi dobrých vecí vyberať tie lepšie. Sväté písmo je osobným dialógom Boha s človekom. Ako často ho vyberám, čítam, počúvam ho a uvažujem o ňom, aby som lepšie porozumel Bohu, ľuďom, veciam, svetu i sebe?

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu. (Mt 22, 16)

  (Emil Turiak) V tomto výroku z úst farizejov – židovských teológov – je vyjadrené krásne vyznanie k osobe Ježiša. A predsa jeho autori boli pred pravdou uzatvorení. Podobne ako Pilát, ktorý stál pred stelesnenou pravdou, a predsa nad ňou vynáša výrok neprávosti a smrti, aj keď mu Ježiš zdôrazňuje: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ Vidíme, že je veľký rozdiel pred pravdou stáť a podľa pravdy žiť.

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Kto má uši na počúvanie… (Mk 4, 9)

  (Emil Turiak) Mnoho ľudí sa podobá turistovi, čo nesie na pleciach ruksak, a nevie, čo v ňom má. Kráča umorený bez cieľa svetom a neustále frfle. Vidí úspech iných, ich nadanie, bohatstvo, závidí im vzťahy – pomaly všetko, čo majú a čím sú. Len on je „Bohom zabudnutý, nešťastný chudák“. Takto plynú uplakané dni a roky jeho života. A mohli byť iné. Stačilo sa pozrieť do vlastného batoha a našiel by v ňom všetko potrebné pre šťastie. Nie som aj ja nositeľom pre lenivosť neobjavených talentov a mŕtvej viery?

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)

 • 09:00 – Zamyslenia na dnes

  Kto je moja matka a moji bratia? (Mk 3, 33)

  (Emil Turiak) Pokrvná príbuznosť je aj v dnešnej dobe dôležitá. Plynú z nej určité privilégiá i povinnosti. Ale sama osebe nie je zárukou harmonických vzťahov ňou zviazaných osôb. Máme poznanie o množstve smutných vzťahov a udalostí aj medzi pokrvne najbližšími. Ježiš hovorí o duchovnej kvalite človeka, prameniacej z činnej viery v Boha a povyšuje tento vzťah na adoptívne príbuzenstvo: „Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ Som nositeľom živej viery v Trojjediného?

  (Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)