List biskupov ukrajinským rodinám (Vianoce 2013)

List biskupov ukrajinským rodinám (Vianoce 2013)
23. septembra 2018 andreas
List biskupov ukrajinským rodinám
Príhovor k rodinám pri príležitosti sviatku svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa! 
Milí rodičia a deti, drahí starí rodičia!
Pozdravujeme všetkých rodičov, deti a starých rodičov, veď Vy všetci spolu tvoríte jednu rodinu. Prijmite náš úprimný pozdrav pri príležitosti tohto krásneho sviatku Svätej rodiny z Nazaretu. Práve v tento deň liturgia Cirkvi, pokračujúc v slávení Narodenia Pána, odhaľuje naším očiam niečo nádherné, snáď to najkrajšie na celom svete – rodinu, v ktorej ako vzor lásky predstupujú pred Vás skromní obyvatelia Nazareta – Jozef, Mária a Ježiš. Obraz tejto lásky dopĺňajú starí rodičia – rodičia Márie a Jozefa.
Niekedy si neuvedomujeme, akú dôležitú úlohu zohráva v Božích plánoch rodina. A predsa spása prišla na svet skrze rodinu, pretože v nej sa narodil Ježiš. Rodina mu zachránila život, keď Jozef a Mária museli utekať do Egypta pred vražednými úmyslami Herodesa. V rodine Ježiš vyrástol a podľa slov evanjelistu, „sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52).
Význam rodiny sa v dejinách kresťanstva nekončí pozemskou púťou Ježiša. V prvých storočiach existencie Cirkvi, počas krvavých prenasledovaní kresťanov v Rímskom impériu, viera dokázala pretrvať len vďaka rodine. Veriaci v Krista vtedy ešte nemali chrámy, v ktorých by sa mohli modliť, preto sa na slávenie eucharistie potajme stretávali v súkromných domoch. Takto sa domácnosti stávali tajnými chrámami a rodina miestom odovzdávania viery. V 20. stor. sa v podobnej situácii ocitlo mnoho kresťanov žijúcich v Sovietskom zväze. V čase, keď komunistická moc prenasledovala náboženstvo, zatvárala chrámy a väznila duchovenstvo, práve rodina bola najčastejšie jediným útočiskom ničenej viery. Mnohí z nás si ešte pamätajú tento čas a môžu potvrdiť, že za záchranu svojej viery vďačia práve rodine.
Rodina zohráva dôležitú úlohu nielen v živote Cirkvi, ale aj celej spoločnosti. V r. 1992 Nobelovu cenu za ekonómiu dostal americký profesor Gary Becker, ktorý sa preslávil ako zakladateľ ekonomickej teórie rodiny. Vo svojich výskumoch dokázal, že rodina a práca, ktorá je v nej vykonávaná, vytvárajú 30% hrubého domáceho produktu. Okrem toho, v dobre fungujúcej rodine sa formujú také vlastnosti ako svedomitosť, poctivosť, solidaritu, schopnosť spolupracovať a prinášať obety, pracovitosť a poriadkumilovnosť. Dnes čoraz častejšie mnohí ekonómovia obracajú pozornosť na to, že silné rodiny sú činiteľom, ktorý v perspektíve dlhšieho času najlepšie garantuje udržateľný rozvoj hospodárstva krajiny. Môžeme sa tešiť, že vláda našej krajiny podporuje rodinu, poskytujúc finančnú pomoc rodinám, v ktorých sa rodia ďalšie deti. To je pekný príklad a vzor pre susedné krajiny.
Drahí bratia a sestry!
Katechizmus Katolíckej cirkvi spomedzi mnohých definícií rodiny podáva aj nasledovnú: „Rodina je prvotná bunka spoločenského života. Je prirodzeným spoločenstvom, v ktorom sú muž a žena povolaní k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Autorita, stálosť a životné vzťahy vnútri rodiny tvoria základy slobody, bezpečnosti a bratstva v rámci spoločnosti. Rodina je spoločenstvo, v ktorom si už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať uctievať Boha a správne užívať slobodu. Rodinný život je uvádzaním do života spoločnosti“ (KKC 2207).
Taká definícia rodiny jasne zvýrazňuje a ponúka nám, ľuďom Cirkvi, výchovné hodnoty, ktoré posväcujú túto najmenšiu, no zároveň najhodnotnejšiu časť spoločenstva Cirkvi. Takýto obraz rodiny dnes odporuje ideológii mnohých ľudí i organizácií, ktoré chcú vybudovať spoločnosť bez Boha. Preto sa snažia vystaviť na posmech tradičnú rodinu, považujúc ju za prežitok minulosti a znak zaostalosti. Naproti tomu v mene mylného ponímania slobody a spravodlivosti, rodinou nazývajú spolužitie dvoch mužov alebo žien, udeľujúc im právo adoptovať si deti.
