Večeradlo modlitby s Pannou Máriou

Večeradlo modlitby s Pannou Máriou
8. novembra 2018 andreas

Nové, rozšírené vydanie  Petra, n.o. 2013  Večeradlo modlitby s Pannou Máriou  Nové, rozšírené vydanie  Imprimatur: Mons. ThDr Ján Babjak SJ,  prešovský arcibiskup metropolita,  č. 2422/2013 z 19.07.2013  Nihil obstat: PaedDr. František Dancák  ThDr. Peter Vansač, PhD.  Kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie,  z ktorej vyberáme úryvky z posolstiev, bola cirkevne  schválená 4. decembra 2000 prof. ThDr. Mons.  Františkom Tondrom, spišským biskupom.  Jazyková úprava: PhDr. Adriana Matoľáková  ISBN 98-80-8099-075-6

Večeradlá a vznik Mariánskeho kňazského hnutia

Mariánske kňazské hnutie vzniklo z jednoduchej vnútornej inšpirácie, ktorú dostal taliansky kňaz don Stefano Gobbi 8. mája 1972 pri svojej púti do  Fatimy. V Kaplnke zjavenia sa modlil za kňazov, ktorí nielenže neboli verní svojmu povolaniu, ale sa aj snažili zjednotiť do združenia odbojného proti cirkevnej autorite. Vnútorná sila ho nútila, aby mal dôveru v lásku Panny Márie. Božia Matka ho použila ako skromný nástroj, aby zhromaždil všetkých kňazov, ktorí prijmú jej výzvu a zasvätia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, aby sa pevne zjednotili so Svätým Otcom a s ním spojenou Cirkvou a aby privádzali veriacich do bezpečného útočiska jej materinského srdca. V októbri 1972 sa don Stefano Gobbi pokúsil o nesmelý začiatok priateľským stretnutím troch kňazov v modlitbe. V marci 1973 sa na podobnom stretnutí zišlo už 40 kňazov. V roku 1974 sa začali konať prvé večeradlá modlitieb a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi. Postupne ich don Gobbi rozširoval po Európe a po všetkých častiach sveta. V septembri 1991 bol don Gobbi aj na Slovensku, kam zavítal po trojdňových duchovných cvičeniach pre kňazov z Československa v Olomouci. Zúčastnilo sa na nich 120 kňazov z Čiech, Moravy a Slovenska. Po ich skončení navštívil don Gobbi všetky významné pútnické miesta na Slovensku. Viedol jednodňové večeradlá modlitby pre kňazov a laikov v Levoči, Ľutine, na Starých Horách a v Šaštíne. Presvätá Bohorodička mu 12. septembra 1991 odovzdala toto posolstvo: „Dnes, môj najmilší syn, na sviatok uctenia mena tvojej nebeskej Matky, sa končí tvoja cesta, taká mimoriadna na milosti, veľkým večeradlom, ktoré uskutočňuješ pre kňazov a veriacich v tejto veľkej národnej svätyni venovanej spomienke mojich bolestí. Videl si všade veľkodušnú odpoveď zo strany všetkých na moju prosbu o modlitbu a zasvätenie. Predovšetkým si užasol, pretože si sem prišiel po prvýkrát a našiel si moje Mariánske kňazské hnutie také rozšírené, prijímané a nasledované. Toto je len moje dielo, ktoré ja sama rozširujem do každej časti sveta. Pretože toto je doba môjho triumfu, víťazstva a vašej spásy… Z tejto mojej svätyne sa s láskou pozerám na tie národy, ktoré si zachovali sviatok mena nebeskej Matky, a sľubujem im svoju zvláštnu ochranu. Zvlášť požehnávam túto slovenskú zem, kde som taká milovaná a stále viac oslavovaná.“ Veľkú zásluhu na tom, že sa i na Slovensku rozšírila kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie, najprv  vo forme samizdatového prekladu z taliančiny, mal aj  otec ThDr. Ivan Mastiliak CSsR. V prvých rokoch pomáhal s jej prekladom. Kompletne preložená kniha  vyšla u nás v roku 2000.  Nech sa na príhovor Presvätej Bohorodičky konajú a rozšíria večeradlá modlitby po Slovensku  a celom svete!  Oto Gábor (za MKH)  Večeradlo bolo miesto, kde Pán Ježiš jedol so svojimi apoštolmi pred svojím utrpením veľkonočného  baránka. Tam sa po Ježišovom nanebovstúpení zhromaždili jeho učeníci. „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou  matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1, 14)  Vo večeradle sa udiala veľká premena. Po ukrižovaní Majstra boli apoštoli slabí a bojazliví, ich viera bola  otrasená. Budúcnosť Cirkvi bola ľudsky bez vyhliadky, ale modlitby apoštolov vo večeradle spolu s Ježišovou matkou Máriou mali nepredstaviteľný účinok.  Pripravili ich na prijatie Svätého Ducha, ktorý na nich  zostúpil v deň Turíc a uskutočnil veľký zázrak ich premeny. Vystrojení mocou z výsosti sa stali nebojácnymi  ohlasovateľmi evanjelia.  Svätý Duch, vyprosený vo večeradle, pôsobil nielen na apoštolov, ale aj na všetkých ľudí. Všetci, čo ich  počúvali, pochopili, prijali náuku apoštolov a dali sa  pokrstiť. Svätý Duch takto dokázal to, čo si nik z ľudí  nevedel ani len predstaviť. Bol to zázrak Turíc, ktorý  sa zrodil vo večeradle a z neho vzišiel.  Tak chce Panna Mária zhromaždiť svoje deti aj  v tejto pre Cirkev ťažkej dobe, pretože len Svätý Duch  môže spôsobiť zázrak milosrdnej Božej lásky, to, aby  ľudia pochopili a obrátili sa k svojmu Bohu a aby sa  svet zachránil. Keď nás Panna Mária privedie cez večeradlá modlitby k novým Turícam (novému zoslaniu  Svätého Ducha), bude to triumf jej Nepoškvrneného  Srdca, ktorý prisľúbila vo Fatime.  V jeruzalemskom večeradle sa stali dve veľké udalosti: ustanovenie Eucharistie a Turíce. Celá Cirkev  bola vtedy vo večeradle. Tam sa zrodila a odtiaľ sa  rozšírila do sveta. Preto sa i večeradlo musí rozšíriť  do celého sveta. Najsvätejšia obeta sa koná po celom  svete a po celom svete sa šíria i večeradlá modlitby  s Pannou Máriou na vyprosenie nových Turíc.  Je čas novej evanjelizácie. Ani prvá evanjelizácia  by sa nebola uskutočnila bez turíčnej posily. Tak  ani nová evanjelizácia nebude možná bez toho,  aby sme vyprosili nové Turíce.  „Volám dnes všetkých synov Cirkvi, aby sa spojili  v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou,  svojou nebeskou Matkou. Volám všetkých biskupov,  kňazov, rehoľníkova veriacich! Moje Nepoškvrnené  Srdce je miestom tohto nového duchovného a univerzálneho večeradla. Do neho musíte vstúpiť svojím úkonom zasvätenia, ktoré vás navždy zveruje  mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev  a celé ľudstvo.“  (úryvok z príhovoru z knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 14. máj 1989, ďalej uvádzame iba  dátum)  „Táto záverečná doba očisťovania a veľkého súženia  je dobou Svätého Ducha. Preto obnovujem dnes svoju výzvu, aby ste rozmnožili večeradlá modlitby,  o ktoré som vás žiadala s materskou naliehavosťou. Nech sa tieto večeradlá šíria medzi kňazmi,  mojimi najmilšími synmi. Prenechajte mi vaše starosti  a mnohé zaneprázdnenosti; nepodliehajte lacným zvodom sveta; vráťte sa k duchu prostoty, pokory, skromnosti; zhromažďujte sa na modlitbu vo večeradle môjho  Nepoškvrneného Srdca a budete môcť vidieť na vlastné oči zázrak druhých Turíc. Nech sa vo večeradlách  zhromaždia deti, pretože ich nevinná modlitba, spojená s mojou, má dnes veľkú moc príhovoru a nápravy.  Koľkých nešťastí by ste boli ušetrení pre modlitby  týchto mojich malých detí! Chcem, aby sa vo večeradlách modlitby zhromažďovala mládež, aby mladí zakúsili prítomnosť Matky, ktorá ich miluje, chráni  od veľkých nebezpečenstiev, ktorým sú vystavení, a ktorá ich vedie s láskyplnou pevnosťou na ceste dobra, lásky, čistoty a svätosti.  8  Večeradlá sú drahocenným darom pre rodiny  a ja ich o neprosím: aby v nich okúsili radosť z mojej  prítomnosti, posilu z mojej spoločnosti, pomoc, ktorú  im ponúkam proti zlu ohrozujúcemu ich existenciu.  Do týchto večeradiel zostúpi Svätý Duch, aby vás priviedol k druhým Turícam. Predovšetkým v týchto posledných časoch je nevyhnutné, aby sa Cirkev a celé ľudstvo  premenilo na jediné trvalé večeradlo modlitby, konanej  so mnou a skrze mňa. Potom zostúpi Svätý Duch ako  útecha v plači do vašich dní, ktoré sa stali dňami veľkej  skúšky…“ (30. máj 1993)

„Príď, Duchu rady a sily, a urob z nás smelých svedkov prijatého evanjelia. Podopri prenasledovaných, posilni tých, ktorí sú vytlačení na okraj, daruj uväzneným  silu, udeľ zotročeným a strápeným vytrvalosť a trpezlivosť, podaj palmu víťazstva všetkým tým, ktorí dnes  budú umučení.  Príď, Duchu poznania, zbožnosti a bázne Božej,  obnov miazgou svojej božskej lásky životy všetkých  tých, ktorí ti boli zasvätení krstom a pri birmovaní boli  poznačení tvojím znamením. Aj tých, ktorí sa zasvätili  Božej službe: biskupov, kňazov a diakonov.  Príď, Duchu lásky, a obnov tvárnosť zeme; daj, aby  sa celá opäť stala novou záhradou milosti a svätosti,  spravodlivosti a lásky, spoločenstva a pokoja, aby po tom mohla so záľubou odzrkadľovať Najsvätejšiu Trojicu v jej plnej oslave.  Príď, Duchu lásky, a obnov celú Cirkev; priveď ju  k dokonalosti lásky, jednoty a svätosti, aby sa dnes  mohla stať najväčším svetlom, ktoré bude svietiť všetkým vo veľkých temnotách, ktoré sa všade rozšírili.  Príď, Duchu múdrosti a  úsudku, a otvor cestu  k srdciam pre pochopenie celej a plnej pravdy. Aby zdrvujúcou silou tvojho božského ohňa mohli všetci zodpovedať tvojmu plánu, ktorý uskutočňuješ v tomto čase. Je  to plán tvojich druhých Turíc, ktoré sú tak dlho vyprosované a očakávané.“ (26. mája 1985)

Slávnostné večeradlo

(pozn.: Slávnostné večeradlo  sa môže začať aj zvyčajným začiatkom.)

