Litánie k Božskému Srdcu

Litánie k Božskému Srdcu
25. novembra 2018 andreas

Kyrie, elèison – Kyrie elèison
Christe, elèison – Christe elèison
Kyrie, elèison – Kyrie elèison
Christe, àudi nos – Christe, àudi nos
Christe, exàudi nos – Christe, exàudi nos
Pàter de caelis, Deus – miserère nobis
Fìli Redèmptor mundi, Deus – …
Spìritus Sàncte, Deus –
Sancta Trìnitas, ùnus Deus –
Cor Iesu, Fili Patris aetèrni –
Cor Iesu, in sìnu Vìrginis Màtris a Spìritu Sancto formàtum –
Cor Iesu, Verbo Dei substantiàliter unìtum
Cor Iesu, maiestàtis infinìtae –
Cor Iesu, tèmplum Dei sanctum –
Cor Iesu, tabernàculum Altìssimi –
Cor Iesu, domus Dei et pòrta caeli –
Cor Iesu, fòrnax àrdens charitàtis –
Cor Iesu, iustìtiae et amòris receptàculum –
Cor Iesu, bonitàte et amore plenum –
Cor Iesu, virtùtum òmnium abìssus –
Cor Iesu, òmni làude dignìssimus –
Cor Iesu, rex et centrum òmnium còrdium –
Cor Iesu, in quo sunt òmnes thesàuri sapiéntiae et sciéntiae –
Cor Iesu, in quo hàbitat òmnis plenitùdo divinitàtis –
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complàcuit –
Cor Iesu, de cùius plenitùdine òmnes nos accepìmus –
Cor Iesu, desidèrium còllium aeternòrum –
Cor Iesu, pàtiens et mùltae misericòrdiae –
Cor Iesu, dìves in òmnes qui invòcant te –
Cor Iesu, fons vitae et sanctitàtis –
Cor Iesu, propitiàtio pro peccatis nostris –
Cor Iesu, saturàtum oppròbriis –
Cor Iesu, attrìtum pròpter scèlera nostra –
Cor Iesu, ùsque ad mortem oboediens factum –
Cor Iesu, lancea perforàtum –
Cor Iesu, fons totìus consolatiònis –
Cor Iesu, vita et resurrèctio nostra –
Cor Iesu, pax et reconciliàtio nostra –
Cor Iesu, vìctima peccatòrum –
Cor Iesu, sàlus in te speràntium –
Cor Iesu, spes in te morièntium –
Cor Iesu, delìciae sanctòrum òmnium – miserère nobis
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi – pàrce nobis, Dòmine
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi – exàudi nos, Dòmine
Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi – miserère nobis.

Dignare me laudare te, Virgo Sacràta.
Da mihi virtùtem contra hòstes tuos.