Dokumenty Katolíckej cirkvi

V sekcii Dokumenty sa nachádzajú oficiálne dokumenty Katolíckej cirkvi. Cirkev, ktorej Kristus Pán zveril poklad viery, aby za pomoci Ducha Svätého zjavenú pravdu sväto chránila, hlbšie skúmala, verne ohlasovala a vykladala, má povinnosť a vrodené právo, nezávislé od akejkoľvek ľudskej moci kázať evanjelium všetkým národom aj pri používaní vlastných spoločenských oznamovacích prostriedkov.
Nikomu nikdy nie je dovolené pod nátlakom privádzať ľudí, aby prijali katolícku vieru proti svojmu svedomiu.
Najvyšší veľkňaz je na základe svojho úradu neomylný v magistériu, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich, ktorý má za úlohu posilňovať svojich bratov vo viere, definitívnym úkonom vyhlasuje náuku o viere alebo mravoch za záväznú.
Neomylnosť v magistériu má aj kolégium biskupov, keď magistérium vykonávajú biskupi zhromaždení na ekumenickom koncile, ktorí ako doktori a sudcovia viery a mravov vyhlasujú pre celú Cirkev náuku o viere alebo mravoch za takú, ktorej sa treba definitívne držať; alebo keď rozídení po svete, zachovávajúc spojenie spoločenstva medzi sebou a s nástupcom Petra, spolu s tým istým Rímskym veľkňazom hodnoverne učiac veci viery alebo mravov, zhodnú sa na jednej mienke, ktorej sa treba ako definitívnej držať. (CIC 747-9)
Táto sekcia obsahuje dokumenty z oficiálnej stránky Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktoré tu boli vybrané pre potreby kazateľov, ako inšpirácia či materiál na lektúru. Všetky texty sú zahrnuté do prehľadávania knižnice.

DOKUMENTY PÁPEŽOVDOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKEHO KONCILUDOKUMENTY KBS  DOKUMENTY KOMISIÍ A RÁD KBS   PASTIERSKE LISTY KBS    KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA    EKUMENICKÉ DOKUMENTY     OSTATNÉ DOKUMENTY