Tieňová správa o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe

Tieňová správa o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe
23. septembra 2018 andreas

DOKUMENTY PÁPEŽOV
DOKUMENTY VATIKÁNSKYCH ÚRADOV
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL
DOKUMENTY KBS
DOKUMENTY KOMISIÍ A RÁD KBS
PASTIERSKE LISTY KBS
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA
EKUMENICKÉ DOKUMENTY
OSTATNÉ DOKUMENTY
PRÍLEŽITOSTNÉ MODLITBY A POBOŽNOSTI
ZBORNÍKY Z KONFERENCIÍ
SVÄTÉ PÍSMO
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
LITURGICKÉ ČÍTANIA
LITURGIA HODÍN
MOJA KOMUNITA

ePub
TIEŇOVÁ SPRÁVA
O NETOLERANCII A DISKRIMINÁCII VOČI KRESŤANOM V EURÓPE
(2005 – 2010)

I. ÚVOD

1. Ako čítať túto správu

Exemplárne prípady, ktoré uvádzame v tejto správe, sme zvolili preto, aby sme poskytli celkový prehľad o rôznosti prípadov, ktoré sa dnes dejú. Niektoré z nich sú spomínané vo viac ako len jednej kategórii, lebo poskytujú názorné vysvetlenie. Všetky prípady sú podrobne opísané na stránke www.IntoleranceAgainstChristians.eu. Keďže neexistuje národný alebo európsky mechanizmus informovania, ktorý by nám umožňoval uviesť prehľadné štatistiky výskytu alebo priebehu týchto udalostí za minulé roky, môžeme len pomôcť vytvoriť si istú predstavu o tomto jave tým, že čitateľovi odhalíme jeho rozličné aspekty a ďalekosiahle ciele.
Sme vďační tým, ktorí nám dovolili použiť ich informácie na našej webovej stránke. O mnohých prípadoch sme sa dozvedeli prostredníctvom spravodajských sietí. Vtedy sa spoliehame na to, že správy informujú korektne, a odmietame niesť zodpovednosť za ich obsah. Ohľadne prípadov, ktoré sme sami skúmali, ručíme za dodržanie prísnych kritérií a vysokej kvality šetrenia.

2. Kto sme

Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom) je občianske združenie registrované v Rakúsku. Toto združenie prevádzkuje internetovú stránku, ktorá monitoruje a katalogizuje prípady v celej Európe, v ktorých boli kresťania a kresťanstvo marginalizovaní alebo diskriminovaní. Združenie sa sústreďuje na Európu (Európsku úniu, prístupové krajiny a širšiu Európu).
Zhromažďuje prípady diskriminácie kresťanov z mediálnych zdrojov i od jednotlivcov, ktorí ich nahlásia. Informuje vládne organizácie, ako je Agentúra EÚ pre základné práva (ktorej som členom poradného výboru) a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Naše zistenia sú dostupné pre politikov, nevládne organizácie, žurnalistov a individuálnych záujemcov prostredníctvom našej web stránky. Združenie je členom platformy základných práv Agentúry EÚ pre základné práva.
Cieľom našej práce je tiež povzbudiť obete netolerancie a diskriminácie voči kresťanom, aby vyrozprávali svoje príbehy a aby si všetci ľudia dobrej vôle viac uvedomili, že tento jav treba brať vážne a vyžaduje si spoločnú odpoveď.

3. Štyri námietky

Počas okrúhleho stola OBSE o netolerancii voči kresťanom v Európe 4. marca 2009, sa člen sekularistickej spoločnosti vyjadril, že tento jav je prevažne vnútrokresťanský problém, t.j. kresťania jednej denominácie diskriminačne vystupujú proti kresťanom inej denominácie. Stretol sa oprávnene so silným nesúhlasom. Do veľkej miery sa kresťanské denominácie naučili spolužitiu. Dokonca spolupracujú a diskutujú o svojich odlišnostiach vo vzájomnej úcte. A ak aj sú medzi kresťanmi nezhody, to, čomu spoločne čelíme, je radikálny sekularizmus a politická korektnosť, ktoré prekračujú medze a obmedzujú základné slobody.
ďalšia bežná námietka tvrdí, že to, čomu dnes kresťania čelia, nie je netolerancia či diskriminácia, ale proces straty historických privilégií. Historické privilégiá, ktoré vôbec neznamenajú diskrimináciu iných náboženských spoločenstiev, nie sú nutne zlé, keď ich považujeme za predovšetkým historické, a keď si uvedomíme, že žiadne spoločenstvo neexistuje bez minulosti a bez vlastnej, historicky utvorenej identity a tradície. Úplná neutrálnosť nie je možná, lebo aj celkom prázdna biela stena niečo vyjadruje, zvlášť ak je dôsledkom odstránenia kríža. Ak má jedno kresťanské spoločenstvo privilégiá z historických dôvodov, neznamená to ešte, že ostatné sú voči nemu diskriminované – pokiaľ sú chránené a dodržiavané ich práva.
Do istej miery predstavuje zrušenie privilégií kresťanstvu neprirodzený zlom v jeho dejinách a identite a je výrazom nepriateľstva voči nemu. Nepriateľstvo však odňatím privilégií neskončí. Vyvoláva marginalizáciu a spoločenské vylúčenie a vedie k popieraniu práv kresťanov. V stávke sú rovné práva pre kresťanov.
Iní argumentovali, že kresťanstvo nemôže byť v Európe diskriminované, lebo kresťania sú stále vo väčšine. Na základe predpokladu, že menšiny treba ochraňovať, niektorí uzatvárajú, že nie je možné, aby bola väčšina diskriminovaná. To je nesprávne! Juhoafrickí černosi neboli menšinou, keď trpeli pod apartheidom. Rocco Buttiglione bol odmietnutý ako eurokomisár v dôsledku svojej príslušnosti ku kresťanstvu, majoritnému náboženstvu. Predstavme si osobu pri mikrofóne, ktorá napáda mlčiaci dav. Predstavme si malú skupinu manažérov CEO, ktorá nenajme členov majoritného náboženstva, lebo nemajú radi toto náboženstvo. To je možné! Je pravdou, že netolerancia a diskriminácia sa častejšie vyskytujú vo vzťahu k menšinám. To však nie je nutná podmienka na definovanie tohto termínu. Oveľa dôležitejšia ako počty je sila: kto udáva tón, kto poslúcha a kto tvorí program. Každý deň sa v Európe zaobchádza s majoritným náboženstvom bez rešpektu a niekedy čelí jeho slobodné praktizovanie nespravodlivému obmedzovaniu. A ešte jedna myšlienka: keďže kresťanstvo v Európe dnes prekonáva zmeny, možno hovoriť o väčšine len s ohľadom na potvrdenia o krste. Takíto ľudia – kresťania len podľa krstného listu – však nie sú tí, ktorí zakusujú netoleranciu a diskrimináciu.
Niektorí nám zasa hovorili, že nemáme byť príliš precitlivení na tieto „menšinové otázky“ v Európe, keď kresťania v iných regiónoch čelia oveľa horšiemu prenasledovaniu, ba až mučeníctvu. Správy hovoria o 100 miliónoch kresťanov po celom svete, ktorí sú prenasledovaní, pričom 75% všetkého náboženského prenasledovania je zamerané proti kresťanom. (1) Zaiste, neutešená situácia kresťanov v týchto oblastiach je hrozná a podporujeme všetky snahy na zmiernenie ich utrpenia. Avšak bol to pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1983 žiadal, aby sa popri zvyčajných spôsoboch prenasledovania… neprehliadali sofistikovanejšie formy trestania, ako je sociálna diskriminácia alebo rafinované obmedzenia slobody, ktoré môžu viesť až k určitému druhu občianskej smrti.
Bezpochyby je pre kresťanov „nastavenie druhého líca“ prejavom osobnej spirituality. No s ohľadom na verejnú politiku je kresťanským heslom konať na pomoc blížnemu, nie nastaviť tvár alebo hlavu, keď sa s druhým nespravodlivo zaobchádza alebo je prenasledovaný. Kresťan sa nesmie odvracať od nespravodlivosti, ktorá je páchaná na inom kresťanovi, aby tak mohol druhým umožniť nastaviť druhé líce. Kresťan sa musí vždy usilovať o slobodnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť aj pre kresťanov.

4. Terminológia

Jav, o ktorom hovoríme, je všeobecne známy pod rozličnými názvami. „Netolerancia a diskriminácia voči kresťanom“ je spojenie, ktoré používame na označenie odopierania rovnakých práv kresťanom a na ich odsúvanie na okraj spoločnosti (marginalizáciu). Termín „netolerancia“ odkazuje na spoločenský rozmer a termín „diskriminácia“ na právny rozmer. Netolerantné a diskriminačné správanie je dôsledkom odporu voči jednotlivým charakteristikám kresťanskej viery alebo voči morálnym postojom, ktoré sú vnútornou súčasťou kresťanskej viery, alebo je zapríčinené kategoricky negatívnou zaujatosťou voči kresťanom či kresťanstvu ako celku. To vedie k útokom tak na spoločenskej úrovni (negatívne stereotypy alebo sociálne vylúčenie), ako aj na právnej úrovni (diskriminačné zákony alebo zaujaté súdne výroky) a na politickej úrovni (vylúčenie z verejnej sféry, uznesenia parlamentu a pod.).
Kresťanofóbia a kristofóbia sú zvyčajné termíny na opísanie javu netolerancie a diskriminácie voči kresťanom. Termíny pozostávajú zo slov „kresťan“ alebo „krist“ a „fóbia“ (z gréckeho phobos), čo znamená „iracionálny strach“. Ide teda o iracionálne nepriateľstvo voči Kristovi, kresťanom alebo kresťanstvu ako celku. Keďže kresťanstvo je Európanom blízke a nepriateľstvo voči kresťanom nie je primárne „iracionálnym strachom z neznámeho“, zvolili sme si pri opisovaní tohto fenoménu výraz netolerancia a diskriminácia voči kresťanom.
Poznámka: Vo všeobecnosti nepoužívame termín „prenasledovanie“, keď hovoríme o kresťanoch v Európe, keďže tento je vhodnejší, pokiaľ ide o systematické zlé zaobchádzanie, v bežnom chápaní zahrňujúce väznenie, mučenie, popravy alebo konfiškáciu majetku.

5. Citácie – čo kto povedal o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom

Tieto citáty sú vybranými príkladmi. Zdroje a ďalšie citáty možno nájsť na stránke nášho združenia www.IntoleranceAgainstChristians.eu.

