Pápež premonštrátom: Chudoba Betlehema a zmysel pre ľudské bratstvo

Pápež premonštrátom: Chudoba Betlehema a zmysel pre ľudské bratstvo
24. septembra 2022 andreas

„Nech jednoduchosť a chudoba Betlehema vo vás vzbudí zmysel pre ľudské bratstvo. Nech vás materinská prítomnosť Panny Márie vedie na ceste viery a starostlivej lásky“ – takéto žičenie adresoval pápež František členom Rádu premonštrátov, ktorých prijal vo štvrtok 22. septembra na osobitnej audiencii.

Rád minulý rok slávil 900 rokov od prvých sľubov svojho zakladateľa sv. Norberta a jeho prvých spoločníkov. Táto udalosť, ktorá sa pokladá za počiatok Premonštrátskych regulárnych kanonikov, sa odohrala na Vianoce v roku 1121 vo francúzskej dedinke Prémontré.

Svätý Otec, ktorý mal premonštrátov pôvodne prijať už minulý rok, v príhovore poukázal na zdravé napätie medzi zakladateľom a príslušným rádom. V prípade premonštrátov ide o napätie medzi stabilitou a misiou:

„Dejiny rehoľných rádov často ukazujú určité napätie medzi zakladateľom a rádom, ktorý založil. A to je dobré, pretože keď nie je napätie, zakladateľ si vezme všetko so sebou a inštitút umrie spolu so zakladateľom. Napätie dáva komunite, rehoľnému rádu rásť. Napríklad svätý Norbert bol misionárom, putovným kazateľom a ako magdeburský arcibiskup plánoval evanjelizáciu hraníc vtedajšej germánskej ríše. To vyvoláva otázku, ako by sa mohla misionárska charizma svätého Norberta realizovať v stabilných komunitách viazaných na konkrétne miesto.

V nadchádzajúcich rokoch mnohé opátstva a kláštory vášho rádu budú sláviť deviate storočie ich založenia. Táto skutočnosť robí vašu reflexiu ešte užitočnejšou, ba priam nevyhnutnou. Organizácia rádu umožnila v priebehu storočí veľkú stabilitu. Mnohé z vašich kláštorov a opátstiev sú hlboko spojené s radostnými udalosťami i so skúškami, s celou históriou konkrétneho regiónu. Táto symbióza nám už teraz umožňuje pochopiť, ako môžu stabilita a misia, život na určitom mieste a evanjelizácia kráčať ruka v ruke.“

„Misijná snaha premonštrátskeho domu sa premieta do konkrétnych rozhodnutí v sociálnej, ekonomickej a kultúrnej oblasti“, skonštatoval Svätý Otec a zdôraznil, že ekonomická činnosť rádu nemôže byť v rozpore s jej duchovným cieľom – účelom, ktorému slúži. Ako povedal, „modlárstvo peňazí nás vzďaľuje od skutočného povolania“ a ponúkol aj konkrétne otázky, ktoré si rád má položiť pri výbere zárobkovej činnosti:

„Ekonomická činnosť rehoľného spoločenstva je zameraná na zabezpečenie obživy jeho členov, na ich formáciu a apoštolát. Mnohí z vás potrebujete často zabezpečiť údržbu a zachovanie kultúrneho a architektonického dedičstva. Ekonomická činnosť slúži poslaniu a realizácii charizmy: nikdy nie je samoúčelná, ale je zameraná na duchovný cieľ. Nikdy nemôže byť v rozpore s účelom, ktorému slúži. To znamená, že pri výbere spôsobu zarábania peňazí si treba položiť otázku: aký to bude mať vplyv na ľudí v danej oblasti? Aké dôsledky to bude mať pre chudobných, pre našich hostí, pre návštevníkov? Sú naše rozhodnutia prejavom evanjeliovej jednoduchosti? – A toto bude otázka, nie je tak? – Podporujú pohostinnosť a bratský život?“

Petrov nástupca tiež pripomenul spätosť Rádu premonštrátov s tajomstvom Vtelenia. V tejto súvislosti vyslovil nasledovné žičenie:

„Prvé rehoľné sľuby Norberta a jeho učeníkov v deň Vianoc navždy spája váš rád s tajomstvom Vtelenia. Nech jednoduchosť a chudoba Betlehema vo vás vzbudí zmysel pre ľudské bratstvo. Nech vás materinská prítomnosť Najsvätejšej Panny Márie vedie na ceste viery a starostlivej lásky.“

Jeden z účastníkov tohto stretnutia bol aj kňaz, Tomáš Rastislav Höger, ekonóm a správca generálneho domu premonštrátov v Ríme.

Mohli by ste priblížiť súvislosti vášho rehoľného stretnutia v Ríme?

„Premonštráti na celom svete oslavujeme 900-ročné jubileum od založenia rádu sv. Norbertom vo francúzskom Premontré. Aby som to upresnil, výročie bolo pred rokom, v roku 2021, ale pre pandemickú situáciu sme oslavy presunuli na tento rok.

