Sledujete božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho zo seminárnej kaplnky v Užhorode. Po nej bude nasledo