Pápež Benedikt XVI. o probléme netolerancie a diskriminácie kresťanov
(17. 9. 2010 Londýn, Westminster Hall) „Musím vyjadriť svoje znepokojenie pokiaľ ide o narastajúcu marginalizáciu náboženstva, zvlášť kresťanstva, ktorá sa deje v niektorých oblastiach, dokonca aj v krajinách, ktoré kladú veľký dôraz na toleranciu. Sú takí, ktorí sa chcú zasadiť o to, aby bol hlas náboženstva umlčaný, alebo aspoň odsunutý do čisto súkromnej sféry. Existujú aj takí, ktorí v pochybnom presvedčení argumentujú, že verejné slávenie sviatkov ako sú Vianoce, by mohlo znechutiť alebo akosi uraziť tých, čo sú inej viery, alebo bez viery. A sú tiež takí, ktorí so zámerom odstrániť diskrimináciu paradoxne argumentujú, že kresťania vo verejných funkciách by mohli byť niekedy žiadaní, aby konali proti svojmu svedomiu. To sú varovné signály toho, že sa nielenže neuznáva právo veriacich na slobodu svedomia a náboženskú slobodu, ale ani legitímna úloha náboženstva vo verejnom priestore. Chcel by som vás preto všetkých vyzvať, aby ste v oblastiach, za ktoré ste zodpovední, hľadali spôsoby ako podporiť a povzbudiť dialóg medzi vierou a rozumom na každej úrovni života vašej krajiny.“

Katolícky arcibiskup Peter Smith (VB) o vytláčaní náboženstva do súkromnej sféry
(6. 10. 2010) „Na náboženstvo sa hľadí ako na zákonom povolenú súkromnú výstrednosť; ktorá je povolená raz za týždeň za zatvorenými dverami, ale v žiadnom prípade sa nesmie prejavovať vo verejnom a pracovnom živote.“

Komentátorka Melanie Phillipsová varuje pred sekularizmom
(21. 9. 2010) Rastúca vlna sekularizmu nepredstavuje stav neutrality, ale je pokusom vysmiať sa náboženstvu a posilniť vlastné hodnoty a presvedčenia, varovala známa mediálna komentátorka. „Verejná sféra sa chápe ako neutrálna a neutralita sa interpretuje ako stav bez náboženstva,“ povedala Melanie Phillipsová pre noviny Anglikánskej cirkvi. „Som presvedčená, že v skutočnosti v kultúrnej vojne neexistuje neutralita.“ I keď sa podľa nej sekularizmus často prezentuje ako neutrálny, „byť sekulárny značí uznávať isté hodnoty a presvedčenia. Namiesto neutrality je tu pokus vysmiať sa náboženstvu a podporiť miesto neho niečo iné.“ „Vytvára to spoločnosť „ja“, spoločnosť veľkého egoizmu a rastúcej krutosti a brutality. Už viac nevidíme potrebu klásť na prvé miesto druhých. Namiesto toho sme si k nim osvojili inštrumentálny prístup.“

Člen Európskeho parlamentu Roger Helmer: kresťania prenasledovaní ako fajčiari
(19. 9. 2010) „Viem si predstaviť, že mnohí kresťania sa dnes cítia ohrození. Novinové titulky o vianočnom/zimnom období, o vylúčení veriacich skupín z verejného priestoru a občianskych programoch či o zákaze kresťanských symbolov, sa stali temer klišé. Vskutku, vidím tu istú paralelu s fajčiarmi, ktorí sú tiež prenasledovaní a nútení praktizovať svoj zvyk vonku v daždi. Nie som ani člen organizovaného náboženstva (hoci cítim kultúrnu náklonnosť k Anglikánskej cirkvi), ani nie som fajčiar. Ale ako člen EP reprezentujem veľa kresťanov a fajčiarov, a tí majú tiež svoje práva. Konečne, majú právo, aby sa rešpektovali ich názory. Nemusíme s nimi súhlasiť, ale musíme uznávať ich právo nesúhlasiť s nami.“

Lord Carey, bývalý arcibiskup canterburský, si posťažoval na vytláčanie náboženstva do súkromnej sféry
(2. 3. 2010) „To, čo sa deje v západnej Európe, nie je prenasledovanie, ale marginalizácia viery, ktorá sa vykresľuje ako čisto záležitosť osobného svedomia. Niekedy sa vychádza z pomýlenej, hoci dobre myslenej politickej korektnosti, túžiacej po tom, aby zdanlivou privilegovanosťou kresťanstva nebola poškodená minoritná viera.“ Lord Carey tiež varoval pred agresívnou kampaňou ateistov, ktorí chcú vykázať vieru z verejnej sféry.
Konferencia Durban Review, ktorá sa konala v Janove od 20. do 24. apríla 2009, priznala prítomnosť kresťanofóbie
(24. 4. 2009) Konferencia Durban Review: 12. Vyjadrujeme poľutovanie nad globálnym nárastom počtu prípadov rasovo a nábožensky motivovanej netolerancie a násilia, vrátane islamofóbie, antisemitizmu, kresťanofóbie a antiarabizmu, ktoré sa prejavujú zvlášť vo vytváraní hanlivých stereotypov a v stigmatizovaní osôb na základe ich náboženstva alebo presvedčenia“.

Záver zo stretnutia OBSE: treba sa zaoberať netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom
(4. 3. 2009) Členské štáty OBSE musia urobiť viac pre riešenie problému netolerancie a diskriminácie voči kresťanom, tak znel záver prvého stretnutia OBSE zameraného zvlášť na tento problém. Veľvyslanec Janez Lenarcic, riaditeľ Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) povedal: „Na záver tohto stretnutia možno jasne konštatovať, že netolerancia a diskriminácia voči kresťanom sa prejavuje v rôznych podobách naprieč celou oblasťou OBSE. Pokým popieranie práv môže byť dôležitým problémom tam, kde sú kresťania v menšine, vylúčenie a marginalizovanie môžu zažívať aj kresťania, ktorí tvoria v spoločnosti väčšinu.“

Harvardský vedec Edward Green, hoci nie je kresťanom, zaujal profesionálne riskantné kresťanské stanovisko
(2. 3. 2009, Washington Post) „My liberáli, ktorí pracujeme v oblasti globálnej nákazy HIV/aidsu a rodičovského plánovania, odborne veľmi riskujeme, ak sme na strane pápeža v takej rozdeľujúcej téme, ako je táto. Prezervatív sa stal svojím antikoncepčným účinkom symbolom slobody a ženskej emancipácie, takže tí, ktorí spochybňujú jeho ,pravovernosť‘ sú obviňovaní, že sú proti týmto výdobytkom.“

Tony Blair upozorňuje kresťanov, že v agresívne sekularistickej ére musia prehovoriť
(1. 3. 2009) „V britskej spoločnosti existuje vo všeobecnosti riziko, že ľudia hľadia na vieru ako na osobnú výstrednosť… Dúfam a verím, že príbehy ľudí, ktorým nedovolili prejaviť ich kresťanskú vieru, sú výnimkou alebo iba výsledkom individuálneho nezmysleného rozhodnutia. Môj názor je, že ľudia majú byť na svoje kresťanstvo hrdí a majú byť schopní to aj prejaviť, ak si to želajú… Skutočným testom náboženstva je to, či má v dobe agresívneho sekularizmu odvahu vyjsť von a konať podľa svojho presvedčenia.“ Jeho žena Cherie Blairová pre dokumentárny kanál 4 povedala: „Všade, kde sa dnes pozriete, sú zavreté kostoly, kresťania sú často vytláčaní na okraj a viera je niečo, o čom je ochotných diskutovať len zopár ľudí.“

Pravoslávny arcibiskup kritizuje rastúcu kresťanofóbiu
(25. 1. 2008, Interfax) Pravoslávny metropolita Alfejev Ilarion, predstaviteľ Ruskej pravoslávnej cirkvi v medzinárodných európskych organizáciách: „Často počúvame o antisemitizme a islamofóbii, no veľmi zriedka sa hovorí o kresťanofóbii, ktorá v mnohých európskych krajinách silnie.“ Medzi formy kresťanofóbie v Európe zaradil biskup Ilarion odstránenie kresťanských symbolov z verejných priestorov, očierňovanie kresťanstva, odmietanie uznať kresťanské dedičstvo v Európe, prenasledovanie ľudí otvorene vyjadrujúcich svoje kresťanské presvedčenie a tých, ktorí sa rozhodli žiť podľa kresťanských etických noriem.

Doudou Diène, špeciálny reportér OSN o súčasných formách rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s tým súvisiacej netolerancie
(1. 1. 2008) „Komisia je vyzvaná, aby naliehavo apelovala na členské štáty, nech prijmú nevyhnutné opatrenia zaisťujúce, že podpora a rozvoj sekularizmu nepovedú k spochybňovaniu alebo popieraniu práva každej osoby podieľať sa na verejnom živote, bez ohľadu na vierovyznanie. Rešpektovanie náboženského a kultúrneho pluralizmu má v tomto ohľade viesť k uznaniu, nielen práva, ale aj povolania náboženských a duchovných tradícií na vyjadrenie svojho názoru ohľadom základných tém v spoločnosti, osobitne tých, ktoré sa týkajú etiky, rodiny, manželstva a života.“

Správa Ekonomickej a sociálnej rady OSN z 13. decembra 2004
(13. 12. 2004): Kresťanstvo je tiež pod tlakom istej formy sekularizmu, najmä v Európe. Nedôvera voči kresťanstvu a obmedzovanie jeho prejavov, zvlášť v Európe, čiastočne pramení z ťažkostí, ktoré sa vyskytli v súvislosti so snahou o zvládnutie rastúcej prítomnosti moslimov v tomto regióne. Tendencia k podobným obmedzeniam vzhľadom na všetky formy náboženstva má za dôsledok, že sa zakazujú viditeľné prejavy akéhokoľvek náboženstva. Zdá sa tiež, že existuje strach z toho, že by mohlo náboženstvo zohrávať úlohu vo verejnom živote. Ten je zdanlivo vysvetliteľný „racionalistickou“ averziou voči náboženstvu, na ktoré sa hľadí ako na niečo iracionálne, ale aj tradičným sekularizmom, ktorý upiera náboženstvám možnosť, ak aj nie právo, zohrávať vlastnú úlohu vo verejnom živote. Táto forma predsudkov voči kresťanom alebo myšlienkam založeným na náboženstve, ktorá existuje tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch, sa týka hlavne otázok súvisiacich so sexom, manželstvom a rodinou, na ktorých trvajú katolíci, moslimovia i pravoslávne cirkvi.

