Poriadok podania Eucharistie chorému

Poriadok podania Eucharistie chorému
8. novembra 2018 andreas

Kňaz vezme časticu svätých tajomstiev, vkladá ju do čaše a vlieva trocha vína, aby to chorý mohol ľahšie prijať.

Začína sa modliť zvyčajný začiatok:

Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak nieto kňaza:
Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti, – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. (3x)
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Pane, zmiluj sa. (6x)
Ľud: Pane, zmiluj sa. (6x)
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Spoločne vyznávajú vieru:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku. Amen.

Potom hovorí:
Prijmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, ani ti nedám bozk ako Judáš, ale ako zločinec ťa vyznávam: Pane, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Sláva:
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

I teraz: bohorodičník:
Bohorodička Panna, spoznali sme Boha, ktorý z teba prijal telo. Pros ho za spásu našich duší.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Potom túto modlitbu:
Vládca, Pane Ježišu Kriste, náš Spasiteľ, ty jediný máš moc odpúšťať hriechy. Keďže si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, prehliadni všetky vedomé i nevedomé prehrešenia svojho služobníka (alebo svojej služobníčky) povie meno a uznaj ho za hodného (alebo ju za hodnú) bez odsúdenia prijať tvoje prečisté tajomstvá, nie aby sa trápil (alebo trápila) a zväčšil počet svojich hriechov, ale na očistenie duše i tela a na zasnúbenie tvojho kráľovstva, lebo ty si pomoc, pevná hradba, obrana pred protivníkom a očistenie jeho (alebo jej) prehrešení. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Druhá modlitba
Pane, viem, že nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, do domu mojej duše, veď je príbytkom, ktorý celkom spustol a rozpadáva sa, takže nemáš vo mne dôstojné miesto, kde by si hlavu sklonil. Keďže však chceš byť so mnou, v nádeji na tvoje zľutovanie prichádzam k tebe. Prikáž otvoriť dvere mojich nehodných úst, aby som sa tebou samým nasýtil. Vstúp do mňa a očisti ma od každej telesnej i duševnej poškvrny. Buď mojím pomocníkom i zástancom a uznaj ma za hodného stáť po tvojej pravici na prosby a modlitby našej prečistej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, v ktorých máš od vekov zaľúbenie, lebo si požehnaný na veky. Amen.

Tretia modlitba
Pán a Boh nesmierne milosrdný nech sa nad tebou zľutuje. Pán Ježiš Kristus nech ti daruje všetko dobré, o čo prosíš. Pán všemohúci nech ťa vyslobodí z každého pokušenia. Pán nech ťa poučí. Pán nech ťa privedie k pochopeniu. Pán nech ti pomôže. Pán nech ťa spasí. Pán nech ťa ochráni. Pán nech ťa zachová. Pán nech ťa očistí. Pán nech ťa naplní duchovnou radosťou. Pán nech je zástancom tvojej duše i tvojho tela. Pán, pretože je milosrdný, dobrý a miluje človeka, nech ti daruje odpustenie hriechov. Pán a Boh Ježiš Kristus nech sa zmiluje nad tebou v súdny deň a nech ťa požehnáva po všetky dni tvojho života. Lebo jemu patrí všetka sláva, česť a poklona spolu s jeho Otcom, ktorý nemá počiatku, a s jeho presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ak sa chorý predtým vyspovedal, kňaz mu ihneď dáva účasť na svätých tajomstvách. Ak nie, kňaz prikazuje prítomným, aby trocha odstúpili, a spytuje sa ho na prehrešenia podľa druhu a počtu, pričom sa usiluje, aby nič nezostalo utajené alebo nevyznané kvôli hanblivosti.
A po vyznaní hovorí kňaz, ak chce, túto modlitbu:

Pane, Bože náš, ty si Petrovi a smilnej žene pre ich slzy odpustil hriechy a mýtnika, ktorý spoznal svoje prehrešenia, si ospravedlnil. Prijmi vyznanie svojho služobníka (alebo svojej služobníčky) povie meno a pretože si dobrý prehliadni všetky jeho (alebo jej) dobrovoľné i nedobrovoľné hriechy, ktorých sa dopustil (alebo dopustila) pred tebou slovom, skutkom alebo myšlienkou. Veď ty jediný máš moc odpúšťať hriechy, lebo si Boh milosrdenstva a zľutovania a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

A kňaz rozväzuje kajúcnika z pút hriechov, pričom hovorí:

Pán a Boh náš Ježiš Kristus milosťou a zľutovaním svojej lásky k človeku nech tebe, dieťa povie meno, odpustí všetky tvoje prehrešenia. A ja, nehodný kňaz, jeho mocou, ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

A dáva chorému prijímať ako zvyčajne.

Po podaní Eucharistie hovorí:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Potom Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti, – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. (3x)
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo tvoje kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Potom tropár dňa.

PONDELOK – ANJELOM
Tropár, 4. hlas
Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI
Tropár, 2. hlas
Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

STREDA – KRÍŽU ALEBO BOHORODIČKE
Tropár, 6. hlas
Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM A MIKULÁŠOVI
Tropár, 3. hlas
Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.
Tropár, 4. hlas
Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

PIATOK – KRÍŽU
Tropár, 1. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM
Tropár, 2. hlas
Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

Sláva, i teraz, bohorodičník, 1. hlas:

Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých – obdaruj nás tvojím pokojom, Pane, – a zmiluj sa nad nami, – lebo ty jediný máš zľutovanie.

Pane, zmiluj sa. Tri razy.
Požehnaj. A prepustenie daného dňa.

Ak podáva Eucharistiu čtec alebo poddiakon:

Na príhovor našich svätých otcov Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

Prepustenia

V pondelok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, pod ochranou čestných nebeských beztelesných mocností, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, i svätého (povie meno, ktorého je chrám) a svätého (povie meno, ktorého je deň), blažených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
V utorok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, i svätého (povie meno, ktorého je chrám) a svätého (povie meno, ktorého je deň), blažených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

V stredu a piatok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodarného kríža, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, i svätého (povie meno, ktorého je chrám) a svätého (povie meno, ktorého je deň), blažených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Vo štvrtok:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského divotvorcu, i svätého (povie meno, ktorého je chrám) a svätého (povie meno, ktorého je deň), blažených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

V sobotu:
Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodarného kríža, pod ochranu čestných, nebeských, beztelesných mocností, ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lýcijskomyrského divotvorcu, svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji, našich prepodobných a bohonosných otcov, svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny, i svätého (povie meno, ktorého je chrám) a svätého (povie meno, ktorého je deň), blažených hieromučeníkov Pavla, Vasiľa a Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Vďakyvzdanie po svätom prijímaní

Modlitba svätého Jána Damascenského:
Bože, Bože môj, plápolajúci a neviditeľný oheň, ktorý napája aj plam svojich anjelov. Ty si mi z nevýslovnej lásky dal za pokrm svoje prečisté telo a tým si mi dal účasť na tvojom božstve skrze prijatie tvojho tela a drahocennej krvi. Prenikni celé moje telo a dušu, všetky moje kosti a spáľ moje hriechy, osvieť moju dušu, rozjasni moju myseľ, posväť moje telo a urob si vo mne príbytok spolu s tvojím požehnaným Otcom i presvätým Duchom, aby som aj ja bol v tebe naveky na prosby tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých. Amen.

Modlitba svätého Jána Zlatoústeho:
Kriste Bože, tajomným spôsobom si mi dal účasť na tvojom prečistom tele a drahocennej krvi. Ospevujem ťa a dobrorečím, klaniam sa ti a oslavujem ťa, zvelebujem tvoju spásu, Pane, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Modlitba svätého Ignáca z Loyoly:

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, opoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma. Do svojich rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodine smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil(a) na veky vekov. Amen.

Zostavené podľa Malého trebníka, Litugikona a knihy Pane, zmiluj sa
pre vnútornú potrebu Domu svätého Kozmu a Damiána v Prešove