Zvyčajný začiatok  Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky,  i na veky vekov!

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami.  Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy,  ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra  a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás  od každej poškvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,  zmiluj sa nad nami.

Ľud: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,  zmiluj sa nad nami.

Kňaz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,  zmiluj sa nad nami.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane,  očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám  naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Kňaz: Pane, zmiluj sa. (3x)

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Kňaz: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa  meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja  ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako  i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás  do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva,  Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky,  i na veky vekov.  Ľud: Amen.

Nasleduje modlitba:  Všemohúci Bože, Otče nášho Pána, Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije vo Svätom Duchu, ktorého  si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba,  apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami,  Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi, a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Otče, aj my  očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme,  naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom  rady a sily, Duchom poznávania a nábožnosti  a Duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša  Krista a na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie.

Ľud: Amen.

Večeradlo

(pozn.: Večeradlo v chráme môže viesť biskup, kňaz  alebo určený laik (vedúci), rodinné večeradlá doma  otec alebo hociktorý člen rodiny, mládežnícke a detské večeradlá môžu okrem kňaza viesť aj mládežníci  a deti.)

 1. Prežehnanie

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky,  i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ak vedie laik (vedúci): V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

Spev:  Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy,  ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra  a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás  od každej poškvrny a spas, dobrotivý, naše duše.

(alebo tropár podľa liturgického obdobia, aj v poprazdenstve, 3x)

 1. Modlitba Kňaz (alebo vedúci; ďalej uvádzame iba kňaz): Všemohúci Bože, Otče nášho Pána, Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije vo Svätom Duchu, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba,  apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami,  Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi, a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Otče, aj my  očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme,  naplň nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom  rady a sily, Duchom poznávania a nábožnosti  a Duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša  Krista a na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie.

Ľud: Amen.

Vzývanie Svätého Ducha

Ľud: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej  milovanej Nevesty. (opakuje sa 3x)

 1. Posvätný ruženec

Úmysel:

Kňaz: Tento posvätný ruženec obetujeme spoločne za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny  Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha a za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou. Úmysel na fatimskú sobotu:

Kňaz: Tento posvätný ruženec obetujeme  s úmyslom zadosťučiniť urážkam spôsobeným  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Kňaz: Vyznajme vieru.

Ľud: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca  pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého  Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo  všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu  zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si  telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol  aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba,  sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť  živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý  vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva  tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú,  apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Kňaz: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa  meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja  ako v nebi, tak i na zemi.

Ľud: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim  vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav  nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky,  i na veky vekov. Amen.

Kňaz: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.

Ľud: I teraz, i vždycky, i naveky vekov. Amen.

Kňaz: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

Ľud: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

Kňaz: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.

Ľud: I teraz, i vždycky, i naveky vekov. Amen.

Kňaz: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária…

Ľud: Lebo si porodila…

Kňaz: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje.

Ľud: I teraz, i vždycky, i naveky vekov. Amen.

Kňaz: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária…

Ľud: Lebo si porodila…

Kňaz: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Ľud: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Rozjímanie k jednotlivým tajomstvám po svätého ruženca

Kňaz: Otče náš…

Ľud: Chlieb náš každodenný…

Kňaz: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

Ľud: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.  (10x)

Kňaz: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu.

Ľud: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ľud: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Priveď do neba  všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú  tvoje milosrdenstvo.

(pozn.: Rozjímanie o jednotlivých tajomstvách po svätého ruženca môže byť podľa vlastného výberu  alebo vlastnými slovami. Rozjímanie pred modlitbou  Otče náš je podľa spôsobu vedenia celoslovenských večeradiel. Ako druhý spôsob sa možno modliť rozjímanie  po modlitbe Otče náš.)

Krátke rozjímania

Radostný ruženec 

 1. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní.
 2. Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila svätú Alžbetu, vypros nám pravú lásku k blížnemu.
 3. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.
 4. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.
 5. Prečistá Panna Mária, ktorá si v chráme našla svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

Ruženec svetla 

 1. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.
 2. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.
 3. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.
 4. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na Hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách.
 5. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v Najsvätejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu.

Bolestný ruženec 

 1. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad hriechmi.
 2. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.
 3. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.
 4. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše kríže.
 5. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

Slávnostný ruženec

 1. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.
 2. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.
 3. Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.
 4. Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.
 5. Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

Pieseň  Po modlitbe Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy…

sa spieva: Raduj, raduj, raduj sa, Mária alebo aj  iná vhodná pieseň.

Pri večeradle obetovanom  za kňazov sa spieva pieseň č. 8

Modlitby

Kňaz: Za Svätého Otca a na jeho úmysly:

Ľud: Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu…

Kňaz: Pane a Spasiteľu náš, vo svojej dobrote  a starostlivosti o svätú Cirkev ustanovil si rímskeho pápeža (meno), Petrovho nástupcu, aby ju  v tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posilňuj ho v jeho zodpovednej práci. Osvecuj ho  svojím Svätým Duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na tvoju česť a úžitok svätej Cirkvi.  Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou  radosťou a vo svojom kráľovstve priprav mu korunu večnej slávy.

Ľud: Amen.

Ak vedie večeradlo laik (vedúci):  Za biskupov, kňazov a celú svätú Cirkev:

Ľud: Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu…

Ak vedie večeradlo kňaz, modlitba za biskupov a kňazov sa vynecháva, a nasledujú tieto modlitby:  Za nášho arcibiskupa a biskupa

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, pastier a hlava svojej  Cirkvi, stoj pri našom arcibiskupovi (meno) i našom biskupovi (meno) a posilňuj ich silou svojho  požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie. Nech nás povzbudzuje ich práca, povznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás  vedú tvojím učením a posväcujú tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu  bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci,  zhromaždení okolo našich pastierov, mohli raz  spolu radovať s tebou v nebi.

Ľud: Amen.

Za vlasť:  Kňaz: Prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor  Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky,  i všetkých svätých, zachráň našu vlasť od každého nešťastia a ochraňuj ju svojou milosťou, aby sa  tešila tvojmu pokoju v mene Pána Ježiša Krista.

Ľud: Amen.

 

 

 1. Posolstvo z Modrej knihy (Kňazom, najmilším synom Panny Márie )

Na fatimskú sobotu alebo slávnostné večeradlá modlitby s Pannou Máriou prečíta kňaz alebo vedúci vo pred pripravené a tematicky vhodné celé posolstvo. Vo  večeradle čítame iba posolstvá z Modrej knihy. Pre  krátkosť času môže byť prečítaný aj úryvok z posolstva  alebo po každom ruženci sa možno pomodliť modlitbu:  „Príď, Duchu Svätý! Príď skoro! Príď v týchto  posledných časoch! Príď teraz, keď nastala veľká skúška! Príď a priprav nám druhé Turíce, aby  naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div nových  nebies a novej zeme.“ (30. máj 1993)

 1. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pomodliť sa jednu z nasledujúcich modlitieb:  Krátke formuly modlitby zasvätenia  (vhodné aj po každom ruženci)  Mária, Matka naša, zasväcujeme seba a všetkých členov našich rodín tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i smrti, aby nás chránilo  od každej záhuby duše i tela. Vieme, Matka, že tí,  ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávame tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre  čas i pre večnosť. Amen.

Alebo:  Celý(á) som tvoj(a) a všetko, čo mám, je tvoje,  môj najmilší Ježišu, skrze Máriu, tvoju presvätú  Matku. Vzdávam sa seba a dávam sa tebe, moja  najdrahšia Matka, na celú večnosť bez výhrady  a neodvolateľne! Vrhám sa do tvojho čistého Nepoškvrneného Srdca. Ukry ma v jeho hlbinách  a vychovaj ma pre Ježiša. Amen.

