Piesne počas svätej liturgie

Piesne počas svätej liturgie
8. novembra 2018 andreas

NARODENIE
NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

1. Prarodičovský hriech rozvial – tichý raj jak vietor dym, – rajské dvere zapečatil – anjel Boží cherubín. 2. Pominula radosť raja, – rozmohol sa hriechu zvod, – kliatba pýchy ako kameň – zadlávila ľudský rod. 3. A tak smutno, veľmi ťažko, – bolo v svete mnoho liet, – hľa, až raz z koreňa Jesse – vypučal voňavý kvet. 4. Radoval sa zbor prorokov, – s nimi Anna, Joachim, – keď Mária kliatbu sňala – svojím zrodením svätým. 5. Radoval sa aj žalmista, – plesal Lévi i Jesse, – Mária raj priblížila –ľuďom na celom svete. 6. Jasali zemské končiny, – s nimi tešme sa aj my, – spievajme Nepoškvrnenej – zvelebujúce žalmy.

K ÚCTE PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
2. Ó, Mária, Matka Božia prečistá, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: Jasná Zornica, naša Orodovnica, – svätá prečistá Panna Mária. 2. Ó, Mária, tys’ kresťanov útecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:
3. Ó, Mária, Orodovnica naša, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 4. Ó, Mária, všetkým vdovám potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 5. Ó, Mária, apoštolov pochvala, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 6. Ó, Mária, nad anjelov slávnejšia, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 7. Ó, Mária, všetkých sirôt potecha, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R: 8. Ó, Mária, pomocnica kresťanov, – pros vždy za nás svojho Syna, Ježiša Krista. – R:

3. Potešenie zarmútených, – k tebe, Matka, ideme, – útočište opustených, – k tebe sa my vinieme. – Ó, prečisté srdce Matky, – plné lásky, dobroty, – aj hriešnikov k sebe vinie – srdce plné ochoty. 2. Srdce Panny, srdce čisté, – plné Božích milostí, – útočište naše isté, – nauč nás žiť v tichosti. – Ó, prečisté srdce Matky, – pros ty za nás u Syna, – uzmier, Matka, srdce Krista, – on je spása jediná. 3. Z tvojho srdca čerpať chceme – čistú lásku plamennú, – potechu v ňom vždy nájdeme, – liek pre dušu zranenú. – Ó, prečisté srdce Matky, – plné Božích milostí, – ty si slasťou všetkým svätým, – tam v nebeskej radosti.

4. Keď unavený búrkou života – začínam klesať jak loďka vratká. – |: Posilňuj, zachráň, zahynúť nedaj, – ó, Božia Matka. 😐 2. Keď ma hriech vábi, svedomie ťaží, – cesta široká je krivá, vratká. – |: Vlej duši vieru, nádej a silu, – ó, Božia Matka. 😐 3. Keď utrpenie v ťažkej hodine – chce v skazu strhnúť, bôľ, chvíľa krátka. – |: Spomínam na Kríž, Kristove muky, – ó, Božia Matka. 😐 4. V nešťastí, šťastí, v radosti, žiali, – podaj mi ruku, čo dvíha, hladká. – |: Dôveru chcem mať a teba vzývať, – ó, Božia Matka. 😐

5. Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia, – požehnaná Mária. – |: Duchom vedená, nepoškvrnená, – oroduj, oroduj za nás. 😐 2. Útecha čistá, ochrana istá, – požehnaná Mária. – |: V teba dúfame, k tebe voláme, – oroduj, oroduj za nás. 😐 3. V poslednej chvíli dodaj nám sily, – požehnaná Mária. – |: So Synom nás zmier, duši udeľ mier, – oroduj, oroduj za nás. 😐

6. Matka Božia, Panna čistá, – Pani sveta celého, – materinskou túžbou tvojou – je spasenie každého. – K dušiam, ktoré veria v Boha, – plnia Božie príkazy, – Mária, si milostivá – a chrániš ich od skazy. 2. Ty si Pani, čo víťazí – nad silami temnosti, – zahas každý plameň pekla, – priveď ľudí ku cnosti. – Daj nám pevnú nádej, lásku – k Bohu, svojmu blížnemu, – zveľaďuj v nás úctu pravú, – pomáhaj nám, každému. 3. V dobrom by sme vytrvali, – zachovali viery lesk, – Boha by sme milovali, – vzdávali mu slávu, česť. – Ty si Matka dobrej rady, – ustavičnej pomoci, – ukáž Cirkvi cestu pravdy, – buď nám vždy na pomoci. 4. Opanuj svet čarom lásky, – svojou vernou pomocou, – Boh vyslyší prosby Matky, – ochraňuj nás dňom, nocou. – Ochraňuj nás v každom čase, – tebe patrí úcty hold, – prihováraj sa za duše, – modli sa za ľudský rod.

7. Zhliadni, ó, Mária, – na svoj pokorný ľud, – s láskou mu pomáhaj – zbaviť sa hriechu pút. – R: Nedaj nám zahynúť, – vždy vernou Matkou buď – a priviň nás všetkých – na materinskú hruď. 2. S plačom a dôverou – prosíme v pokore, – vylieč silnou vierou – nášho srdca bôle. – R: 3. Žiale svoje, Matka, – tebe predkladáme, – že ty nás potešíš, – Mária, dúfame. – R: 4. Keď ty nás opustíš, – kde sa podejeme? – Oroduj vždy za nás, – ináč zahynieme. – R: 5. Srdečne ľúto nám, – že sme tak hrešili, – Boha, Syna tvojho, – ťažko urazili. – R: 6. Preto teraz pevne – tebe prisľúbime, – že Kristove rany – už neobnovíme. – R: 7. Keby si, Mária, – za nás neprosila, – na zemi by každá – duša zahynula. – R: 8. Dávno by sme boli – všetci zatratení, – ale ty nás chrániš – ako poklad cenný. – R:

8. K nebesám dnes zaleť pieseň, – tam, kde tróni Mária, – vyžaluj jej svoju tieseň, – poteší ťa Spanilá. – A či bolo niekdy počuť, – žeby pomôcť nechcela? – Pros a zľaví tvoje biedy, – poteší ťa Spanilá. – R: Mária, ó, Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou. 2. Tvoj Syn, Matka, prv než skonal, – keď ho súžil smrtný znoj, – k tebe, Matka, z Kríža zvolal, – žena pozri, hľa, syn tvoj. – Vyplň prosbu svojmu Synu – s láskou Matky ochotnou – a od zlého chráň nás činu, – obmy srdcia milosťou. – R: 3. Koľko lásky zlobou pekla – hynie v srdciach ochotných, – pre ktoré tak darmo tiekla – drahá krv z rán Kristových. – Povzbuď svojich verných synov, – nenechaj nás zahynúť, – pomôž sa nám zbaviť hriechov, – ráč nás k sebe privinúť. – R: 4. Nedaj, aby zvyku zlého – putám sme sa poddali, – a tak Krista zmučeného – znova na smrť vydali. – Keď nás telo k hriechu vábi, – chráň nás, Matka, žiadame, – bez modlitby sme vždy slabí, – k tebe, Matka, voláme. – R:

9. Ó, Mária, Matka Božia, – nikdy počuť nebolo, – žeby bolo tvoje srdce – kajúcnika zavrhlo. – R: Božiu milosť vyprosuješ, – za nás všetkých oroduješ, – ó, Mária, buď vždy s nami, – so svojimi dietkami. 2. Matka, ty si počula vždy – naše hlasy prosiace, – ty si nádej našej spásy, – poteš tváre slziace. – R: 3. K tebe, Matka, teraz vzdychám, – pokorne sa utiekam, – pros i za mňa, Matka milá, – nech nad hriechmi nariekam. – R: 4. Počuj, Matka, moje prosby, – ktoré ti tu predkladám, – keď ma trápia pekla hrozby, – v tebe, Matka, nádej mám. – R:

10. Ó, pomáhaj nám, Mária Panna, – v hodinách ťažkých nášho žitia, – v hodine smrti, ty nebies brána, – stráž, Matka, osud nášho bytia. – R: Ó, prijmi, milá Matka, – modlitby našej hlas. – My chceme Boha, je Otec náš, – my chceme Boha, je náš Kráľ, – my chceme Boha, je Otec náš, – my chceme Boha, je náš Kráľ. 2. My chceme Boha v rodinách našich – i v srdciach nežných našich detí, – pomáhaj im vždy v hodinách ťažkých – a vypros zmysel pre obety. – R: 3. My chceme Boha a jeho vôľu – túžime plniť zo všetkých síl, – ó, požehnaj nám, nech svorne spolu – budeme verní do smrti chvíľ. – R:

11. Presvätá Panna, zornička jasná, – vzývame teba, Kráľovná krásna. – R: My ťa prosíme, ruky vzpíname, – oroduj za nás, keď upadáme, – my ťa prosíme, ruky vzpíname, – oroduj za nás, keď upadáme. 2. Spomeň si, Matka, Mária čistá, – že pre nás tiekla krv tvojho Syna. –R: 3. Mnohokrát sme len o telo dbali, – o svoju dušu sa nestarali. – R: 4. V hriechoch sveta sme záľubu mali, – na Boží súd sme nepamätali. – R: 5. Čože si potom počneme hriešni, – keď pred tým súdom budeme všetci? – R: 6. S milosťou v duši kto na súd pôjde, – k spaseniu v nebi bezpečne dôjde. – R: 7. Kto nezmyje si smrteľné hriechy, – trápiť sa bude na večné veky. – R: 8. Kto verne slúžil Bohu na zemi, – tomu sa Vládca v nebi odmení. – R: 9. Pred večným peklom nájdeme iste, – Mária, v tebe len útočište. – R: 10. V hodine skonu stoj pri nás, Matka, – buď našim dušiam útecha sladká. – R: 11. Vypros nám všetkým dar kajúcnosti, – v konaní dobra vytrvalosti. – R:

12. Vzývame ťa, Panna, – čuj náš bôľny hlas, – sirotám si Matka, – neopúšťaj nás. – R: Hriech a vina zaliali nám – oči slzami, – ach, zmiluj sa, ó, Mária, – zmiluj sa nad nami. – Matka Božia, hviezda jasná, – Panna presvätá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá, – preukáž nám, že si mocná, – láskou bohatá. 2. Zhliadni na nás s láskou, – okom presvätým, – zosielaj nám pomoc – ľuďom bezmocným. – R: 3. Ó, Mária Panna, – oroduj za nás, – príhovorom stálym – všetkých verných spas. – R: 4. Kráľovná, dnes prijmi – tie naše vzdychy, – nech skrze ne Syn tvoj – odpustí hriechy. – R:

13. Mária Panna blahoslavená, – tebe sa klania nebo, zem celá, – |: raduj sa, stánok milosti, – nádej si v našej žalosti. 😐 2. Nepoškvrnená Kráľovná Matka, – daj svojim dietkam, by vďaka sladká, – |: plnila duše nadšené – za tvoje dary vznešené. 😐 3. Naveky slúžiť tebe budeme, – dušou a srdcom sláviť ťa chceme, – |: raduj sa, stánok milosti, – a veď nás vzorom svätosti. 😐 4. Láskavá Matka, Matka jediná, – vypros nám v nebi u svojho Syna, – |: aby celý svet v radosti – spieval ti pieseň vďačnosti. 😐

14. Matičke Kristovej – pieseň zaspievajme, – s detinskou dôverou – k nej sa utiekajme. – R: Mária, Mária, – Matka dobrotivá, – buď svojim ctiteľom – vždycky milostivá. 2. Kráľovná vznešená – zahoj duše rany, – bez hriechu počatá, – zľutuj sa nad nami. – R: 3. Ty si najmocnejšia – v nebi prostrednica, – naša ochrankyňa, – verná pomocnica. – R: 4. Daj, by sme sa k tebe – vždycky utiekali, – s tebou sa po smrti – večne radovali. – R:

15. Mária, ó, drahá Matka, – neopúšťaj nás, – ty si nádej naša sladká – vždy i v tento čas. – R: Matka, neopúšťaj nás, – milostivo vyslyš nás, – zastávaj sa nás u Syna, – Matka, v tento čas. 2. Ty si ruža, jej vôňa je – Bohu najmilšia, – ty si Matka, ktorá prosí – u svojho Syna. – R: 3. Spomeň, Matka, na šťastný deň – nanebovzatia, – keď si bola v slávu a moc – v nebi odetá. – R: 4. V nebi stojíš pri Synovi – ako Kráľovná, – počuje on tvoje prosby, – im neodolá. – R: 5. Pros vždy za nás, za hriešnikov, – i keď nehodných, – za náš národ, za pútnikov – tu zhromaždených. – R: 6. Pre krv Syna, tvoje žiale, – vždy nám pomáhaj, – milovať a veriť pevne – bohato nám daj. – R:

16. Ó, Mária, Matka Božia, – zhliadni na nás z neba, – my sa k tebe utiekame, – vrúcne ctíme teba. – |: My sa k tebe utiekame, – prosby predkladáme, – vinou, žiaľom obťažení, – v tebe nádej máme. 😐 2. Oroduj vždy za nás hriešnych – u Božieho Syna, – naše prosby prednášaj mu, – veď nás ťaží vina. – |: Vypros hriechov odpustenie, – aby duša čistá – ako ranná rosa bola, – velebila Krista. 😐 3. By sme od vín očistení – cnostne v Bohu žili, – tvojho Syna, nášho Pána, – hriechom nezranili. – |: By sme ako Božie deti – v radosti i strasti, – v láske Božej putovali – do nebeskej vlasti. 😐 4. Naša pamäť nezabúda – žertvu tvojho Syna, – jeho smrť i zmŕtvychvstanie – Kríž nám pripomína. – |: Ty sa za nás prihováraj, – ochrankyňa stála, – od nás všetkých bude ti znieť – večná vďaka, chvála. 😐

17. Perla sveta, krása neba, – snehobielo čistá, – |: duša vrúcne chváli teba, – drahá Matka Krista. 😐 2. Celá krásna, plná cností, – najvonnejšia ruža, – |: serafíni v pokornosti – v nebi tebe slúžia. 😐 3. U Boha sa prihováraš, – mocná Prostrednica, – |: buď nám v miere najhojnejšej – štedrá pomocnica. 😐 4. Dcéra Otca, Matka Syna, – Duchom zatienená, – |: pros Boha, by naša vina – bola uzmierená. 😐 5. Matka Pána, Matka moja, – Kráľovná milosti, – |: z pozemského nepokoja – veď ma do večnosti. 😐

18. Chválu vzdajme, ó, kresťania, – prečistej Panne, – prichádzajme pred jej obraz – všetci oddane. – R: Sláva, buď ti sláva, – Mária preslávna, – ó, Mária, Matka Božia, – oroduj za nás – a na súde neopusť nás, – až príde ten čas. 2. Preto Syn tvoj všemohúci – vyvolil teba, – aby sme na tvoj príhovor – prišli do neba. – R: 3. Buď nám, Matka, milosrdná – na Božom súde, – keď sám Syn tvoj spravodlivý – súdiť nás bude. – R: 4. Tvoje srdce starostlivé – čaká nás ľudí, – tvoja láska k životu zas – hriešnikov budí. – R: 5. Ty si, Matka, pomáhať nám – vždycky hotová, – teba sláviť neprestane – Cirkev Kristova. – R: 6. Ty si všetkým prostrednica – u svojho Syna, – pros, by bola odpustená – nám naša vina. – R: 7. Panna panien najčistejšia, – svätá Mária, – naše duše z tohto sveta – priveď do raja. – R:

19. Pred tvoj obraz sme dnes prišli – my, nehodní a hriešnici, – |: ó, Mária presvätá, – milosťami bohatá. 😐 2. Chráň nás od vojny a hladu, – zmierni nemoc, zahoj ranu, – |: nedaj nám v nich zahynúť, – ráč nás k sebe privinúť. 😐 3. V teba, Matka, my dúfame, – k tebe sa len utiekame, – |: ty si ako nebies chrám, – spásu duší vypros nám. 😐 4. Lebo my len teba máme, – ktorú si dnes ctíme v chráme, – |: ty si naša ochrana, – nebies, zeme Kráľovná. 😐 5. Pros za nás vždy svojho Syna, – ktorý hriechy sveta sníma, – |: svet sa ti dá v ochranu, – hlad, vojny už prestanú. 😐 6. Takto ľud tvoj podnes volá – z pozemského sĺz údolia, – |: zástankyňa presvätá, – milosťami bohatá. 😐