II. NETOLERANCIA A DISKRIMINÁCIA VOČI KRESŤANOM V EURÓPE

1. Čoraz viac priznávaný jav

Medzinárodné vládne inštitúcie pri viacerých príležitostiach konštatovali rastúce ohrozenie náboženskej slobody týkajúce sa kresťanov. 4. marca 2009 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe zorganizovala vo Viedni stretnutie na tému netolerancie a diskriminácie voči kresťanom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 100 odborníkov a predstaviteľov štátov. „Na záver tohto stretnutia možno jasne konštatovať, že netolerancia a diskriminácia voči kresťanom sa prejavuje v rôznych podobách naprieč celým regiónom OBSE“, povedal veľvyslanec Janez Lenarčič, riaditeľ hostiteľskej organizácie, Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Vo svojom tlačovom vyhlásení zhrnul obsah diskusií: „Účastníci stretnutia prediskutovali niekoľko aspektov netolerancie a diskriminácie voči kresťanom i medzi kresťanmi, vrátane násilných útokov proti osobám, majetku a bohoslužobným miestam, ako aj obmedzenia práva na slobodu náboženského vyznania alebo viery. Účastníci tiež zdôraznili nevhodné vykresľovanie kresťanskej identity a hodnôt v médiách a v politickej diskusii, ktoré vedie k nedorozumeniam a predsudkom.“
Talian Mario Mauro, člen Európskeho parlamentu, spolu s predstaviteľmi OBSE zaoberajúcimi sa náboženskou slobodou, nedávno (v r. 2010) publikoval knihu nazvanú Vojna proti kresťanom.
V roku 2006 uverejnil vo Francúzsku Michel de Jaeghere knihu nazvanú Anketa o kresťanofóbii (Enquete sur la christianophobie), ktorá podrobne objasňuje ako chápať tento fenomén.
Rovnaká téma je na programe aj v Spojenom kráľovstve: Kresťanský inštitút zverejnil v r. 2009 správu nazvanú Marginalizovaní kresťania, zaznamenávajúcu mnohé prípady, keď boli kresťania verejnými orgánmi, populárnymi masmédiami alebo zamestnávateľmi odsunutí na vedľajšiu koľaj a museli čeliť prekážkam vo financovaní z verejných prostriedkov. Začiatkom roku 2009 uskutočnila Dolná snemovňa parlamentu Spojeného kráľovstva anketu o diskriminácii kresťanov. Člen snemovne Mr. Jackson z Peterboroughu vyzval na diskusiu ohľadne „systematickej a inštitucionálnej diskriminácie kresťanov“ otázkou: „Platí spravodlivosť a rovnosť len pre tých ľudí tejto krajiny, ktorí nie sú kresťanmi?“ Na veľkonočnú nedeľu 2010 odvysielala BBC hodinový dokument nazvaný „Sú kresťania prenasledovaní?“. V septembri 2010 časopis Spectator uviedol titulný článok „Nemožno na to ani myslieť – myslenie je špeciálny zločin“ (Don’t Even Think It – Thought Crime Special).

2. Diskriminácia: kde sa niekomu upierajú práva preto, že vyznáva kresťanskú vieru

Diskriminačné zákony priamo alebo nepriamo zabraňujú rovnakému uplatňovaniu slobody. V Európe vo vzťahu ku kresťanstvu ide často o prípady týkajúce sa slobody slova, slobody svedomia a náboženskej slobody. Posledná menovaná zahŕňa aj právo rodičov na výchovu svojich detí vo viere, na pokojné prežívanie svojej viery s druhými, na zverejňovanie náboženských materiálov bez cenzúry, na zmenu náboženstva (slobodnou voľbou, nie z donútenia) alebo na nepraktizovanie žiadneho náboženstva. (2) Často narážame na tak široko aplikované rovné zaobchádzanie alebo antidiskriminačnú legislatívu, ktoré spôsobuje diskrimináciu kresťanov ako vedľajší efekt. Rovnako aj nenávistné prejavy legislatívy majú tendenciu nepriamo diskriminovať kresťanov a kriminalizovať základné prvky kresťanskej viery. Zákonodarcom preto odporúčame, aby pozorne preskúmali zákony s ohľadom na náboženskú slobodu, slobodu slova a svedomia, a to zvlášť s ohľadom na ich dopad na kresťanov.

2. 1 Sloboda svedomia

Sloboda svedomia umožňuje veriacemu žiť v súlade s požiadavkami jeho viery, ktorá dáva jeho vlastnému životu zmysel. Obmedzením alebo popieraním individuálneho práva na slobodu svedomia – dokonca na základe iných práv – je toto právo zbavené významu, čím sa porušuje osobná sloboda ako hlavná požiadavku ľudskej dôstojnosti.

Európske inštitúcie: členka Európskeho parlamentu McCaffertyová sa pokúsila obmedziť slobodu náboženstva a svedomia
Október 2010: Bývalá britská členka EP Christine McCaffertyová vyzvala parlamentné zhromaždenie Rady Európy, aby odporučilo obmedziť výhradu vo svedomí, keď ide o potrat. Predbežná správa hovorí o obmedzení slobody svedomia pre jednotlivcov. Jednotlivci, ktorí by chceli uplatniť takúto výhradu, by čelili obmedzeniam a dostali by sa na čiernu listinu. Predbežná správa, ktorá mala za cieľ diskrimináciu kresťanov, bola 7. októbra odmietnutá.

Španielsko: sudca bol na 18. rokov zbavený funkcie pre zdržiavanie adopcie homosexuálnym párom
November 2008: Sudca Fernando Calamita bol odsúdený na 18 rokov zákazu vykonávania sudcovskej funkcie za to, že si uplatnil výhradu vo svedomí a zdržiaval adopciu malého dievčatka lesbickou partnerkou jeho matky.

Španielsko: prísne obmedzenie výhrady vo svedomí
September 2010: Španielska administratíva interpretuje slobodu svedomia, pokiaľ ide o zdravotnícky personál, tak úzko, že odvolať sa na právo na výhradu vo svedomí môžu iba tí, ktorí sú priamo zapojení do daného chirurgického aktu.

Spojené kráľovstvo: Najvyšší súd zamietol odvolanie matrikárky, ktorá nechcela zaregistrovať homosexuálny zväzok
Marec 2010: Najvyšší súd Spojeného kráľovstva zamietol odvolanie v prípade Lillian Ladelovej, kresťanskej matrikárky, ktorá bola disciplinárne potrestaná pre svoj postoj voči občianskemu partnerstvu.

Spojené kráľovstvo: Domov pre misionárov na penzii prišiel o financovanie pre otázky ohľadom sexuálnej orientácie v dotazníku
Január 2009: Brightonská mestská rada požadovala, aby domov starostlivosti o prestárlych kresťanov zisťoval sexuálnu orientáciu svojich klientov a pozastavila domovu financovanie, keď to odmietol.

2. 2 Sloboda slova

Voltaire je často citovaný pre tento výrok: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale budem až na smrť hájiť vaše právo povedať svoj názor.“ Sloboda slova je jedným zo základných práv demokratickej spoločnosti. Zahŕňa aj právo na verejné vyjadrenia, nech by boli akokoľvek nepopulárne a nepríjemné. Toto právo sa aplikuje aj v prípade verejného priznania sa k viere, či možnosti hlásať pravdu podľa svojej viery. Nepopulárne, nezdvorilé, neúctivé alebo hlúpe vyjadrenia sú slobodou prejavu chránené, pokým nie sú priamym podnecovaním k násiliu. Európsky súd pre ľudské práva dokonca hovorí o „práve šokovať“. (3) Zákony proti „nenávistnej reči“ sú často v rozpore zo základným právom na slobodu prejavu.

Belgicko: hlava Belgickej katolíckej cirkvi čelí obvineniu z homofóbie za kontroverzné vyjadrenie
November 2010: Mons. Leonard čelí obvineniam z homofóbie za vyjadrenie kontroverzného postoja ohľadne príčin HIV/aidsu.

Francúzsko: člen parlamentu bol zažalovaný za „homofóbne urážky“
Január 2005: Člen Francúzskeho parlamentu Christian Vanneste bol odsúdený na pokutu za „homofóbne urážky“.

Nemecko: homosexuálni študenti prerušili prednášku na Kolínskej univerzite
December 2009: Homosexuálni študenti prerušili prednášku protestantskej filozofky prof. Edith Dusingovej na Kolínskej univerzite. Študenti robili hluk, bozkávali sa a mávali transparentmi, pretože v máji 2009 profesorka protestovala na manifestácii proti zrušeniu akademickej prednášky na psychologickom kongrese, lebo sa mala zaoberať liečením homosexuality.

Medzinárodné akademické spoločenstvo: liberálny harvardský odborník pod verejnou paľbou za to, že súhlasil s pápežom
Marec 2009: Liberálneho harvardského odborníka Edwarda Greena verejne ostro napadli za to, že súhlasil s pápežom v tom, že distribúcia prezervatívov nezabráni šíreniu aidsu.

Taliansko: pápežova návšteva na univerzite zrušená
Január 2008: Pápežova návšteva na Univerzite La Sapienzia bola zrušená z dôvodu protikatolíckych protestov a falošného obvinenia, že pápež nepodporuje vedecké bádanie.

Španielsko: pokuta 100 000 eur za kresťanské vysielanie
Júl 2010: Španielska vláda udelila kresťanskej televízii pokutu 100 000 eur za to, že odvysielala sériu reklám na podporu rodiny a proti homosexuálnemu spôsobu života.

Turecko: obžaloby týkajúce sa tureckých kresťanov pokračujú napriek nedostatku dôkazov
Jún 2010: Tureckí advokáti už štvrtý rok žalujú dvoch kresťanov za údajné osočovanie islamu. Napriek nedostatku konkrétnych dôkazov, ktoré by podporovali ich tvrdenia, pokračujú turecké súdy v žalobe.

Spojené kráľovstvo: bol uväznený bojovník proti potratom
Máj 2006: Bojovník proti potratom bol uväznený za to, že poslal fotografie a video z potratu do Nemocnice kráľovnej Alžbety v Kings Lynn v Norfolku (VB).

Spojené kráľovstvo: člen Škótskeho parlamentu Patrick Harvie podal sťažnosť na polícii za to, že arcibiskup obhajoval manželstvo
Január 2006: Člen Škótskeho parlamentu požiadal strathclydskú políciu, aby preskúmala výroky rímsko-katolíckeho arcibiskupa Glasgowa. Arcibiskup počas bohoslužby obhajoval inštitúciu manželstva.

Spojené kráľovstvo: pouličný kazateľ bol uväznený pre kritiku homosexuálneho správania
Február 2010: Okresný sudca riešil prípad ďalšieho pouličného kazateľa, Paula Shawa, ktorý bol 19. februára v Colchestri uväznený za to, že kritizoval homosexuálne správanie.

Spojené kráľovstvo: humanistická kampaň na zatvorenie ZOO farmy Noemova archa, ktorá hlásala, že Boh stvoril svet
Október 2010: BHA (Britské humanistické združenie) vyzvalo Britské a Írske združenie ZOO a akvárií, Radu Severného Somersetu, aby navštívili Britániu a Juhozápadné Anglicko a zatvorili jednu ZOO. Skupina tvrdila, že ZOO zavádza desaťtisíce návštevníkov ročne a ohrozuje „verejné chápanie“ tým, že spochybňuje tradičný názor na evolúciu.

