Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Moj- žiš…“ ( Jn 1, 45)

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Moj- žiš…“ ( Jn 1, 45)
21. februára 2021 andreas

( Mário Cserép ) V poslednom čase sú na dennodennom poriadku slová vírus, nákaza, pandémia. Ako sa chrániť, vieme. Ako sa vírus prenáša, vieme tiež. Túto skúsenosť a znalosť si poďme premietnuť cez optiku dnešného Božieho slova. Po tom, čo Filip stretol Krista, mení sa jeho život, pohnutý touto radosťou uteká oznámiť to Natanaelovi. Z Filipa sa stáva misionár, ohlasovateľ radostnej zvesti, ktorá mení človeka. Tá aj Natanaela prinúti vstať, a to napriek tomu, aký má názor na Nazaretčanov. Keď Natanael vstal a presvedčil sa, že skrze Filipovo ohlásenie vstúpil do Božej blízkosti, sám o Kristovi povedal: „Ty si Boží Syn.“ Viera je podobne ako vírus nákazlivá. Tak ako vírus odovzdávame kontaktom s druhým človekom, tak aj vieru. Ak sme boli pokrstení, ak sa s Kristom snažíme žiť, Boh nás posiela stať sa šíriteľmi viery, tak ako poslal Filipa. Filip nepovedal veľké veci, no pozval Natanaela zažiť skúsenosť s Kristom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)