Posolstvo P. Michaela Brehla k sviatku sv. Alfonza

Posolstvo P. Michaela Brehla k sviatku sv. Alfonza
5. augusta 2019 andreas

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE: Solidarita a misia

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia,

každý rok slávime sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori v duchu vďačnosti a radosti za dar, ktorým je pre celú Cirkev, pre Kongregáciu a redemptoristickú rodinu a osobne pre každého z nás. V tomto roku prebiehajú stretnutia v polovici šesťročia a prijímame dôležité rozhodnutia o apoštolskom  pláne a pláne reštrukturalizácie v každej konferencii. Popri tom sme zvlášť vďační za príklad otvorenosti pre  obrátenie a pre Božiu vôľu, ktorý nám Alfonz zanechal svojím životom a vo svojich dielach.

Pre sv. Alfonza „obrátenie“ neznamená len odvrátenie sa od hriechu, ale oveľa viac priľnutie k Božej vôli a k praktizovaniu Ježišovej lásky. Takéto obrátenie je celoživotným procesom, ktorý si vyžaduje ducha otvorenosti, ochotu učiť sa, meniť seba, čítať „znaky časov“ vo svetle Evanjelia, a tiež odpovedať na skutočné potreby Božieho ľudu, zvlášť tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, opustených a chudobných.

Aj poslednom období svojho života, ktoré strávil v Pagani, nám v roku 1785 Alfonz dáva jasné svedectvo, keď reaguje na správu o misii Klementa Hofbauera a Tadeáša Hübla, ktorí boli poslaní rozšíriť Kongregáciu „za Alpy“. Alfonz si uvedomuje, že nové situácie a nová doba budú vyžadovať adaptáciu a rast, no srdce nášho misionárskeho povolania ostatne rovnaké: nasledovať príklad Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, ohlasovaním Evanjelia opusteným a chudobným (porov. K. 1).

Od 25. generálnej kapituly v roku 2016 sme v každej (vice)provincii, regióne a konferencii pozorne načúvali Duchu Svätému v procese rozlišovania, prostredníctvom štúdia a dialógu, reflexie a modlitby. Komisie pre apoštolský plán a plán reštrukturalizácie, ako aj zhromaždenia konferencií, kapituly a konzulty spolupracovali vytrvalo a s otvorenosťou. Spoločne sa usilujeme o to, aby sa duch, ktorý viedol sv. Alfonza, stal našim vlastným duchom.

V júni sa uskutočnilo stretnutie v polovici šesťročia v Konferencii Latinská Amerika a Karibik. Bol to dôležitý krok v procese, ktorý prebieha v celej Kongregácii. Na sviatok sv. Alfonza sa začne stretnutie Konferencie Afrika a Madagaskar v Keni v Nairobi, ktoré sa zavŕši 10. augusta. Stretnutiami budú pokračovať Severná Amerika v septembri, Európa v októbri a nakoniec Ázia–Oceánia v novembri. Nech sv. Alfonz inšpiruje všetkých delegátov a sprevádza naše rozlišovanie. Nech jeho duch naďalej vedie Kongregáciu v radosti a nádeji, aby naše rozhodnutia skutočne odpovedali na Božie povolanie pre našu Kongregáciu v dnešných časoch.

Váš brat v Kristovi Vykupiteľovi a v duchu sv. Alfonza,

Michael Brehl C. Ss.R.

—-
Twitter

Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/posolstvo-p-michaela-brehla-na-sviatok-sv-alfonza/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)