20. Raduj sa, ty najčistejšia, – nevinnosťou žiariaca, – plná jasu anjelského, – hviezda úsvit hlásiaca. – R: Mária, Mária, ty silná ochrana, – hriešnikov si obrana. 2. Cherubíni, serafíni – na slávu ti volajú, – sám Syn Boží tebe, Matka, – kladie veniec na hlavu. – R: 3. Ctitelia na celom svete, – Panna mocná, slávia ťa, – nesmierna je tvoja láska, – ty bez hriechu počatá. – R: 4. Svätú Cirkev ochraňuj nám – pred útokom diablovým, – odvráť od nás hlad i biedu, – daj nám život v pokoji. – R:

21. Pokojnú noc, Matka, – vypros u Syna, – nech dušu nestieni – žiadna previna. – Nás, Matka, túto noc – pod ochranou maj, – svojím omoforom – všetkých prikrývaj. 2. Ty už neusínaš, – Matka premilá, – s nesmrteľným telom – v nebi si živá. – Mária prečistá, – za nás oroduj – a spolu so Synom – prosby vypočuj. 3. Krista ako Boha – vrúcne uctievaš, – s láskou materinskou – milosť zosielaš. – Aby nás Boh stále – v svojej láske mal, – aby nám vždy svoje – požehnanie dal.

22. Raduj sa, Mária, Matka cnostná, – Bohu milá Panna a Kráľovná. – R: Mária, ty nás vždy pod ochranou maj, – u Ježiša Krista sa nás zastávaj. – Mária, Mária, oroduj za nás, – u Ježiša Krista vypros viery čas. 2. Oroduj vždy za nás, Ochrankyňa, – zosielaj milosti, dobrotivá. – R: 3. Ty si Matka Božia milostivá, – k hriešnikom kajúcim ľútostivá. – R: 4. Vyprosuj nám milosť odpustenia – a k Bohu pravého obrátenia. – R: 5. Vypros nám potrebné Božie cnosti, – milovať vždy Boha na výsosti. – R: 6. Nauč nás milovať Tešiteľa, – v presvätej Sviatosti Spasiteľa. – R: 7. Nauč nás modliť sa, dobre robiť – a pre nebo svoje duše zdobiť. – R: 8. Pomáhaj v zápase o spasenie, – premáhať ku hriechu pokušenie. – R: 9. Daj silu vo viere a v nádeji, – žiť s Bohom i s tebou spolu v nebi. – R: 10. Nauč nás žiť v láske a svornosti, – v jednote a pravej nábožnosti. – R: 11. Keď príde hodina rozlúčenia, – buď naším prameňom potešenia. – R:

23. Poďme všetci k najčistejšej Panne, – k Matke Boha Ježiša, – ona v nebi pri Synovom tróne – za nás všetkých modlí sa. – Presvätého ruženca Kráľovná, – ty si naša Ochrankyňa mocná. – Chceme ako Boží služobníci – slúžiť svätej Trojici. 2. Ty si u nej v priazni takej veľkej, – že tvoj hlas vypočuje, – odpúšťa vždy každej duši hriešnej, – keď poklesky ľutuje. – Vezmi aj nás pod svoju ochranu, – nech nám v duši milosti zostanú, – aby sme sa s Bohom zjednotili, – s celým nebom spojili. 3. V čistej láske s tebou spriatelení – Boha chceme uctievať, – hymnus viery, nádeje a lásky, – tebe, Matka, zaspievať. – Sláva a česť nebeskej Kráľovnej, – našej milej Matke ružencovej, – prijmi vďaky, vypros lásku, nádej, – ochraňuj nás naďalej.

24. Ó, Božia Rodička, – k tebe voláme, – aby si prispela – k našej ochrane. – R: Pomôž, pomôž, – pomôž, Mária, – pomôž, pomôž, – pomôž, Mária, 2. A preto my všetci – v svojej úzkosti – voláme vždy k tebe – tu v skrúšenosti. – R: 3. My hriešni voláme – v biede a žiali, – nech tvoja ochrana – zlo od nás vzdiali. – R: 4. Buď nám, ó, Mária, – potechou milou – a buď nám v trápeniach – pomocou silnou. – R: 5. Zachovaj národu – obrad i vieru, – vypros nám milosti, – Kráľovná mieru. – R: 6. Uveď nás po smrti – k sebe do neba, – kde večne budeme – velebiť teba. – R:

POVÝŠENIE
ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM

25. Svätý Kríž, si povýšený – Kristom Pánom naveky, – tak je diabol ponížený, – sňatý je hriech odveký. – Bol si znakom potupenia, – bolesti najhroznejšej, – dnes si znakom vykúpenia, – budúcnosti šťastnejšej. 2. Božej lásky svedectvom si, – ale zloby hriechu tiež, – pre hriešnikov prameňom si, – každú ranu liečiť vieš. – Vylieč aj nám naše rany, – čo po hriechoch ostali, – veď aj nám je prísľub daný, – čo kajúci dostali. 3. Kazateľom pravdivým si, – ó, Kríž svätý, velebný, – výčitkou však neverným si, – nekajúcim na zemi. – Hlásaš: Boh je spravodlivý, – je aj večnosť dvojaká, – k dobrým je Boh milostivý, – nekajúcich trest čaká. 4. Ten Kríž je aj živý prameň – očistenia, svätosti, – z neho dá Boh dobrotivý – štedro svoje milosti. – Pre Kristove sväté rany, – jeho muky na Kríži, – prístup k Bohu je nám daný, – Boží hnev sa utíši. 5. Sviatosti sú rajské rieky, – z Kríža, Krista prameňa, – poškvrnené duše všetky – v okamihu premenenia. – Očisť, premeň aj nás, Kriste, – chceme sa už polepšiť, – nech sú naše duše čisté, – daj nám silu nehrešiť. 6. Velebím ťa, umučený – Spasiteľu na Kríži, – na slovo si takmer nemý, – aj môj hriech ti ublížil. – Vpíš mi, Kriste, záveť svoju – v hĺbku srdca bôľneho – a raz uveď dušu moju – do života večného. 7. Matka Krista, ty si stála – rozžialená pod Krížom, – daj, by duša stále prahla – za večným Božím Synom. – Ctíme s Matkou tvoj Kríž, Pane, – o milosti prosíme, – odpusť hriechy, tresty za ne, – všetko, čo ti dlžní sme.

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA
26. Chválime ťa, Ochrankyňa – slovenskej zeme, – stáročia ťa v zbožnej úcte – oslavujeme. – |: Otcovia ťa uctievali – a matky ťa milovali, – Matka národa. 😐 2. Vzácne chrámy teba slávia – po našom kraji, – na tvoju česť vrúcne piesne – tu zaznievali. – |: Slovenská zem tebe slúži, – za ochranou tvojou túži, – Matka národa. 😐 3. Daj, aby sme navždy boli – tvojím národom. – A to, čo nás naučili – Cyril s Metodom, – |: zachovaj nám v dobách ďalších, – to dedičstvo otcov našich, – Matka národa. 😐

27. Pod tvoj plášť sa utiekame, – najsvätejšia Panna, – o príhovor ťa žiadame, – mocná nebies brána. – R: Ochraňuj nás, vysloboď nás, – Matka dobrotivá, – nedaj, nedaj zahynúť nám, – Matka milostivá. 2. Chráň si dietky, ó, Matička, – pred tebou plačúce, – bráň ich, ty Božia Rodička, – v teba dúfajúce. – R: 3. Zo všetkých strán obkľučujú – nás veľké úzkosti, – prúdy sĺz nám omývajú – bolesti, žalosti. – R: – Nakloň sa k nám, Matka mocná, – duša pookreje, – buď nám v núdzi nápomocná, – ty hviezda nádeje. – R:

