Kontemplatívny život – svetlá na synodálnej ceste

Kontemplatívny život – svetlá na synodálnej ceste
13. júna 2022 andreas

V duchu tohto hesla sa niesol tohoročný Deň Pro orantibus, ktorý je tradične venovaný modlitbám za kontemplatívny život a organizovala ho Biskupská komisia pre zasvätený život Konferencie biskupov Španielska na Slávnosť Najsvätejšej Trojice dňa 12. júna 2022.

Slávnostná svätá omša sa slávila o 12.00 hod. v kláštore La Trapa v diecéze Palencia a v čase 18.00 – 19.00 hod. prebiehala adorácia za pokoj v kláštore klarisiek s mottom „Klaňajme sa Bohu života a pokoja“.

Organizátori pripomínajú tri piliere kontemplatívneho života: načúvanie, premena, spoločenstvo.

„Tí, ktorí pre nasledovanie Pána zanechali všetko, stávajú sa svedkami Svetla a Božiemu ľudu prinášajú svoju ,tajomnú plodnosť‘, tak kľúčovú pre synodálny rast. Osoby kontemplatívneho života sú hlboko synodálne. Nie pre svoje mimoriadne úsilie, ale pre svoj charizmatický základ. Do tej miery, akou hľadajú Božie svetlo a prinášajú ho pred tvár Cirkvi,  sú nositeľmi synodálnej skúsenosti, schopnej prebudiť synodalitu aj v iných. Tí, ktorí vedia načúvať Pánovi, ukazujú iným cestu otvárania sa druhým, povzbudzujú k neustálej osobnej premene podľa Božej vôle, cvičia sa vo vytváraní bratského spoločenstva a osvetľujú ostatným chodníky zmierenia a pokoja.

V tento deň s vďačnosťou a nádejou hľadíme na našich kontemplatívnych bratov a sestry a prosíme Pána, aby ich ochraňoval a dal im zažiariť uprostred nás. Opierame sa o ich múdrosť a vernosť pri budovaní Cirkvi na pevných a trvácnych základoch. Oni svojím svedectvom pohýnajú Cirkev rozširovať pole svojej pôsobnosti. Ich neprestajná modlitba, otvorená Božiemu slovu, vyprosuje milosti pre naše synodálne úsilie. Ich bratský pohľad, neprestajne hľadajúci priestor na zmierenie a spoločenstvo, nás vyzýva upevňovať zväzky, ktoré budujú Božie kráľovstvo. Kontemplatívny život nás neustále približuje k žiare Najsvätejšej Trojice, aby radosť z kráčania po synodálnej ceste zakúsil Boží vo všetkých kútoch zeme,“ uvádzajú vo svojom príhovore k Dňu Pro orantibus 2022 členovia Biskupskej komisie pre zasvätený život.

Podľa www.conferenciaepiscopal.es spracovala Zuzana Morávková

The post Kontemplatívny život – svetlá na synodálnej ceste appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)