Sväté Písmo na každý deň

Sväté Písmo na každý deň
19. septembra 2018 andreas

Oddnes Vám naša stránka ponúkne každý deň výrok zo Svätého Písma, tieto výroky sa budú každoročne opakovať a veríme, že sa Vám každý deň o 20:00 stanú veršami, s ktorými budete zaspávať. Rozdelenie citátov na každý deň je nasledovné:

SEPTEMBER

1. SEPTEMBER
Mt, 6,9-13
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes .A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

2. SEPTEMBER
Ž 124,8
Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

3. SEPTEMBER
Jn 14,1
Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa

4. SEPTEMBER
Ef 5,20
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista

5. SEPTEMBER
Pris 13,6
Spravodlivosť je strážcom bezúhonnej cesty, bohaprázdnosť však povaľuje toho, kto sa dopúšťa hriechu

6. SEPTEMBER
Mt 19,14
„Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

7. SEPTEMBER
1Jn 4,11
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

8. SEPTEMBER
1 Kor 13,4-8
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie.

9. SEPTEMBER
Rim 14,8
Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

10. SEPTEMBER
Ž 102,2
Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.

11. SEPTEMBER
Mt 16,27
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

12. SEPTEMBER
Kaz 3,20
Všetko odchádza na spoločné miesto; ako bolo všetko vzaté z prachu, tak sa všetko do prachu navracia.