V nedeľu večer za účasti premonštrátskych opátov, spolubratov a terciárov sme otvorili sympózium k nášmu okrúhlemu výročiu tu v Ríme. Pozvanie prijali či už naši historici, teológovia, špiritualisti, aby obohatili alebo rozšírili naše znalosti o histórii rádu, ktoré siahajú do Vianočnej noci roku 1121, kedy prví nasledovníci sv. Norberta zložili svoje rehoľné sľuby.“

Čím je charakteristický život premonštrátov?

Máme také Premonštrátske pätoro, z ktorého vychádzame:

Život liturgický – oporným bodom každého premonštrátskeho rehoľníka je chórová oslava Boha – teda spoločná modlitba liturgie hodín. Preto nie je zvláštnosťou, že sa každé ráno odoberáme do chóru v mlčaní – naše prvé slova dňa sú slová spoločnej modlitby.

Život asketický – život premonštrátskeho rehoľníka má byť kajúcny. Pôstom a prísnosťou života je pobádaný k hľadaniu Boha, hoci aj za cenu straty predošlého pohodlia, ktoré mal, kým vstúpil do kláštora.

Život apoštolský – premonštrát má žiť tak, aby mohol dávať. Jeho zásadou je: odovzdávať iným z pokladov svojho duchovného života – života modlitby.

Život eucharistický – eucharistický život sa uskutočňuje zvlášť v každodennom slávení sv. omše, či častými adoráciami. Eucharistická úcta je vlastne stredobodom života rádu, no uskutočňovala by sa ťažko, keby úzko nenadväzovala na liturgickú či osobnú modlitbu.

Život mariánsky – od založenia rehole je Panna Mária Kráľovnou rádu. Podľa tradície to bola ona, kto dal sv. Norbertovi biely šat, jej je zasvätená väčšina premonštrátskych kostolov. Pri živení mariánskej úcty je najvýznamnejším krokom pre premonštrátov každodenná modlitba sv. ruženca.“

Ako prebiehalo dnešné stretnutie so Svätým Otcom?

„Stretnutie so Svätým Otcom bolo veľmi príjemné a také osviežujúce na duchu. Bolo to stretnutie priateľské, atmosféra bola veľmi otcovská. V sále bolo asi pätnásť minút pred príchodom Svätého Otca absolútne ticho, ako keby sa všetci v duchu pripravovali na jeho príchod. Keď Svätý Otec vošiel, bolo to veľmi emotívne a ako sa patrí, všetci sme sa postavili. A on sa zastavil, hlavu otočil ku nám a bez jediného slova bolo cítiť otázku: „Prečo stojíte? Sadnite si, veď aj ja si za chvíľu sadnem.“ Generálny opát nás stručne predstavil a poprosil Svätého Otca o príhovor k nám, premonštrátskym rehoľníkom.“

Ako by ste stručne zhrnuli odkazy z jeho príhovoru?

„Vo svojom príhovore sa venoval rôznym bodom premonštrátskeho života – o fungovaní kláštorov a opátstiev a začlenenie sa do ich okolia, venoval sa misionárskemu úsiliu a podotkol dôležitosť modlitby spolu s veriacimi, ktorí bývajú v okolí našich komunít.

Dotkol sa aj hospodárskej činnosti rádu, ktorá by mala spĺňať štandardy v evanjelizácii a byť v dnešnej dobe aj ekologická. Svätý Otec poznamenal, že uctievanie peňazí nás odvádza od nášho skutočného povolania.

V príhovore spomenul aj to, že mnohí premonštráti pracujú nielen ako kňazi, ale aj ako učitelia a misionári. Ostávajú v pamäti farníkov, učiteľov, študentov, ľudí bývajúcich vo farnosti: „Ste to práve vy, ktorí tvoríte životodarnú silu, tradície, ako sa to odráža v motte vášho jubilea: «Spolu s Bohom, s ľuďmi»“.

Záver príhovoru Svätého Otca bol veľmi príjemný a myslím si aj povzbudivý pre každého premonštráta:

„Prvé povolanie Norberta a jeho učeníkov v deň Vianoc navždy viaže váš Rád k tajomstvu vtelenia. Nech vo vás jednoduchosť a chudoba Betlehema vyvolá zmysel pre ľudské spoločenstvo. Nech vás materská prítomnosť Najsvätejšej Márie vedie na ceste viery a starostlivej lásky. Nech vám Matka Kristova a Cirkev pomôžu stať sa plne ľudskými, aby ste  boli dôveryhodnými svedkami evanjelia.

Nech vás Duch Svätý osvieti na vašej ceste a vo vašej službe Cirkvi. Srdečne žehnám vám všetkým a vašim komunitám. A modlite sa za mňa.“

Na dnešnom stretnutí pápežom Františkom boli okrem otca Tomáša Rastislava Högera, ekonóma a správcu generálneho domu premonštrátov v Ríme, aj ďalší dvaja Slováci: strahovský opát Daniel Peter Janáček a želivský opát Tadeáš Róbert Spišák.

Zdroj: TK KBS, RV, zk, jb, trh; rp
Ilustračné foto: 900premontre.org

The post Pápež premonštrátom: Chudoba Betlehema a zmysel pre ľudské bratstvo appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)