Šiesta hodinka vo Veľkom pôste aj s čítaniami parémijí

Šiesta hodinka vo Veľkom pôste aj s čítaniami parémijí
8. novembra 2018 andreas

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen
K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľ: Kráľu nebeský, Utešite-ľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvr-ny * a spas, Dobrotivý, naše duše.
K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
K: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svä-tému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.
K: Lebo tvoje je kráľov-stvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, te-raz i vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen.
K: Pane, zmiluj sa. (6x)
Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x)
K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľ: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pá-nom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.
53. ŽALM

Pane, zachráň ma pre svoje meno * a svojou mo-cou obráň moje právo.
Bože, vyslyš moju modlit-bu * a vypočuj slová mojich úst.
Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, * ne-chcú mať Boha na očiach.
Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. * Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný.
S radosťou ti prinesiem obetu; * meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dob-rý;
lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení * a na svo-jich nepriateľov môžem hľa-dieť zvysoka.

54. ŽALM

Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj: * pohliadni na mňa a vyslyš ma.
Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, * zmätený krikom nepriateľa a útla-kom hriešnika.
Lebo ma zavaľujú bez-právím a zúrivo do mňa dorážajú. * Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná.
Úzkosť a triaška idú na mňa * a zmocňuje sa ma des.
A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla, * aby som mohol odletieť a odpočinúť si?
Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samo-te? * Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou.“
Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ; * bo v meste vidím násilie a hádky.
Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola; * v je-ho strede sú neprávosť, strasti a úklady a v jeho uli-ciach ustavične panuje pod-vod a klam.
Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; * a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl.
Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, * môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; * v sprievo-de sme kráčali Božím do-mom.
Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, * lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred.
Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachrá-ni.
Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať * a vypočuje môj hlas.
Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa úto-čia, * lebo ich je mnoho proti mne.
Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred ve-kov. * Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja.
Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom * a porušuje zmluvu.
Jeho slová sú hladšie ako maslo, * ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej, * ale sú to vyta-sené meče.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; * a nikdy nedopustí, aby bol spravod-livý zmietaný.
Ty ich však, Bože, * zho-díš do priepastí skazy.
Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svo-jich dní; * ale ja dúfam v te-ba, Pane.

90. ŽALM

Kto pod ochranou Naj-vyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní * a uchýliš sa pod jeho pe-rute.
Jeho pravda je štítom a pancierom, * nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zak-ráda, * ani nákazy, čo pus-toší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlast-nými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké ne-šťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvo-jich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vrete-nici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým živo-tom * a ukážem mu svoju spásu.
Sláva Otcu i Synu i Svä-tému Duchu. * I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja, * sláva tebe, Bože (3x);
Pane, zmiluj sa (3x).

Tropár, 6. hlas:
Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na Kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.
Nasleduje poklona.

Verš: Čuj, Bože, moju modlitbu * pred mojou úpenlivou prosbou sa ne-skrývaj.

Verš: Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachrá-ni.

Za každým veršom: Ty si v šiesty deň… Nasleduje poklona

Sláva: I teraz:
Bohorodičník
Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, * ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, * veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. * Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, * lebo ten, ktorý sa rozhodol aj tr-pieť za nás, * je milosrdný a má moc zachrániť.

D: Vnímajme!
K: Pokoj všetkým!
K: Premudrosť, vnímaj-me!

1. Prokimen
K: Premudrosť!
Čtec: Čítanie z knihy…
K: Vnímajme!

2. Prokimen

Ľ: (recitando) Pane, príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, * lebo sme veľmi úbohí. * Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, * a vysloboď nás; * pre svoje meno odpusť nám hriechy.

K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svä-tému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
K: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svä-tému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľov-stvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúš-ťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.
K: Lebo tvoje je kráľov-stvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen.

Tropáre, 2. hlas:
Vykonal si spásu uprostred zeme, Kriste Bože, * keď si rozpäl svoje prečisté ruky na Kríži, * a tak si zhromaždil všetky národy, * ktoré ti volajú: Pane, sláva tebe.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Klaniame sa tvojmu pre-čistému obrazu, Dobrotivý, * prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. * Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, * aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. * Preto ti vďačne spievame: * „Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. (krížubohorodičník)
Preslávna si, panenská Bohorodička, * preto ťa ospevujeme, * veď kríž tvojho Syna premohol peklo a smrť navždy zničil, * nás mŕtvych vzkriesil a život nám daroval, * znova nás uviedol do strateného raja. * Preto dobrorečme Kristovi a chválospevom ho oslavujme * ako všemohúceho Boha, plného milosrdenstva.

