Zvestovanie Pána

Zvestovanie Pána
24. marca 2022 andreas

Audio kázeň

AI   Aj keď väčšinou nie sme novinári, pri sledovaní správ vnímame, že niektoré sú dobré, komplexné a pravdivé, pri iných nám však niečo chýba. Pravdepodobne nie sú kompletné. Pri spravodajstve, teda písaní alebo nahrávaní správy, či riportu má totiž novinár odpovedať na šesť základných otázok:

kto?, čo?, kedy?, kde?, ako?, prečo?. Ak odpoveď na niektorú chýba, správa nie je kompletná, nemá 100% výpovednú hodnotu. 

KE   Dnes hovoríme o vtelení Božieho Syna, udalosti, ktorá sa nedá presne spravodajsky opísať, lebo nebola prirodzene viditeľná. Ale všeobecne sa predpokladá, že nastala po Máriinom súhlase po Zvestovaní. Preto aj hovoríme o slávnosti Zvestovania Pána. A túto udalosť máme opísanú v evanjeliu, ktoré sme pred chvíľkou počuli. Aby však správa bola kompletná, máme tu doplnenie aj v ďalšom biblickom texte.

DI   Poďme však po poriadku, odpovedajme na spomenuté základné otázky:

Kto – Svätý Lukáš, evanjelista predstavuje tri dôležité postavy. Iniciátor akcie je Boh – posiela. Koho – anjela Gabriela, Treťou postavou je adresát posolstva, oslovenia – Panna Mária.

Čo – otázka sa väčšinou rozvíja v zmysle čo sa stalo. Informácia, ktorú sme počuli vyjadrila, že archanjel Gabriel doručil Boží odkaz, či skôr úlohu: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“. Aby však mohlo dôjsť k vteleniu, teda k podstate, ktorú sv. Ján vyjadruje slovami: „A Slovo sa telom stalo“ (Jn 1,14), bola okrem oslovenia dôležitá aj Máriina odpoveď, jej súhlas. Počuli sme ho v závere: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Kedy – odpoveď na túto otázku v dnešnom úryvku nenachádzame. Evanjelista sv. Lukáš však informáciu poskytuje a to hneď dva razy. Najskôr pred zvestovaním narodenia Jána Krstiteľa: „Za čias Judejského kráľa Herodesa“ (Lk 1,5). Tento údaj je ešte doplnený, že k Panne Márii prišiel archanjel Gabriel v šiestom mesiaci po návšteve Zachariáša (Lk 1,26). Druhý chronologický údaj uvádza v súvislosti s Ježišovým narodením, kedy hovorí, že to bolo počas sčítania ľudu za cisára Augusta a sýrskeho správcu Kvirínia (Lk 2, 1-2).  

Kde –  mesto Nazaret v Galilei.

Ako – to nám ukazuje Máriin dialóg s Božím poslom. Sama sa pýta, ako sa to stane a od odpovedá: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“

Prečo – posledná otázka je o hľadaní motívu. Je zaujímavé, že sv. Lukáš ho tu neuvádza. Aj keď inde krásne predstavuje Božiu lásku, tu ukazuje, že je lekár a nie novinár. Doplňuje ho však sv. Ján: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,6). Za udalosťou je teda Božia láska.

Dnešné druhé čítanie nás však upozorňuje aj na Božiu spravodlivosť: Autor listu Hebrejom pri nej spomína židovské obety, ktorými chceli zadosťučiniť Božej spravodlivosti. Chceli dať náhradu za svoje hriechy. On však píše: „Bratia, je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ A končí: „V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz a navždy.“

PAR   Tento druhý motív máme vyjadrený aj v 6 hlavných pravdách: „Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil“. On ukazuje aj na vznik novej zmluvy medzi Bohom a ľudstvom, uzavretej Kristovou krvou, obetou jeho života a teda i na začiatok nového náboženstva – kresťanstva.

A tak vidíme, že nielen text opisu udalosti Zvestovania, ale aj dnešné druhé čítanie má ku skutočnosti Vtelenia Božieho Syna čo povedať. Veď nám ukazuje zmysel toho, čo sa v Nazarete stalo a tiež zaradenie udalosti do Božieho plánu spásy ľudstva.

MY   Odpoveď na poslednú otázku – Prečo?, poznanie motívu, je skutočne dôležité. Všimnime si napríklad, ako táto otázka polarizuje našu spoločnosť pri pohľade na Ruskú inváziu do Ukrajiny. A či to už vidíme tak, alebo onak, ak sme úprimní, všetci musíme priznať, že odpoveď vlastne nepoznáme. A trápi nás to. Lebo človek chce poznať zmysel vecí, vedieť prečo sa dejú.

A aj o tom je Božia láska k nám. Lebo láska otvára srdce, odkrýva motívy: Boh nám hovorí, prečo koná. Udalosť Zvestovania a vtelenia Božieho Syna ukazuje, aký je Boh férový nielen voči Márii čakajúc jej súhlas, ale aj voči nám, lebo nám hovorí prečo sa to všetko stalo.

Na druhej strane si dovolím si tvrdiť, že tam, kde sa motívy skrývajú, alebo kamuflujú, ide o dielo Božieho protivníka. Lebo diabol je Božia opica, Napodobňuje, tvári sa a hovorí ako on chce dobre, ale motívy neodkrýva, lebo nehrá čisto.  

ADE   Nie sme tu novinári, ani evanjelisti neboli, ba ani iní svätopisci. Ale ako vidíme, Náš Pán nám prostredníctvom svojho slova dáva odpovede na dôležité otázky o sebe i o nás. V tomto smere nás dnešný sviatok môže inšpirovať k vďačnosti nielen za samotnú udalosť Vtelenia, ale aj za celkový Boží postoj k nám. Amen.

Vladimír Slovák

(Zamyslenie prevzaté zo stránky knazi.sk.)