Slávnostné modlitby zasvätenia sa  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  Modlitba zasvätenia sa  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  pre kňazov Mariánskeho kňazského hnutia  Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva,  Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná),  útočisko hriešnikov! My, členovia tvojho Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí máme tvoriť zástup tvojich kňazov, sa dnes osobitne zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.  Týmto zasvätením chceme žiť s tebou a skrze  teba svoje kňazstvo a kňazské záväzky.  Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom,  aby sme sa zbavili každej ľudskej náklonnosti  k sebe samým, ku kariére, k pohodliu, k ľahkým  kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty,  vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.  Dobrotivá a milosrdná Matka!  Zverujeme ti svoje kňazstvo, aby si ho v tejto  rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet,  použila na svoje spásonosné zámery na záchranu duší.   Zaväzujeme sa preto žiť svoje kňazstvo jedine  podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme  usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia,  o horlivé slávenie Eucharistie, liturgie hodín  a každodennú modlitbu posvätného ruženca.  Každú prvú sobotu v mesiaci budeme na tvoju  česť sláviť svätú liturgiu a budeme sa usilovať  o nábožný a prísny spôsob života, ktorý by bol  dobrým príkladom pre iných.  Tiež ti sľubujeme vernosť evanjeliu. Chceme ho  hlásať celé a byť ako jeho hlásatelia odvážnymi  a statočnými – keby bolo treba – až k preliatiu  krvi. Sľubujeme ti, že budeme verní svätej Cirkvi,  pre ktorej službu sme boli vysvätení.  Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom  a s ním zjednotenou hierarchiou. Bezvýhradným  prijímaním pápežských smerníc chceme chrániť  Učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.  Pod tvojím materským vedením a ochranou  chceme byť tiež apoštolmi nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom, a vrúcne ťa prosíme pre  neho o zvláštnu ochranu.  Napokon ti sľubujeme, že budeme viesť veriacich, ktorí sú nám zverení, k obnovenej úcte a dôvere k tebe.  Sme si vedomí toho, že ateizmus spôsobil  v mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že  znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazských  bratov, čo spôsobuje, že sa zlo a hriech stále viac  šíria po svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša  milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí,  a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.  Modlitba zasvätenia  sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  pre rehoľné osoby a laikov,  členov Mariánskeho hnutia  (pozn.: Modlí sa vo fatimskú sobotu alebo pri slávnostných večeradlách; pozri poznámku v podrobnom  priebehu večeradla, časť Modlitba zasvätenia.)  Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva,  Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná),  útočisko hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Týmto  zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba  všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali  svojím krstným zasvätením. Preto sa zaväzujeme  usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi  požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty, vždy  ochotní plniť jedine Božiu vôľu.  Dobrotivá a milosrdná Matka!  Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské  povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila na svoje spásonosné zámery na záchranu duší. Zavä29  zujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie  podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme  usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia,  horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát,  každodennú modlitbu posvätného ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme  tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho  zákona a v praktickom žití kresťanských čností,  predovšetkým čistoty. Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou  s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti Učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom,  ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.  Pod tvojím materským vedením a ochranou  chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej  jednoty modlitby a lásky s pápežom, a vrúcne ťa  prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon ti  sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretávame, obnovenú úctu a dôveru k tebe. Sme si  vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani  mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále  viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou od  30  važujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova  a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes  prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich  detí, a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty  milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.  Modlitba zasvätenia sa mládeže  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  v duchu Mariánskeho kňazského hnutia  Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva,  Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná),  moja milovaná Matka!  Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.  Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý  svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo,  zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť.  Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou  lásky, dobroty a svätosti.  Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu,  egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty  a užívania drog.  31  Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm  života, že budem zachovávať Božie prikázania, že  pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne  modliť posvätný ruženec.  Chcem byť svedkom jednoty prostredníctvom  veľkej lásky k Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a k svojim kňazom.  Milujem ťa, moja drahá Matka, a obetujem ti  svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete. Amen

Hymna MKH:  (pozn.: Podľa zváženia alebo v časovej tiesni môže byť  hymna MKH spievaná ako záverečná pieseň večeradla.)

Nepoškvrnené Srdce Márie, (2x)

si svetlom a cestou (2x)  nám na zemi.

Zasvätení kňazi tebe, Mária, (2x)  dávajú sa s láskou, (2x)  urob ich podobnými Kristovi.

Veriaci zasvätení tebe  sú zjednotení v tejto vážnej dobe.

Nech skoro zvíťazí (2x)  tvoje Nepoškvrnené Srdce!

Keď príde posledná hodina naša (2x)  príď, Matka, nemeškaj, (2x)

príď, Matka, a priveď nás do neba.

Poklona Najsvätejšej Eucharistii 

Ó, môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam  v teba a milujem ťa.  Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria  v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam a obetujem ti Najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch  sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti  dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov  pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca  a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny  Márie. Amen.

(modlitba, ktorú naučil anjel v zjavení s Najsvätejšou  oltárnou sviatosťou deti vo Fatime – Hyacintu, Františka a Luciu v októbri 1916)

(pozn.: Túto modlitbu sa možno modliť pri vyloženej  Najsvätejšej Eucharistii ako prvú modlitbu, potom po kračuje samotná eucharistická pobožnosť.)

Bratstvo 

Naše stretnutia vo večeradle majú prispieť k tomu,  aby tak, ako boli prví kresťania zjednotení v modlitbách a mali sa radi, sme sa aj my navzájom spoznávali  a mali sa radi ako bratia a sestry.  Nepoškvrnená nás vždy vedie a vychováva pre milosrdného Pána Ježiša a k úcte k Najsvätejšej Eucharistii.  Preto vrcholom každého slávnostného večeradla, ktoré sa koná s kňazom, má byť slávenie svätej liturgie.  Slávnostné večeradlo (trvá asi hodinu) sa môže konať  pred svätou liturgiou alebo po jej skončení. Je veľkým  požehnaním, ak večeradlá vedú kňazi pred vyloženou  Najsvätejšou Eucharistiou, pretože modlitba ruženca  je kristocentrická. Ak sa večeradlo koná po svätej liturgii, môže byť bratstvo rozvinutejšie.  Pri slávnostných večeradlách, ktoré sa konajú  v chráme s kňazom, je dobré vykonať aj spoločnú adoráciu, eucharistickú pobožnosť, porozprávať svedectvá zo života viery alebo kňaz môže na záver povedať  zopár povzbudivých slov. Takéto slávnostné večeradlá by sa mali konať pravidelne aspoň raz v mesiaci,  zvyčajne vo fatimskú sobotu, ale aj častejšie. Domáce  rodinné večeradlá môžu byť obohatené o čítanie Svätého písma alebo katechizmu.

Záverečná modlitba (prepustenie)

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si  porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.  Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva  tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz,  i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej  prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad  nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje  nás.

Ľud: Amen.

Ak nieto kňaza, prepustenie sa berie takto:

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si  porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.  Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.  Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.  Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na prosby svojej  prečistej Matky a všetkých svätých spas nás hriešnych. Amen.

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi  Všetci: Svätý archanjel Michal, bráň nás v boji,  buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju  moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,  ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Všetci: Svätí archanjeli, anjeli a všetci svätí,  ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás.

(pozn.: Modlitbu k archanjelovi Michalovi sa možno  modliť na záver večeradla. O modlitbe k archanjelom  pozri koniec Podrobného priebehu večeradla.)

Nasleduje záverečná pieseň.

PIESNE 

Radostný ruženec

 1. Svätý Duch z neba – zatieni teba. – Si plná milosti, – skvieš sa v skromnosti, – prečistá Panna. 2. Bohom vedená, – láskou nadšená – odchádza ku tete, – poslúžiť Alžbete – prečistá Panna. 3. Nám porodila, – v jasliach zložila – sveta  Stvoriteľa, – nášho Spasiteľa, – prečistá Panna.  4. Nepoškvrnená – prináša Syna. – Do chrámu  vstupuje, – Bohu ho žertvuje – prečistá Panna.  5. Za tri dni stráda, – s Jozefom hľadá. –  Do chrámu prichádza, – Ježiška nachádza – prečistá Panna.

Ruženec svetla

 1. Otec hovorí. – Svätý Duch zlieta. – Stojíš v Jordáne, – pokorný Pane, – ty, Svetlo sveta. 2. Tvoja božská moc – sa nám zjavila, – keď z vody, Pane, – na svadbe v Káne – víno spravila.  3. Verejne učíš, – vyzývaš ľudí: – „Čiňte pokánie,  – zmeňte zmýšľanie, – kráľovstvo je tu!“  4. Nebeská krása – zem zaplavila. – Na svätej  hore, – tam na Tábore, – tvár ti žiarila.  5. Pokrm pre život, – telo, krv svätá, – prameň  svätosti, – veď nás k večnosti, – ty, Svetlo sveta.  39

Bolestný ruženec

 1. Krvou sa potil, – úzkosťou sa chvel – za naše hriechy – Kristus Spasiteľ. 2. Pokánie činil – za hriech ľudských tiel, – bičovať sa dal – Kristus Spasiteľ.  3. Za našu pýchu – pokutovať chcel – tŕním  venčený – Kristus Spasiteľ.  4. Ťažké bolesti – za nás vytrpel – cestou krížovou – Kristus Spasiteľ.  5. Za tri hodiny – na Golgote pnel. – Za nás  umieral– Kristus Spasiteľ.

Slávnostný ruženec

 1. Povstal už víťaz nad smrťou, – zem znie piesňou radostnou. – S ním z hrobu bolesti – vstaneme k radosti. 2. Náš Kráľ sa vznáša do neba, – nech srdce naše zaplesá. – Tam zmení žalosti – na večné  radosti.  3. Boží Duch z neba zostúpil – a Cirkvi milosť  udelil. – On vedie k svätosti – a k večnej radosti.  4. Už Máriu v raj nadzemský – si privádza zbor  anjelský – za kríže, za strasti – do večnej radosti.  5. Kto sa ti slávou vyrovná, – ó, mocná nebies  Kráľovná. – I nás veď z časnosti – do večnej radosti.

Pieseň k Matke ustavičnej pomoci

Tropár, 7. hlas: Božia Matka a Panna, – tvoju  vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa doprosujeme, – tvoj milostivý obraz uctievame. – Ty  si Matka milostí, – ty si nádej sveta. – Neodvracaj  sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, –  ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.

Kondák, 6. hlas: Matka naša, – v námahách nám  pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú  horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábožným  v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spasenie, –  dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.  Pieseň k archanjelom

Tropár, 4. hlas: Vojvodcovia nebeských vojsk, –  ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte  nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou  svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne  voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

Pieseň pred Eucharistickou pobožnosťou  alebo pred vyložením Najsvätejšej Eucharistie

 1. Nám vo sviatosti, Kriste, vitaj, – pred tebou zbožne dnes pokľakáme, – za svojho Boha ťa uznávame. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo sviatosti, Kriste, vitaj.  Nám vo sviatosti, Kriste, vitaj, – potešuj nás  svojou prítomnosťou, – oblažuj nás božskou velebnosťou. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo  sviatosti, Kriste, vitaj.  Nám vo sviatosti, Kriste, vitaj, – priviň nás  k sebe, ó, dobrý Pane, – v hojnosti zošli nám požehnanie. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo  sviatosti, Kriste, vitaj.