13. SEPTEMBER
Ž119,174
Pane, túžim za tvojou pomocou a tvoj zákon je mi slasťou.

14. SEPTEMBER
Jak 1,13
Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

15. SEPTEMBER
Jn 15,23
Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca.

16. SEPTEMBER
Ž 145,9
Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

17. SEPTEMBER
Flp 2,5
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš!

18. SEPTEMBER
Mk 2,17
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

19. SEPTEMBER
Kaz 12,14
Boh predvoláva na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré alebo zlé.

20. SEPTEMBER
Gal 6,4
Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným.

21. SEPTEMBER
Dan 7,18
Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.

22. SEPTEMBER
Mk 13,33
Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.

23. SEPTEMBER
1Kor 10,26
Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

24. SEPTEMBER
Kol 3,4
A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

25. SEPTEMBER
Ž 80,20
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

26. SEPTEMBER
Dan 12,2
A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu.

27. SEPTEMBER
2 Kor 3,17
Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

28. SEPTEMBER
Pris 19,23
Báť sa Pána je užitočné pre život a kto tak robí, prenocuje sýty a nestihne ho nešťastie.

29. SEPTEMBER
1Jn 5,5
Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je, Boží Syn?

30. SEPTEMBER
Lk 11,23
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

OKTÓBER

01. OKTÓBER
Mt 6,22
Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.

02. OKTÓBER
Ž 69,18
Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd

03. OKTÓBER
1Sam 2,2
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh

04. OKTÓBER
2Tim 4,18
Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen

05. OKTÓBER
Nah 1,7
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

06. OKTÓBER
Kol 3,13
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

07. OKTÓBER
Zach 14,9
Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno

08. OKTÓBER
Pris 1,33
Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.

09. OKTÓBER
Zjv 22,21
Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.

10. OKTÓBER
Ef 4,23
Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania

11. OKTÓBER
Jak 5,9
Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.

12. OKTÓBER
Ž 67,2
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami.

13. OKTÓBER
Flp 4,13
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje

14. OKTÓBER
Jer 17,14
Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála

15. OKTÓBER
Ef 4,15
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri

16. OKTÓBER
Ž 4,9
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí

17. OKTÓBER
Jak 1,11
Vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách

18. OKTÓBER
Pris 15,3
Na všetkých miestach vidia oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých

19. OKTÓBER
Lk 5,32
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali

20. OKTÓBER
Jn 14,27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje

21. OKTÓBER
Lk 6,36
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

22. OKTÓBER
Mk 11,22
Majte vieru v Boha.

23. OKTÓBER
Iz 49,16
Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.

24. OKTÓBER
Tit 2,11
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom

25. OKTÓBER
Flp 1,22
Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť

26. OKTÓBER
Sk 17,30
Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.

27. OKTÓBER
Júd 1,21
Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

28. OKTÓBER
Mt 24,44
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete

29. OKTÓBER
3 Jn 1,4
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde

30. OKTÓBER
Ž 86,3
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, veď k tebe volám deň čo deň

31. OKTÓBER
1Kor 16,23
Milosť Pána Ježiša nech je s vami.

NOVEMBER

1. NOVEMBER
Ž 16,11
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť

2. NOVEMBER
Kaz 7,19
Múdrosť dáva múdremu väčšiu silu, než akú majú desiati vladári v meste.

3. NOVEMBER
Jer 31,25
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.

4. NOVEMBER
Pris 16,3
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery

5. NOVEMBER
Jak 3,18
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj

6. NOVEMBER
Jn 6,35
Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť

7. NOVEMBER
Zjv 1,7-8
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

8. NOVEMBER
Ef 5,16
Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

9. NOVEMBER
1Kor 6,14
A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou

10. NOVEMBER
Rim 11,36
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen

11. NOVEMBER
Lk 11,28
„Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

12. NOVEMBER
Ž 145,8
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý

13. NOVEMBER
2Tim 1,7
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy

14. NOVEMBER
1Kor 6, 17
Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

15. NOVEMBER
Lk 1, 5-7
Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.

16. NOVEMBER
Lk 1, 8-10
Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu žrebom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.

17. NOVEMBER
Lk 1, 11-13
Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zacha-riáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu
meno Ján.

18. NOVEMBER
Lk 1, 14-15
Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Svätý Duch.

19. NOVEMBER
Lk 1, 16-17
Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud

20. NOVEMBER
Lk 1, 18-20
Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja man-želka je v pokročilom veku.” Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase”

21. NOVEMBER
Lk 1, 21-23
Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov.

22. NOVEMBER
Lk 1, 24-25
Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovori-la: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi”

23. NOVEMBER
Lk 1, 26-27
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

24. NOVEMBER
Lk 1, 28
Anjel prišiel k nej a povedal: „Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou“

25. NOVEMBER
Lk 1, 29
Mária sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

26. NOVEMBER
Lk 1, 30-31
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“

27. NOVEMBER
Lk 1, 32-33
On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.

28. NOVEMBER
Lk 1, 34-35
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?” Anjel jej odpo-vedal: „Svätý Duch zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sväté, bude sa volať Boží Syn“

29. NOVEMBER
Lk 1, 36-37
„Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné”

30. NOVEMBER
Lk 1, 38
Mária povedala: „Hľa, služobníčka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Anjel potom od nej odišiel .

DECEMBER

1.DECEMBER
Lk 1, 39-41
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch.

2.DECEMBER
Lk 1, 42 – 45
Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lo-ne. A blažená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán”

3.DECEMBER
Lk 1, 46-48
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobníčky. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“

4.DECEMBER
Lk 1, 49-50
Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

5.DECEMBER
Lk 1, 51-53
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosa-dil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno

6.DECEMBER
Lk 1, 54-55
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky”

7.DECEMBER
Lk 1, 57-64
Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlap-ca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie,
bude sa volať Ján.” Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.” Da-li znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.” A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Bo-ha

8.DECEMBER
Lk 1, 65-68
Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?” A vskutku Pánova ruka bola s ním. Jeho otca Zachariáša na-plnil Svätý Duch a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo nav-štívil a vykúpil svoj ľud“

9.DECEMBER
Lk 1, 69-71
Vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

10.DECEMBER
Lk 1, 72-75
Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všet-ky dni nášho života.

11.DECEMBER
Lk 1, 76-79
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pri-pravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosr-denstva odpustí hriechy. Tak nás Východ z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.

12.DECEMBER
Lk 1, 80
Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael

13.DECEMBER
Mt 1, 18-19
Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala zo Svätého Ducha. Jozef, jej manžel, bol človek spra-vodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

14.DECEMBER
Mt 1, 20
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je zo Svätého Du-cha“

15.DECEMBER
Mt 1, 21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov

16.DECEMBER
Mt 1, 22-23
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal skrze proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,” čo v preklade znamená: Boh s nami

17.DECEMBER
Mt 1, 24
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel

18.DECEMBER
Mt 1, 24b
Jozef prijal svoju manželku

19.DECEMBER
Mt 1, 25
Ale Jozef Máriu nepoznal, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš

20.DECEMBER
Mt 1, 1-4
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona

21.DECEMBER
Mt 1, 5-8
Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša

22.DECEMBER
Mt 1, 9 – 11
Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša, Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia

23.DECEMBER
Mt 1, 12-15
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba

24.DECEMBER
Mt 1, 16
Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

25.DECEMBER
Iz 62, 11-12
Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena s ním a jeho trofeje pred ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení. A teba budú nazývať: Vytúžená, Mesto neopustené.“

26.DECEMBER
Rim 8,31
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

27.DECEMBER
Lk 10,27
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

28.DECEMBER
Jn 11,25
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

29.DECEMBER
Jer 3,20
Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

30.DECEMBER
1Jn, 4,18
V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

31.DECEMBER
Jer 29,11-14
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť – hovorí Pán -, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil – hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.