My, veriaci a praktizujúci katolíci, musíme s mimoriadnou citlivosťou vnímať súčasné početné ohrozenia rodiny. Na jedno z nich by sme chceli upriamiť pozornosť. Ide o takzvanú „gender“ ideológiu, o ktorej už možno nejeden z Vás počul.
Zo Svätého písma vieme, že Boh tvoril človeka ako muža a ženu, stvoril ich pre vzájomnú lásku. Existencia dvoch vzájomne sa doplňujúcich pohlaví svedčí o tom, že sme povolaní k láske. Najväčšou túžbou ľudského srdca je milovať a byť milovaným. V láske človek nachádza šťastie a naplnenie. Preto sa muž zjednocuje s ženou; zakladajú si spolu rodinu, dávajú nový život a stávajú sa rodičmi a neskôr starými rodičmi. Tak bolo od počiatku existencie ľudstva, pretože takou je ľudská prirodzenosť.
Avšak genderová ideológia propaguje niečo iné. Podľa nej naše pohlavie nie je biologickým faktom, ale sociálnym a kultúrnym, čo znamená, že každý sa môže rozhodnúť pre také pohlavie, aké chce. Pritom, ako vyhlasujú ideológovia tohto hnutia, pohlavia nie sú len dve, ale ich je ďaleko viac. Pred niekoľkými rokmi tvrdili, že je 5 pohlaví: okrem mužského a ženského aj homosexuálne, bisexuálne a transexuálne. Dnes už tvrdia, že pohlaví môže byť nekonečné množstvo, nakoľko je nekonečné množstvo sexuálneho vyjadrenia. Toto je možné dosiahnuť okrem iného pomocou plastických operácií, genetických manipulácií a hormonálnych zásahov.
Už sú krajiny, v ktorých je zakázané v oficiálnych úradných dokumentoch používať obyčajné slová „otec“ a „matka“ a namiesto nich boli zavedené pojmy „rodič A“ a „rodič B“. Objavujú sa dokonca materské škôlky, v ktorých sú malé deti nútené vybrať si pohlavie, ku ktorému by chceli patriť. Žiakov a študentov v školách učia, že narušenia sexuálnej sféry, akými sú napríklad homosexualizmus alebo transsexualizmus sú normálnymi javmi. Tento proces zahŕňa čoraz väčší počet štátov a jeho vplyvy pomaly prenikajú aj na Ukrajinu. Nie je ľahké ihneď rozoznať vplyv gender ideológie, pretože jej idey sú často presadzované pod vznešenými heslami ako „sexuálna výchova“; „boj proti diskriminácii žien“, „ochrana práv detí“, „propagovanie tolerancie“, „boj proti domácemu násiliu“, „prevencia AIDS“. Ukazuje sa, že mnoho štátov podpisujúc rôzne medzinárodné dohody sa zaväzuje do svojej sociálnej politiky vovádzať prvky gender ideológie.
Chceme vás vystríhať pred zhubnými následkami tejto teórie, pretože ona protirečí Bohu, prirodzenému právu a zdravému rozumu, nemá žiadny vedecký základ a je len čistou ideológiou. Charakterizuje ju utopistické myslenie. Buduje utópiu, to jest vymyslený svet, nereálny a odsúdený na záhubu.
Gender ideológia túži zmeniť Boží poriadok a prirodzený zákon. Takto zápolí so samotným Bohom. Obviňuje ho z toho, že sa mu nepodarilo stvorenie, že sa Boh pomýlil, keď stvoril muža a ženu. Popremýšľajme len, aký arogantný je ten, kto si myslí, že vie lepšie než Boh, ako bolo treba stvoriť svet, a kto sa teraz snaží „vylepšiť“ Božie dielo. Dejiny ľudskosti nám zanechali dosť príkladov toho, ako sa skončili veľké projekty „vylepšovania Pánovho stvorenia“ a znásilňovania zákonov prírody. Také prípady poznáme napríklad aj z 20. stor. Oni sľubujú ľuďom raj na zemi, ale pripravujú im peklo.