Spojené kráľovstvo (Škótsko): v Glasgowe uväznili pouličného kazateľa a po noci strávenej v žalári dostal pokutu 1000 ₤
Marec 2010: V Glasgowe bol uväznený pouličný kazateľ a pokutovaný 1000 ₤ za to, že odpovedal okoloidúcemu na priamu otázku, že homosexuálne správanie je hriech. Bol odsúdený za „homofóbne výroky“ s priťažujúcou okolnosťou, že ide náboženské predsudky.

2. 3 Kolektívny rozmer náboženskej slobody

Kolektívny rozmer náboženskej slobody si vyžaduje úctu verejných autorít voči náboženským inštitúciám, rešpektujúcu správcovskú autonómiu cirkví. To zaručí cirkvám dostatočnú autonómiu, aby si mohli plniť svoje poslanie v súlade s náboženskou vierou a morálkou. Pokles rešpektu voči kolektívnej náboženskej slobode viedol k nenáležitému tlaku a zasahovaniu do cirkevných záležitostí. Zachádza to tak ďaleko, že sa objavujú priame útoky vo forme „kriminalizácie“ a žalôb, a tiež legislatíva nepriamo nútiaca náboženské inštitúcie ukončiť svoje aktivity.

Rakúsko: pokus legálne označiť Katolícku cirkev za kriminálnu organizáciu
Marec 2010: Právnik Georg Zanger sídliaci vo Viedni chcel obviniť vedúcich predstaviteľov Katolíckej cirkvi z „členstva v kriminálnej organizácii“ (§ 278a StGB, Rakúsky kódex trestného práva).

Belgicko: parlament formálne protestoval proti pápežovmu vyhláseniu o prezervatívoch
Apríl 2009: Belgická snemovňa a senát väčšinou hlasov schválili dve rezolúcie formálne odsudzujúce pápeža za vyjadrenie, že distribúcia prezervatívov nepomôže zabrániť šíreniu HIV/aidsu. Pápežov postoj nazvali „zločinom proti ľudstvu“.

Česká republika: bol schválený zákon, ktorý zasahuje do cirkevných záležitostí
November 2007: Český ústavný súd zamietol návrh skupiny senátorov na zrušenie kontroverznej zmeny cirkevného zákona, ktorý presadila ľavicou, a o ktorom cirkvi tvrdili, že obmedzuje ich práva.

Európske inštitúcie/ Taliansko: Európsky súd pre ľudské práva porušuje náboženskú slobodu
Október 2009: Profesorovi Luigimu Lombardimu Vallaurimu nepredĺžila Katolícka univerzita v Miláne učiteľskú zmluva, pretože učil, že evanjelium bolo „najdesivejšou správou, aká bola kedy oznámená človeku“ a „Ježiš bol skrz naskrz zlý človek“. 20. októbra súd vyriekol rozsudok, že to bolo porušenie jeho slobody na vlastný názor.

Európske inštitúcie: parlamentná liberálna platforma predložila protipápežský doplňujúci návrh
Máj 2009: Liberálna skupina v Európskom parlamente predložila doplňujúci návrh k ročnej správe o ľudských právach vo svete, odsudzujúci vyjadrenia pápeža Benedikta XVI. proti prezervatívom.

Francúzsko: provokácia kresťanov pred kostolom homosexuálnymi aktivistami
Február 2010: Homosexuálni aktivisti plánovali hromadnú bozkávaciu provokáciu pred katedrálou Notre Dame v Paríži. Protidemoštrácie ich odkázali na nové miesto, no pár ich ostalo tam.

Holandsko: homosexuáli narušili bohoslužbu a zažalovali kňaza za odopretie sv. prijímania
Február 2010: Homosexuálni aktivisti prerušili katolícku bohoslužbu preto, že kňaz odoprel dať sv. prijímanie otvoreným homosexuálom.

Rusko: náboženské prenasledovanie prostredníctvom byrokratických prekážok
Január 2006 (naďalej prebieha): Cirkevní zamestnanci majú vízové problémy; policajti zlyhávajú pri ochranu veriacich; administratívne prekážky zabraňujú náboženským bohoslužbám.

Turecko: aramejskí kresťania pod veľkým tlakom
December 2008: Aramejský právnik David Gelen v interview pre nemecký denník Die Welt odhalil nátlak tureckých autorít na kresťanskú aramejskú menšinu.

Spojené kráľovstvo: anglikánsky biskup dostal pokutu 47 345 ₤ a bol poslaný na prevýchovu, lebo odmietol zamestnať homosexuálov.
Február 2008: Anglikánsky biskup z Herefordu bol odsúdený na to, aby absolvoval „tréning rovnakých možností“ a zaplatil pokutu 47 345 ₤, teda okolo 63 540 eur za to, že odmietol najať aktívnych homosexuálov na pozíciu, kde sa pracuje v úzkom kontakte s mladými ľuďmi.

Spojené kráľovstvo: Katolícka cirkev bola prinútená vzdať sa adopcie
Apríl 2007: Nový zákon o právach homosexuálov donútil Katolícku cirkev vzdať sa služieb ponúkajúcich adopciu detí vo Veľkej Británii.

Spojené kráľovstvo: návrh zákona o rovnosti ohrozuje náboženskú slobodu cirkví v otázkach zamestnávania
Máj 2009: Nový návrh zákona o rovnosti bude nútiť cirkvi, aby prijímali do zamestnania praktizujúcich homosexuálov alebo transsexuálov.
Spojené kráľovstvo: rovnaké možnosti znamenajú, že práva homosexuálov pretromfnú práva kresťanov v zamestnaní
November 2009: Podľa nálezu Zamestnaneckého odvolacieho tribunálu kresťania vo Veľkej Británii nebudú viac môcť v zamestnaní konať podľa svojho svedomia a práva homosexuálnych dvojíc pretromfnú práva veriacich kresťanov.

2.4 Zamestnanie

Osoba, ktorá sa hlási k nejakému náboženstvu, nemôže byť za to v oblasti zamestnania diskriminovaná. Niektoré zákony však priamo alebo nepriamo ovplyvňujú zamestnávanie kresťanov: napríklad zúžená interpretácia práva na výhradu vo svedomí môže zapríčiniť diskrimináciu kresťanov. Rovnako príliš prísne oddelenie práce od osobnej viery môže prinútiť kresťana „zanechať buď svoju vieru alebo svoju prácu“.

Európske inštitúcie: poľská ministerka vylúčená z európskej poroty pre „homofóbne“ vyjadrenie
Október 2010: Poľská ministerka pre rovnosť Elzabieta Radziszewska nebola toho roku znovu menovaná za členku poroty, ktorá rozhodovala o cene EU za žurnalistiku „Spoločne proti diskriminácii“, lebo hovorila o právach škôl s ohľadom na zamestnávanie homosexuálnych učiteľov.

Holandsko: šikana kresťanov v moslimskej škole
August 2009: V istej škole v Amsterdame sa s kresťanskými učiteľmi zaobchádza neúctivo a žiaci sa učia, že „kresťanstvo bude na konci zrušené a všetky ostatné náboženstvá zmiznú a každý konvertuje na islam“ a „konečne, iba moslimovia môžu byť dobrými ľuďmi“.

Španielsko: sudca bol na 18 rokov zbavený funkcie pre zdržiavanie adopcie homosexuálnym párom
November 2008: Sudca Fernando Calamita bol odsúdený na 18 rokov zákazu vykonávania sudcovskej funkcie za to, že si uplatnil výhradu vo svedomí a zdržiaval adopciu malého dievčatka lesbickou partnerkou jeho matky.

Spojené kráľovstvo: rovnaké možnosti znamenajú, že práva homosexuálov pretromfnú práva kresťanov v zamestnaní
November 2009: Podľa nálezu Zamestnaneckého odvolacieho tribunálu kresťania vo Veľkej Británii nebudú viac môcť v zamestnaní konať podľa svojho svedomia a práva homosexuálnych dvojíc pretromfnú práva veriacich kresťanov.

Spojené kráľovstvo: pediater bol prepustený pre kresťanské názory, no po verejných protestov ho znovu prijali
Júl 2009: Skúsený komunitný pediater, ktorého adopčný výbor odmietol pre jeho kresťanské názory, bol po verejných protestoch znovu prijatý.

Spojené kráľovstvo: anglikánsky biskup dostal pokutu 47 345 ₤ a bol poslaný na prevýchovu, lebo odmietol zamestnať homosexuálov.
Február 2008: Anglikánsky biskup z Herefordu bol odsúdený na to, aby absolvoval „tréning rovnakých možností“ a zaplatil pokutu 47 345 ₤, teda okolo 63 540 eur za to, že odmietol najať aktívnych homosexuálov na pozíciu, kde sa pracuje v úzkom kontakte s mladými ľuďmi.

Spojené kráľovstvo: kresťanskú opatrovateľku vyhodili
Február 2009: Kresťanskú opatrovateľku vyhodili za to, že dovolila konvertovať na kresťanstvo moslimskému dieťaťu, ktoré bolo v jej starostlivosti.

Spojené kráľovstvo: Odborový kongres vyzval na vylúčenie kresťanov z komisií zaoberajúcich sa rovnosťou a ľudskými právami
September 2008: Odborový kongres (TUC) – federácia odborov vo Veľkej Británii – vydal výzvu na odstránenie kresťanov z postov komisárov pre rovnosť a ľudské práva. Joel Edwards je riaditeľ Evanjelickej aliancie a homosexuálni aktivisti ho neznášajú pre jeho priame výzvy na znovuzavedenie kresťanskej morálky do verejného života a na obranu práv kresťanov, ktorí nesúhlasia s homosexuálnou politickou agendou.

Spojené kráľovstvo: profesorka na Oxfordskej univerzite bola po konverzii na kresťanstvo diskriminovaná
Júl 2010: Dr. Tali Argová bola po konverzii z judaizmu na kresťanskú vieru opomínaná pri promóciách, zbavená svojich privilégií a zle s ňou zaobchádzali pri spoločenských podujatiach.

Spojené kráľovstvo: londýnsky úradník pre prevenciu bezdomovectva bol suspendovaný za spomenutie viery
Január 2009: Úradník pre prevenciu bezdomovectva v rámci Wandsworthskej rady bol zbavený svojej funkcie na temer dva mesiace za to, že povzbudzoval nevyliečiteľne chorú bezdomovkyňu, aby hľadala pomoc u Boha.

Spojené kráľovstvo: za ponúknutie informácií o homosexualite hrozili kaplánovi žalobou za sexuálne obťažovanie
Október 2010: Po podaní informácií o homosexualite pohrozili britskému kaplánovi Thomasovi Yapovi, že akékoľvek jeho vyjadrenie alebo vyučovanie na univerzite týkajúce sa nechcenej príťažlivosti medzi rovnakým pohlavím sa bude považovať za sexuálne obťažovanie a ak bude v rozpore s legislatívou, povedie k personálnemu disciplinárnemu konaniu.