Po Eucharistickej pobožnosti:

A spravuj ho a vyvyšuj naveky, – po všetky dni dobrorečíme tebe.  – A chválime meno tvoje naveky, – ráč, Pane, v ten  deň zachrániť nás od hriechu. – Zmiluj sa nad  nami, Pane, – zmiluj sa nad nami. – Buď milosrdenstvo tvoje, Pane, nad nami, – lebo sme dúfali  v teba. – V teba, Pane, sme dúfali, – nebudeme zahanbení naveky.  42  2. Nech sa ti vzdáva – úcta i sláva, – tajomstvo lásky utajené. |: Vo svetle žiari – tu na oltári, – v kalichu zlatom vystavené.:|  Hľa, v svätostánku, – tu v bohostánku, – vtelený  Boží Syn prebýva. |: Stvoriteľ večný, – Boh nekonečný, – pod vidom chleba sa ukrýva.:|  Nebeská manna – je telo Pána, – krv jeho pravý  života zdroj. |: S vierou sa korím – a láskou horím, – hoci ma klame chuť i zrak môj.:|  Ježišu, vitaj, – pomoc mi skytaj, – v zármutku,  v biede, v utrpení. |: Daj silu svoju – k láske, pokoju, – pomôž mi v každom pokušení.:|  Pre teba žijem, – v tebe sa skryjem, – keď duša  pôjde do večnosti. |: Telo, krv tvoja, – posila  moja, – je cesta k večnej blaženosti.:|  3. Kráľu nebeský, Boh všemohúci, – Duch  Utešiteľ, Duch pravdy sám. – Tys’ vševediaci,  všade prítomný, – daj svetlo, silu potrebnú nám.  Kráľu nebeský, posila mnohým, – života darca,  prebývaj v nás. – Prítomnosť tvoja nech srdcia  zdobí, – vlej do nich pokoj, lásku a jas.  Kráľu nebeský, čistoty prameň, – od škvrny  hriechu chráň všetkých nás. – Rozpaľuj v duši  svoj Boží plameň, – po púti zemskej naveky spas.  43  4. Poďme všetci k najčistejšej Panne, – k Matke Boha Ježiša, – ona v nebi pri Synovom tróne –  za nás všetkých modlí sa. – Presvätého ruženca  kráľovná, – ty si naša ochrankyňa mocná. – Chceme ako Boží služobníci – slúžiť svätej Trojici.  Ty si u nej v priazni takej veľkej, – že tvoj hlas vypočuje, – odpúšťa vždy každej duši hriešnej, – keď  poklesky ľutuje. – Vezmi aj nás pod svoju ochranu,  – nech nám v duši milosti zostanú, – aby sme sa  s Bohom zjednotili, – s celým nebom spojili.  V čistej láske s tebou spriatelení – Boha chceme  uctievať, – hymnus viery, nádeje a lásky – tebe,  Matka, zaspievať. – Sláva a česť nebeskej kráľovnej, – našej milej Matke ružencovej, – prijmi vďaky, vypros lásku, nádej, – ochraňuj nás naďalej.  5. Ó, Božia Rodička, – k tebe voláme, – aby si  prispela – k našej ochrane. – R: Pomôž, pomôž, –  pomôž, Mária, – pomôž, pomôž, – pomôž, Mária.  A preto my všetci – v svojej úzkosti – voláme  vždy k tebe – tu v skrúšenosti.  (pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  My hriešni voláme – v biede a žiali, – nech tvoja  ochrana – zlo od nás vzdiali.  Buď nám, ó, Mária, – potechou milou – a buď  nám v trápeniach – pomocou silnou.   Zachovaj národu – obrad i vieru, – vypros nám  milosti, – kráľovná mieru.  Uveď nás po smrti – k sebe do neba, – kde večne budeme – velebiť teba.

Likuj, Presvjataja Ďivo i Mati, – ispolnena  ľubvi i blahodati. |: Likuj, likuj, likuj, Marije, – čistych serdcem umilenije. 😐  Radujsja, Carice neba i zemli, – serdečny molitvy naši vse prijmi. |: Likuj, likuj, likuj, Marije,  čistych serdcem umilenije. 😐  Radujsja roždšaja Isusa Christa, – blahoslovennaja Ďivo Prečista. |: Likuj, likuj, likuj, Marije, –  pravovirnych prosviščenije. 😐  Radujsja, nebesna Zornice jasna, – presvitloje  Solnce, Luno prekrasna. |: Likuj, likuj, likuj, Marije, archanhelov udivlenije. 😐

Piesne vo večeradle 

 1. Fatimské Ave Maria Keď žiaril a rozkvital trinásty máj, zrel Kráľovnú, Máriu, fatimský kraj. R: |: Raduj, raduj, raduj sa, Mária, raduj, raduj,  raduj sa, Mária. 😐 (pozn.: V origináli sa spieva: /: Ave,  ave, ave, Maria, ave, ave, ave, Maria! :/)  Len zbožné tri deti ju uvidieť smú a počuť ju  v hodinu bezútešnú.  (pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  Svet v krvi sa od vojny topil a mrel, lež Ježiša  Matky hlas ľútosťou znel.  To pre hriechy Boží hnev padá na zem, ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem.  Vy obete prineste za hriešny svet, ja k pokoju  vyvediem z vojny ho bied.  Tie nevinné deti si zvolila tam, by skrze ne posolstvo zverila nám.  Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť, by k Bohu  sa vrátil svet, prosíme zvlášť.  My ružencom, pokáním splníme sľub, len dožič  nám, Matička, do neba vstup.  46  8. Premilá Matka, Pani zeme, neba, – čuj svoje dietky, – o čo prosia teba.  R: |: Mária, Mária, čuj naše volanie, za našich  kňazov vďaky ti vzdávame.:|  Chcú slúžiť Bohu i Cirkvi Kristovej, – čo stojí  pevne na skale Petrovej.

(pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  Keď ich kríž tlačí, horkosť sveta páli, – ukáž,  Mária, že si Matka milá.  My svoje ruky ku tebe dvíhame, – za našich  kňazov vďaky ti vzdávame.  Mária Matka, nevinnosti krása, – žehnaj nám,  žehnaj, žehnaj našich kňazov.

(pozn.: Nápev je podobný ako pieseň č. 123 Bože, čos´  ráčil už pred tisíc rokmi… z modlitebníka a spevníka  gréckokatolíka s názvom Pane, zmiluj sa. Táto pieseň  sa môže podľa originálu spievať aj v jednotnom čísle:  „za nášho kňaza“.)  9. Tmavočervená ruža  Tmavočervená ruža kvitne na Golgote, tam Matička bolestná sedí osamote. Hľadí na synáčka,  jak trpí na kríži, Matka Sedembolestná, neopusť  nás nikdy.  Ach, nemôže pozerať na dieťa zmučené. Utierala v bolesti nohy skrvavené. Nemôže, nemôže  47  prevravieť slovíčka, ktorá mať tak trpela jak Božia rodička.  Ukrutne veľké bôle srdce jej zranili, keď jej  Syna mŕtveho na ruky zložili. Matička bolestná  bozkala mu rany, Matka Sedembolestná, buď ty  vždycky s nami.  Ach, Matička bolestná, ty čistá ľalia, v tom slzavom údolí prišla si o Syna. |: Zomrel za nás všetkých, lebo nás miloval, a teba nám za Matku zo  srdca daroval. 😐  10. Bárka  Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných  ísť za ním a loviť srdcia slov Božích pravdou.  R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel, – tvoje ústa  vyriekli moje meno, – svoju loďku zanechal som  na brehu, – spolu s tebou začať chcem nový lov.  (pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú  ruky ochotné pracovať s tebou i čisté srdce.  Ty chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu.  Pane, ideme spolu s tebou loviť srdcia na moriach ľudských do siete Pravdy, Života, Lásky.  48  K Svätému Duchu  11. Do srdca mi príď, do srdca mi príď, Duch  Boží, do srdca mi príď. Môj pokoj si ty, i radosť mi  dáš, Duch Boží, do srdca mi príď.  12. Duchu Svätý, príď k nám, naplň srdcia  naše, ohňom lásky.  13. Príď, Svätý Duch  R: Príď, Svätý Duch, vojdi do nás, príď, Svätý  Duch, plápolaj v nás. Príď, Svätý Duch, oživuj nás,  Duchu Svätý, príď!  (pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  Príď, Duchu, prenikni nás, príď, Duchu, zastav  sa pri nás. Príď, Duchu, vlož život do nás, poznať  daj sa nám.  Príď, ty Duch, Duch svätosti, príď, ty Duch,  Duch múdrosti. Príď, ty Duch, Duch lásky, poznať  daj sa nám.  Príď, Duchu, a zjednoť nás, príď, Duchu, a naplň  nás. Príď, Duchu, a obnov nás, poznať daj sa nám.  49  Adoračné  14. Anjeli pred trónom ti spievajú, svoj hlas  k nim pridáme tebe na slávu. R: Svätý, svätý, svätý  Boh, náš Pán, on bol, on je a príde zas k nám.  (pozn.: Za každým veršom nasleduje refrén.)  Vždy svätých chvály sú ti vzdávané, my s nimi  pri tróne ich refrén spievame.  Keď starci padajú tu pred trónom, my srdcia  pokorne skláňame pred tebou.  15. Božia láska, príď, ako mocný oceán, prúď  cez nás svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.  16. Je stále prítomná tvoja láska, radostne  spievame o tvojej sláve. |: Nech pieseň zazvoní  v každej chvíli, teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem :|.  17. Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy, ľutujem. Ježišu ukrižovaný, Pane, zmiluj sa.  18. Naplň, Pane, naplň ma, láska tvoja, Pane,  nech mi silu dá. Som len tvoj, len tvoj, chcem konať, čo chceš sám; tak ma naplň, Pane, volám, tak  ma naplň, Pane, volám.  19. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa  nado mnou hriešnym.  50  20. Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišňaho.  21. |: Prichádza Ježiš, prichádza náš Pán 😐 3x  a pokoj svoj prináša nám.  22. Prosíme ťa, Bože, vyslyš prosby naše,  nádejou posilni nás. Príď, kráľovstvo tvoje, buď  vždy vôľa tvoja, príď, tvoj pokoj do nás.  23. Sláva Pánu Ježišovi, Pán prichádza k nám,  s láskou a s požehnaním, sláva, – Ježiš je kráľ.  24. Spievaj Pánovi, duša spievaj: Aleluja, aleluja. Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja.  Bohu spievajme, aleluja. Vďaky vzdávajme, aleluja. Spievaj Pánovi, duša, spievaj: Aleluja, aleluja.  25. |: Tebe patrí chvála a sláva, pozdvihnime  svoje ruky a chváľme sväté meno. :|. |: Lebo Ty  si Pán, veľké veci robíš nám. Nikto nie je ako ty.  Nikto nie je ako ty :|.  26. Vďaka, Ježiš, Vďaka, Ježiš, Vďaka, Ježiš,  Vďaka, Ježiš. Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.  27. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa.