28. Pred tristo rokmi, hľa, Mária plakala, – nad ľudom Zemplína slzy prelievala. – R: Mária, Mária, pros za nás u Syna, – buď nám milostivá, ochrana Zemplína. 2. Prosila úporne, k pokániu volala, – lásku materinskú nám prejavovala. – R: 3. Aj my k nej cítime oddanosť úprimnú, – chceme sa vždy kajať, mať dušu nevinnú. – R: 4. Ach, Bože, odpusť nám, že sme tak zhrešili, – že sme sa od teba hriechmi odvrátili. – R: 5. Ježiša, Máriu vrúcne oslavujme – a ich príklad lásky vždycky nasledujme. – R: 6. Ježiš a Mária, vážne sľubujeme, – že vám vždy vernými v láske ostaneme. – R: 7. Spasiteľ, odpusť nám ťarchu previnení, – s Máriou miluj nás a pros Otca v nebi. – R: 8. Aby dnes nás všetkých otcovsky požehnal, – hriechy nám odpustil a pokoj daroval. – R: 9. Svätým patrí sláva aj Otcovi v nebi, – že poslal Ježiša, duša ho velebí. – R: 10. Sláva buď Kristovi aj Márii Panne, – ona ho miluje, ctí si ho oddane. – R: 11. Čo prosí Mária od Boha pre Zemplín, – udeľ nám, Spasiteľ, nehľaď na veľkosť vín. – R:

29. Prosme dnes o pomoc – u Matky Márie, – útechou v zármutku – pre všetkých ona je. – |: Do neba je bránou – i našou ochranou, – modlí sa za hriešnych, – teší zarmútených. 😐 2. Majme k nej dôveru – i lásku v každý čas – a pod jej ochranou – ostaňme každý z nás. – |: Je našou posilou, – potechou premilou, – ona nám vždy žehná – a svoju pomoc dá. 😐

SVÄTÝ A SLÁVNY VEĽKOMUČENÍK DEMETER MYROMVONNÝ
30. Demeter slávny, mučeník verný – a myrom tečúci tu na zemi, – |: Solún sa z teba šťastne raduje, – za dar myra ti ďakuje. 😐 2. Veľkomučeník Ježiša Krista – vstúpiť do neba sa vždycky chystal. – |: Na mučenie bol vždy pripravený, – umrel za Krista, vznešený. 😐 3. Pre obrátenie dáva nám myro, – aby nás k viere vždy povzbudilo. – |: On stál na strane kresťanskej viery, – krv prelial, Bohu sa zveril. 😐 4. V boľavých ranách mučené telo, – veľkým darom neba si vyniklo. – |: Vyteká z teba presväté myro, – aby choroby liečilo. 😐 5. Zastávaj sa nás pred Vládcom neba, – uzdrav nás myrom, darom od teba. – |: Pros za nás všetkých, Demeter ctený, – aby sme boli spasení. 😐

ZHROMAŽDENIE
K VEĽVOJVODCOVI MICHALOVI
A ĎALŠÍM BEZTELESNÝM MOCNOSTIAM

31. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Archanjel nebeský, – |: ktorý z neba satana si – zhodil do priepasti. 😐 2. Svätý Michal, ty pred trónom – vojvodca horlivý, – |: obhajuješ ľud kresťanský, – anjel spravodlivý. 😐 3. Svätý Michal, „Kto ako Boh!“ – Ochranou buď našou. – |: Teba vrúcne prosíme dnes, – bdej nad ľudskou spásou. 😐 4. Bojuj za nás, svätý Michal, – nebeských síl knieža, – |: by sme večne tešili sa – s Kristom na nebesiach. 😐 5. Prikry štítom svojich krídel – ľudské pokolenie. – |: S tebou Boha oslavovať, – svätý Michal, chceme. 😐

32. Anjeli i ľudia – velebia dnes teba, – v pokore sa blížia – ku Vládcovi neba. – R: Svätý Michal, ochranca náš, – ochranca náš mocný. 2. Tvoje prosby, Michal, – Boh rád vypočuje, – tvoj príhovor vrúcny – Cirkev ochraňuje. – R: 3. Hlásaš plný pravdy: – Kto je ako Boh náš? – Nad silami temna, – Michal, veľkú moc máš. – R: 4. Keď Lucifer pyšný – proti Bohu povstal, – ty si napriek tomu, – verným Bohu zostal. – R: 5. Do pekla si zhodil – pýchu satanovu, – by sa viac nebúril – proti Bohu znovu. – R: 6. Pomáhaj nám všetkým, – Boží posol neba, – každý zbožný kresťan – dôveruje v teba. – R: 7. I ja, hriešny človek – k tebe ruky spínam, – o pomoc ťa prosím, – v pokušeniach vzývam. – R:

33. Ó, môj anjel, strážca milý, – veď ma, ochráň v každej chvíli, – s úctou vrúcne prosím teba, – priveď ma raz až do neba. 2. Pomáhaj mi vždy byť dobrým, – nech Boha viac neurazím, – spasiť ma chce vôľa Božia, – zlé skutky mi neosožia. 3. Anjeli aj archanjeli, – modlite sa za mňa v nebi, – duša moja miluj Boha, – bez lásky si preúbohá. 4. Najvyšší si z archanjelov, – svätý Michal, vodca vojov, – ktoré činia vôľu Božiu, – získať spásu mi pomôžu. 5. Stoj zvlášť pri mne v čase smrti, – nech ma peklo nepohltí, – po poslednom Božom súde – kiež mi duša plesať bude.

SVÄTÝ HIEROMUČENÍK
JOZAFÁT, POLOCKÝ ARCIBISKUP

34. Jozafát svätý, pokorný veľkňaz, – Bohu si lásku srdca sľúbil, – modlitbou, pôstom aj odriekaním – si verne Bohu, Cirkvi slúžil. 2. Slúžil si Bohu, veriacich svojich – slovom i skutkom si poúčal, – duchovný pastier, svojím životom – si vieru ľudu vždy zachoval. 3. Statočný veľkňaz, Jozafát svätý, – jak hviezda jasná si plápolal – a za jednotu Kristovej Cirkvi – si kňazský svoj život žertvoval. 4. Obetoval si svoj život Bohu, – v nebi ťa anjeli vítali, – prijal si veniec nebeskej slávy, – Pánove ruky ti ho dali. 5. Slávy vencom si bol ovenčený, – pokorný veľkňaz, svätec smelý, – my ťa prosíme, oroduj za nás, – prihováraj sa za svet celý. 6. Oroduj vrúcne, by mal svet dosť síl, – aby v láske a pokoji žil, – len aby v Cirkvi a pravej viere – tu i v nebi Boha oslávil.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY,
DO CHRÁMU

35. Požehnaná čistá Panna, – chválime ťa vrúcne dnes, – že si dušu v detstve svojom – povznášala do nebies. 2. Ty si žila v nevinnosti, – na milosti bohatá, – udeľ nám zo svojich cností, – bez poškvrny počatá. 3. Ty si vzorom nábožnosti, – mladým, starým, všetkým nám, – vypros nám Božie milosti, – povznes duše k výšinám. 4. My tvoj príklad velebíme, – slúžila si pri chráme, – kiež si všetci zaslúžime – vždy žiť v tvojej ochrane. 5. Zachovaj nám vieru, nádej, – ochraňuj ľud nábožný, – veď nás cestou pravdy ďalej, – nech sme Cirkvi osožní.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
36. Pred tebou, Vládca, – Kráľ celého sveta, – skláňame hlavy, – zvelebujeme ťa. – Skladáme dary – k nohám tvojim, Pane, – my vieru, nádej, lásku – k tebe máme. – Naveky kraľuj, – Spasiteľ, nad nami, – ty si náš Pán, – stále buď s nami. 2. Najkrajším darom, – čo ti predkladáme, – je čisté srdce – tebe odovzdané. – Láskavo zhliadni – na krajinu našu, – ochraňuj ľud svoj, – žehnaj jeho prácu. – Od vekov, Bože, – si nás ochraňoval, – ty Sudca náš, – spravodlivý Kráľ.

37. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech celým svetom zavládne, – pod žezlom tvojím spravodlivým – spoločnosť ľudská omladne. 2. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech v Cirkvi tvojej panuje, – chráň ju a riaď, nech svoje dietky – s múdrosťou lásky spravuje. 3. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech príjmu všetky národy, – pokoj im udeľ, pevnú zhodu, – si žriedlo pravej slobody. 4. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – nech srdcia naše naplní, – rodinám daruj vieru, lásku, – dôveru v každom trápení. 5. Kráľovstvo tvoje, Kriste Kráľu, – pripravuj nám všetkým v nebi, – kde anjelský zbor bez prestania – ťa so svätými velebí.

