List zasväteným pri 25. výročí Vita consecrata

List zasväteným pri 25. výročí Vita consecrata
26. marca 2021 andreas

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca pripadá 25. výročie vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie sv. Jána Pavla II. o zasvätenom živote Vita consecrata. Pri tejto príležitosti vydala kongregácia zodpovedná za zasvätených list s názvom Svedkovia Božej krásy (Testimoni della bellezza di Dio).

Kardinál João Braz de Aviz a sekretár Mons. José Rodríguez Carballo, ktorí sú spoločne podpísaní pod listom pripomínajú, že dokument sv. Jána Pavla II. Vita consecrata je ovocím reflexie Synody biskupov z roku 1994: „Biskupi na nej viackrát potvrdili, že «zasvätený život sa nachádza v samom srdci Cirkvi ako prvok rozhodujúceho významu pre jej poslanie, […] je vzácnym a potrebným darom aj pre prítomnosť a budúcnosť Božieho ľudu» (Vita consecrata, 3).

Sila vzťahu

Apoštolská exhortácia (v č. 14) definuje identitu zasväteného života prostredníctvom „obrazu premeneného Krista“ z vrchu Tábor, „ktorý zjavuje slávu a tvár Otca v jasnej žiare Ducha. Zasvätený život ako confessio Trinitatis!“ – čiže vyznanie Najsvätejšej Trojice. Tento obraz zároveň integruje božskú i ľudskú stránku, výstup na vrch a zostup z neho, krásu, ktorú treba kontemplovať i bolestnú chudobu, ktorej treba slúžiť, píšu predstavení dikastéria.

„Vita consecrata je kompletne tvorená myšlienkou vzťahu – vzťahu zrodeného v tajomstve a z tajomstva Boha – spoločenstva Najsvätejšej Trojice. Spásy, ktorá prechádza životom toho, kto sa ujíma druhého. Svedectva nie jednotlivca, ale bratstva, ktoré žije to, čo ohlasuje a teší sa z toho. Svätosti, ktorá je komunitná, nie len dokonalých jednotlivcov, ale úbohých hriešnikov, ktorí sa delia a darúvajú si každý deň milosrdenstvo a pochopenie.

Zasvätenie, ktoré sa nestavia do protikladu k hodnotám sveta a univerzálnemu smädu po šťastí, ale ktoré naopak všetkým rozpráva, akú veľkú poľudšťujúcu moc má stávanie sa chudobnými, čistými a poslušnými, ako je to skutočnou ekológiou človeka, ako to dáva životu zmysel a rovnováhu, harmóniu a slobodu vo vzťahu k veciam, ako to zachraňuje od zneužívania, vytvára bratstvo, rozdáva krásu…“

Svedectvo krásy

Apoštolská exhortácia Vita consecrata hovorí o formácii ako o vytváraní vzťahu vedúceho k tomu, aby mal zasvätený človek „tie isté myšlienky, pocity, emócie, náklonnosti, túžby, chute, kritériá rozhodnutí, sny, očakávania a vášne“ ako Ježiš – „poslušný Syn, trpiaci Služobník a nevinný Baránok“. Zasvätení sa teda učia evanjelizovať svoju citlivosť, „aby milovali Boha srdcom človeka a človeka milovali srdcom Boha“, píše sa v liste.

„Dá sa povedať, že každý inštitút zasväteného života zdôrazňuje svojou charizmou určitý Boží cit, myšlienku.“ A „zasvätená osoba je povolaná byť svedkom krásy“, zdôrazňuje v listeprefekt a sekretár kongregácie pre zasvätených.

Vo svete, ktorý riskuje, že upadne do znepokojivého zošklivenia, sa «via pulchritudinis» (cesta krásy) zdá byť jedinou cestou k dosiahnutiu pravdy či k tomu, aby sme ju urobili vierohodnou a príťažlivou. Zasvätení muži a ženy majú prebudiť v sebe, no predovšetkým v ľuďoch našich čias, príťažlivosť k tomu, čo je krásne a pravdivé.“

Kreatívna vernosť

Dokument Vita consecrata vydaný v roku 1996 je oporným bodom zasväteného života, spolu s ďalšími neskoršími dokumentmi vydanými Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, pripomínajú kardinál Braz De Aviz a Mons. Carballo: „Sme presvedčení, že exhortácia ešte môže živiť kreatívnu vernosť zasvätených – nosnú os zasväteného života tretieho tisícročia.“

V súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19 kongregácia zasvätených vyzýva, „aby prebúdzali vo všetkých zmysel pre nádej“. List sa končí prosbou k Panne Márii citovanou zo samotného dokumentu:

„Na Máriu sa v dôvere obraciame v našej modlitbe, aby zasvätení muži a ženy «vedeli o ňom svedčiť svojím premeneným životom, smerujúc radostne spolu so všetkými ostatnými bratmi a sestrami do nebeskej vlasti a ku svetlu, ktoré nezapadá» (č. 112).“

Zdroj: RV, zk

The post List zasväteným pri 25. výročí Vita consecrata appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)