JANUÁR

1. JANUÁR
Júd 1,2
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

2. JANUÁR
Jn 14,14
Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

3. JANUÁR
Mk 8,34
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

4. JANUÁR
Sk 17,30
Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie,

5. JANUÁR
Pris 8,17
Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú.

6. JANUÁR
Ef 3,17
Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste boli zakorenení a upevnení v láske.

7. JANUÁR
2 Tim 4,18
Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

8. JANUÁR
Rim 8,18
A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť

9. JANUÁR
1Tim 2,13
Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

10. JANUÁR
1Jn 5,4
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

11. JANUÁR
Pris 14,2
Kto chodí svojou rovnou cestou, Pána ctí, ten však, kto chodí nerovnými cestami, ním pohŕda.

12. JANUÁR
1Pt 1,3
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,

13. JANUÁR
1Kor 9,15
Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.

14. JANUÁR
Lk 11,35
Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou.

15. JANUÁR
Ž 7,18
Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.

16. JANUÁR
Prís 21,21
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.

17. JANUÁR
Ž 71, 7
Som ako zázrak pre mnohých a ty mi mocne pomáhaš.

18. JANUÁR
Mt 5,8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

19. JANUÁR
Lk 3,19
Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy.

20. JANUÁR
Kaz 2,25
Veď ktože si smie pojedať a oddávať sa pôžitku bez neho?

21. JANUÁR
Mt 30,41
Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť,

22. JANUÁR
Ž 25,8
Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.

23. JANUÁR
Flp 4,13
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

24. JANUÁR
Gal 3,24
Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi.

25. JANUÁR
1Tim 6,8
Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

26. JANUÁR
1Jn 2,25
A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život.

27. JANUÁR
Pris 18,10
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný

28. JANUÁR
Ž 121,8
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky

29. JANUÁR
Flp 1,21
Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk

30. JANUÁR
Pris 24,29
Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“

FEBRUÁR

1. FEBRUÁR
Ž 51,3
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť

2. FEBRUÁR
Gn 8,22
Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc.

3. FEBRUÁR
Kaz 9,18
Múdrosť je lepšia ako útočné zbrane, no jediný hriešnik vie pokaziť mnoho dobrého.

4. FEBRUÁR
Ž 19, 9
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči

5. FEBRUÁR
Ž 34,19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu

6. FEBRUÁR
Jak 4,10
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

7. FEBRUÁR
2 Tim 2,11
Ak sme s Ním zomreli, s Ním budeme aj žiť.

8. FEBRUÁR
Mt 8, 13
Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril.

9. FEBRUÁR
1 Kor 10,13
ON povedal: „Nebudete skúšaní nad vaše sily.“

10. FEBRUÁR
1 Krn 16, 25-24
Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden vznešenosť a krása pred Ním, moc a radosť tam, kde je On.