NÁŠ OTEC SVÄTÝ MIKULÁŠ DIVOTVORCA, ARCIBISKUP LYKIJSKEJ MYRY
38. Ó, ktože ctí si Mikuláša, – ó, ktože prosby k nemu vznáša? – Tomu, svätý Mikuláš, – v každej tiesni pomáhaš, – Mikuláš, Mikuláš. 2. Ó, ktože láskou k nemu horí? – Má pomoc na súši i mori. – Telo chráni od nehôd, – dušu od nešťastí zlôb, – Mikuláš, Mikuláš. 3. Ó, ktože má v ňom útočište? – Ten pomoc nájde uňho iste. – Ten nebude sklamaný, – bude bez hriechu rany, – Mikuláš, Mikuláš. 4. Ty pastier duchovného stáda, – odožeň pekelného hada. – By sme boli spasení – a nikdy zatratení, – Mikuláš, Mikuláš. 5. Ó, svätý náš otče Mikuláš, – pros Boha v každom čase za nás. – Budeme ťa verne ctiť, – meno tvoje velebiť, – Mikuláš, Mikuláš.

39. Vzor múdrosti, žiariš krásou, – svätý otec Mikuláš, – zdobíš zástup vyznávačov, – prihováraj sa za nás. – Neprijal si slávu sveta, – do kráľovstva vstúpil si, – blaží ťa dnes sláva svätá – tam v nebeskej radosti. – R: My ťa s úctou zdravíme, – o milosti prosíme, – vrúcne za nás oroduj, – my sa k tebe hlásime. 2. Odhalil si múdrosť sveta, – hmotné statky si predal, – žil si ako Božie dieťa, – Boh ti svoju milosť dal. – Z Božích slov si múdrosť čerpal, – štedro si z nej rozdával, – ľuďom v núdzi si pomáhal, – požehnanie zvolával. – R: 3. Činil si, čo Kristus žiada, – Boha poznať, milovať, – Božia múdrosť učila ťa – hriechu sa vždy varovať. – Vencom slávy zdobila ťa – za života na zemi, – za nás všetkých prihovor sa, – veď už prebývaš v nebi. – R:

POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU
40. Prišla šťastná hodina, – práve vtedy odbila, – keď ťa Anna počala – bez poškvrny, Mária. – Prúd hriechu Boh zastavil, – milosťou ťa zaplavil, – preukázal svoju moc, – lásku, štedrosť aj múdrosť. 2. Preto všetko Boh ti dal, – že plán spásy s tebou mal, – milosťou svet vykúpiť, – on chcel plodom tvojím byť. – Pre Ježiša zásluhy, – Boh si teba obľúbil, – bez poškvrny čistá si, – na potechu nás ľudí. 3. My sa z teba tešíme, – o milosti prosíme, – chválu Bohu vzdávame, – že ťa vzácnu tu máme. – Bez poškvrny čistá si, – vypočuj naše hlasy, – spolu s Kristom trpiaca, – za nás všetkých modli sa. 4. Pros Syna za všetkých nás, – ešte viacej v tento čas, – priprav duše k Vianociam, – nech je Pánom v nich on sám. – Daj nám, Matka, z milostí, – ktoré vlastníš v plnosti, – daj nám všetko, čo uznáš, – keď svoj veľký sviatok máš.

OBDOBIE PRED KRISTOVÝM NARODENÍM
41. Pôstny čas sa začal nám, – nadišiel čas k prípravám. – Narodenie Pána Krista – osláviť sa duša chystá – s Máriou. 2. Matka, ty nám pomáhaj, – ku cnosti nás nabádaj. – Pros u svojho syna, Krista, – nech je darom žertva čistá – za hriechy. 3. Pripravme sa, kajajme, – svoje hriechy vyznajme. – Aby duša, srdce čisté, – pripravilo tebe, Kriste, – príbytok. 4. Bôľny plač so slzami, – zármutok nad hriechami. – Milosť v duši obnovujú, – Spasiteľa oživujú – v každom z nás. 5. Láskavý si, môj Bože, – nech ma zloba nezmôže. – Matka, pros u Všemocného – za mňa veľmi úbohého – hriešnika.

42. Od večnosti vyvolená – Matka Pána Krista, – milosťami naplnená, – bez poškvrny čistá. – Od detstva si pri chráme, – tebe úctu vzdávame, – počala si Mesiáša, – na ktorého čakáme. 2. Na oslavu narodenín – celý svet sa chystá, – toho, ktorý je aj tvoj syn, – Spasiteľa Krista. – Žalmy si odriekala, – v milosti prebývala, – s úprimnými modlitbami – jeho príchod čakala. 3. Prišiel anjel, oznámil ti, – že už nadišiel čas, – Božiu vôľu vyjavil ti, – príde spasiť Boh nás. – Čo ani svet netušil, – Boh z výsosti zostúpil, – na tvoj súhlas hneď sa počal, – by nás hriešnych vykúpil. 4. Alžbetu si navštívila – v požehnanom stave, – milosti si rozdávala, – prisľúbenia pravé. – Navštív aj nás v tento čas, – očisť duše, ochráň nás, – nech je Kristus o Vianociach – v našich domoch i srdciach.

43. Príď už, príď už, Spasiteľu, – udeľ duši, nášmu telu, – zdravie, Božie milosti. – Príď, ó, Svetlo prisľúbené, – osvieť kraje zatienené – zlobou hriechu, povery, – odstráň pýchu nevery. 2. Bez teba nič nezmôžeme, – keď po zemi putujeme – do blaženej večnosti. – Ty si cesta, pravda, život, – sním z našich pliec ťarchu clivôt, – príď, Spasiteľ, uzdrav nás, – božskou mocou všetkých spas. 3. Hluchí, nemí, ťažko chorí, – čo im telo v bôli horí, – čakajú na lekára. – Čo im vráti šťastie, zdravie, – udelí im požehnanie, – povie slovo: vstaň a choď, – blízko je už tvoj príchod. 4. Ó, ty Panna požehnaná, – keď máš zrodiť Krista Pána, – šťastne navštív Betlehem. – S ťarchou cesty nepočítaš, – veď na svet má prísť Mesiáš, – prichystaj sa na cestu – k betlehemskému mestu. 5. Pripravuj nás na tie chvíle, – čo sú zbožným také milé, – keď sa Boh stal človekom. – Naplň duše milosťami, – viery, lásky ozdobami, – veľkou túžbou za Kristom – stať sa jeho príbytkom.

44. Čo si dávno vrúcne priali – praotcovia, proroci, – za čím oni túžievali, – Pán Boh dal nám k pomoci. – Máme možnosť prijať Krista – v liturgii presvätej, – zúčastniť sa na prijatí – Tela, Krvi Kristovej. 2. V liturgii Pán je s nami, – Pán je hlavný veľkňaz náš, – očami však nepoznaný, – iba vierou, ak ju máš. – Ó, ty Panna požehnaná, – pre vieru a pokoru, – nebom, zemou uctievaná, – daj nám vieru, dôveru. 3. Vypros lásku, ohrej srdcia, – pros u Syna Božieho, – nech sa duše hriechu chránia, – Boh chce spasiť každého. – Veriaceho, ktorý Krista – vrúcnou láskou miluje, – jeho duša je vždy čistá, – lásku k Bohu zväčšuje.

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
45. Predvečný Boh narodil sa, – zostúpil k nám z nebies, – aby spasil nás dnes, – tak ponížil sa. 2. Narodil sa v Betleheme, – Mesiáš, Kristus Kráľ, – spásu všetkým nám dal, – Pán neba, zeme. 3. Hviezda sa tam zastavila, – kde Panna prečistá – vteleného Krista – pre nás zrodila. 4. Anjel radosť oznamuje – pastierom, trom kráľom, – o Dieťatku malom – aj nám zvestuje. 5. Traja králi nesú dary – do mesta Dávida, – Mária ich víta, – Dieťatko žiari. 6. Sláva Bohu zaspievajme, – česť Synu Božiemu, – dnes Narodenému – úctu vzdávajme.