Skrátený priebeh večeradla  a dôležité povzbudenia 

Na večeradlo sa môže zmeniť každá modlitba posvätného ruženca, pred ktorou vzývame Svätého Ducha (podľa bodu 3.) Po ruženci kňaz alebo laik prečíta hoci len krátky úryvok z posolstva z Modrej knihy  (bod 5). Vo večeradle čítame iba posolstvá z tejto knihy. Číta sa priamo text posolstva. Nakoniec sa vykoná  krátke zasvätenie (bod 6). Pre čistotu večeradiel treba  v pokore prijať tento priebeh večeradla a nepridávať  už do neho iné modlitby. Modlitba k archanjelovi Michalovi je súčasťou večeradla.  Sila večeradla nespočíva v krásnych spevoch, ale  v tom, že sa s nami modlí, k nám sa prihovára cez  posolstvá z Modrej knihy a za nás sa modlí Presvätá  Bohorodička, ktorej sa často aj denne zasväcujme. Vo  večeradle si na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vyprosujeme nové zoslanie Svätého Ducha,  preto sme všetci pozvaní s pokorou a z lásky tieto večeradlá čo najčastejšie konať a šíriť. Najdôležitejšia je  však úplná dôvera k Presvätej Bohorodičke, aby ona  konala, pretože večeradlá a MKH sú výhradne jej dielom.

Podrobný priebeh večeradla

(s vysvetlením jednotlivých častí)

Hlavné časti:

 1. Vzývanie Svätého Ducha
 2. Modlitba posvätného ruženca
 3. Posolstvo z Modrej knihy (Kňazom, najmilším synom Panny Márie)
 4. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 5. Vrcholom večeradla s kňazom by malo byť slávenie svätej liturgie, prípadne adorácia alebo Eucharistická pobožnosť. 1. Vzývanie Svätého Ducha Večeradlo modlitby s Pannou Máriou má okrem  samotnej modlitby posvätného ruženca na začiatku  vzývanie Svätého Ducha. Jedným z cieľov je podľa vzoru prvých apoštolov zhromaždených pri modlitbe vo  večeradle s Ježišovou Matkou snaha vyprosovať nové  zoslanie Svätého Ducha: „Som božská Nevesta Svätého  Ducha, tak ako som sa jedinečne otcovým plánom stala  Matkou Syna, tak som sa stala pravou Nevestou Svätého Ducha… Duch nemôže odolať hlasu Nevesty, ktorá  ho volá. Preto sa všetci pripojte ku mne, moji malí syno via, v dnešnom vzývaní Svätého Ducha… Vaša úpenlivá  prosba nech sa stane modlitbou tejto poslednej doby.  53  Nech je vaša modlitba neprestajná, často ju opakujte,  pretože vás ju naučila a o ňu vás žiada vaša nebeská Matka:  Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej  Nevesty.  A otvorte si srdcia nádeji, lebo má k vám prísť najväčší zázrak druhých Turíc.“ (22. máj 1994)  2. Modlitba posvätného ruženca  Večeradlá by mali byť predovšetkým stretnutím  modlitby. Ale táto modlitba musí byť konaná spolu  s Máriou. Preto je modlitba posvätného ruženca spoločnou charakteristikou všetkých večeradiel. Posvätným ružencom voláme Božiu Matku, aby sa modlila  s nami, a pritom sama odhalila našim dušiam tajomstvá Ježišovho života.  „Celý váš ruženec, ktorý sa vo večeradlách modlíte  na naliehavú žiadosť vašej nebeskej Matky, je ako nesmierna reťaz lásky a záchrany, ktorou môžete ovinúť  osoby a situácie, a dokonca mať vplyv na všetky uda losti vášho času. Pokračujte v jeho modlitbe, rozmnožte  vaše večeradlá modlitby.“ (7. október 1979)  Tak ako Panna Mária prosila v roku 1917 vo Fatime o každodennú modlitbu posvätného ruženca, tak  sme aj my vo večeradlách pozvaní k modlitbe, a práve  posvätný ruženec je modlitba, ktorú má Presvätá Bohorodička najradšej.  54  „Modlitba má obrovskú moc a vyvoláva reťazové  reakcie dobra, ktoré sú silnejšie ako reakcie atómovej bomby. Modlitba, ktorú mám najradšej, je modlitba posvätného ruženca. Preto pri mnohých svojich zjaveniach vás prosím o túto modlitbu. Spájam  sa s tými, ktorí sa ju modlia, prosím o ňu dôrazne  a s materskou úzkosťou…“ (7. október 1984)  Posvätný ruženec sa modlime s láskou a s pokorným srdcom, a buďme si istí, že sa s nami bude modliť  a za nás sa prihovárať Panna Mária.  „Je to modlitba, ktorú sa modlite spolu so mnou. Keď  sa ju modlíte, pozývate ma modliť sa prostredníctvom  vás, vtedy vypočujem vaše prosby a spojím svoj hlas  s vaším, spájam svoju modlitbu s vašou. Preto je vždy  účinná, lebo vaša nebeská Matka je prosiaca všemo húcnosť. Ja vždy dosiahnem to, o čo prosím, lebo Ježiš  nikdy nepovie nie na to, o čo ho prosí jeho Matka… Rozjímaním jeho tajomstiev dospejete k pochopeniu Ježišovho plánu, ktorý sa odzrkadľuje v celom jeho živote  – od vtelenia až do zavŕšenia jeho slávnej Veľkej noci.  A tak vnikáte stále hlbšie do tajomstva vykúpenia…  Vaša nebeská Matka vás dnes prosí používať posvätný  ruženec ako najúčinnejšiu zbraň v boji pod vedením  ženy odetej slnkom. Prijmite moje pozvanie, častejšie sa  schádzajte vo večeradlách modlitby a bratstva, zasvä cujte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, často sa modlite posvätný ruženec.“ (7. október 1983)  55  Aby sme splnili podmienku pätnástich minút rozjímania nad tajomstvami posvätného ruženca, odporúčame počas večeradiel konaných vo fatimskú  sobotu prečítať dlhšie rozjímania nad jednotlivými  tajomstvami napríklad z knižky Modlitba posvätného  ruženca, Rozjímania k tajomstvám posvätného ruženca  a pod. Mnohí kňazi, inšpirovaní Svätým Duchom, majú  dar modliť sa rozjímania vlastnými slovami. Zvyčajne  sa modlíme ruženec s piatimi desiatkami, ale rodinné  večeradlá konané doma, kde sú malé deti, môžu mať  aj menej desiatkov. Ruženec sa modlime v reči, ktorej  rozumieme (po slovensky, cirkevnoslovansky a i.). Je  veľkým požehnaním, ak sa ruženec, ktorý vedie kňaz,  modlíme pred vyloženou Najsvätejšou Eucharistiou.  3. Posolstvo z knihy Kňazom, najmilším synom  Panny Márie (Modrej knihy)  Po modlitbe posvätného ruženca nasleduje rozjímanie nad jedným posolstvom, ktoré sa prečíta z Modrej  knihy. Čo obsahuje, môžeme pochopiť aj z nasledujúcich úryvkov:  „Darom môjho Nepoškvrneného Srdca, áno, celkom  osobitným darom, je aj kniha, ktorá obsahuje moje po solstvá. V tejto knihe je už odhalené, čo musíte vedieť.  Keď sa jej naučíte rozumieť, nájdete v nej celý môj plán  prípravy, bolestného uskutočňovania aj slávneho a víťazného naplnenia.  56  Čítajte ju, milovaní synovia, meditujte, žite podľa nej! Nepochybujte, že k vám hovorím ja. Týmito  slovami som prítomná a zjavujem sa vám. Až neskôr  pochopíte cenu tohto môjho materinského posolstva…“  (28. január 1984)  Treba, aby sme vo večeradlách dali slovo našej nebeskej Matke a prečítali posolstvo. Nech sa v rodinách  číta počas večeradiel aspoň úryvok z posolstva.  Kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie je jediným prostriedkom na šírenie večeradiel. Sú v nej zapísané posolstvá, ktoré kňaz don Gobbi prijal formou  vnútornej reči. Matka Panna Mária nás všetkých miluje. Ona nás chráni, prosí, prihovára sa k nám a vychováva nás aj cez posolstvá s jediným cieľom – priviesť  nás k Ježišovi, aby sme raz všetci dosiahli nebeskú  vlasť.  Ako máme čítať túto knihu?  „S prostotou dieťaťa, ktoré počúva matku. Nepýta sa,  prečo hovorí, ako hovorí, kam ho svojimi slovami ve die. Ono ju len miluje a načúva jej; urobí, čo od neho  chce. Potom je dieťa šťastné, lebo cíti, že matka ho vedie  a osvecuje, a pod jej vedením a formovaním rastie den nodenne vo svojom živote.“ (21. január 1984)  Vo večeradlách v chráme by sa malo prečítať celé  posolstvo z Modrej knihy. Ak to časové okolnosti nedovolia, aspoň úryvok. Ak by vám chýbala Modrá kniha,  tak sa môže prečítať jeden z úryvkov, ktoré sú zapí57  sané v tejto brožúrke. Vo večeradle čítame iba po solstvá z knihy Kňazom, najmilším synom Panny  Márie.  Tým, ktorí začínajú čítať túto knihu po prvýkrát,  odporúčame prečítať si celý úvod, kde je vysvetlené  všetko o večeradlách, o Mariánskom kňazskom hnutí  a o Mariánskom hnutí. Na tomto mieste sa v skratke  dotkneme iba niektorých častí. Z osobných skúseností odporúčame začať v súkromí čítať a postupne žiť  prvé posolstvá. Tak ako Panna Mária začala postupne vychovávať dona Stefana Gobbiho, aj nás všetkých  chce vychovávať k pokore, dôvere, tichosti, obetavosti  a k láske k Pánu Bohu.  Citáty z Modrej knihy nás učia počúvať Božie slovo  a povzbudzujú nás k čítaniu Svätého písma, ako sa  píše aj v posolstve zo 4. júla 1986: „Každodennou po travou vášho ducha bude len Božie slovo. Milujte ho, vyhľadávajte ho, uchovávajte ho, obraňujte a prežívajte  ho…“ Práve preto by sme mali so Svätým písmom čítať  Modrú knihu a žiť aj podľa jej odporúčaní.  V Modrej knihe sú posolstvá aj na jednotlivé liturgické sviatky. Stretneme sa aj s ťažšími posolstvami,  ktoré nám predpovedajú skúšky, ba aj tresty. Je lepšie,  ak sa tam, kde sa večeradlá iba začínajú, čítajú vhodné posolstvá. V súkromí sa môžu čítať, pretože vždy  sa všetko môže zmeniť, ak počúvame Boha a žijeme  podľa jeho vôle.  58  ‚‚Ako Matka rozprávam vám o nebezpečenstvách,  v ktorých žijete, o hrozbách, ktoré nad vami visia,  o mnohom zle, ktoré by vás mohlo postihnúť, to všetko len preto, lebo tomuto zlu ešte môžete uniknúť, ne bezpečenstvá môžete obísť a plán Božej spravodlivosti môže byť pozmenený silou jeho milosrdnej lásky. Aj  keď vám predpovedám tresty, rozpamätajte sa, že silou  vašej modlitby a vášho odprosujúceho pokánia môže  byť všetko zmenené v každom okamihu. Nepovedzte  potom: ,Čo si nám predpovedala, sa nestalo‘, ale spolu  so mnou sa poďakujte nebeskému Otcovi, lebo pre silu  modlitby a zasvätenia, pre vaše utrpenie a utrpenie  nespočetných mojich malých detí odsúva ešte okamih  spravodlivosti, aby mohli rozkvitnúť časy veľkého milo srdenstva…‘‘ (21. január 1984)  Celá kniha posolstiev je hlavne o tom, ako Panna  Mária miluje všetkých kňazov, ale svoju lásku ukazuje aj rodinám, napríklad v posolstve z 23. júla 1987,  z ktorého na povzbudenie uvádzame úryvok:  „Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvá dzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby  mohli nájsť útočisko a istotu, povzbudenie a ochranu.  Veľmi rada počujem, keď ma moji kňazi nazývajú svo jou Matkou a Kráľovnou. Práve tak rada som nazývaná  Matkou a Kráľovnou rodín, ktoré sa mi zasvätili. Som  Matkou a Kráľovnou rodín…  59  Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej  nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej  priestor, aby mohla vykonávaťstále účinnejšie svoje materské poslanie…  Predovšetkým sa starám o  váš duchovný život. Snažím sa priviesť duše tých, ktorí tvoria rodinu,  k tomu, aby stále žili v Božej milosti… Kam vojdem ja,  odtiaľ odíde hriech; kde prebývam ja, tam je stále prítomná milosť a jej božské svetlo. Kde ja bývam, tam  prebýva so mnou čistota a svätosť… Je mojou úlohou,  aby som hlboko upevňovala jednotu rodiny, aby som  priviedla muža a ženu k stále hlbšiemu a duchovnejšie mu spoločenstvu…  Najvzácnejším dobrom rodiny sú deti. Deti sú zname ním zvláštnej Ježišovej i mojej priazne. Deti majú byť  chcené, prijaté, chránené ako najvzácnejšie perly ro dinného vlastníctva. Keď zasvätením vstúpim do rodiny, hneďsa starám o deti, ktoré sa stanú zároveň  mojimi deťmi. Beriem ich za ruku a vediem ich cestou, na ktorej by uskutočnili Boží plán, ktorý má každý  od večnosti presne určený. Milujem ich, nikdy ich ne opustím, stanú sa vzácnou súčasťou môjho materského  vlastníctva. Starám sa osobitne o vašu prácu. Nikdy  nedopustím, aby ste vypadli z Božej prozreteľnosti. Be riem vaše ruky a prostredníctvom vašej ľudskej spo lupráce ich otváram pre plán, ktorý Pán denne usku 60  točňuje… Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so  mnou istota. Nič vám nebude chýbať. Ja zdokonalím  vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prácu. Budem mať  účasťna všetkých vašich starostiach…  Všetkých vás pozdravujem a  všetkých vás žehnám.“ (23. júl 1987)  4. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny  Márie  Na záver večeradla vykonáme akt zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý má byť vykonaný nielen slovami, ale z lásky. O zasvätenie nás  Panna Mária prosila vo Fatime a v Modrej knihe máme  aj nádherný prísľub:  „Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!  Tomu, kto sa mi zasvätí, zasa ja sľubujem spásu,  ochranu pred bludom na tomto svete a večnú spásu…“ (13. máj 1976)  Niektorí členovia hnutia majú vlastnú skúsenosť  s pravdivosťou týchto slov, hlavne o ochrane pred  bludom. Mnohí sa obrátili vďaka modlitbe zasvätenia,  keď ich kňazi alebo rodičia, alebo blízki zasväcovali  Nepoškvrnenému Srdcu. Najviac o zasvätení sa možno dočítať v Modrej knihe z posolstva z 25. marca  1984, keď pápež Ján Pavol II vykonal zasvätenie sveta  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  61  „Požehnávam tento odvážny čin ,môjho pápeža‘, kto rý chcel celý svet a všetky národy zasvätiť môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prijímam tento akt s láskou a vďačnosťou, a sľubujem zasiahnuť, aby sa skrátili hodiny  očisty a aby boli uľahčené skúšky.  Ale prosím aj všetkých biskupov, kňazov, rehoľné oso by a laikov o ich zasvätenie sa. Je tu hodina, keď sa musí  celá Cirkev zhromaždiť v spoľahlivom útočisku môjho  Nepoškvrneného Srdca!  Prečo vás prosím o zasvätenie? Keď je nejaká vec  zasvätená, je vyňatá z každého iného užívania, aby sa  používala len na jeden posvätný cieľ… Ale môže sa to  týkať aj osoby, keď ju Boh povolal priniesť mu dokonalú úctu… k tomu ste zasvätení, aby ste žili v Otcovej  láske, v nasledovaní Syna a v dokonalom spoločenstve  so Svätým Duchom…  Keď vás prosím o  zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, potom to znamená, že sa mi musíte  celkom zveriť, úplne a navždy, aby som vami mohla  disponovať podľa Božej vôle. Musíte sa mi dokonale zveriť a všetko mi darovať; nemôžete mi dať len  niečo, a ostatné si ponechať pre seba; musíte byť  celkom, ale celkom moji!“ (25. marec 1984)

Modlitby zasvätenia sa  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Modlitby zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu  Panny Márie, ktoré sú aj v tejto brožúrke, sa modlia  kňazi Mariánskeho kňazského hnutia, veriaci a mládež Mariánskeho hnutia na celom svete.  V modlitbe zasvätenia pre laikov a rehoľníkov je aj  táto veta:  „Sme si vedomítoho, že ateizmus spôsobil v mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie  vniklo i  do  svätého Božieho chrámu a  neušetrilo  ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále  viac šíria vo svete…“  Mariánske kňazské hnutie vzniklo práve z dôvodu,  že mnohí kňazi opustili Cirkev. Slovo znesvätenie znamená odpad od svätej Cirkvi. Na Slovensku sa tisíce  veriacich modlia a prinášajú obety za kňazov a aj vďaka tomu tu ešte nie je situácia alarmujúca, ale už aj  na Slovensku sa objavilo viacero prípadov apostázií kňazov a mnoho prípadov neposlušnosti.  Vo večeradlách sa túto oficiálnu modlitbu zasvätenia laici modlia s pokorou, aby sa kňazi vrátili  do svätej Cirkvi a aby si kňazi zachovali pravú vieru.  Musíme kňazov podporovať modlitbou a pomáhať  im v ich neľahkej službe, lebo najväčšie útoky zo strany zlého sú vedené práve na kňazov. Kňazstvo je ten  najväčší dar, bez kňazov nebude živého premenené63  ho Krista na oltári. Mariánske hnutie sa dištancuje  od akejkoľvek kritiky voči kňazom. Naopak, práve vo  večeradle nás Presvätá Bohorodička učí láske, pokore  a poslušnosti voči hierarchii a k modlitbám a obetám  za všetkých kňazov. Nech nám nie je ľahostajný osud  kňazov, ktorí opustili svätú Cirkev. Boh ani Presvätá  Bohorodička ich neopustili a nás všetkých vyzývajú  k modlitbám za nich. Nech nás táto veta v modlitbe  zasvätenia nepohoršuje, ale vyburcuje k modlitbám  za všetkých kňazov na celom svete. Denne sa zasväcujme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vložme  doň aj všetkých našich kňazov, aby ich Nepoškvrnená  ochraňovala.  Denne sa zasväcujme Nepoškvrnenému Srdcu  Panny Márie!

