Tretie zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa po uvoľnení opatrení uskutočnilo v Badíne

Tretie zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa po uvoľnení opatrení uskutočnilo v Badíne
31. mája 2021 andreas

Za prísnych protipandemických opatrení, ktoré stále platia pri usporadúvaní hromadných podujatí na Slovensku a podľa usmernení ÚVZ v Banskej Bystrici, sa uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). V dňoch 25. až 27. mája 2021 sa členovia Konferencie zišli v Dome Xaver v Badíne, aby sa po dvoch odložených zhromaždeniach kvôli situácii okolo šíriacej sa choroby COVID-19, mohlo konať takmer rok a pol očakávané zasadnutie Tretieho zhromaždenia KVRPS.

Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 54 zástupcov vyšších predstavených ženských a mužských reholí prítomných na Slovensku.

V rámci programu schválili niekoľko vážnych bodov, ktoré v neštandardnej situácii roka 2020 poznačeného pandémiou, boli prijaté s dočasnou, či podmienečnou platnosťou. Zhromaždené plénum tak svojou voľbou potvrdilo vo funkcii zatiaľ len poverenú, dnes už riadne zvolenú, zástupkyňu predsedu KVRPS – sestru Agnesu Jenčíkovú, ktorá je provinciálnou predstavenou slovenskej provincie Congregatio Jesu. Konali sa tiež doplňujúce voľby členky najvyššieho riadiaceho orgánu – rady Konferencie. Za novú členku bola zvolená sr. Karola Dravecká, aktuálna generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Do agendy jej zodpovednosti tak pribudla Zdravotnícko-sociálna komisia KVRPS, ktorú povedie ako jej predsedníčka.

Členovia KVRPS na svojom zasadnutí schválili niekoľko závažných interných dokumentov, ktoré upravujú fungovanie Konferencie, čo sa týka jej štruktúr, ako aj jej úlohy vyplývajúcej z postavenia Konferencie ako zamestnávateľa (aktuálne má 256 zamestnancov). Vypočuli si hospodársku správu za roky 2019 a 2020 a schválili rozpočet na rok 2021.

Cez online spojenie bol nakrátko hosťom zasadnutia aj Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť osobne. Vo svojom príhovore  sa zameral na úlohu predstavených v pozícii vedenia rehoľných spoločenstiev a pomenoval desať najväčších ťažkostí života v rehoľnej komunite.

Program pod názvom HOLY-DAYS pre kňazov ako ponuka  istej prevencie pred vyhorením a ťažkosťami v kňazskom a rehoľnom živote prišli predstaviť hostia –  vdp. Andrej Darmo a sr. Marta Andraščíková, zástupcovia tímu lektorov. Program sa bude realizovať v októbri 2021 v Duchovnom centre misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre na Lukovom Dvore.

Riaditeľ Kanet, n. o. – pán Marián Cipár informoval vyšších predstavených o základných princípoch fungovania a zameraniach eurofondov, ktoré môžu aj rehole v novom programovacom období 2021 – 2027 využívať na financovanie rehoľných projektov v oblasti rozvoja svojej činnosti, či spravovania svojich majetkov využívaných na túto činnosť.

Členovia prítomní na pléne si mohli vymeniť skúsenosti a informácie z rôznych oblastí. Venovali sa snahám o riadne ukotvenie pozície reholí a rehoľných pojmov  vo všeobecnej legislatíve na Slovensku, boli informovaní o rozvoji  spolupráce medzi KVRPS a KBS. Z podnetov z pléna zaznievala potreba vzájomnej medzirehoľnej spolupráce v súčasnom období demografických výziev, kedy sa kvôli starnutiu členov a ubúdaniu povolaní musia venovať novým usporiadaniam svojich organizačných jednotiek – provincií, delegatúr, komunít. Aj v tomto sa otvára priestor, v ktorom si jednotlivé rehole vedia poradiť a pomôcť. Tiež si v diskusii vymenili názory na pripravovaný proces elektronického rehoľného registra Konferencie, ktorý je odpoveďou na súčasné požiadavky doby, kedy sa mnoho oblastí života dostáva do priestoru elektronického uchovávania a využívania dát.

Počas konania zhromaždenia si členovia prevzali práve vydaný nový slovenský preklad dokumentu „Dar vernosti. Radosť vytrvalosti.“ – ktorý vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života so sídlom vo Vatikáne a KVRPS ho tak mohla sprostredkovať pre potreby rehoľných inštitútov na Slovensku. Dokument pojednáva o fenoméne opúšťania zasväteného života, ale aj o potrebných krokoch, ktoré môžu predchádzať tomuto javu. Členovia dostali informáciu o príprave prekladu ďalšieho dokumentu, ktorý sa zaoberá formáciou kontemplatívnych mníšok.

V neformálnej časti programu sa prítomní mohli zúčastniť na premiére filmu „Neumlčaní“, ktorý je produktom druhej etapy projektu Svedkovia viery. Jeho cieľom je zaznamenať v audiovizuálnej a dokumentárnej podobe na základe autentických svedkov dobu rozvoja rehoľného života v podmienkach tzv. podzemnej cirkvi počas rokov komunistickej totality. Autorom filmu je sr. Iva Kúšiková, SSpS. Tvorba filmu bola realizovaná  vďaka grantu od Kirche in Not a vďaka zdrojom KBS pochádzajúcich zo zbierky slovenských veriacich na katolícke média.

Sr. Marta Chraščová, CSSsS
Sekretariát KVRPS

The post Tretie zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa po uvoľnení opatrení uskutočnilo v Badíne appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)