Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2014
23. septembra 2018 andreas
Vyhlásenie biskupov COMECE: Voľby do Európskeho parlamentu 2014
Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v dňoch 22.-25.mája 2014. Ich výsledok ovplyvní zákonodarstvo EÚ na polovicu ďalšej dekády a bude mať taktiež dôležitý dopad na otázku, kto povedie Úniu v priebehu nasledujúcich rokov.
Je dôležité, aby sa občania EÚ zúčastnili na demokratickom procese tým, že odovzdajú svoj hlas v deň volieb. Čím väčšia bude volebná účasť, tým silnejšia bude aj legitimita nového zákonodarstva.
Obdobie pred voľbami ponúka priležitosť pre celú európsku spoločnosť diskutovať o hlavných sociálno-ekonomických otázkach, ktoré budú formovať Úniu v nasledujúcich rokoch.
Sme presvedčení, že je našou povinnosťou ako biskupov COMECE ponúknuť európskemu voličovi podporu pri utváraní si svojho svedomia. Preto by sme chceli zvýrazniť niekoľko dôležitých tém a posúdiť ich z hľadiska sociálnej náuky katolíckej cirkvi.
Aj keď sa v prvom rade obraciame na tých občanov EÚ, ktorí sa hlásia ku katolíckej cirkvi, dufáme, že naše rady najdú pozitívnu odozvu u všetkých ľudi dobrej vôle, ktorým záleži na úspechu európskeho projektu. Taktiež dúfame, že náš hlas si vypočujú aj tí, ktorí sa uchádzajú o mandát v Európskom parlamente.
Najprv by sme chceli upriamiť pozornosť na niekoré všeobecné úvahy:
1. Každý občan EÚ má právo a povinnosť odovzdať svoj hlas. Milióny mladých občanov budú v máji voliť po prvýkrát; niektorí z nich sa ešte nachádzajú vo vyučovacom procese, iní sú už na pracovnom trhu, ale mnohí sú tiež bez práce. Nabádame mladých ľudi, aby vyjadrili svoj názor zapojením sa do politických debát, a predovšetkým odovzdaním svojho hlasu vo voľbách.
2. Je dôležité, aby ti, ktorí sa uchádzajú o úrad alebo znovuzvolenie do Európskeho parlamentu, si boli vedomí ujmy spôsobenej bankovou/hospodárskou krízou, ktorá začala v roku 2008. Pápež František upriamil pozornosť verejnosti na žalostnú situáciu tých, ktorí zápasia s chudobou a sú zraniteľní, najmä mladých a telesne postihnutých, ale v neposlednom rade aj tých, ktorých do chudoby len nedávno zatlačila kríza. Počet „nových“ ľudi žijúcich v chudobe rastie závratnou rýchlosťou.
3. Kresťanské posolstvo je posolstvom nádeje. Sme presvedčení, že Európsky projekt je inšpirovaný ušľachtilou víziou ľudstva. Jednotliví občania, komunity ako aj štáty musia dať svoje osobné záujmy bokom a uprednostniť spoločné dobro. Pápežská Exhortácia Ecclesia in Europa vydaná pápežom Jánom Pavlom II. v roku 2003 bola plná nádeje. Cirkev kráča naproti európskej výzve s pevnou vierou v lepšiu budúcnosť.
4. Striedmosť je jednou z prirodzených čností zakotvená v srdci kresťanskej spirituality. Kultúra umiernenosti musí formovať sociálno-trhovú ekonomiku a politiku životného prostredia. Musíme sa naučiť žit s menej, ale zároveň sa usilovať, aby tí nachádzajúci sa v skutočnej chudobe dostali spravodlivejší podiel.
Ďalej by sme chceli upriamiť pozornosť našich spoluobčanov na isté konkrétne oblasti politiky EÚ:
1. Je dôležité, aby opatrenia, ktoré majú tendencie budovať jednotnosť v rámci EÚ nepodkopávali princíp subsidiarity, základný pilier jedinečnej rodiny štátov, ktoré tvoria EÚ, a tiež nezničili dávne tradície, ktoré stáročia pretrvávajú vo viacerých členských štátoch.
