Vydavateľstvo MINOR ponúka dva nové tituly

Vydavateľstvo MINOR ponúka dva nové tituly
9. februára 2022 andreas
Josef Pieper:  O vzdelaní, otvorenosti celku a zneužívaní jazyka

V preklade a s úvodnou esejou Rastislava Nemca

Zbierka štúdií Josefa Piepera (1904 – 1997), filozofa, sociológa a teológa, vybraných zo zväzku kulturologických spisov jeho desaťzväzkového súborného diela, ktoré vyšlo v roku 2007 vo Felix Meiner Verlag. Autor sa v nich zaoberá témami, o kto­rých by sme pre ich aktuálnosť mali premýšľať aj na Sloven­sku: Povahou univerzitného vzdelávania; vzťahom teórie, tra­dície a kultu; skúsenosťami, ktoré sú skryté za inštitúciami; filozofiou ako stredobodom univerzitného života; zneužíva­ním jazyka a korumpovaním slova.

„Dôstojnosť slova spočíva v tom, že sa prostredníctvom neho deje niečo, čo sa nemôže udiať nijako inak…“ (s. 161) — „Otvo­renosť dáva jazyku možnosť, aby skutočnosť pravdivo odzrkad­ľoval, aby ju nechával prehovoriť, keď sa vedie dišputa … Taká dišputa, ktorá sa neuzatvára žiadnemu partnerovi a argumen­tu, lebo symbolizuje život univerzity. Keďže slovo „akademic­ký“ znamená toľko čo „anti-sofistický“, potom termín akade­mický zároveň znamená postaviť sa na obranu proti všetkému, čo narúša a ničí otvorenosť tak vo vzťahu ku skutočnosti, ako aj vo vzťahu ku komunikácii slova.“ (s. 168)

Počet strán: 172 / pevná väzba / Cena: 9,- Eur
ISBN 978-80-89888-21-4
Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik; www.varstak.sk

Benedikt z Canfieldu: Pravidlo dokonalosti 1 | 2

Preložili a vydali Ladislav Tkáčik, Erika Juríková

Prvý a druhý diel významného renesančného mystického die­la kapucína Benedikta z Canfieldu (1562 – 1611), ktorého tretiu a najrozsiahlejšiu časť sme vydali v roku 2020 vďaka spolupráci s G-Ateliérom v Gelnici. Aj v tomto prípade ide o bilingválne latinsko-slovenské vydanie vychádzajúce z edície, ktorú Bene­dikt autorizoval a v latinčine pripravil k vydaniu pred svojou smrťou v Paríži. Súčasťou tohto zväzku je úvodná esej Ladisla­va Tkáčika k celému dielu a rozsiahlejší poznámkový aparát, ktorý poslúži aj čitateľovi tretieho dielu Pravidla dokonalosti.

„Podobne ako sa dá denné svetlo rozdeliť na viacero stupňov v závislosti od svojho prírastku – pričom však zostáva rovnaké, bez rozdelenia a mnohosti –, podobne aj svetlo božskej vôle môžeme deliť podľa postupnej miery, ktorou obdarúva dušu. V sebe samom je však úplne jednoduché, vylučuje akúkoľvek stupňovitosť či mnohosť. Rovnako ako má slnko pri rannom svitaní inú intenzitu, ako má neskôr, a inú napoludnie, no ide o to isté svetlo.“ (Pravidlo dokonalosti 1 / 2, s. 301)

Počet strán: 336 / pevná väzba / Cena: 15,- Eur
ISBN 978-80-89888-17-7
Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik; www.varstak.sk

Vydalo vydavateľstvo minor
Kapucíni na Slovensku
Župné námestie 10, 814 99 Bratislava
minor@kapucin.sk
www.varstak.sk/minor

KVRPS informoval Ladislav Tkáčik, OFMCap

The post Vydavateľstvo MINOR ponúka dva nové tituly appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)