Oplatí sa však zamyslieť, čo sa ukrýva za gender ideológiou. Ak nás Boh stvoril ako mužov a ženy, aby sme mohli milovať a byť šťastnými, tak útok na tento Boží plán je taktiež útokom na ľudskú lásku a ľudské šťastie. Láska sa totiž realizuje v sebadarovaní inému, v nezištnosti a pripravenosti prinášať obety. Gender ideológia je však krajne egoistická a nasmerovaná na branie a nie dávanie. Najväčšou hodnotou sa stáva ľudské „ja“, ktoré nahrádza samotného Boha. „Ja“ rozhoduje, aké pohlavie si mám vybrať. To „ja“ si podriaďuje iných, pre svoje vlastné uspokojenie. Pristupuje k ľuďom ako predmetom, ktoré majú slúžiť uspokojeniu túžob svojho „ja“. Podľa tejto teórie, v ktorej dokonca aj pohlavie je menné a neexistujú žiadne stále oporné body, všetko sa môže ľubovoľne meniť: zákony, normy, prikázania. Neexistuje dobro a zlo, nakoniec neexistuje Boh. Človek považuje seba samého za boha.
Ničenie rodiny gender ideológiou je taktiež narúšaním základov samotnej spoločnosti. Egoisti, ktorí dbajú len o uspokojenie svojho vlastného „ja“, nikdy nevytvoria vedomé spoločenstvo, ktoré zdieľa tie isté hodnoty. Krajiny, ktoré začali uplatňovať sociálnu politiku v duchu gender, už pociťujú bolestné dôsledky: mnohé príklady ľudských utrpení, depresií, samoty a samovrážd v rozličných prostrediach, najmä medzi mládežou. Nedá sa totiž beztrestne konať proti zákonom prírody, pretože vždy hrozí, že sa to pomstí samotnému človeku.
Je potrebné poznamenať, že nakoniec za touto teóriou stojí diabol, ktorý nenávidí človeka a je schopný urobiť všetko, aby ho zničil. Robí to vždy veľmi rafinovane a prešibane, pretože je mimoriadne inteligentný. V tomto prípade, aby nás pokúšal a podviedol, zneužíva naše túžby po spravodlivosti a slobode a znetvoruje ich chápanie. Otec klamstva hovorí, že spravodlivosť nastane s absolútnou rovnosťou a človek sa stane slobodný, keď namiesto Boha bude o všetkom rozhodovať sám. Zlý duch prefíkane našepkáva: to je nespravodlivé, že ty musíš byť chlapcom alebo dievčaťom, ty máš predsa právo sám si vybrať, kým chceš byť a vybrať si svoje „pohlavie – gender“.
Drahí rodičia a starí rodičia!
Vyzývame Vás, aby ste chránili svoje deti a vnukov. Postavme sa na odpor projektom ideológov, ktorí stavajú seba na miesto Boha a snažia sa vnútiť nám nový svetonázor v duchu „gender“. To nie je v súlade s vierou a rozumom a protirečí Zjaveniu a vede.
Drahí rodičia, nezabúdajte, že predovšetkým vy ste zodpovední pred Bohom a spoločnosťou za výchovu svojich detí, ktoré Vám pán zveril. Preto máte právo i povinnosť vedieť, čo učia vaše deti v materských, základných i stredných školách, aký vzor muža a ženy im predkladajú, k akým hodnotám ich vedú. Nebojte sa ukazovať svojom deťom Božiu pravdu o človeku, jeho povolaní a dbať, aby im túto pravdu odovzdávali aj iní.
Pamätajte, že najlepšou obranou rodiny je predovšetkým svedčiť o nej svojím vlastným životom, ukazovať, že napriek rozmanitým prekážkam, láska a manželská vernosť sú možné. Preto pozývajte do svojich rodín Krista. Proste Ježiša, aby prebýval v centre vašich rodinných vzťahov, aby ich očisťoval od všetkého egoistického a zištného. On vám dodá silu a vytrvalosť, obdaruje vás schopnosťou milovať a odpúšťať, prinesie šťastie a naplnenie. Nebojte sa! Otvorte dvere Kristovi! Otvorte mu vaše domácnosti a rodiny. Nech dnešný akt obnovenia manželských sľubov posilní vaše puto s Kristom, ktorý je láskou i umocní jednotu vo vašej rodine. Nech Kristus s vami prebýva navždy.
Z celého srdca Vám žehnáme v mene Otca i Syna i ducha Svätého, v mene tej lásky ktorá po nás túžila, dala nám život a vedie nás do večného šťastia.
Arcibiskupi a biskupi Rímsko-katolíckej cirkvi na Ukrajine. Vianoce 2013
(Z ukrajinského originálu so zohľadnením poľskej verzie listu preložil Branislav Kľuska)