2. 5 Výchova a rodičovské práva

Kresťania sú nepriamymi cieľmi diskriminácie aj v náboženskej výchove, ak je popieraná sloboda rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho filozofického a náboženského svetonázoru. To sa deje na jednej strane priamym alebo nepriamym zasahovaním verejných autorít do cirkevných škôl, alebo do náboženskej výchovy v necirkevných školách. Na druhej strane popiera slobodu rodičov aj nemožnosť zvoliť si takú triedu, v ktorej sa nebude učiť proti ich náboženskému a morálnemu presvedčeniu.

Rakúsko: vláda znemožnila kresťanskú sexuálnu výchovu
September 2008: Rakúska vláda rozšírila smernice pre sexuálnu výchovu, čím prakticky znemožnila učiť o pravých kresťanských sexuálnych hodnotách. Smernice platia aj pre triedy s náboženskou výchovou.

Francúzsko: štúdia odhalila znepokojenie rodičov ohľadne náboženskej slobody v školách
Február 2009: 67% francúzskych katolíckych rodičov hovorí, že štátne školy nerešpektujú slobodu svedomia ich detí.

Nemecko: matka bola uväznená, lebo odmietla pustiť syna na sexuálnu výchovu
Február 2010: 17. februára bola odsúdená na 8 dní vo väzení matka za to, že odmietla poslať svojho deväťročného syna do školy pre svoje výhrady voči sexuálnej výchove.

Nemecko: univerzita zakázala etický seminár pre jeho kresťanský obsah
Marec: 2008: Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove (LMU) odobrala akreditáciu predmetu „etický manažment na kresťanský základoch“, pretože mal kresťanský obsah. Odôvodnila to tým, že to narušuje „politickú korektnosť“ a že to málo súvisí s osnovami podnikateľskej a úradníckej etiky.

Španielsko: nový vzdelávací program šíri sekularistické myšlienky
Apríl 2010: 305 kresťanských rodičov si sťažovalo na Európskom súde pre ľudské práva, že osnova povinného školského vzdelávania v Španielsku protirečí ich morálnym presvedčeniam.
Švédsko: nové zákonné obmedzenia v školách
2008 – 2009: Švédsko obmedzuje vplyv náboženstva v súkromných cirkevných školách, aby „zabránilo šíreniu fundamentalizmu“. Zákon začal platiť začiatkom roku 2009.

Turecko: kresťanské deti musia navštevovať moslimskú náboženskú výchovu
(stále prebieha): V Turecku musia kresťanské deti navštevovať moslimskú náboženskú výchovu.

Spojené kráľovstvo: prijatý návrh sexuálnej výchovy núti školy, aby podporovali homosexualitu a potrat
Február 2010: Podľa návrhu zákona tak cirkevné, ako aj sekulárne školy musia vyžadovať od detí informácie ohľadne homosexuálnych vzťahov, umelej antikoncepcie a potratu, vrátane toho, ako možno získať antikoncepciu, či ísť na potrat. Od katolíckych a anglikánskych škôl sa požaduje, aby prezentovali potrat, antikoncepciu, „civilné partnerstvá“ a homosexualitu ako „normálne a neškodné“.

Spojené kráľovstvo: kresťanstvo je v kurzoch náboženskej výchovy v anglických školách marginalizované
Jún 2010: Podľa novej správy výchovného „dohľadu“ Ofsted anglické školy zlyhávajú, pokiaľ ide o výučbu základných kresťanských presvedčení na hodinách náboženskej výchovy.

3. NETOLERANCIA: KDE SÚ KRESŤANIA A KRESŤANSKÉ PREJAVY MARGINALIZOVANÉ

Náboženská netolerancia sa prejavuje spôsobmi presahujúcimi len zvyčajné vyjadrenie nesúhlasu. Boli zaznamenané pokusy, ktoré chceli znemožniť verejné prejavy alebo praktizovanie netolerovaného náboženstva. Keď ide o netoleranciu zo strany štátu, stáva sa diskrimináciou s ohľadom na uplatňovanie základných slobôd. Keď ide o netoleranciu zo strany jednotlivcov alebo skupín v spoločnosti, stáva sa spoločenským javom. Tento jav je potrebné rozpoznať a reagovať naň mäkkými politickými opatreniami, ako sú napríklad informačné kampane. Odborníci, ktorí sa zúčastnili okrúhleho stola o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom organizovaného OBSE v marci 2009, označili tieto oblasti, ktorých sa problém sociálneho vylúčenia a marginalizácie kresťanov týka. Ide o:
– vylúčenie kresťanov z verejného života (keď sú kresťanskí politici psychicky týraní, alebo nie sú vo verejnej sfére akceptované kresťanské pozície);
– vytváranie stereotypov a predsudkov voči kresťanom na základe ich mediálneho obrazu;
– zameriavanie sa na odstránenie kresťanských symbolov, ako to vidíme napríklad pri vianočných symboloch;
– agresívna opozícia voči kresťanom na verejných pozíciách.
Odporúčame zákonodarcom, aby neprehliadali náboženskú netoleranciu. Vo všeobecnosti sa však neprihovárame za nové zákony proti náboženskej netolerancii, alebo proti „zlému správaniu“. Pokým totiž nevyvoláva násilie, alebo nejde proti existujúcim zákonom a základným právam, nemá byť zakazovaná z moci zákona. Zákon nepovažujeme za nástroj prevýchovy zle vychovaných jedincov na džentlmenov.
Voľby v januári 2009 ukázali, že viac ako štyria z piatich návštevníkov kostola v Spojenom kráľovstve (84 %) si myslia, že náboženská sloboda, sloboda slova a konania, je vo Veľkej Británii ohrozená. Podobné percento (82 %) cíti, že sa v čoraz viac sekularizovanej krajine žije kresťanom ťažšie. (4) Keď hovoríme o netolerancii, máme na mysli spoločenskú rovinu, kde naše združenie svedčí o marginalizácii a sociálnom vylúčení kresťanov, negatívnom obraze vytváranom na základe negatívnych mediálnych stereotypov, ohováraní, ako aj o napádaní kresťanov alebo rúhaní sa. Združenie nenavrhuje prijať zákony proti spoločenskej netolerancii, ale navrhuje, aby sa na tento šíriaci sa fenomén odpovedalo mäkkými opatreniami, zvyšovaním uvedomenia a pozitívnymi stimulmi.

3.1 Negatívne stereotypy

Vytváranie negatívnych stereotypov je proces štandardizácie a zjednodušovania negatívnych predstáv o skupinách, založených na určitých skorších predpokladoch. Tento proces posilňuje existujúce predsudky ponúkaním negatívnych obrazov kresťanských náboženských vyznaní, inštitúcií a významných osobností v médiách (tak v oblasti informačných, ako aj zábavných médií), alebo tlmočením mienkotvorných predstaviteľov. Médiá, ako najmocnejší nástroj na vytváranie informovaného, tolerantného a pozitívneho názoru verejnosti, si majú byť vedomé toho, že keď sa selektujú informácie a spôsoby prezentovania, kresťania sú marginalizovaní. Hlavné mienkotvorné médiá si musia byť tiež vedomé svojej zodpovednosti pri rozvíjaní tolerantnej verejnej diskusie a mali by sa vyvarovať negatívnej stereotypizácie kresťanstva. Tu je niekoľko nedávnych prípadov vytvárania takýchto negatívnych stereotypov:

Nemecko: pri protikresťanskom článku pozabudli v novinách na náležitú kontrolu
December 2009: V nemeckom denníku Die Zeit opomenuli náležitú kontrolu, keď v pochybnom článku neprávom obvinili kresťanov z toho, že podporujú radikálny zákon v Ugande. Sťažnosť na tlačovú radu podal istý profesor žurnalistiky.

Nemecko: vládna agentúra ohovárala evanjelikov
December 2008: Vládna agentúra ‘Bundeszentrale für politische Bildung’ (Federálna centrála pre politickú výchovu) ohovárala evanjelikov, že sú nepriateľskí voči ústave.

Medzinárodná scéna: hraný film podporuje protikresťanské stereotypy
Máj 2009: Film Anjeli a démoni podľa predlohy rovnomenného románu Dana Browna, ktorý bol natočený 15. mája 2009, je plný historických nepresností a protikresťanských stereotypov.
Medzinárodná scéna (BBC): kresťanstvo podľa britskej televízie
Apríl 2009: Populárny televízny seriál Coronation Street priniesol sériu slovných útokov na kresťanskú vieru. Mnohé televízne seriály a programy predstavujú kresťanstvo ako smiešne a absurdné.

Turecko: kresťanofóbne televízne seriály
Január 2008: Najdrahší turecký televízny seriál, aký bol kedy natočený, sa premieta v kinách. Záporným hrdinom je v ňom zbožný kresťan.

3. 2 Ohováranie a hanobenie

Vo všeobecnosti hanobiace či ohováračské vyjadrenia o jednotlivých kresťanoch, kresťanských inštitúciách alebo kresťanstve ako celku, či už vo vysielaní alebo v priamom styku, na grafitoch, letákoch alebo bilboardoch, často počas manifestácií alebo politických stretnutí, nielenže zraňujú kresťanov, ale vytvárajú spoločenskú nevraživosť a profesionálne ťažkosti. Takéto ponižujúce vyjadrenia nerešpektujú dôstojnosť osoby bez ohľadu na jej náboženstvo alebo vieru. Naše združenie neodporúča vytvorenie nových zákonov proti urážkam či slabším formám hanobenia, ale navrhuje postarať sa o priateľskejšiu a pozitívnejšiu atmosféru v prospech náboženstva vo všeobecnosti, a zvlášť kresťanstva.

Belgicko: hlava Belgickej katolíckej cirkvi čelí obvineniu z homofóbie za kontroverzné vyjadrenie
November 2010: Mons. Leonard čelí obvineniam z homofóbie za vyjadrenie kontroverzného postoja ohľadne príčin HIV/aidsu.

Európske inštitúcie: Európsky parlament prirovnal cirkev k mafii
Máj 2010: Európska platforma pre sekularizmus sa na stretnutí o zneužívaní detí vyjadrila, že Rímskokatolícka cirkev chráni kriminálnikov a jej správanie je porovnateľné so správaním sicílskej mafie.

