Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii

Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii
23. septembra 2018 andreas

Autori:
PhDr. E. Sitárová
PhDr. S. Ondica
PhDr. I. Masár
PhDr. M. Považaj

Tieto pravidlá sú podľa dohovoru členov ZKVS záväzné pre všetkých jej pracovníkov pri práci s textom náboženského charakteru od dňa obdržania predmetného súpisu termínov.
(Dané k dispozícii v Trnave 31. marca 2006.)

Boží (prídavné meno od Boh; Božie milosrdenstvo, Božia milosť, Božia múdrosť, Božia láska) boží (v ustálených spojeniach a obrazných pomenovaniach; vyjsť na svetlo božie)
osobné zámená píšeme s malým začiatočným písmenom: ďakujem ti, Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kraľuješ…
Božie slovo (nejde o osobu, nie je to zástupné pomenovanie, ide o náuku) matka Cirkev
tri božské osoby, druhá božská osoba, tretia božská osoba
Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, kráľovstvo

Preblahoslavená Panna Mária (titul), preblahoslavená Panna (atribút), nepoškvrnená Panna, najsvätejšia Panna
nepoškvrnené počatie, ja som Nepoškvrnené počatie (meno), Nepoškvrnené počatie Panny Márie (sviatok)
Božia Rodička, Bohorodička
Matka Cirkvi (prenesený význam), nebeská Matka, naša Matka, Mária je Ježišova matka (vzťah), Kristova matka, Kristus je Máriin syn (vzťah)
Panna Mária Lurdská, lurdská Panna Mária (označenie miesta), Sedembolestná Panna Mária, Sedembolestná, Sedembolestná matka
Mária je naša učiteľka

Ježiš je náš učiteľ (učiteľ nie v pozícii zástupného pomenovania), Učiteľ (keď ide o zástupné pomenovanie)
Kristus je hlava Cirkvi, Ježiš je spasiteľ ľudstva a kráľ vesmíru, Boh je láska, Boh je pravda Spasiteľ, Vykupiteľ, Pán, Syn, jednorodený Syn
Najsvätejšia Trojica, trojjediný Boh Kristus Hlava, Kristus Kráľ
Syn Dávidov, Baránok Boží nebeský Otec
Boží posol = Mesiáš
Slovo (Kristus; ide o zástupné pomenovanie), večné Slovo, Slovo sa telom stalo
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie Ježišovo srdce je plné lásky, Mária nás miluje celým svojím srdcom

cirkevní otcovia, konciloví otcovia, otcovia biskupi
Svätý Otec, pápež, rímsky biskup
sluha sluhov Božích = pápež

Adventné obdobie, Vianočné obdobie, Pôstne obdobie, Cezročné obdobie
Advent (uprednostňovať Adventné obdobie ako oficiálny názov liturgického obdobia), Vianoce, Pôst (uprednostňovať Pôstne obdobie ako oficiálny názov liturgického obdobia), Veľký pôst (uprednostňovať Pôstne obdobie ako oficiálny názov liturgického obdobia)
Pascha (sviatok)
advent – očakávanie
pôst – zdržiavanie sa jedla

Rímskokatolícka cirkev, Katolícka cirkev, Cirkev,
katolík
svätá rímska Cirkev, svätá Cirkev, všeobecná Cirkev, latinská Cirkev
Evanjelická cirkev a. v., Pravoslávna cirkev, Grécka cirkev
východná cirkev, západná cirkev, rímska cirkev, byzantská cirkev, východné cirkvi, západné cirkvi
miestna cirkev
domáca cirkev
Učiteľský úrad Cirkvi, Magistérium

Sväté písmo, Písmo, Biblia
Genezis, Kniha Genezis, v Knihe Genezis
Prvá Mojžišova kniha, Kniha Jób, Kniha žalmov, Kniha prísloví
Kniha sudcov, sudcovia, obdobie sudcov, Žaltár, Žalm 8 (názov), ôsmy žalm (v poradí), žalmy Sudcovia (ako Kniha sudcov), Žalmy (ako Kniha žalmov)
Nový zákon, Starý zákon (názvy kníh); môžeme sa stretnúť aj s názvami Starý testament, Nový testament, Stará zmluva, Nová zmluva
Evanjelium podľa Jána, evanjelium sv. Jána
evanjelium, ohlasovať evanjelium

nová zmluva (novozákonná zmluva; toto je moja krv novej zmluvy, Kristus spečatil novú zmluvu svojou krvou, nová a večná zmluva)
stará zmluva (starozákonná zmluva; zákon daný v starej zmluve je prvou fázou zjaveného zákona), archa zmluvy, prvá zmluva (previnenia spáchané za prvej zmluvy)
nový zákon, starý zákon (nejde o názvy; miesto starého zákona v pláne spásy, nový alebo evanjeliový zákon vyhlásil Kristus, nový zákon sa nachádza v celom Kristovom živote a v katechéze apoštolov)

Tradícia = prameň
apoštolská Tradícia; poklad viery obsiahnutý v posvätnej Tradícii a vo Svätom písme
tradícia
Zjavenie = prameň poznania od Boha, Božie zjavenie
zjavenie
Zákon (Pentateuch) a Proroci (prorocké knihy) = knihy Starého zákona
podľa tradície to bolo takto, proroci hovoria, vyplýva to zo zákona, vieme to z Božieho zjavenia,