Sila modlitby zasvätenia sa  Nepoškvrnenému Srdcu 

Vo Fatime v roku 1917 Panna Mária prosila, aby sa  všetci zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu. Jej prosba  nebola splnená, a tak prišla predpovedaná druhá svetová vojna. Na Portugalsku sa však ukázala sila modlitby zasvätenia. Jedine portugalskí biskupi s celým  národom prijali posolstvá z Fatimy za svoje a dvakrát  vykonali slávnostné zasvätenie sa Nepoškvrnenému  Srdcu. Jedine Portugalsko bolo uchránené od hrôz  druhej svetovej vojny, ba nedotkla sa ho ani občianska vojna v Španielsku, ani následný komunizmus.  Keď pápež Pius XII. zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu  Rusko, nastal obrat v druhej svetovej vojne. Pre nás je  najväčším vzorom náš blahoslavený biskup Gojdič,  ktorý pochopil vážnosť doby a začal napĺňať fa timské posolstvá. Pastierskym listom zo 14. októbra  1944 vyhlásil Mariánsky rok a úctu k Nepoškvrnenému Srdcu a 28. augusta 1945 zasvätil počas hlavnej  odpustovej púte v Ľutine za prítomnosti mnohých  kňazov a tisícov veriacich celý národ a celú Prešovskú eparchiu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Aj  vďaka tomuto zasväteniu zostali naši biskupi, kňazi  a veriaci počas komunizmu verní Bohu, Cirkvi a Svätému Otcovi. Nezabudnime na hrdinskú vernosť všetkých väznených a prenasledovaných biskupov, kňazov  65  a veriacich. Pádu komunizmu určite pomohlo splnenie výzvy zasvätiť sa Nepoškvrnenému Srdcu. Slávnostné zasvätenie vykonal blahoslavený pápež Ján  Pavol II. 25. marca 1984, a práve z toho dňa máme posolstvo v Modrej knihe. Aj na Slovensku sa podľa výzvy  zjednotiť sa s pápežom Jánom Pavlom II. vykonalo 8.  decembra 1985 toto zasvätenie. Potom prišiel už známy Bratislavský veľký piatok, keď sa 25. marca 1988  na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave zhromaždili veriaci z celého Slovenska, aby sa modlili za náboženskú slobodu a vysvätenie nových biskupov.  Veriacich, ktorí sa modlili ruženec so zapálenými sviečkami v rukách, násilne rozohnala vtedajšia  komunistická moc. Po „Veľkom piatku“ však prišlo  vzkriesenie. Posolstvo z Modrej knihy z 12. septembra 1991 z národnej baziliky v Šaštíne ukazuje, komu  máme byť vďační za dar náboženskej slobody. Ak sa  budeme modliť, zasväcovať a šíriť večeradlá, určite sa  splní aj prísľub porážky všetkého zla. Je to úžasné, že  máme takýto prísľub práve zo Slovenska:

V mene Márie 

„V mene Márie bol v týchto národoch porazený marxistický komunizmus, ktorý desaťročia vykonával svoje  panstvo a udržiaval pod ťažkým a krvavým tlakom toľké moje úbohé deti. Nie zásluhou hnutí alebo politikov, ale len na môj  osobný príhovor prišlo konečne toto vaše oslobodenie.  Aj to sa stane v mene Márie, že ja povediem zavŕšenie môjho diela porážkou slobodomurárstva,  každej diabolskej sily, materializmu, praktického  ateizmu, aby celé ľudstvo dosiahlo svoje stretnutie  s Pánom, aby tak bolo očistené a úplne obnovené  triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.  A z toho dôvodu si prajem pokračovanie sviatku  na česť mena Panny Márie, teraz, keď vstupujete  do najťažších chvíľ boja a do bolestnej časti veľkého súženia.  Z tejto mojej svätyne s láskou pozerám na tie národy,  ktoré si zachovali sviatok mena nebeskej Matky a sľubujem im svoju zvláštnu a materskú ochranu.  Zvlášť požehnávam túto slovenskú zem, kde som taká  milovaná, uctievaná a stále viac oslavovaná.“ (12. september 1991)

Na záver večeradla sa možno pomodliť aj  modlitbu k archanjelovi Michalovi

V Modrej knihe je dvanásť posolstiev, ktoré nás povzbudzujú k častej modlitbe k svätým archanjelom  a strážnym anjelom. Z nich uvádzame dva úryvky:  „Svätý Michal je v čele celého tohto môjho nebeského  vojska, i pozemského, ktoré je teraz zoradené do šíkov  na boj. Svätý Gabriel je vám po boku, aby dal všetkým  vám tú istú nezdolateľnú statočnosť od Boha. A svätý  Rafael vám vylieči mnohé rany, ktoré často utŕžite vo  veľkom boji, v ktorom ste nasadení. Pociťujte vždy  blízko seba Božích anjelov, často ich proste o pomoc a ochranu. Oni majú veľkú moc chrániť a vytrhnúť vás zo všetkých úkladov, ktoré vám strojí  satan, môj i váš protivník…“ (29. september 1979)  „Úlohou svätého Michala je brániť vás pred zúrivými  útokmi satana. V súčasnosti ste vy, milé deti, ktoré ste  prijali moje pozvanie a zasvätili ste sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a všetky moje deti, ktoré prišli a pridali sa k môjmu víťaznému šíku, vy všetci ste cieľom,  na ktorý môj a váš protivník mieri s osobitnou zúrivosťou a hnevom…  Preto vás pozývam, aby ste vzývali jeho ochranu každodenným krátkym, ale účinným exorcizmom, ktorý zo stavil pápež Lev XIII. Teraz vidíte, prečo majú anjeli takú významnú funkciu v pláne boja, ktorý teraz vzplanul. Musíte stále  žiť v ich ochrannej spoločnosti. Majú významnú a nenahraditeľnú úlohu: stoja po vašom boku, aby s vami  vybojovali boj; dodávajú vám silu a odvahu; uzdravujú vás z mnohých rán; chránia vás pred zlom a spolu  s vami tvoria najsilnejšiu časť víťazného šíku, na čele  ktorého stojí nebeská veliteľka.“ (29. september 1983)

Začiatok úcty  k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

Táto úcta bola v Cirkvi založená na žiadosť Panny  Márie Fatimskej pri zjaveniach v roku 1917. Tam si  Panna Mária žiadala:  1. aby sme prestali hriechmi urážať nebeského  Otca (pokánie);  2. aby sme sa veľa modlili za obrátenie hriešni kov (denná modlitba posvätného ruženca);  3. aby sme si popri Božskom Srdci Ježišovom uctili aj jej Nepoškvrnené Srdce (zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie).  (z posolstiev pri zjaveniach 13. mája – 13. októbra  1917 prostredníctvom troch detí: Hyacinty, Františka  a Lucie )

Fatimská sobota 

Pri zjavení Lucii 10. decembra 1925 prisľúbila Panna Mária blaženú smrť tým, ktorí si vykonajú pobožnosť päť prvých sobôt počas piatich za sebou nasledujúcich mesiacov:  „Dcéra moja, pozri sa na moje srdce ovinuté tŕním,  ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú rúhaním a nevďakom. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas piatich mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, prijmú sväté prijímanie, pomodlia sa  ruženec a strávia pätnásť minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, že budem pri nich v hodine  smrti so všetkými milosťami, ktoré potrebujú na spásu.“  (podľa knihy Spomienky sestry Lucie, 2. doplnené  slovenské vydanie, 20.02.2009, s. 183 – 184, 1. vydanie:  Sestra Lucia hovorí o Fatime, marec 1995)  Opakujeme podmienky, ktoré treba splniť:  1. vykonať si svätú spoveď (môže byť aj skôr než  v prvú sobotu za predpokladu, že sme pri svätom prijímaní v stave milosti a máme úmysel odčiniť urážky  spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Ak si niekto zabudne vzbudiť tento úmysel, môže si ho vzbudiť pri nasledujúcej spovedi, ak využije prvú príležitosť, ktorú na spoveď má);  2. pristúpiť k svätému prijímaniu, ktoré obetujeme  za odčinenie urážok Nepoškvrneného Srdca Božej  Matky;  3. pomodliť sa v ten deň posvätný ruženec – päť desiatkov (prípadne aj viac);  4. rozjímať aspoň štvrť hodiny o tajomstvách posvätného ruženca;  5. všetko obetovať na úmysel odčiniť urážky spôsobené Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Fatima a večeradlá – prosba o modlitbu 

Vo Fatime bola vyslovená prosba o modlitbu za obrátenie hriešnikov, pretože mnoho duší odchádza  do zatratenia, lebo sa za nich nikto nemodlí. Aj v Modrej knihe nájdeme podobné posolstvo – posolstvo nádeje:  „Keď vy, moji milovaní synovia, trpíte so mnou a modlíte sa, darí sa vám privádzať denne mnoho duší na cestu, ktorá vedie do neba. Preto vy, moje dietky, ktoré ste  zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, buďte dnes  nástrojmi môjho materského milosrdenstva. Koľko  duší prichádza do  pekla, pretože nemajú nikoho,  kto by sa za nich modlil a obetoval! – povedala som  Hyacinte, Františkovi a Lucii vo Fatime.  Dnes hovorím vám: Koľko duší môžete zachrániť  pred ohňom zatratenia a voviesť ich do neba, ak sa  so mnou denne modlíte za ne a obetujete sa!“ (13.  august 1982)  71  Fatima a večeradlá – úcta  k Nepoškvrnenému Srdcu  Vo Fatime bola vyslovená prosba, aby sme si popri  Božskom Srdci Ježišovom uctili aj Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Večeradlá modlitby s Pannou Máriou  sú akoby pokračovaním fatimských zjavení. Modrá  kniha ja plná posolstiev, ako si uctiť jej Nepoškvrnené Srdce a akú úlohu zohráva Panna Maria pod týmto  titulom. Je to tá istá Presvätá Bohorodička, ktorú si  uctievame aj v byzantskom obrade.