11. FEBRUÁR
Jer 29,11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami…

12. FEBRUÁR
Ex 14,14
Sám Pán bude za teba bojovať. Zostaň pokojný.

13. FEBRUÁR
Mt 28,6
Niet ho tu, lebo VSTAL ako povedal

14. FEBRUÁR
Jn 12, 15
Neboj sa, dcéra Sion, hľa, tvoj kráľ prichádza

15. FEBRUÁR
Rim 8, 31-32
Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

16. FEBRUÁR
Neh 8,10
Radosť v Pánovi je našou silou

17. FEBRUÁR
Jer 1,5
Poznal som ťa skôr, ako som ťa utvoril v lone matky.

18. FEBRUÁR
Ž 23, 5
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.

19. FEBRUÁR
Lk, 12,27
Si pre mňa vzácnejší než všetky poľné kvety.

20. FEBRUÁR
1Kor 13, 12
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

21. FEBRUÁR
1Jn 4, 18
Kde končí strach, začína láska.

22. FEBRUÁR
Jn 10, 10
Môj zámer pre teba je život v plnosti

23. FEBRUÁR
Prís 31
Chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

24. FEBRUÁR
Jozue 24, 15
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi.

25. FEBRUÁR
Hebr 4, 12
Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.

26. FEBRUÁR
Jn 1, 3
Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

27. FEBRUÁR
Kaz 3,2
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.

28. FEBRUÁR
Gn 1,27
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,muža a ženu ich stvoril.

MAREC

1. MAREC
Mt 4,19
Poď za mnou a urobím z teba rybára ľudí.

2. MAREC
Jn 7, 37
Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.

3. MAREC
1Pt 1, 25
BOH JE VERNÝ – Jeho slovo navždy pretrvá

4. MAREC
Iz 43, 19
Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?

5. MAREC
Ef 5,8
„Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!“

6. MAREC
Mt 5,8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

7. MAREC
Jn 15, 5
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

8. MAREC
Ž 30, 3
Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma UZDRAVIL.

9. MAREC
Ž 45, 12
„Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.“

10. MAREC
Múd 3,15
Lebo dobré snahy prinášajú krásne ovocie, neodumrie nikdy koreň múdrosti.

11. MAREC
Ž 139
Pane, ty ma skúmaš …

12. MAREC
1Kor, 13
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska…

13. MAREC
2 Tim 1,7
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

14. MAREC
Ž 23,1
Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

15. MAREC
Mt 5,16
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

16. MAREC
Ef 4, 26
Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.

17. MAREC
Ž 126, 3
Veľké veci s nami urobil Pán a máme z toho radosť.

18. MAREC
1 Pt 5,7
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás postará.

19. MAREC
Ex 4,12
A teraz len choď! Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť !

20. MAREC
1 Kor 1,27
…čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.

21. MAREC
Ex 15,26
Ja, Pán, som tvoj lekár.

22. MAREC
Ž 1, 3
Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne, darí sa mu všetko, čo podniká.

23. MAREC
Ž 2,7
Pán mi povedal: „ Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil“

24. MAREC
Ž 3, 4
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

25. MAREC
Ž 4, 2
Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc.

26. MAREC
Ž 4, 9
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

27. MAREC
Ž 7, 11
Boh je moja obrana, on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

28. MAREC
Ž 8,3
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu…

29. MAREC
Ž 16, 5
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

30. MAREC
Mt 6,33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

31. MAREC
1 Kor 15,10
Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna.

APRÍL

1. APRÍL
Sir 26,3
Výborná žena znamená dobrý život; je to jeden z Božích darov pre tých, čo si Boha uctia.

2. APRÍL
Sof 3,17
„Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“

3. APRÍL
2 Kor 12,9
„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

4. APRÍL
Ž 23
..“lebo TY si so mnou!“

5. APRÍL
žalm 23
„Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu…“

6. APRÍL
Mt 7, 11
„Ponúkam Ti viac, než by Ti kedy mohol ponúknuť Tvoj pozemský otec…“

7. APRÍL
Ef 3,20
„On veľkou mocou, ktorou pôsobí v nás, môže vykonať omnoho viac, ako sa odvážime prosiť, ba čo len snívať.“

8. APRÍL
Ž 139,15-16
„Tvoj život nie je omyl …

9. APRÍL
Ž 34,19
„Som Ti nablízku keď máš zlomené srdce….“

10. APRÍL
Rim 8, 31-32
„Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať Tvoju lásku.“

11. APRÍL
Ž 139, 14
To, ako som Ťa stvoril, vzbudzuje údiv.

12. APRÍL
Sof 3,17
Jasám a radujem sa z Teba. Fascinuješ ma všetkým čo v Tebe je!

13. APRÍL
1 Jn 3,1
„Túžim Ťa zahrnúť svojou láskou…. jednoducho preto, že si mojim Dieťaťom a Ja Tvojim Otcom.“

14. APRÍL
Ž 34
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

15. APRÍL
Iz 41,10
Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.

16. APRÍL
Jer 1, 7
Ale Pán mi riekol: „Nehovor: „Mladučký som,“ lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem.

17. APRÍL
Ž 34, 9
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;

18. APRÍL
1 Kor 2, 9
Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

19. APRÍL
Iz44, 22
Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnení.

20. APRÍL
Ž 37, 4
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce.

21. APRÍL
1 Kor 16, 14
Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

22. APRÍL
Iz 43,4
Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.

23. APRÍL
2 Tim 4,18
Pán ma vytrhne zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

24. APRÍL
Zjv 21
Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už
nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.

25. APRÍL
Flp 4
Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!

26. APRÍL
Mt 6, 8
Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.

27. APRÍL
1 Jn 4,16
A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.

28. APRÍL
1 Jn 5, 4
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

29. APRÍL
1 Jn 4
A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.

30. APRÍL
Jn 14
V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.

MÁJ

1. MÁJ
Jn 10,14
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa.

2. MÁJ
Ef 4
A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil
v Kristovi.

3. MÁJ
Jn 3
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.

4. MÁJ
Evanjelium podľa Marka 8,35-37
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

5. MÁJ
Evanjelium podľa Matúša 6,24-34
Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: »Čo budeme jesť?« alebo: »Čo budeme piť?« alebo: »Čo si oblečieme?«! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.

6. MÁJ
1. List Timotejovi 6,10-12
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

7. MÁJ
Evanjelium podľa Matúša 19,16-30
Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“ On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?“ Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.