2. Ďalším pilierom EÚ, ako aj základným princípom sociálnej náuky katolíckej Cirkvi, je solidarita. Tento princíp by mal ovplyvňovať politiku na všetkých úrovniach EÚ, medzi národmi, regiónmi ako i jednotlivcami. Nová realita musí byť postavená na princípe solidarity v jej jadre.
3. Je potrebné si uvedomiť, že základom všetkých sfér sociálno-ekonomickej politiky je vízia človeka zakoreneného v hlbokej úcte k ľudskej dôstojnosti. Ľudský život musí byť chránený od okamihu počatia až po prirodzenú smrť. Rodina, ako základná bunka spoločnosti, musí dostávať adekvátnu ochranu a podporu.
4. Európa je kontinentom v neustálom pohybe a migrácia – vnútorná ako aj zvonka -ovplyvňuje život jednotlivca aj spoločnosti ako takej. EÚ má spoločnú vonkajšiu hranicu. Záťaž, ktorá je spätá s prijímaním a asimiláciou migrantov a uchádzačov o azyl, musí byť rozdelená medzi členskými štátmi úmerne. Je nevyhnutné, aby sa s migrantmi pri ich vstupe zaobchádzalo ľudsky, aby ich ľudské práva boli dodržiavané, a následne – a to platí aj pre cirkvi – sa vynaložilo všetko úsilie na to, aby ich integrácia do hostiteľskej spoločnosti v rámci EÚ prebehla úspešne.
5. Ako správcovia všetkého stvorenia sa musíme usilovať, s čo najväčším odhodlaním dodržiavať a dosiahnuť ciele týkajúce sa emisii CO2, podporovať snahy o prehĺbenie chápania klimatických zmien na medzinárodnej úrovni, zaviazať sa k ekologickejšiemu prístupu a zaistiť, aby udržateľnosť bola základným elementom každej politiky rastu alebo rozvoja.
6. Náboženská sloboda je základnou črtou tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Táto sloboda v sebe zahŕňa právo vyznať svoju vieru na verejnosti. Vítame pokyny EÚ k podpore a ochrane slobody náboženstva a viery v nádeji, že nový Európsky parlament bude prehlbovať prácu na tejto dôležitej otázke.
7. Podporujeme všetky snahy o ochranu spoločného dňa oddychu pre všetkých, ktorým by mala byť nedeľa.
8. V priebehu nasledujúcich piatich rokov demografické zmeny zasiahnú hlbšie aj život v EÚ. Pre starších občanov žiadame rozsah a kvalitu starostlivosti, na akú majú nárok; zároveň tiež žiadame prijať opatrenia, ktoré vytvoria nové priležitosti pre mladých.
Európska Únia sa nachádza v bode zlomu. Ekonomická kríza, ktorá bola spustená zrútením bankového systému v roku 2008, ako i vypäté vzťahy medzi členskými štátmi, otriasli základným princípom solidarity v celej Únii, spôsobili rast chudoby pre mnohých občanov a taktiež zahmlili výhliadky na budúcnosť pre veľký počet mladých. Situácia je dramatická, pre mnohých priamo tragická.
My, katolícki biskupi, si želáme, aby sa európsky projekt nedostal do ohrozenia a ani sa ním neopovrhlo v súčasnej tažkej dobe. Je nevyhnutné aby každý z nás -politici, kandidáti na úrad, ako i všetci zainteresovaní – konštruktívne prispeli k formovaniu budúcnosti Európy. Stratili by sme priliš veľa, ak by sa európsky projekt vykoľajil.
Preto je dôležité, aby každý z nás – občanov EÚ- pristúpil k volebným urnám 22.-25. mája. My, biskupi, by sme si želali, aby boli hlasy odovzdané na základe podnetov informovaného svedomia.