VECNÝ REGISTER KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI

A BCČDEFGHCHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ


Písmeno „A“


ABBA

Božie synovstvo nám umožňuje povedať: Abba, Otče 683, 742, 1303, 2766, 2777

ÁBEL

Ábel uctievaný v Písme ako spravodlivý 58
Bratovražda spáchaná na Ábelovi 401, 2259

ABORT

pozri Potrat

ABRAHÁM

Abrahám a Božie požehnanie 59, 1080
Abrahám, príklad nádeje 165, 1819
Abrahám, príklad poslušnosti vo viere Bohu 144-146,165,2570,2572,2676
Abrahámova modlitba 2569, 2570, 2592
Abrahámovo povolanie 59, 72, 762
Božia zmluva s Abrahámom 72, 992, 2571
Ježiš, Abrahámov potomok 527
Ľud, ktorý vzišiel z praotca Abraháma 63,709,762, 1541
Moslimovia a Abrahámova viera 841
Prisľúbenia Abrahámovi 422,705,706,1222,1716,1725,2571,2619

ABSOLÚCIA

pozri Pokánie a zmierenie

ADAM

Adamov hriech a jeho následky 402-405,416-417,1736
Ježiš Kristus a Adam 359, 388, 402,504,505,518,532,538,539,635
Milosť prvotnej svätosti a Adam 375,399

ADOPCIA / ADOPTOVANIE

Adopcia a dedičstvo večnej blaženosti 1,294
Adopcia človeka za Božieho syna skrze Ježiša Krista 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782,2798, 2825
Adopcia v Božom pláne 1,52,257
Adoptovanie za synov robí ľudí Božími synmi 257, 1077
Adoptovanie za synov robí ľudí Kristovými spoludedičmi 2009
Boh adoptuje sviatosťami 537, 1129,1265, 1279
Boh je slobodný v adopcii 52, 257,1996
Iniciatíva Boha Otca v adopcii 270,2782
Kristus nie je adoptívny syn 2673, 2717,2740, 2745, 2766
Účinky adopcie 654, 1709, 2784
Veľkodušné prijatie opustených detí za svoje 2379

ADORÁCIA

Adorácia a posvätné umenie 2502
Adorácia a velebenie 2626
Význam adorácie Boha 2096
Adorácia, hlavný úkon čnosti nábožnosti 2096, 2628, porov. Boh
Anjeli a adorácia vteleného Slova 333

AGNOSTICIZMUS

2127, 2128

ALMUŽNA

Almužna ako forma pokánia 1434,1436
Almužna ako skutok lásky a miIosrdenstva 2447, 2462
Almužna v Novom zákone 1969

AMBONA

1184

AMEN

Amen, posledné slovo v Kréde a vo Svätom písme 1061
Amen v eucharistickej liturgii 1345
Kristus, definitívne Amen Otcovej lásky 1065
Význam slova Amen 1062-1064,1348,1396,2856,2865

ANAFORA

1352

ANALÓGIA

Analógia biblického zjavenia 128-130, porov. Typológia
Analógia viery 114
Duchovný život a jeho analógia s prirodzeným životom 1210-1212
Stvoriteľ a analógia s jeho stvoreniami 41,2500

ANAMNÉZA

1103, 1106, 1354, 1362

ANGAŽOVANIE SA v spoločenských stykoch

1913, 1940, 1947

ANJEL

Anjel Gabriel zvestuje 148,2676
Anjel strážca 335-336
Anjeli, ktorí zišli z cesty 311
Anjeli, strážcovia ľudí 336
Anjeli v anafore 1352
Anjeli v živote Cirkvi 334-335
Identita a úlohy anjelov 329, 332-336,350-352, 1034, 1352
Jestvovanie anjelov ako pravda viery 328
Kristus a anjeli 331, 538, 954, 1038, 1161
Nebo a anjeli 326, 1023-1029, 1053
Obrazy anjelov v umení 1192, 2131,2502
Padlí anjeli 391-393, 414, 760
Pánovo narodenie a anjeli 525, 559

ANTIKONCEPCIA

Láska manželov, otvorenosť pre život a antikoncepcia 2370
Regulácia plodenia a antikoncepcia 2399

APOSTÁZA

porov. Odpadnutie
Čo znamená apostáza 2089
Narušenie jednoty Cirkvi a apostáza 817