Večeradlá na Slovensku 

Už od roku 1985 sa kňazi tajne stretávali na celoslovenských večeradlách. Celoslovenské večeradlá pre  laikov sa začali konať v roku 1990. Don Gobbi, ktorý  s Božou mocou precestoval všetky kontinenty, mnohé národy, navštívil Slovensko trikrát (1991, 1996,  2005) a viedol večeradlá aj s našimi biskupmi, kňazmi  a mnohými veriacimi.  Keď sa pripravovala prvá návšteva dona Gobbiho na Slovensku v roku 1991, dôrazne pripomínal,  že sa chce stretnúť aj s gréckokatolíckymi kňazmi.  Fotografiu z večeradla v Ľutine si potom veľmi cenil  a zaradil ju aj do ďalšieho talianskeho vydania Modrej knihy. Milo spomínal aj na stretnutie s biskupmi  Mons. Jánom Hirkom a Mons. Milanom Chauturom  CsSR v roku 1996. Keď 10. septembra 2005 viedol večeradlo a koncelebroval svätú liturgiu s terajším prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom  Babjakom SJ v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa  v Prešove, povzbudil všetkých gréckokatolíkov, aby si  vážili svoju svätú liturgiu, ktorá je taká nádherná.  Veríme, že podobne ako sa večeradlá rozšírili v západnom obrade, tak sa na príhovor Nepoškvrnenej  rozšíria aj v byzantskom obrade, medzi gréckokatolíkmi. Veď blahoslavený pápež Ján Pavol II. povedal:  „Cirkev musí dýchať obomi stranami pľúc.“ Pľúca musia byť prepojené, inak prestanú plniť svoju funkciu.  Je pre dobro Cirkvi, ak sa budú Východ a Západ vzájomne obohacovať. Panna Mária je Matkou celej Cirkvi. Tak ako máme veľký prísľub porážky všetkého zla  z prvej návštevy dona Gobbiho v Šaštíne, tak sme pri  druhej návšteve dostali jeho prostredníctvom posolstvo z Bratislavy. Uvádzame iba úryvok:

Silou maličkých 

„… S mojimi malými synmi napokon dosiahnem  svoje najväčšie víťazstvo.  Silou maličkých premôžem veľkú moc satana,  ktorý založil na zemi svoje kráľovstvo a zviedol kalichom rozkoše a zmyselnosti všetky národy zeme. Preto  s mojím Mariánskym kňazským hnutím zhromažďujem  po celom svete moje malé deti a s radosťou vidím, ako  mi ochotne odpovedajú stále viacerí a viacerí…  Požehnávam tento malý národ, ktorý v  týchto  dňoch dal môjmu Nepoškvrnenému Srdcu toľkú radosťa potešenie.  Videl si, môj malý syn, s akým nadšením kňazi a veria ci odpovedali na moje pozvanie k účasti vo večeradlách.  Koľké milosti zostúpili na mnohých synov tohto národa, v ktorom nebeská Matka dostala jednu z najväčších odpovedína pozvanie patriťk Mariánskemu  kňazskému hnutiu a staťsa tak súčasťou víťazného  šíku mojich malých detí.“ (8. september 1996)  74  Z tohto posolstva aj z úst bl. pápeža Jána Pavla II.  môžeme počuť, že Slovensko, hoci malé, má zohrať  veľkú úlohu v Európe. Tak aj na každom z nás záleží, či splníme Božiu vôľu. Tak ako ju splnil don Gobbi,  ktorý aj s podlomeným zdravím neustále odpovedal  na výzvy Preblahoslavenej Panny Márie: šíril a konal  večeradlá po celom svete. Aj z toho vidno, že večeradlá, Mariánske kňazské hnutie aj Mariánske hnutie  sú výlučne dielom Panny Márie. Najviac to bolo cítiť,  keď 29. júna 2011, na sviatok sv. Petra a Pavla, si milosrdný Pán o 15. hodine povolal k sebe do večnosti  milovaného kňaza dona Stefana Gobbiho, o ktorom sa  vtedajší pápež Benedikt XVI. pri stretnutí s kardinálmi vyjadril: „On išiel rovno do neba“.  Aj naďalej pokračujú celosvetové, národné, diecézne, archieparchiálne, oblastné, farské, rodinné, mládežnícke, detské večeradlá a konajú sa duchovné cvičenia formou večeradla. Presvätá Bohorodička aj nás  všetkých pozýva k zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému  Srdcu, k modlitbe večeradiel a k premene života, k obráteniu. Ako najlepšia Matka, ktorú sme dostali ako  najcennejší dar v hodine utrpenia Ježiša Krista slovami: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19, 27), chce len, aby jej deti  boli zachránené a nakoniec prežívali blaženú večnosť  pri nej a jej Synovi.  Mariánske kňazské hnutie je veľkým darom pre  kňazov, nie je len spolkom so stanovami a vedúcimi funkcionármi. Je to niečo nehmatateľné, ale napriek  tomu silné a živé, ako býva to, čo dáva Boh. Hlavným  cieľom hnutia je žiť zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zveriť sa Márii znamená pre kňaza  brať svedomitejšie svoje zasvätenie, ktoré učinil Bohu  v deň svojho krstu a kňazského svätenia.  Špiritualitu Mariánskeho kňazského hnutia charakterizujú tri záväzky:  1. zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie;  2. jednota s pápežom a s ním zjednotenou Cirkvou;  3. vedenie veriacich k životu oddanosti Panne Márii.  Mariánske hnutie je určené pre všetkých rehoľníkov a pre veriacich, ktorí sa zaväzujú žiť život zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v pokojnom  spoločenstve so svojimi kňazmi a biskupmi. Nie sú  viazaní žiadnym právnym putom a môžu pritom slobodne pracovať v cirkevných združeniach a hnutiach,  ku ktorým patria. Ako členovia Mariánskeho hnutia  sa zaväzujú k životu úplne zasvätenému Panne Márii,  aby im pomáhala byť vernými svojmu krstnému zasväteniu, byť svedkami spoločenstva a jednoty skrz  neustálu snahu o obrátenie modlitbou a pokáním.  Mariánske hnutie je zároveň akoby vojskom, ktoré  svojimi modlitbami chráni svojich kňazov, pomáha im  a modlí sa za nich. Presvätá Bohorodička je veliteľkou.

Večeradlá a iné hnutia 

Mariánske kňazské hnutie a Mariánske hnutie nie  sú konkurenciou iným hnutiam. Pozvanie k modlitbe  vo večeradle je ponúknuté všetkým, ba aj všetkým  hnutiam, lebo všetci sme pozvaní vyprosovať si Svätého Ducha na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny  Márie.  Všetko konať z lásky  Tak ako Panna Mária vychovávala a viedla svoji mi posolstvami kňaza dona Gobbiho, aj nás vo večeradle vychováva pre Pána Ježiša a učí nás všetko  konať z lásky:  „Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec  konaj len z lásky… Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.  Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Večeradlá, ktoré ďalej šíriš – z lásky… Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky. Utrpenie, ktoré  od teba denne žiadam – z lásky. Únavu, ktorá sa  ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža  k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky. Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú –  z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš  – z lásky. Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou.  77  Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti  zverila, a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom  živote a vo svojom diele záhrade mojich najväčších  a najmimoriadnejších divov…  S láskou a radosťou ťa žehnám …“(22. marec 1988)  „Moje Nepoškvrnené Srdce si želá, aby ste ku každodennej modlitbe Anjel Pána pripojili ešte modlitbu  k Božiemu anjelovi.“ (29. september 1987)

K anjelovi strážcovi 

(Pre osobnú modlitbu uvádzame aj modlitbu k anjelovi strážcovi, ktorá je prevzatá z knižky Modlitby  a piesne pre gréckokatolíkov vydanej v roku 1994. )

Svätý anjel strážca, môj verný priateľ, ďakujem ti za všetku lásku a starostlivosť, s ktorou sa  staráš o spásu mojej duše. Neprestaň sa za mňa  ustavične prihovárať u dobrotivého Boha. Chráň  ma pred každým nebezpečenstvom duše i tela. Vypros mi milosť, aby som sa chránil každého hriechu a zachoval si posväcujúcu milosť. Pomáhaj mi  v každom nebezpečenstve, posilňuj ma v utrpení  a osvecuj môj rozum, aby som stále mal na mysli  svoju večnú spásu a bál sa hriechu ako najhoršie ho zla. Veď bezpečnou cestou moju dušu k Bohu,  k môjmu Stvoriteľovi a Pánovi. Amen.

Poznámka vydavateľa

Viac o večeradlách, o Mariánskom kňazskom hnutí  aj o laickom Mariánskom hnutí sa môžete dozvedieť  v úvode Modrej knihy (Kňazom, najmilším synom Panny Márie) a na webovej stránke www.mkh.sk/grkat,  kde nájdete všetko o MKH aj všetky informácie o šírení večeradiel, aj informácie o gréckokatolíckych večeradlách, pozvania na večeradlá, aj to, kde sa brožúrka Večeradlo modlitby s Pannou Máriou v byzantskom  obrade dá objednať. Na mailovu adresu veceradla@ grkatpo.sk môžete zaslať svedectvá z večeradiel, pozvania na večeradlá a termíny pravidelných večeradiel.  Modrá kniha aj táto brožúrka sa rozširuje na celoslovenských, archieparchiálnych, eparchiálnych večeradlách alebo na duchovných cvičeniach vedených  formou večeradla.  Kniha Kňazom, najmilším synom Panny Márie sa dá  objednať na adrese: MKH, Jašíkova 20, Bratislava,  821 03.  Brožúrku s Božou pomocou zostavili členovia Mariánskeho kňazského hnutia a Mariánskeho hnutia  na Slovensku byzantského obradu v spolupráci s Arcibiskupským úradom v Prešove.    ISBN 98-80-8099-075-6