Požehnanie pokrmov na Paschu

Požehnanie pokrmov na Paschu
8. novembra 2018 andreas

K: Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Kňaz okiadza pokrmy a spieva „Kristus slávne vstal“ a ľud podľa potreby opakuje. Kňaz potom bude krížom žehnať.

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Svätý Vládca, všemohúci Bože, večný Otče, požehnaj ✠ a posväť ✠ tento chlieb svojím duchovným požehnaním. Nech je na spásu duše a zdravie tela všetkým, ktorí ho budú požívať. Nech ich ochraňuje od každej choroby a nepriateľských úkladov skrze nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý zostúpil z nebies a dal svetu život a spásu, Praktické texty pre kňazovktorý žije a kráľuje s tebou, Otcom, v jednote Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. Požehnanie baránka a mäsitých pokrmov K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Pane, Ježišu Kriste, zhliadni na tohto baránka a na všetky ostatné mäsité pokrmy. Požehnaj ✠ a posväť ich ✠ ako si posvätil baránka, ktorého ti priniesol ako obeť Ábel, a vykŕmené teľa, ktoré si kázal zabiť pre svojho márnotratného syna, ktorý sa opäť k tebe vrátil. Daj, aby sme tvoje požehnanie dostali my všetci, ktorí budeme požívať tvoje posvätené a požehnané pokrmy a stali sa účastníkmi tvojej dobroty a lásky. Skrze svätý kríž a tvoje zmŕtvychvstanie, udeľ nám všetkým svoje požehnanie a zdravie, lebo ty si opravdivý Pokrm a Darca všetkého dobra, požehnania a posvätenia, Kriste, Bože náš, a my ti slávu vzdávame spolu s večným Otcom i s presvätým, dobrým a životodarným tvojím Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

Požehnanie ostatných pokrmov

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Pane, Bože náš, Vládca, Pôvodca a Stvoriteľ všetkého bytia, požehnaj ✠ syr, ✠ maslo, ✠ vajíčka ✠ a ostatné pokrmy. Zachovaj nás vo svojej milosti, aby sme s radosťou požívali pokrmy, ktoré nám vo svojej štedrosti hojne udeľuješ. Nasýť nás aj svojou nevyspytateľnou dobrotou, ktorú si nám preukázal slávnym zmŕtvychvstaním nášho Pána, Ježiša Krista, lebo tvoja je moc a sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Požehnaním všemohúceho Boha Otca ✠ i Syna ✠ Svätého ✠ Ducha, silou svätého kríža, smrťou nášho Pána, Ježiša Krista, nech sú zbavené tieto pokrmy vplyvu zlého ducha a všetok jeho príznak nech sa z nich stratí! V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Ľ: Amen. Kňaz kropí pokrmy svätenou vodou a hovorí:

K: Žehnám a svätím všetky tieto pokrmy svätenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

Ľ: Amen.