Medzinárodná platforma: Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF) sa vyjadruje o Katolíckej cirkvi stereotypne
Február 2010: Podľa Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo, občianskeho združenia, ktoré sa zastáva antikoncepcie a potratov, sú katolíci rovnakí ako moslimovia: „Fundamentalistické a iného náboženské skupiny, Katolícka cirkev a madrás (islamská škola) napríklad postavili hrozné bariéry, ktoré bránia mladým ľuďom v získavaní informácií a služieb spojených so sexom a reprodukciou.“

Rakúsko: protikresťanské slogany a demonštrácie proti životu
September 2009: Protikresťanské slogany ako „Boh nejestvuje“ a „ak by Mária išla na potrat, boli by sme od teba uchránený“ vykrikovali na demonštrácii proti životu vo Viedni.

Nemecko: vanadalské ničenie v rodisku Josefa Ratzingera
Apríl 2010: V noci 13. apríla bolo vandalsky zničené rodisko Josefa Ratzingera, teraz Benedikta XVI. Na jeho dom na Marktl am Inn boli nasprejované hanobiace nápisy, ako o tom informovala polícia

Nemecko: bránili slobode slova – protikresťanské slogany na plagátoch
Máj 2009: Nemecké homosexuálne a lesbické združenie protestovalo proti dvom príspevkom na psychoterapeutickom kongrese, týkajúcim sa možnosti zmeny sexuálnej orientácie, ak si to človek želá. Tieto príspevky museli byť prednesené pod policajnou ochranou. Protikresťanská demonštrácia použila zobrazenia Ježiša ako prasaťa pribitého na kríži a slogany ako: „Sme tu, aby sme zranili tvoje city.“

Maďarsko: v talkshow lietali vzduchom urážky
Január 2010: V známej maďarskej talkshow odznelo vyjadrenie, že „detský život možno zničiť dvojakým spôsobom: kresťanstvom a pornografiou“.

Írsko: Amnesty International podporila protikatolícky fanatizmus na festivale homosexuálov v Belfaste
September 2008: Amnesty International sa tohto roku podieľala na aktivitách homosexuálnych hnutí zameraných na napádanie a urážanie Katolíckej cirkvi počas augustového festivalu homosexuálov v Belfaste. Riaditeľ Amnesty International v Belfaste pripustil, že skupinu využili počas festivalu na to, aby karikovala kardinála Janisa Pujatsa, arcibiskupa Rigy, ktorý vystupoval proti snahám homosexuálneho hnutia v Lotyšsku.

Taliansko: pochod homosexuálov ponižoval kresťanstvo
Jún 2009: Na pochode homosexuálov v Ríme niesli obrazy krížov so sexuálnymi motívmi, zosmiešňovali Ježišovo utrpenie živým napodobňovaním a nesením protikatolíckych zástav.

Spojené kráľovstvo: kresťanskú rodinu obťažovali krikom a pľuvancami
August 2009: Obťažovaná kresťanská rodina poslala správu nášmu združeniu.

3. 3 Zneucťujúce umelecké diela

Umenie sa stalo dejiskom pre protikresťanské aktivity. Niektoré z najviac znesväcujúcich a rúhavých aktov, žiaľ, dnes nachádzame na výstavách umenia, pričom ide od rôzne druhy diel od hanlivých obrazov, až po obscénne vyobrazenia toho, čo mnohí považujú za sväté. Naše združenie vyzýva k úcte voči náboženskej identite a presvedčeniu v umeleckej komunite, a to tak umelcov, ako aj vlastníkov galérií a ich hostí. Nemali by sa vystavovať umelecké diela, ktorých jediným cieľom je výsmech viery, ako sme toho často svedkami.
Rakúsko: socha Ježišovej Matky Márie obalená prezervatívmi na výstave umenia
November 2010: Budova Dolnorakúskej krajinskej vlády (NÖ-Landhaus) hostila výstavu, na ktorej bola zobrazená Ježišova Matka pokrytá prezervatívmi so spermiami. Táto výstava bola financovaná z verejných zdrojov a schválená krajinským predsedom Erwinom Pröllom.

Taliansko: výstava obrazov „Madona držiaca Hitlerove dieťa“
Október 2010: Výstava v talianskom meste Salemi prezentuje obraz Madony držiacej Hitlerovo dieťa. Źidovskí i kresťanskí predstavitelia takéto zobrazovanie odsúdili.

Taliansko: hanobenie kresťanstva v televízii
Apríl 2009: Televízny program Annozero otvorene napáda kresťanstvo, prezentujúc satirické obrázky krížovej cesty.

Poľsko: popová speváčka Madonna urazila poľských katolíkov obrazmi, obsahom i termínom svojho vystúpenia
August 2009: Popová speváčka Madonna vystupovala v Poľsku 15. augusta, na hlavný mariánsky sviatok poľských katolíkov. Použila lyriku a obrazy urážlivé pre kresťanov, vrátane takých vyjadrení, ako „v tejto krajine niet miesta pre dve kráľovné“.

Portugalsko: časopis Playboy priniesol fotografie Ježiša Krista spolu s obnaženými modelkami
Júl 2010: Portugalské vydanie Playboya uverejnilo fotografie – pripisované autorovi Jose Sarmagovi – zobrazujúce Ježiša Krista medzi obnaženými modelkami Playboya.

Španielsko: socha zobrazuje Krista s riadenou strelou
Február 2006: Socha vo Ferran Cano Art Gallery v Madride predstavuje Krista s riadenou strelou ako inštruuje nemeckých vojakov z Druhej svetovej vojny.
Spojené kráľovstvo (Škótsko): zničená Biblia na umeleckej výstave .
August 2009: Nemravné a urážlivé posolstvo bolo načmárané na Biblii, prezentovanej na výstave financovanej daňovými poplatníkmi v Glasgowe.

Spojené kráľovstvo: nemocnica zakázala obrazy kostolov
Máj 2009: Londýnska nemocnica informovala miestnych umelcov, ktorí prispievali obrazmi na jej výzdobu, že budú vítané akékoľvek obrazy, okrem obrazov kostolov. Dôvodom bola údajne ohľaduplnosť voči iným náboženstvám.

3. 4 Potláčanie alebo odstraňovanie náboženských symbolov

Nosenie alebo vystavovanie náboženských symbolov je jedným zo základných prejavov viery. Pozorovateľ by mohol takéto vystavovanie nesprávne považovať za pokus o prozelytizmus, prejav netolerancie voči inému náboženstvu alebo ľuďom bez vyznania, alebo len za nepríjemnú pripomienku toho, čo hlása kresťanstvo. Hoci naše združenie chápe takéto emocionálne reakcie, zdá sa, že neexistuje dôvod na obmedzovanie náboženstva potláčaním alebo odstraňovaním náboženských symbolov. Náboženská sloboda zahŕňa nosenie aj náboženských symbolov v školách alebo na pracoviskách ako prejav náboženskej identity, pokým z toho neplynie žiadne nebezpečenstvo pre verejné zdravie či poriadok. Združenie vyzýva k tomu, aby sa pri úvahách o náboženských symboloch na verejných miestach rešpektovala dlhodobá tradícia a historicko-kultúrne parametre. Symbol kríža je viac ako iba náboženský symbol, zobrazuje historické korene kresťanstva a jeho odstránenie je viac ako iba akt neutrality.

Bielorusko: matke zakázali pochovať jej popraveného syna v súlade s jej kresťanskou vierou
Október 2010: Matka popraveného väzňa sa nemohla pomodliť na hrobe svojho syna. Nie je jasné ani to, či sa mohol stretnúť pred popravou s kňazom.

Európske inštitúcie/ Taliansko: Európsky súd pre ľudské práva zakázal kríže v talianskych školách
November 2009: Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) 3. novembra rozhodol, že vystavovanie krížov vo verejných školách obmedzuje náboženskú slobodu. „Povinné vystavovanie symbolov istého náboženstva v budovách používaných verejnými inštitúciami … obmedzuje práva rodičov vychovávať svoje deti v súlade so svojím presvedčením.“
Európske inštitúcie: sekularistický pokus Európskeho parlamentu zakázať katolícke bohoslužby
Február 2010: Skupina socialistov, komunistov, liberálov a zelených vedená holandskou liberálkou Sophie in’t Veldovou a nemeckou členkou strany zelených Franziskou Brantnerovou sa usiluje zakázať katolícke bohoslužby, ktoré sa v Štrasburgu konajú už 11 rokov.
Nemecko: z nemocničných stien boli odstránené kríže a hodené do odpadu
Február 2010: Dvanásť krížov bolo odstránených zo stien na oddelení chirurgie vo verejnej nemocnici v Bad Sodene v Nemecku vo februári pred očami pacientov. Kríže boli následne vhodené do odpadových vriec.

Nemecko: ľavicoví radikáli hodili pro-life symboly do rieky
Október 2009: Na manifestácii za život niesli cez mesto Berlín veľké biele kríže. Niekoľko krížov ukradli členovia ľavicových združení a vhodili ich do neďalekej rieky.

Grécko: kňaza prepustili pre hlasný zvon
Január 2008: Grécky ortodoxný kňaz bol odsúdený na 70-dňový zákaz činnosti po tom, ako sa miestni obyvatelia sťažovali, že zvuk kostolného zvonu je príliš hlasný a znie pričasto.

Taliansko: komunitné pravidlá zakazujú akékoľvek náboženské symboly
Máj 2009: Nariadenie miestnej komunity v Lugo di Romagna zo 6. mája 2009 zakazuje akékoľvek náboženské symboly ako je kríž, vrátane toho na pôde cintorína.

Holandsko: pamätný vojnový kríž bol odstránený
Marec 2006: Na Baarsjesweg v Amsterdame bol odstránený vojnový pamätný kríž po tom, ako sa moslimovia v susedstve sťažovali, že ich ruší. Po protestoch vojnových veteránov ho neskôr postavili na inom mieste.

Španielsko: katolícky svätec nemôže mať v rodnom dome pamätnú dosku
November 2008: Svätý Maravillas de Jesus sa narodil v dome, kde v súčasnosti sídli miestny španielsky parlament Valladoidu. Odmietli mu na ľavom krídle umiestniť tabuľu s pamätným nápisom.

Švajčiarsko: kostol bol vylúpený a zdemolovaný
Máj 2010: Neidentifikovaní kriminálnici vylúpili a zdemolovali katolícky kostol vo Švajčiarsku. Tento čin zahŕňal aj znesvätenie Eucharistie a Biblie.

Spojené kráľovstvo: katolícky zamestnanec letiska bol suspendovaný za vystavenie Ježišovho obrazu
Október 2007: Manchester, Anglicko – katolícky zamestnanec letiska bol po tom, ako ho kolega zažaloval, suspendovaný za to, že v miestnosti pre personál vystavil na stene obraz Ježiša.
Spojené kráľovstvo: študentom zakázali nosiť kresťanský symbol
Jún 2006: V Millais School v Západnom Sussexe zakázali študentom nosiť kresťanský symbol čistoty.