46. Mesiáš je tu, – ktože ho môže znať? – Meno má Ježiš, – Mária jeho mať. – R: Anjeli sa klaňajú, – o Zrodenom hlásajú, – potichu sa zvieratá – blížia k jasliam Dieťaťa. – Pastieri sa náhlia, – Vteleného chvália, – v jasliach leží – nekonečný Boh. 2. Matka Mária – krásne prespevuje, – anjelský chór ju – piesňou posilňuje. – R: 3. S láskou kolíše – Jozef neviniatko, – spi, drahé Dieťa, – snívaj v sene sladko. – R: 4. Prišli z Východu – k nemu traja králi, – myrhu, kadidlo, – zlato darovali. – R: 5. K jasliam na cestu – tiež sa všetci dajme, – chválu, úctu, česť – Zrodenému vzdajme. – R:

47. Boží Syn dnes narodil sa, – z výšin nebies ponížil sa. – |: A z Panny prečistej, – bez hriechu počatej, – stelesnil sa. 😐 2. Porodila Boha Slovo, – z pokolenia Dávidovho. – |: Mária presvätá, – panenská nevesta, – v Betleheme. 😐 3. Spája Dieťa narodené, – Božie s ľudským nerozdeľne. – |: Hľa, v Božej osobe – i v ľudskej podobe – zjavil sa nám. 😐 4. Vzal na seba ľudské telo, – ľudským synom zval sa smelo. – |: Už dávno pred vekmi – Božími prorokmi – zvestovaný. 😐 5. Anjeli sa objavili, – príchod Pána velebili. – |: Veď jeho zrodenia – i ľudstva spasenia – nadišiel čas. 😐 6. Jaskyňa sa vyzdobila, – hviezda z neba zažiarila. – |: Stojí tam osliatko, – kde Panna Dieťatko – porodila. 😐 7. Pastieri sa radovali, – za dobrú zvesť ďakovali. – |: z Panny zrodeného, – Prvorodeného – uctievali. 😐 8. Traja králi pristúpili, – Kráľa sveta pozdravili. – |: Kadidlo aj zlato – i myro bohato – žertvovali. 😐 9. Zrodeného zvelebujme, – spoločne ho oslavujme. – |: A v našich rodinách – pri zbožných modlitbách – kľačme svorne. 😐

48. Čas radosti, veselosti, – svetu nastal nyni, – porodila Spasiteľa, – Mária bez viny. – |: Prišiel na svet Boh sám, – v jasliach dáva sa nám, – z biedy hriechu by nás dvihol – k nebesám. 😐 2. Prvým hriechom všeľudský rod – príkaz Boží zrušil, – napriek tomu neskonale – po spasení túžil. – |: Po zemi v tme chodil, – v žalostiach sa brodil, – bez pastiera podaromky – len blúdil. 😐 3. Slovo v raji prisľúbené – už sa vyplnilo, – v pokolení Dávidovom – tu sa zosobnilo. – |: Slovo z výšin nebies – telom stalo sa dnes, – znaky jeho vykúpenia – ľud môj nes. 😐 4. Zaplesajte Adam, Eva, – radujte sa s nami, – narodil sa Vykupiteľ – pre spásu nám daný. – |: S prorokmi ho chváľme, – s Otcami česť vzdajme, – zrodeného Krista Kráľa – oslávme. 😐 5. Nebeský chór v Betleheme – Pána oslavuje, – sláva Bohu, pokoj ľuďom, – šťastne prespevuje. – |: Spasiteľ sa zrodil, – z tmy nás vyslobodil, – všetkých ľudí dobrej vôle – oblažil. 😐 6. Hviezda dávno prisľúbená – nad jaskyňou stála, – prisľúbeným svetlom pravdy – miesto pozlácala. – |: Zbadali ju králi, – na cestu sa dali, – v zjave hviezdy Mesiáša – poznali. 😐 7. Aj pastieri hviezdu jasnú – zrakom rozoznali, – nad slovami posla z neba – ver’ sa čudovali. – |: Ani nemeškali, – ku jasliam sa brali, – Stvoriteľa – Spasiteľa – vítali. 😐 8. Všetci ľudia dobrej vôle – volajte: Buď sláva, – že sa Kristus pre nás zrodil, – zem sa nebom stala. – |: Dávno zvestovaný, – od Boha nám daný, – v ľudskom tele Vykupiteľ – poslaný. 😐

49. Boh zostúpil na zem k nám, – by nás dvihol k nebesám. – R: Vitaj, vitaj tu na zemi, – narodený Spasiteľ, – v ľudskom tele utajený – nám drahý Vykupiteľ. 2. Vítame ťa s Máriou, – Matkou – Bohorodičkou. – R: 3. Vítame ťa s Jozefom, – oddaným ti pestúnom. – R: 4. Vítame ťa s anjelmi, – s troma kráľmi, s pastiermi. – R: 5. Spoločne ti spievame, – na slávu ti voláme. – R:

50. V Betleheme novina, – Panna Syna zrodila, – |: zrodila ho v nevinnosti, – Matka Božia plná cnosti, – Mária. 😐 2. Ticho leží na sene – Dieťa Božie zrodené, – |: Jozef jasle pripravuje, – svojím slovom potešuje – Máriu. 😐 3. Sláva Božia aj chvála – v biednych jasliach nastala, – |: anjelský chór zostupuje, – zrodeného oslavuje – s Máriou. 😐 4. Mizne noci temnota, – svetlo tiché ligotá, – |: jasná hviezda zažiarila – tam, kde Dieťa porodila – Mária. 😐 5. Pastieri na rovine – pásli čriedu v doline, – |: k jasliam šťastní pristupujú, – s Mesiášom zvelebujú – Máriu. 😐 6. Pred ním na zem padajú, – skromné dary dávajú. – |: Chudobní sú, čo dať môžu? – Uctievajú Matku Božiu, – Máriu. 😐 7. Mudrci sem kráčajú, – vrúcne sa mu klaňajú, – |: zrodenému dali štedro – zlato, kadidlo aj myro, – Márii. 😐 8. Aj my poďme k jasličkám, – zložme svoje dary tam, – |: s pokorou sa približujme, – s Božím Synom oslavujme – Máriu. 😐

51. Hviezdička krásna na nebi žiari, – láskavým lúčom krášli svet. – Nebesá s láskou semeno siali – a z Panny vzklíčil vzácny kvet. – Zem s nebom spája, volajme sláva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 2. V jaskyni biednej je skrytá krása, – v nej leží Vládca, Kráľ sveta. – Vďaky mu vzdávaj, veď on je spása, – privíta s láskou aj teba. – Všetci sa náhlia, Dieťatko chvália, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho. 3. Požehnaj svoj ľud, ty Božie Dieťa, – obdar ho láskou, nádejou. – Veď sila zlého neoslabí ťa, – naveky spoj nás so sebou. – Boh požehnáva, spásu nám dáva, – Kristus sa zrodil, slávte ho, – Kristus sa zrodil, slávte ho.

52. Je v Betleheme teraz novina, – že Panna čistá zrodila Syna, – |: jasličky skromné, útulok tmavý, – na sene leží Pán večnej slávy. 😐 2. Cherubíni mu spievajú sláva, – nebeské chóry vítajú Pána, – |: úbohý pastier nesie, čo môže, – chce darom tešiť Dieťatko Božie. 😐 3. Jagavá hviezda zvestuje svetu, – šťastie k nám prišlo, Mesiáš je tu, – |: do Betlehema každý sa teší, – v jasličkách biednych Syn Boží leží. 😐 4. Za svetlom hviezdy až od Východu, – putujú králi z kňazského rodu, – |: kadidlo, myro i zlato nesú, – so srdcom čistým pred Kristom klesnú. 😐 5. Mária Matka tváričku hladí, – na Dieťa Jozef v údive hľadí, – |: Kráľ sveta s láskou všetkých nás žehnaj, – nám v biede hriechu zahynúť nedaj. 😐 6. Nuž zhliadni na nás, všemocný Vládca, – vrúcne ťa slávi krajina naša, – |: zošli jej z neba dar spásy veľký, – chváliť ťa bude na večné veky. 😐

53. Nebo so zemou, nebo so zemou – teraz oslavujú, – anjeli s ľuďmi, anjeli s ľuďmi – spolu sa radujú. – R: Kristus zrodil sa, Boh stelesnil sa, – anjeli spievajú, králi ho vítajú, – vrúcne sa klaňajú, pastieri mu hrajú, – divné zvesti vyprávajú. 2. Betlehem radosť, Betlehem radosť – z neba zaplavila, – prečistá Panna, prečistá Panna – Syna porodila. – R: 3. Otcovo Slovo, Otcovo Slovo – vzalo ľudské telo, – v temnostiach zemských, v temnostiach zemských slnko zasvietilo. – R: 4. Anjeli chvália, anjeli chvália – Kráľa nebeského, – v jaskyni tmavej, v jaskyni tmavej – činia vôľu jeho. – R: 5. Až od Východu, až od Východu – prišli traja králi, – kadidlo, myrhu, kadidlo, myrhu, – zlato darovali. – R: 6. Kráľovi Bohu, Kráľovi Bohu – všetko obetujú, – pastieri ľuďom, pastieri ľuďom – spásu ohlasujú. – R: 7. Dieťatko v jasliach, Dieťatko v jasliach – všetci uctievajme, – sláva buď Bohu, sláva buď Bohu – šťastne zaspievajme. – R:

54. Jasná hviezda zjavila sa – na Východe kráľom trom, – |: viera Krista zračila sa – vo zjavení zázračnom. 😐 2. Viedla kráľov k Ježišovi, – doviedla ich k jaskyni, – |: zjavila im život nový, – lásku svätej rodiny. 😐 3. I keď v jasliach malý ležal, – na slame a na sene, – |: šťastný zástup k nemu bežal, – chválil Dieťa zrodené. 😐 4. Ďakujeme tebe, Pane, – za dar viery, zbožnosti, – |: kiež si nežil pre nás márne, – daj nám v dobrom stálosti. 😐 5. Čistú lásku ako zlato – pokorne ti nesieme, – |: požehnaj nás s Matkou za to, – v milosti nech dozrieme. 😐

55. Keď jasná hviezdička – z neba zažiarila, – |: vtedy Panna požehnaná – Syna porodila. 😐 2. Keď ho porodila, – pekne mu spievala, – |: na Dieťatko zahľadená – spánok premáhala. 😐 3. Verím v tvoje božstvo, – v tvoje človečenstvo, – |: ďakujem ti, Synu Boží, – za svoje materstvo. 😐 4. V teba pevne verím – a verne milujem, – |: za hriešny ľud, Synu Boží, – teba odprosujem. 😐 5. Požehnaj veriacim, – všetkým milujúcim, – |: udeľ milosť, Synu Boží, – Boha vzývajúcim. 😐

56. Ľudia všetci, zaplesajte, – Boha z neba privítajte. – R: Veselá nám znie novina, – porodila Panna Syna, – Mária, Mária, Mária. 2. Zostúpil k nám z výšin neba, – aby dal nám spásu, seba. – R: 3. Prišli k nemu traja králi, – klaňali sa, dary dali. – R: 4. I pastieri Boha chvália, – že videli Krista Kráľa. – R: 5. Aleluja, vzdajme vďaku, – oslavujme Pannu, Matku. R:

57. Všetko, hľa, dnes veselí sa, – že Boh z Panny narodil sa. – |: V Betleheme v jasliach leží, – prisľúbený Pán, Syn Boží, – vtelený, vtelený Spasiteľ. 😐 2. Nesú dary traja králi, – by ich Zrodenému dali. – |: Kadidlo a zlato, myrhu, – predkladajú Bohu Kristu, – pokorne, pokorne ctia si ho. 😐 3. Aj pastieri pristupujú, – piesňami ho oslavujú. – |: Vidia Boha vteleného, – z Požehnanej zrodeného, – z prečistej, z prečistej Márie. 😐 4. Anjeli ho zvelebujú, – sláva Bohu prespevujú. – |: Úctu vzdali Zrodenému, – klaňali sa Nevinnému – v jasličkách, v jasličkách na sene. 😐 5. Jozef pestún raduje sa, – jeho srdce láskou plesá. – |: Chváliť bude Zrodeného, – Mesiáša sľúbeného, – odteraz, odteraz, naveky. 😐

58. Ježišu, vitaj z prečistej Panny – zrodený, zrodený, – |: Ježišu, vitaj, Boh v ľudskom tele – zjavený. 😐 2. Dobrota tvoja nad všetko zlato – s perlami, s perlami, – |: nech milosť tvoja kraľuje vždycky – nad nami. 😐 3. V sláve si rovný Otcovi, Duchu – Svätému, Svätému, – |: chvála buď tebe na zemi v jasliach – skrytému. 😐 4. Z nás hriešnych snímaš bremeno hriechu, – okovy, okovy, – |: kráľovstvo lásky nech srdcia naše – obnoví. 😐 5. Baránok Boží, nebeské dary – prosíme, prosíme, – |: skrúšené srdcia na žertvu tebe – nosíme. 😐 6. Nevylučuj nás z prekrásnej Božej – veleby, veleby, – |: ty vládni s Duchom, s nebeským Otcom – naveky. 😐

59. Novina sa stala, – aká nebývala, – |: v Betleheme hviezda jasná – v noci plápolala. 😐 2. Kristus, Boh vtelený, – z Márie zrodený, – |: v jasličkách je ako človek – biedne zahalený. 😐 3. Anjeli plesali, – radostne spievali, – |: sláva Bohu, pokoj ľuďom, – svetu zvestovali. 😐 4. Dávid volá sláva, – jasavým sa stáva, – |: citaru má rozjasanú, – Bohu chválu vzdáva. 😐 5. Spolu s ním tiež spievaj, – Krista, Dieťa vitaj, – |: z čistej Panny zrodeného – svojho Pána vzývaj. 😐

60. Novinu hlása nám hviezda jasná, – zrodila Syna dnes Panna krásna. – |: Len biedny úkryt ľudia mu dali, – Matka ho chráni, do plienok halí – Božieho Syna, Mária. 😐 2. Pastierom anjel zvesť oznamuje, – k narodenému ísť prikazuje. – |: Rýchlo sa berte, nič nemeškajte, – pri jeho nohách poklonu vzdajte – živému Bohu na sene. 😐 3. Vznešení králi slávneho rodu – k jasličkám idú až od Východu. – |: A jasná hviezda ticho ich viedla, – v jaskyni chladnej v záplave svetla – spočíva Vládca vesmíru. 😐

61. Postoj, Dávid, s husľami, – zahraj piesne dnes s nami. – R: Kristu zrodenému zahrajme – a veselo spievajme. – Spievajme, zahrajme, – zahrajme, spievajme, – jemu, nášmu Pánovi, – ako Stvoriteľovi, – úctu vzdávajme. 2. Velebte ho mocnosti – a duchovné bytosti. – R: 3. Mesiac, slnko jasavé, – zlaté hviezdy jagavé. – R: 4. Velebte ho nebesia – aj nebeské telesá. – R: 5. Kamenec, sneh, dym, dúha, – čo ho stále poslúcha. – R: 6. Vrchy spolu s cédrami, – s ovocnými stromami. – R: 7. Hlbočiny podmorské, – všetko tvorstvo pozemské. – R:

62. Predivná novina, – hľa, Panna nevinná, – |: porodila v Betleheme – dnes Božieho Syna. 😐 2. Neprišiel v zamate, – v lesku, ani v zlate, – |: do jaskyne opustenej, – tu ho uctievajte. 😐 3. Mesiáša Krista, – Mária prečistá, – |: i povíja i pridája, – ku spánku ho chystá. 😐 4. Na rukách ho nežne – do jasličiek nesie, – |: všemohúci Spasiteľ si, – prút z koreňa Jesse. : 5. V náručí mi snívaj, – sladko odpočívaj, – |: zo žien si ma Boh vyvolil, – matkou ma nazývaj. 😐 6. V teba nádej skladám, – lásku svoju dávam, – |: kde ty budeš, vezmi i mňa, – vrúcne si to žiadam. 😐 7. Ty si Sudca pravý, – čo len bude s nami? – |: Daj, nech prídu všetci verní – do nebeskej slávy. 😐

63. Spasiteľ sa zrodil, by nás vyslobodil, – on, Boh nekonečný, do jaslí sa zložil. – |: Chóry anjelské spievajú, – Narodeného vítajú, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 2. Pastierom pri stáde anjeli zvesť hlásia, – ľudia dobrej vôle, poďte všetci k jasliam. – |: Zrodenému úctu vzdajte, – s čistým srdcom zaspievajte, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 3. Na anjelský príkaz stáda zanechali – a do Betlehema rýchlo utekali. – |: Tam uzreli, čo čakali, – čo anjeli zvestovali, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 4. V jasliach našli Pána, Krista zrodeného, – sveta Stvoriteľa, Vládcu všemocného. – |: Toho, čo sa tak ponížil, – aby celý svet vykúpil, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐 5. Ako svojmu Bohu poklonu mu vzdali, – obdarení šťastím ku stádu sa dali. – |: Veď videli Vteleného, – čo ich zbavil ducha zlého, – sláva, sláva, sláva na výsostiach Bohu. 😐

64. Ty nebo opustil si, – ó, Kráľu slávy, – a na zem zostúpil si – v útulok tmavý. – Dieťa malé, tu na slame, – v jaskyni sa zimou chvieš, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 2. Ty z rajských výšin slastí, – z Otcovho lona, – videl si ako v strasti – duša nám stoná. – Kráľu slávy, Vládca pravý, – z lásky k ľuďom snímaš hriech, – ó, Bože lásky, to sa pre mňa stalo, – tak miloval si. 3. Chcem, Pane, milovať ťa – a vďaky vzdávať – a s blížnym pokonať sa, – pokoj rozdávať. – Božia Matka, nádej sladká, – hriechy ma uč ľutovať, – ó, Bože lásky, ja ťa chcem milovať, – ty miloval si.