8. MÁJ
Žalm 1
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

9. MÁJ
Izaiáš 38,15-22
Čo mám vravieť? Veď mi povedal a on to urobil. Velebiť ťa budem po všetky svoje roky pre trpkosť svojej duše. Pane, pre toto sa žije a pre toto všetko je život môjho ducha, veď ma uzdravíš a dáš mi život. Hľa, moja veľká trpkosť mi je pre dobro, ty si zachránil môj život od priepasti záhuby, lebo si zahodil za chrbát všetky moje hriechy. Veď nie podsvetie ťa bude velebiť, nie smrť ťa bude chváliť, tí, čo zostupujú do jamy, nedúfajú v tvoju vernosť. Živý, živý ťa velebí ako aj ja dnes, otec synom zvestuje tvoju vernosť. Pán ma vyslobodí a moje piesne budeme spievať po všetky dni svojho života v dome Pánovom.“ Izaiáš hovoril: „Nech vezmú figovú náplasť a nech priložia na vred, tak ožije.“ Ezechiáš však povedal: „Toto je znamenie, že pôjdem do Pánovho domu.“

10. MÁJ
Žalm 119,1-17
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. To sú tí, čo nepáchajú neprávosť a idú jeho cestami. Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili. Kiež by ma moje cesty viedli tak, žeby som zachovával tvoje ustanovenia. Veru nebudem zahanbený, keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy. S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky. Tvoje ustanovenia chcem zachovať, len ty ma nikdy neopusť. Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová. Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil. Pane, ty si velebený; nauč ma svoje ustanovenia. Svojimi perami vypočítavam všetky výroky tvojich úst. Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva. Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách. V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová nechcem zabúdať. Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť a tvoje slová zachovám.

11. MÁJ
Príslovia 4,18-27
Púť bezbožných je ako tmavá (noc), nevedia, na čom sa potknú. Lež chodník spravodlivých (je) sťa svetlo rozbresku čo dužie čoraz väčšmi do bieleho dňa. Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom! Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca! Lebo sú život pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre ich telo vonkoncom. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života. Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba! Hľaď svojej nohe rovný chodník nájsť a všetky tvoje cesty nech smerujú do cieľa. Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!

12. MÁJ
Príslovia 10,27-29
Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč. Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.

13. MÁJ
Jánovo Evanjelium 13,34-35
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

14. MÁJ
1. list Korinťanom 13,1-8.13
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.

15. MÁJ
1. Jánov list 4,7-21
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

16. MÁJ
Evanjelium podľa Matúša 22,36-40
„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

17. MÁJ
1. Jánov list 5,1-5
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

18. MÁJ
List Efezanom 4,32
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

19. MÁJ
Jánovo Evanjelium 3,16-17
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

20. MÁJ
Kniha Sirachovcova 11,15
Múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona je od Boha. Láska a správna cesta je (rovnako) od neho.

21. MÁJ
Jánovo Evanjelium 15,8-17
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

22. MÁJ
List Rimanom 5,6-10
Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. .

23. MÁJ
Kniha Sirachovcova 10,10
Niet väčšej neprávosti nad lásku k peniazom, lebo taký má aj svoju dušu na predaj a zaživa vyvrhuje svoje vnútornosti.

24. MÁJ
Evanjelium podľa Lukáša 6,31-33
Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

25. MÁJ
Izaiáš 43,4
Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.

26. MÁJ
List Efezanom 5,25-33
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

27. MÁJ
Príslovia 17,17
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.

28. MÁJ
Príslovia 16,7
Ak sa Pánovi ľúbia cesty (nejakého) človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.

29. MÁJ
Kniha Sirachovcova 6,1
Svojmu blížnemu sa nestávaj z priateľa nepriateľom! Opovrhnutia a potupenia sa dostane zlému, ale aj každému, kto je závistlivý hriešnik a má dvojaký jazyk

30. MÁJ
Kniha Sirachovcova 6,5-17
Milé slovo získava mnohých priateľov a krotí nepriateľov, láskavá reč dobrého človeka rozmnožuje (dobro). Môžeš mať mnoho takých, čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za poradcu maj jediného z tisícich! Ak si chceš získať priateľa, získaj si ho pri skúške a nezdôveruj sa mu ľahko! Lebo niekto je priateľom za (vhodného) času, ale neostane ním, keď príde súženie. Iný priateľ sa zvrhne v nepriateľa a zasa iný je takým priateľom, čo odhaľuje nenávisť, zvadu a pohanu. Niektorý priateľ je ti až účastníkom stola, a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza. Len priateľ, čo verne vytrvá pri tebe, nech ti je rovný a nech sa slobodne stýka s tvojimi domácimi; ak sa upokorí pred tebou a pred tvojou tvárou sa ukryje, budeš mať svorné a dobré priateľstvo. Od svojich nepriateľov sa oddeľ a daj si pozor aj na priateľov! Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho. Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa.