Spojené kráľovstvo: potvrdenie legálnosti v prípade zákazu krížov pre zamestnancov British Airways
Október 2006 – Január 2008: 6. októbra 2006 zakázali British Airways svojmu zamestnancovi nosiť kríž na retiazke. V januári 2008 súd svojím rozhodnutím potvrdil oprávnenosť zákazu pre kresťanské symboly, no nie pre symboly iných náboženstiev.

Spojené kráľovstvo (Škótsko): zo slávenia sviatku bolo odstránené všetko čo súvisí s kresťanstvom
November 2009: V škótskom meste odstránili v každoročnom slávení vianočných sviatkov všetko, čo súvisí s Vianocami, prejav kresťanského duchovného i spomienku na narodenie Krista.

3. 5 Marginalizácia myšlienok i jednotlivcov

Politická korektnosť je nepísaný, ale nemilosrdný súbor pravidiel politického diskurzu. Formuje naše vnútorné presvedčenia tak, ako móda formuje náš vkus. Je ťažké oslobodiť svoje vlastné myslenie a pre spoločnosť ako celok je tiež ťažké kriticky myslieť, ak je toto myslenie odlišné od všeobecného chápania toho, čo je momentálne politicky korektné. Dôsledkom toho je takzvané „diktátorstvo názoru“, v rámci ktorého sa isté postoje chápu ako „neúctivé“ a „nemožné“. To, čo sa považuje za „politicky korektné“, sa mení s dobou, a v súčasnosti nie sú kresťanské názory práve „v kurze“. To stavia kresťanov do ťažkej situácie, lebo mnohé ich názory – najmä tie z oblasti morálky – , ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich viery, sa považujú za politicky nekorektné. Preto je súčasťou náboženskej slobody a slobody slova aj možnosť prechovávať, vyjadrovať a brániť názory, ktoré sú považované za politicky nekorektné. Tvrdenie, že takéto názory sú nemožné, narúša základné práva a slobody. Marginalizáciu myšlienok sprevádza aj marginalizácia ľudí, ktorí vyjadrujú takéto názory, a táto siaha až po odstraňovanie nežiaducich osôb z verejných úradov, počnú odporom voči Talianovi Roccovi Buttiglionemu ako európskemu komisárovi v roku 2004, ktorý je toho najvýznamnejším príkladom.

Rakúsko: poradcovia boli pri pochode za život obťažovaní násilím a útokmi
November 2007: Poradcov, ktorí sa počas pochodu za život modlili pred potratovou klinikou vo Viedni, násilne obťažovali a sexuálne napadli osoby, ktoré si údajne najal majiteľ kliniky, Dr. Christian Fiala.

Európske inštitúcie: poľská ministerka vylúčená z európskej poroty pre „homofóbne“ vyjadrenie
Október 2010: Poľská ministerka pre rovnosť Elzabieta Radziszewska nebola znovu menovaná za členku poroty, ktorá toho roku rozhodovala o cene EU za žurnalistiku „Spoločne proti diskriminácii“, lebo hovorila o právach škôl s ohľadom na zamestnávanie homosexuálnych učiteľov.
Nemecko: festival kresťanskej mládeže bol násilne rušený proti-kresťanským združením
Máj 2008: Kresťanský mládežnícky festival „Christival” zažil silný odpor voči semináru. 15000 pokojných mladých ľudí rušilo „anti-sexistické združenie” pod názvom „No Christival”, ktoré vykrikovalo slogany ako „masturbácia namiesto evanjelizácie“ alebo „nikdy viac Ježiš“.

Nemecko: homosexuálni študenti prerušili prednášku na Kolínskej univerzite
December 2009: Homosexuálni študenti prerušili prednášku protestantskej filozofky prof. Edith Dusingovej na Kolínskej univerzite. Študenti robili hluk, bozkávali sa a mávali transparentmi, pretože v máji 2009 profesorka protestovala na manifestácii proti zrušeniu akademickej prednášky na psychologickom kongrese, lebo sa mala zaoberať liečením homosexuality.

Taliansko: pro-life politik napadnutý fľašami a vajíčkami
Apríl 2008: Taliansky pro-life politik bol napadnutý vajíčkami a fľašami počas predvolebného vystúpenia v Bologni 2. apríla. Nakoniec bolo zranených 15 ľudí.

Medzinárodné akademické spoločenstvo: liberálny harvardský odborník pod verejnou paľbou za to, že súhlasil s pápežom
Marec 2009: Liberálneho harvardského odborníka Edwarda Greena ostro verejne napadli za to, že súhlasil s pápežom v tom, že distribúcia prezervatívov nezabráni šíreniu aidsu.

Španielsko: pokuta 100 000 eur za kresťanské vysielanie
Júl 2010: Španielska vláda udelila kresťanskej televízii pokutu 100 000 eur za to, že odvysielala sériu reklám na podporu rodiny a proti homosexuálnemu spôsobu života.

Spojené kráľovstvo: humanistická kampaň na zatvorenie ZOO farmy Noemova archa, ktorá hlásala, že Boh stvoril svet
Október 2010: BHA (Britské humanistické združenie) vyzvalo Britské a Írske združenie ZOO a akvárií, a Radu Severného Somersetu, aby navštívili Britániu a Juhozápadné Anglicko a zatvorili jednu ZOO. Skupina tvrdila, že ZOO zavádza desaťtisíce návštevníkov ročne a ohrozuje „verejné chápanie“ tým, že spochybňuje tradičný názor na evolúciu.

Spojené kráľovstvo: pouličný kazateľ bol uväznený za to, že homosexualitu nazval hriechom
Máj 2010: Pouličný kazateľ Dale McAlpine bol uväznený po tom, ako okoloidúcemu povedal, že homosexualita je hriech. Po siedmych hodinách v policajnej cele bol McAlpine prepustený.
Spojené kráľovstvo (Škótsko): v Glasgove uväznili pouličného kazateľa a po noci strávenej v žalári dostal pokutu 1000 ₤
Marec 2010: V Glasgove bol uväznený pouličný kazateľ a pokutovaný 1000 ₤ za to, že odpovedal okoloidúcemu na priamu otázku, že homosexuálne správanie je hriech. Bol odsúdený za „homofóbne výroky“, s priťažujúcou okolnosťou, že ide náboženské predsudky.

Spojené kráľovstvo: pouličný kazateľ bol uväznený pre kritiku homosexuálneho správania
Február 2010: Okresný sudca riešil prípad ďalšieho pouličného kazateľa, Paula Shawa, ktorý bol 19. februára v Colchestri uväznený za to, že kritizoval homosexuálne správanie.

Spojené kráľovstvo: člen Škótskeho parlamentu Patrick Harvie podal sťažnosť na polícii za to, že arcibiskup obhajoval manželstvo
Január 2006: Člen Škótskeho parlamentu požiadal strathclydskú políciu, aby preskúmala výroky rímsko-katolíckeho arcibiskupa Glasgowa. Arcibiskup počas bohoslužby obhajoval inštitúciu manželstva.

Spojené kráľovstvo: pediater bol odmietnutý pre kresťanské názory, no po verejných protestoch ho znovu prijali
Júl 2009: Skúsený komunitný pediater, ktorého adopčný výbor odmietol pre jeho kresťanské názory, bol po verejných protestoch znovu prijatý.

Spojené kráľovstvo: Odborový kongres vyzval na vylúčenie kresťanov z komisií zaoberajúcich sa rovnosťou a ľudskými právami
September 2008: Odborový kongres (TUC) – federácia odborov vo Veľkej Británii – vydal výzvu na odstránenie kresťanov z postov komisárov pre rovnosť a ľudské práva. Joel Edwards je riaditeľ Evanjelickej aliancie a homosexuálni aktivisti ho neznášajú pre jeho priame výzvy na znovuzavedenie kresťanskej morálky do verejného života a na obranu práv kresťanov, ktorí nesúhlasia s homosexuálnou politickou agendou.

4. Zločiny z nenávisti voči kresťanom

Keď je zločin vedený nenávisťou, niektoré tradície trestného práva to považujú za priťažujúcu okolnosť a takýto zločin nazývajú zločinom z nenávisti. Pokiaľ ide o kresťanskú vieru, zločinom z nenávisti je zločin vedený nenávisťou voči kresťanstvu alebo voči osobe z dôvodu jej kresťanskej viery. Tým sa však zaoberá trestné právo. Združenie zbiera údaje o zločinoch z nenávisti voči kresťanom, aby ukázalo, že nenávisť a nepriateľstvo predstavujú spoločenský problém, a preto je dôležité si uvedomiť prípady, keď nepriateľstvo prekračuje isté hranice. Zločiny z nenávisti sú vrcholom spoločenského ľadovca, ktorým sa treba v západných spoločnostiach zaoberať.

4.1 Zločiny z nenávisti zamerané proti cirkevným budovám: znesvätenie a vandalizmus

Nenávisť ku kresťanstvu sa často obracia proti cirkevným budovám. Vandalské činy a znesvätenie sa dejú častejšie, ako by sme očakávali. Francúzsky denník Le Figaro informuje každý druhý deň o nejakom takom čine v samotnom Francúzsku. O niekoľkých znesväteniach sa potvrdilo, že boli dielom satanistov, iné boli prejavom nesúhlasu s kresťanskými morálnymi názormi. Združenie Observatory odporúča európskym krajinám, aby zbierali údaje o zločinoch z nenávisti voči kresťanom v osobitných štatistikách, a tak pomohli vytvoriť úplný obraz problému a tiež zhromaždiť údaje na porovnanie.

Albánsko: vandalstvo v Bushate v Shkodëri
December 2009: Bola zverejnená správa o zneuctení katolíckeho cintorína a znesvätení hrobov, ako aj o demolácii kríža v Bushate v Shkodëri. Polícia páchateľov nechytila.

Rakúsko: požiar v známom viedenskom katolíckom kostole
Február 2010: Dvoje sklenených dverí boli rozbité a na oltári pod svätostánkom bol založený požiar. Oheň sa nerozšíril a samovoľne zhasol.

Rakúsko: socialistické žiacke združenie povzbudzovalo svojich členov, aby vandalsky ničili kostoly
Marec 2008: Socialistické žiacke združenie „Akcia kritických žiakov“ povzbudzovalo prostredníctvom rakúskych novín svojich členov, aby využili príležitosť medzinárodného dňa boja proti rasizmu na vandalské ničenie kostolov (21. marca).

Belgicko: zapálili katolícky kostol
December 2008: Farský kostol Grécko-melchitskej cirkvi bol v noci na piatok 12. decembra podpálený. Duchovnému sa podarilo oheň rýchlo zastaviť a obmedzil tak škody.

Bosna a Hercegovina: v r. 2009 zaznamenali 16 zločinov z nenávisti voči kresťanom
December 2009: V Bosne a Hercegovine bolo zverejnených 16 prípadov zločinov z nenávisti voči kresťanom a znesvätení.