(V pondelok, utorok a štvrtok sa berie tento:
Bohorodičník 2. hlas:
Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, * urob nás hodnými tvojho súcitu, * pozri na hriešny ľud a tak ako vždy, prejav svoju silu, veď v teba dúfame. * Raduj sa, spievame, ako kedysi Gabriel, veľvojvodca beztelesných síl. )

K: Pane, zmiluj sa. (l0x)
Ľ: Pane, zmiluj sa. (l0x)
K: Pane, zmiluj sa. (l0x)
Ľ: Pane, zmiluj sa. (l0x)
K: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, tr-pezlivý a nesmierne milo-srdný. Ty miluješ spravod-livých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúce-ho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj na-še modlitby a nasmeruj náš život k tvojim priká-zaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob roz-vážnym a triezvym, oslo-boď nás od každého zár-mutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hrad-bu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknu-teľnej slávy, veď ty si po-žehnaný na veky vekov.
Ľ: Amen. Pane, zmiluj sa. (3x)
K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu:
Ľ: I teraz i vždycky i na ve-ky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni a neporov-nateľne slávnejšia ako sera-fíni, bez porušenia si poro-dila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj (Vladyka) otče.
K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježi-šu Kriste Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Amen.

Modlitba sv. Efréma
Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí. Hlboká poklona.
Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Hlboká poklona.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen. Hlboká poklona.

Tiež 12 malých poklôn so slovami:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
A znova celú modlitbu
Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hrie-chy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen. Hlbo-ká poklona.

K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
K: Svätý Bože, Svätý Sil-ný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
K: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľov-stvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúš-ťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.
K: Lebo tvoje je kráľov-stvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen.
K: Pane, zmiluj sa. (6x)
Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x)
K: Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej ne-napodobiteľnej veľkoduš-nosti si zoslal svojho jed-norodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby za-chránil náš rod. Úctyhod-ným Krížom si roztrhal dl-žobný úpis našich hrie-chov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnos-ťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a tem-ného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriate-ľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a ne-odkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň na-še duše. Nech k tebe usta-vične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, ne-prístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, Ot-covi, ktorý nemá počiat-ku, spolu s tvojím jedno-rodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a živo-todarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, Kriste Bo-že, naša nádej, sláva tebe.
Ľ: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) (Vladyka) Po-žehnaj.
K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej pre-čistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov: našich prepo-dobných a bohonosných otcov, blažených hiero-mučeníkov Pavla, Vasiľa i rehoľného kňaza Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľ: Amen.

Pôstne prokimeny, verše a parameje

Syropôstny týždeň

Streda
1. Prokimen, hl 6.: Spas svoj ľud Pane * a požehnaj svojich dedičov.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, * nebuď voči mne mlčanlivý

Čítanie z knihy proroka Joela
Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie, zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, Pánovi sluhovia, a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich Boh?“ Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a ušetril svoj ľud. Pán odpovedal svojmu ľudu: „Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a viac vás nedám na potupu národom. A toho, čo je zo severu, oddialim od vás, odoženiem ho na suchú a pustú zem, jeho predvoj k Východnému moru a jeho zadný voj k Západnému moru. Jeho zápach sa bude roznášať a jeho smrad bude vystupovať, pretože urobil priveľa. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, pretože Pán konal veľkolepo. Neboj sa, poľná zverina, lebo sa rozzelenajú nivy púšte, lebo strom prinesie svoje ovocie, figovník a vinič vydajú svoju silu. Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a zošle vám dážď ranný a neskorý ako kedysi, takže sa humná naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom a olejom. Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč, moje veľké vojsko, ktoré som na vás poslal. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí. (Joel 2,12 – 26)

2. Prokimen, hl 7.: Pán dá silu svojmu ľudu, * Pán požehná svoj ľud pokojom.
Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, * vzdávajte Pánovi slávu a moc.