31. MÁJ
Kniha Sirachovcova 7,13-14
Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobného! Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

JÚN

1. JÚN
Kniha Sirachovcova 7,20
Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze, ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

2. JÚN
Kniha Sirachovcova 22,31
Nebudem sa hanbiť zachrániť si priateľa, ani sa pred ním neschovám: a keby mi vznikli nepríjemnosti pre neho, budem ich znášať.

3. JÚN
Kniha Sirachovcova 27,17-24
Kto vyzradí priateľovo tajomstvo, stráca dôveru a nenájde viac priateľa po svojej vôli. Miluj priateľa a verne sa ho drž! Ak zradíš jeho tajomstvá, už za ním ani nechoď! Aký je totiž ten, kto sa zbaví priateľa, taký je aj ten, kto zničí priateľstvo so svojím blížnym. Ak niekto vypustí vtáka z ruky, (už ho viac nemá), tak ani ty viac nechytíš blížneho, ak si ho opustil. Nehoň sa za ním, lebo je už ďaleko: utečie ti ako srna, keď (sa dostane von) z osídla, lebo zranili jeho dušu. (Takú ranu) nemožno zaviazať: ako sa dá udobriť zlostné slovo? Kto zradí priateľovo tajomstvo, pre takú nešťastnú dušu niet už nádeje.

4. JÚN
Kniha Sirachovcova 28,8-14
Pamätaj na Božiu bázeň a nehnevaj sa na blížneho! Pamätaj na zmluvu Najvyššieho a prepáč vinu blížnemu! Vzďaľuj sa sporu a umenšíš hriechy: človek totiž v hneve rozdúcha spor, hriešny človek pobúri (proti sebe) aj priateľov a vie uviesť nepriateľstvo aj medzi pokojných. Lebo oheň horí tak, aké je drevo v lese: ako je kto mocný, taký je aj jeho hnev, a ako je kto bohatý, tak sa zmocňuje jeho hnev. Prenáhlený spor zapaľuje oheň; prenáhlená hádka vylieva krv; a (zradne) svedčiaci jazyk privádza smrť. Ak fúkneš na iskru, vzbĺkne ako oheň, ak však na ňu napľuješ, zadusíš ju. Obidvoje vychádza z tých (istých) úst.

5. JÚN
Kniha Sirachovcova 37,1-6
Každý priateľ hovorí: „Uzavrel som priateľstvo.“ Ale mnohý priateľ je len podľa mena priateľom. Či to nespôsobí trpkosť až na smrť, ak sa ti priateľ a druh zmení v nepriateľa? Ó, krajne ničomná opovážlivosť, kdeže si sa len vzala, aby si pokryla zem zlosťou a úlisnou falošnosťou? Priateľ sa raduje s priateľom nad (jeho) blaženosťou, no v čase súženia stane sa mu protivníkom. Priateľ má sútrpnosť s priateľom (pre žalúdok): a proti nepriateľovi sa chopí štítu. Nezabúdaj na svojho priateľa, ktorý sa ti oddáva s celou dušou, nezabudni na neho ani pri svojom bohatstve!

6. JÚN
Kniha Sirachovcova 41,28
(Hanbi sa) pred priateľmi za potupné slová, a preto, keď máš dať, nerob pritom výčitky.

7. JÚN
Evanjelium podľa Matúša 5,41-48
A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

8. JÚN
Evanjelium podľa Lukáša 10,29-37
Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

9. JÚN
Evanjelium podľa Lukáša 11,5-8
Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: »Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.« A on znútra odpovie: »Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.« Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.

10. JÚN
Kniha proroka Malachiáša 3,8-12
Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: »V čomže ťa ukracujeme?« V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný – hovorí Pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina – hovorí Pán zástupov.“

11. JÚN
List Kolosanom 3,23-24
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

12. JÚN
Evanjelium podľa Lukáša 16,9-13
Aj ja vám hovorím: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

13. JÚN
Kniha Sirachovcova 29,28
Hlavné potreby pre život človeka sú: voda, chlieb, dom a (odev), čo zakrýva nahotu.

14. JÚN
Kniha prísloví 27,23-24
Dbaj veľmi na vzhľad svojho dobytka a venuj (svojim) stádam pozornosť! Bo nie (je) hojnosť naveky; alebo (sa dedí) koruna z pokolenia na pokolenie?

15. JÚN
Kniha prísloví 21,20
V príbytku múdreho (je) vzácny poklad a (takisto) olej (voňavý), pochabý človek ho však premrhá.