Francúzsko: znesvätená bazilika
Máj 2009: Na niekoľkých stĺpoch v Bazilike Saint Denis v Paríži sa objavilo pol tuctu svastík.

Francúzsko: na francúzskych cintorínoch neprestajne pribúdajú činy znesvätenia
Október 2010 (stále prebieha): V správe Národnej policajnej gardy sa zdôrazňuje, že väčšina znesvätení od r. 2005 bola zameraná proti kresťanským cintorínom a bohoslužobným miestam.

Francúzsko: vandalsky poškodený kresťanský cintorín
Máj 2010: Vandalské činy na cintoríne zamerané zvlášť proti kresťanským hrobom.

Francúzsko: podpaľačstvo v katolíckej škole a kaplnke
Jún 2006: Podpaľačstvo v katolíckej škole a kaplnke v Montpellier vo Francúzsku.

Nemecko: bolo zaznamenaných niekoľko útokov na kostoly
Máj 2010: Každodenne nové správy o pozoruhodnom náraste počtu i druhu útokov proti cirkevným budovám.
Nemecko: podpálený protestantský kostol
November 2009: V noci z 15. na 16. novembra bol v Overi (Hamburg) podpálený kostol. Spôsobené škody presiahli hodnotu 100 000 eur.

Taliansko: znesvätený cintorín
Apríl 2009: 27. apríla 2009 bol znesvätený cintorín v mestečku Vezzo v provincii Verbano Cusio Ossola.

Lichtenštajnsko: graffiti na cirkevných budovách
December 2009: Na niekoľkých cirkevných budovách sa objavili graffiti, pravdepodobne od satanistických skupín. V r. 2008 boli na polícii ohlásené dva prípady a v r. 2009 jeden.

Litva: vandalsky ničené kostoly a cintoríny
December 2009: V rokoch 2008 a 2009 sa udialo niekoľko prípadov zámerného ničenia kostolov v rozličných častiach Litvy. Tieto prípady zahŕňali aj vlámania do kostolov a ničenie cintorínov.
Rusko: bol podpálený katolícky kostol
December 2007: Neznámi páchatelia podpálili katolícky kostol v kozáckej dedine v meste Leningradskaja v Krasnodarskom kraji. Nepreukázaným dôvodom mohla byť náboženská neznášanlivosť.

Turecko: kresťanský cintorín v Istanbule bol znesvätený
September 2009: Rozsiahle poškodenie kresťanského cintorína pripomína desaťročia utrpenia pravoslávnych kresťanov v Turecku.

Spojené kráľovstvo: kostol v Južnom Walese bol poškodený vandalmi
September 2009: Kresťanský kostol v Južnom Walese bol terčom vandalov, ktorí rozbili novo zreštaurované farebné sklenené okná. Veriaci museli zrušiť bohoslužby.

4.2 Zločiny z nenávisti zamerané proti kresťanom

Keď sú zločiny z nenávisti páchané proti jednotlivcom, je to často prípad fyzického násilia, počnúc bitím, až po zabitie.

Rakúsko: útoky na pro-life aktivistov
September 2010: Proti pochodu za život poradcov, ktorý sa konal vo Viedni pred potratovou klinikou Dr. Christiana Fialu, pokračujú útoky osôb údajne najatých potratármi. Útoky sú natáčané a zverejňované online.

Bosna a Hercegovina: v r. 2009 zaznamenali 16 zločinov z nenávisti voči kresťanom
December 2009: V Bosne a Hercegovine bolo zverejnených 16 prípadov zločinov z nenávisti voči kresťanom a znesvätení.

Nemecko: vo Fulde bol katolícky kňaz zbitý na smrť
Jún 2010: 78-ročný kňaz bol nájdený zviazaný a hrozne zbitý; je v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Nemecko: bol zbitý pravoslávny kňaz
Október 2009: Pravoslávny kňaz Alexej Ribakov bol zbitý a prinútený presťahovať sa do iného mesta, aby chránil svoju rodinu. Jeden z podozrivých bol zadržaný a identifikovaný ako mladý moslim, ktorý vyhlásil, že nenávidí kresťanov.

Medzinárodná úroveň / internet: videofilm propaguje násilie proti kresťanom
December 2005: Kreslený videofilm propaguje násilie proti pro-life kresťanom na web stránke zameranej na plánované rodičovstvo.

Taliansko: františkánski mnísi kruto zbití
August 2008: Neidentifikovaní zakuklení muži napadli štyroch františkánskych mníchov v ich kláštore v Turíne. Všetci štyria museli byť hospitalizovaní.

Rusko: násilne prerušená bohoslužba a zbitý kňaz
Apríl 2008: Veľkonočná bohoslužba bol násilne prerušená neznámymi páchateľmi, ktorí zbili kňaza a ohrozovali veriacich pištoľami pri hlavách. Do konca roku 2008 sa neobjavila žiadna žaloba proti útočníkom.

Rusko: zločiny z nenávisti voči kresťanom v roku 2009
December 2009: Nájdete tu zoznam prípadov z roku 2009, o ktorých sme boli informovaní.

Turecko: zavraždený katolícky biskup
Jún 2010: Katolícky biskup v Turecku, Luigi Padovese, bol smrteľne dobodaný vo svojom dome. Šofér sa priznal k vražde, a predsa je motív doteraz nejasný. Divokosť útoku a jeho správa o čine po vražde vyvolala pochybnosti o jeho údajnej nepríčetnosti.

Turecko: kresťan bol zavraždený pre svoju vieru
Júl 2009: Nemecký prekladateľ bol v Istanbule zavraždený, veľmi pravdepodobne bola vražda motivovaná nenávisťou voči kresťanom. Turecké CNN and Agentúra France Press uviedli, že vrah pri výsluchu tvrdil, že jeho cieľom je „zabíjanie kresťanov“.

Turecko: katolícky kňaz bol napadnutý a pobodaný
December 2007: V nedeľu bol hospitalizovaný katolícky kňaz po tom, ako bol pobodaný, talianske veľvyslanectvo v Ankare sa vyjadrilo, že v poslednej dobe prebehla v Turecku séria útokov na kresťanov. Polícia vyhlásila, že podozrivého útočníka zadržali.

Turecko: traja zamestnanci kresťanského vydavateľstva boli mučení, pobodaní a usmrtení
Apríl 2007: Traja kresťania boli v Turecku mučení, pobodaní a zabití. Štyria z piatich zadržaných mužov vypovedali, že sa dopustili tohto zločinu z národnostných a náboženských dôvodov.

Spojené kráľovstvo: anglikánskeho kňaza dobili pri incidente z nenávisti voči viere
Marec 2008: Anglikánskeho kňaza Canona Michaela Ainswortha dobili a nadávali mu na cintoríne pri jeho kostole ázijskí mladíci, incident bol motivovaný nenávisťou voči viere.

Spojené kráľovstvo: napadnutí konvertiti na kresťanstvo
Február 2005: V Bradforde napadli rodinu, ktorá konvertovala z islamu na kresťanstvo.

Exkurz – Spojené štáty: zločiny z nenávisti voči kresťanom vzrástli až o 25%
November 2009: Nové FBI štatistiky o zločinoch z nenávisti ukazujú na 9-percentný nárast zločinov proti rôznym náboženským skupinám v roku 2008 a temer 25-percentný nárast týchto zločinov zameraných proti katolíkom.

III. ODPORÚČANIA

Hoci sa kresťanstvo považuje v Európe za majoritné náboženstvo, najmä pokiaľ ide o čísla, čelí aktom netolerancie, ktoré majú čiastočne na svedomí malé radikálne skupiny. Keď sa netolerancia spojí s legislatívnou mocou, vzniknú diskriminačné zákony. Je povinnosťou politického spoločenstva, aby si uvedomilo jav netolerancie a diskriminácie voči kresťanom a zaoberalo sa ním ako úlohou súvisiacou s rovnosťou práv a slobôd pre všetkých. Združenie Observatory sformulovalo nasledujúce odporúčania pre rozličné politické úrovne.

1. Vládam európskych krajín odporúčame:

– zaistiť slobodu náboženstva a viery, slobodu slova, slobodu zhromažďovania a právo na výhradu vo svedomí;
– zdržať sa legislatívnych zásahov a zmien, ktoré by diskriminovali kresťanov;
– uznať a odsúdiť netoleranciu a diskrimináciu voči kresťanom a zaistiť kresťanom právo na plnú účasť na verejnom živote;
– pozorne monitorovať narastajúci fenomén netolerancie voči kresťanom a odpovedať naň prijatím vhodných mäkkých protiopatrení;
– zbierať údaje so špecifickým cieľom monitorovania netolerancie a diskriminácie voči kresťanom.

2. Európskej únii odporúčame:

– bez predsudkov rešpektovať a chrániť autonómiu cirkví v súlade s článkom 17 (1) Lisabonskej zmluvy a viac podporovať dialóg s cirkevnými predstaviteľmi na tému netolerancie a diskriminácie v súlade s článkom 17 (2);
– preskúmať európske legislatívne iniciatívy s ohľadom na priamu alebo nepriamu diskrimináciu voči kresťanom;
– zvlášť agentúram pre základné práva: aby sa náboženská sloboda, sloboda slova a svedomia stali prioritou ich práce;
– zvlášť agentúram pre základné práva: aby informovali o náboženskej slobode s osobitným ohľadom na situáciu kresťanov;

3. Medzinárodným vládnym inštitúciám zameraným na ľudské práva odporúčame:

– informovať o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom a odporúčať svojim členským štátom vhodný postup;
– povzbudzovať vlády, aby pozorne monitorovali situáciu kresťanov;
– preskúmať vlastné správy a odporúčania s ohľadom na nepriamu diskrimináciu voči kresťanom.

4. Misiám OBSE/ODIHR a OBSE odporúčame:

– uznať a odsúdiť problém v jeho rozličných podobách, tak vo východných, ako aj v západných krajinách, ktoré spadajú pod OBSE;
– použiť všetky svoje prostriedky na boj proti netolerancii voči kresťanom a tiež:
• považovať tento problém za jednu z kľúčových tém v rámci zaoberania sa problémami súvisiacimi s toleranciou;
• zvyšovať správne povedomie o tomto probléme v rámci krajín OBSE;
• zbierať údaje týkajúce sa netolerancie voči kresťanom;
• užšie spolupracovať s predstaviteľmi kresťanských cirkví.

Poznámky pod čiarou

1) COMECE správa na tému „Náboženská sloboda. Pilier politiky ľudských práv vo vonkajších vzťahoch Európskej únie“, máj 2010, s. 6.
2) Hilary Clintonová na prezentácii americkej Správy o medzinárodnej náboženskej slobode z roku 2010 (http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148995.htm).
3) Handyside versus Spojené štáty, 7. december 1976, § 49, séria A, n. 24.
4) Pollwatch January 09 (Cpanel Special), ComRes, January 2009.