Piatok
1. Prokimen, hl. 1.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.
Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * statočným sluší spievať pieseň chvály.

Čítanie z knihy proroka Zachariáša
Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu slnka a privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v pravde a spravodlivosti. Toto hovorí Pán zástupov: Majte pevné ruky, ktorí v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, čo boli v deň, keď sa založil dom Pána zástupov, chrám, aby sa postavil. Lebo pred tými dňami nebolo pre človeka mzdy a nebolo mzdy pre zviera; kto odchádzal alebo prichádzal nemal pokoja od nepriateľov: poslal som všetkých ľudí navzájom proti sebe. Teraz však nebudem k zvyškom tohto ľudu ako za predošlých dní – hovorí Pán zástupov. Jeho siatie bude šťastné, vinič dá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do imania zvyškom tohto ľudu. A ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás vyslobodím a budete požehnaním; nebojte sa, majte pevné ruky! Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ako som zamýšľal robiť vám zlo, keď ma vaši otcovia hnevali, hovorí Pán zástupov, a nezľutoval som sa, tak budem v tých dňoch zasa zamýšľať robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu; nebojte sa! Ale toto sú príkazy; ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach; nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu blížnemu a nemilujte krivú prísahu, lebo toto všetko sú veci, ktoré nenávidím“ – hovorí Pán.
(Zach 8,7 – 17)

2. Prokimen, hl 3.: Spie-vajte Bohu, spievajte, spievajte * nášmu kráľovi, spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, * jasajte Bohu hlasom radostným.

1. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 4.: Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, * ale cesta bezbožných vedie do záhuby.
Verš: Blažený človek, * čo nekráča podľa rady bezbožných.
2. Prokimen, hl 7.: V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte. * Podvoľte sa zákonu: žeby sa nerozhneval.
Verš: Prečo sa búria po-hania? * Prečo národy snujú plány daromné?

Utorok
1. Prokimen, hl 4.: Pozo-ruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh.
Verš: Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie.
2. Prokimen, hl 4.: Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, * netrestaj ma v svojom rozhorčení.
Verš: Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, * uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.

Streda
1. Prokimen, hl 4.: Osla-vovať ťa budem, Pane, * celým svojím srdcom.
Verš: Vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Toto hovorí Pán: Zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema. Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopijí viničné nože. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom! Veru, zavrhol si svoj ľud, dom Jakubov, lebo žijú podľa príkladu susedov: majú veštcov ako Filištínci a s potomkami cudzincov sa spolčujú. Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom. Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to! Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy. Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň. (Iz 2,3f – 11)

2. Prokimen, hl 6.: Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; * statoční uvidia jeho tvár.
Verš: Dôverujem v Pánovi.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 1.: Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia, * Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.
Verš: Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
2. Prokimen, hl 4.: Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? * Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?
Verš: Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodli-vo, * čo z úprimného srdca pravdu hovorí.

Piatok
1. Prokimen, hl 7.: Milu-jem ťa, Pane, moja sila; * Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Verš: Bože môj, moja pomoc, * tebe dôverujem.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody, hrdinu i bojovníka, sudcu proroka, čarodeja i starca, päťdesiatnika i vznešeného muža, poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení. Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi. Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. Keď jeden chytí druhého v otcovom dome: „Máš rúcho, buď nám kniežaťom a táto zrúcanina nech ti je poddaná! – odvetí v ten deň: „Nie som ránhojič, veď v mojom dome niet chleba a niet šiat, nerobte ma kniežaťom ľudu!“ Veru, Jeruzalem sa rúca, Júdsko padá, lebo ich jazyk a ich skutky sú proti Pánovi, navzdory očiam jeho velebnosti. Výzor ich tváre svedčí proti nim, svoj hriech hlásajú ako Sodoma, neskrývajú ho; beda ich duši! Veď sebe robia zlo! Povedzte spravodlivému, že dobre mu, že bude jesť ovocie svojich skutkov. Beda bezbožnému, zle mu! Podľa skutkov jeho rúk sa mu stane. Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia! Pán povstal, aby sa pravotil, stojí, aby súdil kmene. Pán vstúpi do súdu so staršími svojho ľudu, i s jeho kniežatami.
(Iz 3,1 – 14b)

2. Prokimen, hl 6.: Pane, ty si moja pomoc * a môj vykupiteľ.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha * a obloha hlása dielo jeho rúk.

2. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 6.: Chváľte Pána, vy, * ktorí sa ho bojíte.
Verš: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? * Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
2. Prokimen, hl 6.: Nebudem sa báť zlého, * lebo ty si so mnou.
Verš: Pán je môj pastier, * nič mi nechýba.

Utorok
1. Prokimen, hl 4.: Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, * a miesto, kde je stánok tvojej slávy.
Verš: Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti * a v tebe mám nezlomnú dôveru.
2. Prokimen, hl 3.: Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť?
Verš: Pán je ochranca môjho života, *pred kým sa mám strachovať?

Streda
1. Prokimen, hl 5.: K tebe, Pane, volám, * svojho Boha prosím o milosť.
Verš: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, * aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Povýšený bude v súde Pán zástupov a svätý Boh v pravde ukáže sa svätým. Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve a púšte boháčov cudzinci vyjedia. Beda tým, čo priťahujú vinu neprávosťou a pokutu vozovými povrazmi! Čo hovoria: „Nech sa náhli, nech urýchli svoje dielo, nechže uvidíme! Nech sa priblíži a príde rozhodnutie Svätého Izraelovho, nech ho spoznáme!“ Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým! Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní! Beda hrdinom – v pití vína a silákom – v miešaní liehovín, ktorí za úplatok oslobodia zločinca a odnímu právo od spravodlivých! Preto ako plevu zožiera jazyk ohňa a seno scvŕka sa v plameni, bude ich koreň hnilobou a ich kvet odletí ako prach, lebo odmietli náuku Pána zástupov a výroku Svätého Izraelovho sa rúhali. Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. (Iz 5,16 – 25)

2. Prokimen, hl 6.: Pane, v teba dúfam, * nech nie som zahanbený naveky.
Verš: Vysloboď ma, veď si spravodlivý. * Nakloň ku mne svoj sluch.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 6.: Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Verš: Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť.
2. Prokimen, hl 6.: Pre-buď sa, vstaň * a zachráň ma.
Verš: Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, * napadni tých, čo mňa napádajú.
Piatok
1. Prokimen, hl 4.: Nekar-haj ma, Pane, v svojom rozhorčení * a netrestaj ma v svojom hneve.
Verš: Lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
V dňoch Achaza, syna Joatamovho, syna Oziášovho, kráľa júdskeho, Rasin, kráľ Aramu, a Peqah, syn Romeliášov, kráľ izraelský, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho zdolať. Keď zvestovali Dávidovmu domu: „Aram táborí v Efraimsku, chvelo sa jeho srdce a srdce jeho ľudu tak, ako sa chvejú stromy lesa od vetra. A Pán riekol Izaiášovi: „Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov, a povedz mu: Daj pozor a buď spokojný, neboj sa a srdce nech ti nechabne pre tie dve dymiace ohorené hlavne, pre zúrivý hnev Rasina a Aramu a Romeliášovho syna. Preto, že sa Aram a Efraim a Romeliášov syn uzniesli proti tebe, hovoriac: „Tiahnime do Júdska a podesme ho, strhnime ho k sebe a ustanovme v ňom za kráľa Tábelovho syna!“ Toto hovorí Pán, Jahve: „Nestane sa tak a nebude tak, lebo hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Rasin. O šesťdesiatpäť rokov bude Efraim zlomený, nebude národom. Hlavou Efraimu je Samária a hlavou Samárie Romeliášov syn. Ak neuveríte, veru neobstojíte.“ Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: „Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na výsostiach! Ale Achaz vravel: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. Riekol teda (Izaiáš): „Počujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. (Iz 7,1 – 14a)

2. Prokimen, hl 6.: Pane, vyslyš moju modlitbu, * nakloň sluch k môjmu volaniu.
Verš: Povedal som: „Budem dávať pozor na svoje správa-nie, * aby som nezhrešil jazykom.

3. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 4.: Mod-lím sa k Bohu môjho života. * Hovorím Bohu: „Ty si moja opora.“
Verš: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, * tak moja duša, Bože, túži za tebou.
2. Prokimen, hl 6.: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, * spásu mojej tváre a môjho Boha.
Verš: Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor * s neverným ľudom.

Utorok
1. Prokimen, hl 4.: S nami je Pán zástupov, * naším útočišťom je Boh Jakubov.
Verš: Boh je naše útočište a sila * aj najistejšia pomoc v súžení.
2. Prokimen, hl 3.: Spievajte Bohu, spievajte, * spievajte nášmu kráľovi, spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, * jasajte Bohu hlasom radostným.

Streda
1. Prokimen, hl 4.: Obetuj Bohu obetu chvály * a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Keď Pán doplní celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, navštívim pyšný výplod srdca asýrskeho kráľa a nadutú hrdosť jeho očí. Lebo hovorí: „Silou svojej ruky som to urobila svojou múdrosťou, lebo som rozumný; odstránil som hranice národov, ich poklady som ukoristil a sťa obor som zvrhol tých, čo sedeli na tróne. Moja ruka našla ako hniezdo bohatstvo národov a ako sa zhrabujú opustené vajcia, zhrabol som ja celú krajinu a nebolo, kto by krídlom strepotal a ústa otvoril a spišťal.“ Či sa môže vypínať sekera nad toho, čo ňou hýbe? Či sa môže vyvyšovať píla nad toho, kto ju ťahá? Akoby prút hýbal tými, čo ho dvíhajú, akoby palica dvíhala toho, ktorý nie je drevom. Preto pošle Pán, Vládca zástupov, na jeho silákov suchoty a pod jeho pýchou bude pražiť ako požiar oheň. Svetlo Izraela bude ohňom, jeho Svätý plameňom. I bude horieť a strávi jeho tŕnie a bodľač v jeden deň. Nádheru jeho lesa a hája znivočí od vrcholu až po koreň, že bude, ako kto hynie horúčkou. Zvyšok stromov jeho lesa bude maličký, že to chlapček spočíta. V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení Jakubovho domu nebudú viac opierať o toho, kto ich bije, lež úprimne sa budú opierať na Pána, Svätého Izraela. (Iz 10,12 – 20)

2. Prokimen, hl 6.: Zmiluj sa, Bože, nado mnou * pre svoje milosr-denstvo.
Verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnú-tri obnov ducha pevného.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 4.: Pane, zachráň ma pre svoje meno * a svojou mocou obráň moje právo.
Verš: Bože, vyslyš moju modlitbu * a vypočuj slová mojich úst.
2. Prokimen, hl 7.: Čuj, Bože, moju modlitbu * a pred mojou úpenlivou pros-bou sa neskrývaj.
Verš: Pohliadni na mňa a vyslyš ma.

Piatok
1. Prokimen, hl 6.: Spra-vodlivý sa poteší, * keď pomstu uvidí.
Verš: Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravod-livosť, * vari správne súdite ľudských synov?

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat! Ja som dal rozkaz svojim zasvätencom, zavolal som (pre svoj hnev) svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. Čuj! Hluk na vrchoch, ako množstva ľudí. Čuj! Lomoz kráľovstiev zhromaždených národov. To Pán vojsk prehliada bojovné vojsko. Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies: Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho. Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. I podesia sa, kŕče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého: tvár im bude horieť plameňom. Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť Pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev. (Iz 13,2 – 13)

2. Prokimen, hl 7.: Lebo ty, Bože, si môj ochranca, * môj Boh, moje milosrdne-stvo.
Verš: Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, * chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

4. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 6.: V Bo-hu je moja spása * i moja sláva.
Verš: Iba v Bohu spočiň, duša moja, * lebo od neho mi prichádza spása.
2. Prokimen, hl 4.: Celý môj život * ťa chcem velebiť.
Verš: Bože, ty si môj Boh, * už od úsvitu sa viniem k tebe.
Utorok
1. Prokimen, hl 6.: Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu * a neodňal mi svoje milosrdenstvo.
Verš: Jasaj Bohu, celá zem.
2. Prokimen, hl 6.: Nech nás požehná, * požehná, náš Boh.
Verš: Bože, buď nám mi-lostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Streda
1. Prokimen, hl 6.: Nech jasajú a radujú sa z teba * tí, čo ťa hľadajú.
Verš: Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Bo, hľa, vychádza Pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukryje viac svojich zabitých. V ten deň Pán potresce svojím tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, rezkého hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju! Ja, Pán, ju strážim, každú chvíľu ju polievam; aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim. Hnev neprechovávam. Keby bolo tŕnie a bodľačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz, alebo nech sa chopí mojej ochrany, uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou. V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a pučať Izrael a naplní tvár zeme úrodou. Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov? Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov? (Iz 26,21 – 27,9)

2. Prokimen, hl 6.: V teba, Pane, som dúfal; * nebudem zahanbený naveky.
Verš: Vo svojej spravodli-vosti ma vysloboď a zachráň, * nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 4.: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov * a spásne skutky konal na zemi.
Verš: Pamätaj na svoj ľud, * ktorý je tvoj odprvoti.
2. Prokimen, hl 4.: Lež ja naveky chcem ohlasovať * a ospevovať Boha Jaku-bovho.
Verš: Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, * rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

Piatok
1. Prokimen, hl 6.: On sa predsa zľutoval a odpustil im vinu * a nezničil ich.
Verš: Počúvaj, ľud môj, moju náuku, * nakloň sluch k slovám mojich úst.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom, preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“ Beda tým, čo pred Pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia: „Kto nás vidí a kto o nás vie?“ Vaša prevrátenosť! Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: „Neurobil si ma!“? A hrniec vraví hrnčiarovi: „Nechápe!“? Či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať? A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu. Pokorní budú v Pánovi rásť v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať v Svätom Izraela. Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. Preto takto hovorí Pán Jakubovmu domu, (ten, čo vykúpil Abraháma): „Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár. Lebo keď uvidí (jeho dietky), dielo mojich rúk uprostred seba, zasvätia moje meno, zasvätia Svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho.
(Iz 29,13 – 23)

2. Prokimen, hl 5.: Pre slávu svojho mena nám pomôž, * Bože, naša spása.
Verš: Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva.

5. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 4.: Tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh.
Verš: Aké milé sú tvoje príbytky, * Pane zástupov
2. Prokimen, hl 8.: Ukáž nám, Pane, svoje milosr-denstvo * a daj nám svoju spásu.
Verš: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby.

Utorok
1. Prokimen, hl 6.: Biedny som a umieram * od svojej mladosti.
Verš: Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe.
2. Prokimen, hl 6.: Blaže-ný je ľud, * ktorý vie jasať!
Verš: Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane.

Streda
1. Prokimen, hl 4.: Dobre je oslavovať Pána * a ospevovať meno tvoje, Najvyšší.
Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu * a tvoju vernosť celú noc.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša

Toto hovorí Pán: „Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný. Ostrovy vidia a boja sa, končiny zeme sa trasú, blížia sa a prichádzajú. Navzájom si pomáhajú, navzájom si volajú: „Rezko!“ Majster posmeľuje zlatníka, ten, čo kladivom hladí, toho, čo kuje mlatkom, hovorí o liatine: „Dobrá je“ a upevní ju klinmi, že sa nepohne. Ty však, Izrael, sluha môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: „Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol.“ Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. Hľa, zahanbia sa a vyjdú na posmech všetci, čo sa zlostia na teba, budú ako nič a zahynú tí, čo sa pravotia s tebou. Budeš ich hľadať, no nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú; budú ako nič a ako márnosť tí, čo broja proti tebe. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“ Nebojže sa, červíček Jakub, chrobáčik Izrael! Ja ti pomáham“ – hovorí Pán –, tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela. (Iz 41,4c – 14)

2. Prokimen, hl 6.: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.
Verš: Zaodel sa Pán, * udatnosťou sa prepásal.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 6.: Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy.
Verš: Navôkol spaľuje jeho nepriateľov.
2. Prokimen, hl 6.: Spie-vajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné.
Verš: Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha.