16. JÚN
Kniha prísloví 22,3
Prozreteľný (človek) predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).

17. JÚN
Kniha prísloví 28,20
Statočný človek bude veľmi požehnávaný, lež toho, kto chce rýchle zbohatnúť, trest neminie.

18. JÚN
Kniha prísloví 20,21
Majetok od počiatku chvatne nadobudnutý nebude požehnaný napokon.

19. JÚN
List Rimanom 13,8
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

20. JÚN
Evanjelium podľa Lukáša 6,38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

21. JÚN
Druhý list Koriťanom 9,6-7
Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.

22. JÚN
Jozue 1,5.7-9
Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Len buď silný a veľmi udatný! Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš! Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“

23. JÚN
Žalm 144,2
On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, on je moje útočište a môj osloboditeľ; on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; on mi podrobuje môj ľud.

24. JÚN
Kniha Sirachovcova 9,14-15
Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný. Ako nové víno je nový priateľ; až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.

25. JÚN
Kniha Sirachovcova 12,8-12
Nie v šťastí poznáš, kto je tvoj priateľ, ako sa nevie zasa nepriateľ utajiť v tvojom nešťastí. Ak je niekto v šťastí, nepriatelia sú v žiali; až v jeho nešťastí sa ukáže, kto mu je priateľom. Nikdy nemaj dôveru v tom, kto ti je nepriateľom, lebo ako hrdzavie meď, tak aj jeho zlosť; a čo by sa aj uponížil a chodil by zhrbený, zvýš svoju ostražitosť a chráň sa ho! Nepostav si ho vedľa seba, nech ti nesedí po pravici, aby sa azda nebral na tvoje miesto a nezaujal tvoju stolicu; nakoniec by si uznal moje slovo, len aby ťa netrápila moja reč!

26. JÚN
Kniha Sirachovcova 12,15-19
Nepriateľ vie byť sladký v slove, no srdcom túži zvrhnúť ťa do jamy. Nepriateľ roní slzy očami: ale nenasýti sa krvi, ak príde na to čas. Ak ťa stihne zlo, jeho tam nájdeš prvého. Nepriateľ roní slzy očami, ba predstiera pomoc, ale podráža ti nohy. Pokyvuje hlavou, tlieska rukami, šušká sem a tam a zmení sa mu tvár.

27. JÚN
Kniha Sirachovcova 14,13
Rob dobre priateľovi, kým neumrieš, koľko môžeš, podaj a daruj chudobnému!

28. JÚN
Kniha Sirachovcova 19,8-10
O priateľovi a nepriateľovi nehovor, čo si myslíš: ak niečo pokladáš za hriešne, neodkrývaj to! Lebo ťa vypočuje, ale bude sa ťa strániť a takmer brániť bude hriech a teba nenávidieť, a tak sa bude vždy k tebe približovať. Ak si počul neprajné slovo proti blížnemu, nech umrie v tebe! Ver mi, neroztrhne ťa.

29. JÚN
Kniha Sirachovcova 19,13-17
Napomeň priateľa – azda o ničom nevie a povie ti: „Neurobil som to!“ Ak však urobil, (dosiahneš), aby to znovu nerobil. Napomeň blížneho – azda to ani nepovedal: ak však povedal, aby to neopakoval. Napomeň priateľa: často sa vyskytne aj ohovárka. Preto never každému slovu! Mnohí sa previnia jazykom, ale nie úmyselne. Ktože sa ešte neprevinil jazykom?! Napomeň blížneho prv, ako by si sa mu vyhrážal.

3. JÚN
Kniha Sirachovcova 22,25-29
Kto hodí kameňom po vtákoch, odplaší ich: tak aj kto nadáva priateľovi, ruší priateľstvo. Keby si na priateľa aj meč vytasil, nezúfaj: lebo k priateľovi je možný návrat. Ak si otvoril ústa proti priateľovi a zarmútil si ho, neboj sa, je tu možnosť zmieriť sa: ibaže by si ho bol hanobil a tupil, (urazil ho) pýchou, zradou tajomstva a zákernou ranou: pre toto uniká každý priateľ. Získaj si dôveru priateľa, kým je v núdzi, aby si mal radosť aj za jeho blahobytu. Kým trvá čas jeho súženia, zostaň mu verný, aby si bol spoludedičom jeho dedičstva.

JÚL

1. JÚL
Žalm 23,4-5
I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

2. JÚL
Žalm 27,1
Dávidov žalm. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

3. JÚL
Izaiáš 41,10.13
Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“

4. JÚL
Jeremiáš 1,8
Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán.

5. JÚL
Kniha Sirachovcova 2,6
Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby!

6. JÚL
List Filipanom 1,12-14
Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo.

7. JÚL
Žalm 119,31-33
Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; nezahanbi ma. Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja vždy pôjdem po nej.