APOŠTOL

Apoštolské ohlasovanie 76
Cirkev a apoštoli 688, 756, 857, 865,869, 1342,2032
Duch Svätý a apoštoli 244, 746, 798,1287,1288, 1299, 1302, 1315, 1485,1556
Katechéza apoštolov 1094
Krst a apoštoli 1226
Moc apoštolov odpúšťať hriechy 981,983,984,1442,1444,1485,1586
Nástupcovia apoštolov 77, 861-863, 892,938,1313,1560,1562,2068
Odovzdávanie Božieho slova a apoštoli 3, 81, 84, 96, 126, 571
Odovzdávanie viery a apoštoli 171, 173,605,815,8]6,889, 1124
Prijímanie učenia apoštolov 87, 949,2624
Služba zmierenia a apoštoli 981, 1442,1461
Svedectvo apoštolov 664, 1518
Sviatosť posvätného stavu a apoštoli 1087,1536,1565,1576,1577,1594
Ustanovenie Eucharistie a apoštoli 610,611,1337,1339-1341
Vkladanie rúk a apoštoli 699, 1288,1299,1315
Vyvolenie a povolanie apoštolov 2, 75,96, 858-60, 873, 935, 1086, 1120,1122, 1575,2600
Význam slova apoštol 858
Zbor apoštolov 880
Zjavenia Zmŕtvychvstalého a apoštoli 641-642,644-645,647

APOŠTOLÁT

Apoštolát a Eucharistia 864, 1324
Apoštolát Cirkvi 863-864
Apoštolát laikov 900, 905, 940

APOŠTOLSKÁ

pozri Cirkev

APOŠTOLSKÉ NÁSTUPNÍCTVO

Apoštolské nástupníctvo ako zväzok jednoty Cirkvi 815
Apoštolské nástupníctvo je zárukou spoločenstva viery 1209
Dôvod apoštolského nástupníctva 77

ARCHA ZMLUVY

Modlitba Božieho ľudu a Archa zmluvy 2578, 2594
Symbol spásy a Archa zmluvy 2130
Tabule zákona a Archa zmluvy 2058

ASKÉZA

Duchovný pokrok a askéza 2015
Vernosť krstným sľubom a askéza 2340
Vláda vôle a askéza 1734

ATEIZMUS

Agnosticizmus a ateizmus 2128
Formy a známky ateizmu 2123-2124
Hriech ateizmu 2125, 2140
Príčiny ateizmu 2126, 2424

AUTORITA

Autorita a spoločné dobro 1903, 1906,1909,1928,2239,2266,2406,2429,2498
Autorita apoštolov 551, 873, 1444,1575
Autorita biskupov 883, 888, 894, 1596,2034, 2179
Autorita Cirkvi 85, 119, 553, 874, 895,918, 1023, 1125, 1399, 1578, 1635,1792,2037,2420
Autorita je potrebná pre ľudské spoločenstvo 1897-1898, 1919
Autorita pravdy 1777
Autorita rímskeho pápeža 882, 1594,2034
Autorita služobníkov Cirkvi 875, 1551,1563
Autorita Učiteľského úradu Cirkvi 88,2036
Autorita Vyznania viery (Symbolu) 194,195
Božia autorita 156, 239, 668, 1295,1381,2086,2777
Hranice autority 2267
Jeruzalemské náboženské autority a Ježiš 575, 587, 589, 591, 595-96
Kristova autorita 581-582, 651, 668-669, 1063,1441,1673,2173
Nezákonné občianske autority 2155
Občianska a ľudská autorita 1900, 1901,2234
Odmietnutie poslušnosti autorite 2256
Oprávnené vykonávanie autority 1903,1921
Povinnosti autorít 1917, 1923,2235-2236,2241,2273,2316,2354,2498
Rešpektovanie autority 1880
Rešpektovanie iných a autorita 1902,1930,2199,2254
Rodina a autorita 2202, 2207, 2229
Služba autority 2235
Vojna a medzinárodná autorita 2308
Základ autority 1899, 1918, 1920, 1930
Základ ľudskej autority 1897-1904
Zákon ako prejav autority 1951
Zneužívania zo strany občianskych autorít 2155, 2242, 2298