Piatok
1.Prokimen, hl 4.: Milo-srdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.
Verš: Múdro a bez úhony * chcem kráčať cestou života.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Toto hovorí Pán, Svätý Izraela, jeho tvorca: „Pýtate sa ma o budúcnosti mojich synov a rozkazujete o diele mojich rúk? Ja som učinil zem a človeka na nej som ja stvoril. Moje ruky roztiahli nebesá a rozkázal som všetkému ich vojsku. Ja som ho vzbudil v pravde a všetky jeho cesty urovnám, on postaví moje mesto a mojich zajatcov prepustí, nie za kúpnu cenu ani za dar,“ hovorí Pán zástupov. Toto hovorí Pán: „Zisk Egypta a mzda Kušu a Sabejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť: „Len u teba je Boh, iného niet, viac bohov nieto.“ Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ! Zahanbení sú a potupení všetci, spolu došli pohanenia tvorcovia modiel. Izraela spasil Pán večnou spásou. Nebudete zahanbení ani potupení na veky večné.
(Iz 45,11 – 17)

2. Prokimen, hl 4.: Pane, vyslyš moju modlitbu * a moje volanie nech dôjde ku tebe.
Verš: Neskrývaj svoju tvár predo mnou; v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch. * Kedykoľvek ťa budem vzývať, čím skôr ma vypočuj.

6. Pôstny týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 6.: On lieči všetky tvoje neduhy.
Verš: Dobroreč, duša moja, Pánovi.
2. Prokimen, hl 6.: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * od vekov až naveky.
Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Utorok
1. Prokimen, hl 4.: Pomôž mi, Pane, Bože môj, * zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.
Verš: Bože, chvála moja, nemlč.
2. Prokimen, hl 4.: Ty si kňaz naveky * podľa radu Melchizedechovho.
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, * kým nepoložím tvojich nepriateľov za pod-nožku tvojim nohám.“

Streda
1. Prokimen, hl 4.: Chváľ-te, služobníci Pánovi, * chváľte meno Pánovo.
Verš: Nech je velebené meno Pánovo * odteraz až naveky.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu! Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva sa nespúšťa. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti: Prečo sa postíme, a nevidíš, umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“ A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“ Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. A Pán ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. (Iz 58,1 – 11)

2. Prokimen, hl 6.: Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem.
Verš: Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka.

Štvrtok
1. Prokimen, hl 4.: Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú.
Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2. Prokimen, hl 4.: Pobe-žím po ceste tvojich príkazov, * lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.
Verš: Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní * a ja vždy pôjdem po nej.

Piatok
1.Prokimen, hl 4.: Kvôli domu Pána, nášho Boha, * budem prosiť o šťastie pre teba.
Verš: Zaradoval som sa, keď mi povedali: * „Pôjdeme do domu Pánovho.“

Čítanie z knihy proroka Izaiáša
Tešte sa s Jeruzalemom a plesajte nad ním, všetci jeho milovníci, radujte sa s ním, radujte sa všetci, čo ste nad ním trúchlili. Aby ste sali a nasýtili sa z pŕs jeho útechy, aby ste sŕkali a požívali z plnosti jeho slávy. Lebo toto hovorí Pán: „Hľa ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú láskať. Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, čo Pán porazí. Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové mäso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú – hovorí Pán. Ja však (poznám) ich skutky a myšlienky. Prídem zhromaždiť všetky národy a všetky reči; prídu a uvidia moju slávu. Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu; i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu. A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána na koňoch, vozoch, nosidlách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema – hovorí Pán – tak ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov – hovorí Pán. Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím – hovorí Pán – tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo klaňať pred moju tvár – hovorí Pán. I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.“(Iz 66,10 – 24)
2. Prokimen, hl 6.: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, * lebo už máme dosť pohŕdania.
Verš: Oči dvíham k tebe, * čo na nebesiach prebývaš.

Strastný týždeň

Pondelok
1. Prokimen, hl 4.: Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, * boli sme ako vo snách.
Verš: Ústa sme mali plné radosti * a jazyk plný plesania.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela
Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. Piaty deň mesiaca – bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachima – prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri , rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu – zo stredu ohňa – čosi ako výzor lesklého kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá. A každá kráčala pred svojou tvárou; kde sa usiloval ísť duch, ta išli, pri chôdzi sa však neobracali. A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach – pri všetkých štyroch – bolo po jednom kolese. Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa. Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí. Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. (Ez 1,1 – 20)

2. Prokimen, hl 4.: Ak Pán nestavia dom, * márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Verš: Ak Pán nestráži mesto, * nadarmo bdejú jeho strážcovia.