8. JÚL
Žalm 138,3
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu.

9. JÚL
Deuteronómium 31,8
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!“

10. JÚL
Žalm 32,11
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

11. JÚL
Žalm 33,20-22
Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

12. JÚL
Žalm 37,4-5
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

13. JÚL
Žalm 5,12-13
Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú. Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

14. JÚL
List Filipanom 4,4.6-7
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

15. JÚL
Žalm 100,2
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

16. JÚL
Izaiáš 51,11-12.16
Pánovi vyslobodení sa vrátia, prídu s jasotom na Sion a na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie. Ja, ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zhynie ako tráva? Vložím ti do úst svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá a založil zem a povedal Sionu: „Ty si môj ľud.“

17. JÚL
Jánovo Evanjelium 15,9-11
Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

18. JÚL
2. list Korinťanom 13,11
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.

19. JÚL
Genezis 1,26-28
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

20. JÚL
Genezis 2,18.21-24
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.

21. JÚL
Evanjelium podľa Matúša 19,4-6
On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

22. JÚL
Príslovia 18,22
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.

23. JÚL
Príslovia 19,14
I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.

24. JÚL
Príslovia 31,10
Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.

25. JÚL
Evanjelium podľa Lukáša 9,59-62
Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

26. JÚL
Evanjelium podľa Matúša 2,13-15.19-21
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.

27. JÚL
Príslovia 5,18-19
Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti! Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti!

28. JÚL
Príslovia 12,4
Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.

29. JÚL
List Hebrejom 13,4-7
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“ Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“ Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru.

30. JÚL
List Rimanom 1,21.22.24-32
Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

31. JÚL
1. list Korinťanom 7,1-16
O tom, čo ste písali: Dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť. Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža – a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom – a muž nech neprepúšťa manželku. Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji. Vari vieš, žena, či zachrániš muža? Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu?

AUGÚST

1. AUGÚST
List Efezanom 2,20-33
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

2. AUGÚST
List Kolosanom 3,18-22
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!

3. AUGÚST
Exodus 20,12
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

4. AUGÚST
Evanjelium podľa Matúša 15,4
Lebo Boh povedal: »Cti svojho otca i matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.«

5. AUGÚST
Príslovia 15,20
Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.

6. AUGÚST
Žalm 103,17-18
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

7. AUGÚST
Príslovia 6,20
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!

8. AUGÚST
Príslovia 1,8
Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere

9. AUGÚST
List Efezanom 6,1-4
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

10. AUGÚST
List Kolosanom 3,18-22
Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!

11. AUGÚST
Evanjelium podľa Lukáša 18,15-17
Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

12. AUGÚST
List Kolosanom 3,20
Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi!

13. AUGÚST
Príslovia 1,8-9
Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere, 9 bo krášlia tvoju hlavu vencom ľúbezným a tvoju šiju (zlatým) náhrdelníkom

14. AUGÚST
Príslovia 22,6
Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

15. AUGÚST
Príslovia 23,13
Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.

16. AUGÚST
Príslovia 22,15
Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.

17. AUGÚST
Kniha Sirachovcova 7,25-27
Ak máš synov, vzdelávaj ich a ohýbaj ich od ich mladosti! Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár! Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi.

18. AUGÚST
Deuteronómium 6,6-7
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

19. AUGÚST
Deuteronómium 11,18-19
Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku, a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. Poúčajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

20. AUGÚST
Exodus 20,12
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

21. AUGÚST
Evanjelium podľa Matúša 18,2-6
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.

22. AUGÚST
Evanjelium podľa Matúša 18,10
Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

23. AUGÚST
Evanjelium podľa Matúša 21,15-16
Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“

24. AUGÚST
2. list Timotejovi 3,14-15
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

25. AUGÚST
Žalm 8,3
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

26. AUGÚST
1. Petrov list 2,1-5
Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

27. AUGÚST
List Efezanom 6,1-4
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.

28. AUGÚST
Deuteronómium 28,1-14
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec. Požehnané budú tvoje humná a tvoje sýpky. Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe; jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi (cestami) budú pred tebou utekať. Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Pán si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania Pána, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách. Vtedy všetky národy zeme uvidia, že sa nad tebou vzýva meno Pánovo, a budú sa ťa báť. Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu, nebo, aby dal na svoj čas dážď tvojej krajine, a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost, a vždy budeš hore, a nie dolu, ak budeš počúvať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem, a ak ich budeš zachovávať a plniť, a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani naľavo, ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať.

29. AUGÚST
List Rimanom 8,28-29
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

30. AUGÚST
Genezis 2,2-3
V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

31. AUGÚST
Genezis 5,1-2
Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.