Typy chrámov:
Bazilika svätého Petra, Svätopeterská bazilika = Svätý Peter (vyhýbať sa pomenovaniu Svätý Peter), kupola Svätého Petra (radšej kupola Baziliky svätého Petra), bazilika (vo všeobecnosti) Kostol narodenia Panny Márie, Kostol sťatia svätého Jána Krstiteľa, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Svätého hrobu, Kostol košických mučeníkov, Bazilika premenenia, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Bazilika narodenia v Betleheme
bazilika Santa Maria Maggiore (druhové pomenovanie)
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre (súčasť názvu)
múzeum Condé (druhové pomenovanie)
Katedrála svätého Jána Krstiteľa, katedrálny Chrám svätého Jána Krstiteľa, Konkatedrála svätého Martina
jeruzalemský chrám (v Starom zákone)
Kaplnka Jána Evanjelistu, Kostolík svätého Damiána
Jaskyňa narodenia, Jaskyňa zjavení (Lurdy)

Bratislavská kapitula, Spišská Kapitula, Spišská diecéza, Spišské biskupstvo, Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad, Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša v Trnave

Rehoľa menších bratov kapucínov, kapucíni
Rád premonštrátov, premonštráti
Kongregácia dcér božskej lásky, dcéry božskej lásky, mariánky Inštitút dcér Márie Pomocnice, dcéry Márie Pomocnice, saleziánky Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
Kongregácia sestier najsvätejšieho Spasiteľa
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
tretí rád, Tretí rád svätého Františka Assiského

Oslovenia (funkcie):
páter (P.); páter Peter, P. Peter
sestra (sr.); sestra Lucia, sr. Lucia
fráter (fr.); fráter Ján, fr. Ján
dp. (dôstojný pán)
vdp. (veľadôstojný pán)
Mons. (monsignor)
arcibiskup metropolita, farár dekan, biskup koadjútor majster novicov, magister novicov (novicmajster)

Oltárna sviatosť, Najsvätejšia sviatosť, Najsvätejšia oltárna sviatosť, Prevelebná oltárna sviatosť Eucharistia, sviatostný Spasiteľ
hostia, viatikum

Svätý kríž, Svätý hrob, Scala sancta, sväté schody (aj v Malackách, nie ako názov) pozostatky Svätého kríža
oltár svätej Barbory
hrob svätého Petra

Sviatky:
Najsvätejšie Kristovo telo a krv, Božie telo (hovorový názov, nie liturgický), sviatok Božieho tela sväté neviniatka, svätí anjeli strážcovia, sviatok neviniatok, sviatok svätých košických mučeníkov spomienka na svätého Jozefa, robotníka
spomienka na svätého Jozefa Robotníka
svätý Maxim Vyznávač
Jakub Mladší
archanjel Michal
Michal Archanjel
Michal, archanjel
Pavol Prvopustovník
Pavol, pustovník
Katarína Sienská
František Assiský, Irenej Lyonský
učiteľ Cirkvi, učiteľka Cirkvi
Sviatok stánkov, Sviatok nekvasených chlebov, Sviatok všetkých svätých sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sviatok Obetovania Pána slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Prvá veľkonočná nedeľa, Druhá nedeľa po Narodení Pána
sviatok Mena Panny Márie, sviatok Svätej rodiny, sviatok Zjavenia Pána

časti svätej omše: prefácia, kolekta, glória, krédo

Krédo, Glória (názvy modlitieb)
Magnifikat (slov.), Magnificat (lat.)
Benediktus (slov.), Benedictus (lat.)
Prvá eucharistická modlitba, Druhá eucharistická modlitba (názvy) Modlitba Pána alebo Otče náš
Anjelské pozdravenie alebo Zdravas’, Mária
vyznanie viery, Apoštolské vyznanie viery, Nicejsko-carihradské vyznanie viery modlitba posvätného ruženca, ruženec
modlitba krížovej cesty, krížová cesta

Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní Desať Božích prikázaní, Päť cirkevných prikázaní Desatoro, Dekalóg
Pätoro
tri božské čnosti, božské čnosti, kardinálne čnosti, sedem hlavných hriechov, šesť hlavných právd

pašie
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista

Biskupská synoda (orgán, nie zasadanie)
zasadanie Biskupskej synody
Štátny sekretariát (pápežský)
Svätá stolica, Apoštolská stolica
Druhý vatikánsky koncil

Názvy udalostí
vtelenie, premenenie na vrchu Tábor, nanebovzatie Panny Márie, nanebovstúpenie, zmŕtvychvstanie, vzkriesenie, zvestovanie
Vzkriesenie (veľkonočná slávnosť)

Zemepisné názvy
Judea, judejský, Judsko, judský Kanaán, kanaánsky

Betlehem (mesto)
betlehem (pod stromčekom)
Slovenský betlehem (názov umeleckého diela v Rajeckej Lesnej)

Betlehem – „dom chleba“ (preložený význam názvu) Engadi – „kozí prameň“
Šalamún – „pokojný“
Sarvia – „voňajúca pistáciou“
Isboset – „muž hanby“

Urbi et orbi
pápež udelil požehnanie Mestu a svetu

sväté roky, jubilejné roky
Jubilejný rok 2000, Veľké jubileum roku 2000 Svätý rok 1950

sväté brány rímskych bazilík
Svätá brána Baziliky svätého Petra

Svätá rodina, nazaretská rodina

Skratky za menom
Štefan Sandtner SDB (genitív pôvodu)
Ján Novák, CSc. (prístavok)

Rôzne:

Talmud, Tóra (kniha), Mišna tóra (zvitok)

svätý Tomáš Akvinský, anjelský doktor
barbarská noc, nežná revolúcia
Bratislavský veľký piatok
Kumrán, kumránske zvitky
Posledná večera, večeradlo posledný súd
alfa a omega, prvý a posledný
Matka Terézia, Páter Pio
apoštol Pavol (niekedy aj Apoštol)

hodinky, breviár, vešpery, ranné chvály, laudy, liturgia hodín Liturgia hodín (dielo)
Lekcionár I/C
lekcionár, lekcionáre
ofícium (modlitba), Posvätné ofícium (inštitúcia)