Kondák, hl. 8.: Jakub ešte oplakával Jozefa, * hoci ho už pre statočnosť povýšil Boh. * Posadili ho na voz faraónov a vozili ako kráľa. * Nepodľahol hriešnym zvo-dom Egypťanky, * preto ho Pán oslávil. * Lebo on preni-ká hlbiny srdca * a za odme-nu dáva nevädnúci veniec.

Utorok
1. Prokimen, hl 6.: Lebo u Pána je milosrdenstvo * a hojné vykúpenie.
Verš: Z hlbín volám k tebe, Pane.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela
Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami. Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany. I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho. Keď išli, bol veľký šľahot ako hučanie tábora; keď postáli, mali krídla uvoľnené. A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. (Keď postáli, mali krídla uvoľnené.) Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu – na ňom odhora –, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a počul som hlas, ktorý hovoril. I riekol mi: „Syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. (Ez 1,21 – 2,1)

2. Prokimen, hl 4.: Dúfaj, Izrael, v Pána * odteraz až naveky.
Verš: Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene. * Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.
Kondák, hl. 2.: Je čas myslieť na koniec života. * Boj sa duša, aby ťa nevyťali, ako neplodný figovník. * Dobre hospodár s talentom, ktorý si dostala. * Bedli a pokorne volaj: * Nedopusť Kriste, aby ma navždy vylúčili * z tvojej svadobnej siene.

Streda
1. Prokimen, hl 4.: Nech ťa žehná Pán zo Siona, * ktorý stvoril nebo i zem.
Verš: Zvelebujte Pána, * všetci služobníci Pánovi.
2. Prokimen, hl 6.: Všetci bohabojní, * zvelebujte Pána.
Verš: Chváľte meno Pánovo, * chváľte ho, služobníci Pánovi.

Čítanie z knihy proroka Ezechiela
I riekol mi: „Syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k vzbúreneckým pohanom, ktorí sa mi vzopreli. Hrešili proti mne oni aj ich otcovia až po dnešný deň. Synovia majú stŕpnutú tvár a zatvrdnuté srdce; posielam ťa k nim, povedz im: „Toto hovorí Pán, Jahve.“ A oni, či počúvnu a či si nepovšimnú – veď sú odbojný dom –, dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. Ty sa ich však, syn človeka, neboj ani ich rečí sa neboj, hoci budú pri tebe ako tŕnie a bodľač a budeš bývať medzi škorpiónmi. Ich rečí sa neboj a ich samých sa nestrachuj, veď sú odbojný dom! A budeš k nim hovoriť moje reči, či počúvnu a či si nepovšimnú, veď sú odbojní! Ty teda počúvaj, čo ti hovorím: Nebuď odbojný ako ten odbojný dom, otvor si ústa a zjedz, čo ti ja dám.“ Díval som sa a hľa, oproti mne vystretá ruka a v nej zvitok knihy. Nato ju roztvoril predo mnou a bola popísaná na prednej i zadnej strane. Boli v nej napísané žalospevy a vzdychanie a beda. I riekol mi: „Syn človeka, zjedz, čo máš poruke, zjedz tento zvitok, potom choď a hovor k domu Izraela! A keď som otvoril ústa, dal mi zjesť ten zvitok. I riekol mi: „Syn človeka, nakŕm si vnútro a naplň si útroby týmto zvitkom, ktorý ti ja dávam.“ Zjedol som ho teda a bol mi v ústach sladký ako med. (Ez 2,3 – 3,3)

Kondák, hl. 4.: Lásky-plný Bože, * zhrešil som viac ako cudzoložnica. * Ale neprelieval som pred tebou prúdy sĺz ako ona. * Teraz padám na kolená, * bozkávam tvoje nohy a pokorne sa modlím: * Odpusť mi, Spasiteľ, moje dlhy * a obmy ma od škvŕn mojich hriechov