65. Teraz už, Adam, harfu vezmi si, – pramatka Eva, slzy utri si. – Ten, ktorého ste zvolávali – a túžobne očakávali. – Teraz z Panny je nám daný, – života plod požehnaný – zrodil sa, zjavil sa. – Králi mu kadidlo dali, – zlato, myro darovali – za všetkých stvorených. 2. Sláva buď Bohu tam na výsosti, – spev anjelov znie z veľkej radosti. – Velebia dnes Narodeného, – iba v jasliach položeného. – Hviezda jasná a prekrásna – vyjavuje, vysvetľuje: – Boh ho dal, on je Pán. – Zvieratá sa približujú, – teplo naňho vydychujú, – na Boha, Hospoda. 3. Tešme sa spolu, tešme sa smelo, – že Boh na seba vzal ľudské telo. – Do kráľovstva cestu nám zjavil, – veniec slávy v nebi pripravil. – Poďme chváliť Boha spevmi, – s anjelmi a archanjelmi – spievajme, plesajme. – Božie dary prijímajme, – poklonu, česť, chválu vzdajme – vteleniu, zrodeniu.

66. Láska zázrak zjavila, – Panna Syna zrodila. – Nebesá, nebesá, nebesá znejú, znejú, – nebesá, nebesá, nebesá znejú, znejú. – Anjeli sa podivujú, – pastieri ho vychvaľujú, – Narodeného. 2. V chudobe sa narodil, – Herodesa zarmútil. – Človeka, človeka, človeka zlého, zlého, – človeka, človeka, človeka zlého, zlého. – Malé dietky povraždiť dal, – Kristovi smrť v hneve želal, – Narodenému. 3. Králi prišli zďaleka – uctiť Bohočloveka. – Zrodené, zrodené, zrodené Dieťa, Dieťa, – zrodené, zrodené, zrodené Dieťa, Dieťa. – Radosť svetu zvestovali, – Bohu v jasliach úctu vzdali, – Narodenému. 4. Mesiáša pozdravme, – piesňami ho oslávme. – Vitaj nám, vitaj nám, vitaj nám, Kriste, Kriste, – vitaj nám, vitaj nám, vitaj nám, Kriste, Kriste. – Daj nám všetkým pokoj z neba, – večne chceme chváliť teba, – Narodeného.

67. Svätostan pozlátený, archa zákona, – k Dieťatku zrodenému vždycky pozorná. – R: Raduj sa, Mária, raduj sa, Panna čistá, – z narodenia Božieho Syna, – raduj sa, Mária, raduj sa, Panna čistá, – z narodenia Božieho Syna. 2. Pastierom anjelský chór tajomstvo odkryl, – v Betleheme v jasličkách Pán sa narodil. – R: 3. Ligotá hviezda jasná Dieťatku slúži, – z Východu s darmi prišli traja mudrci. – R: 4. Mária, Matka Božia, modli sa za nás, – aby sme ťa chválili dnes
i v každý čas. – R:

68. V Betleheme dnes Mária prečistá, – porodila v biednej skrýši nám Krista. – R: Sláva buď Bohu v nebi, – sláva buď Bohu v nebi – a pokoj na zemi. 2. Anjel z neba pastierom sa zjavuje – a veselú novinu im zvestuje. – R: 3. Prichádzajú plní lásky, dôvery, – k Ježišovi do jaskyne pastieri. – R: 4. Z Východu sem vedie hviezda troch kráľov, – rozumných a vychýrených hvezdárov. – R: 5. Pokorne sa pred Dieťatkom sklonili, – kadidlo a zlato, myrhu zložili. – R: 6. Aj my Pánovi sa vrúcne klaňajme, – s chórom anjelským mu vďačne spievajme. – R:

69. Zaplesajme, radujme sa dnes, – zjavila sa milosť nám z nebies. – Kristus narodil sa z Márie, – bez poškvrny čistej ľalie, – aby spasil nás, aby spasil nás. 2. Svätý Jozef, s nami zaplesaj, – Dávid, celým srdcom zajasaj. – Lebo Spasiteľ je nám daný, – Emmanuel z neba poslaný, – Boží prorok sám, Boží prorok sám. 3. Od Východu už prichádzajú, – Júdovu zem vyhľadávajú. – Aby sa mu úcty dostalo, – prijíma dary perských kráľov – narodený Kráľ, narodený Kráľ. 4. Pán v jasličkách je uložený, – Vykupiteľ z Panny zrodený. – Pastieri sa vrúcne klaňajú, – radostne mu piesne spievajú – a píšťala hrá a píšťala hrá. 5. Spoločne mu chválu vzdávajme, – Zrodenému hymnus spievajme. – Aby všetkým milosť daroval, – s archanjelmi ho zveleboval – naveky ľud náš, naveky ľud náš.

70. Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. – Daj nám všetkým, čo nám k spáse treba, – aby sme sa dostali do neba. – R: Premilý Ježiško, vitaj u nás, – dvihni svoje dlane, požehnaj nás. 2. Nemieniš navždycky opustiť nás, – ty na nás vždy myslíš po celý čas. – Skrytý život si žil v lone Panny, – v sviatostiach si teraz uctievaný. – R: 3. Tu v skromných jasličkách pre nás ležíš, – pod zjavom chleba sa na nás tešíš. – Chceš nám všetkým šťastný život dávať, – hore v nebi pri sebe navždy mať. – R: 4. Sláva ti, sláva ti na výsostiach, – ty pomáhaš nám rásť v Božích cnostiach. – A pokoj buď ľuďom dobrej vôle, – tebe česť a sláva na prestole. – R:

71. V jasliach leží, všetko beží – zaspievať Maličkému. – Synáčkovi, Miláčkovi, Novonarodenému. – |: Pastieri sa ponáhľajte – a veselo vyhrávajte – Ježiškovi milému. 😐 2. Jozef tu je, pripravuje – plienočky Maličkému. – Mária mu prespevuje, Novonarodenému. – |: Zvieratá sa približujú, – teplo naňho vydychujú, – na Ježiška milého. 😐 3. Od Východu králi idú – klaňať sa Maličkému. – Prebohaté nesú dary Novonarodenému. – |: Hviezda ich sem sprevádzala – a cestu im ukázala – k Ježiškovi milému. 😐 4. Ľudia milí, v tejto chvíli – poďme blíž k Maličkému. – Vďaky vzdajme, zaspievajme Novonarodenému. – |: Nech sa vzdáva česť a chvála, – veky vekov Bohu sláva, – Ježiškovi milému. 😐

72. Pristúpme k jasličkám s veselosťou, – vítajme Ježiška s úprimnosťou. – R: Dieťatko krásne, vypočuj nás, – očkami viery zhliadni na nás, – rúčkami mieru požehnaj nás, – srdiečkom lásky ochraňuj nás. 2. S anjelmi spievajme: Sláva Bohu, – ktorý nám priniesol radosť novú. – R: 3. Poďme sťa z Východu traja králi, – čo zlato, kadidlo, myrhu dali. – R: 4. Dajme mu za obeť duše, telá, – pokorne vzývajme Spasiteľa. – R:

PAMIATKA SVÄTÝCH A SPRAVODLIVÝCH JOZEFA SNÚBENCA, DÁVIDA KRÁĽA A JAKUBA, PÁNOVHO BRATA
73. Ježiš, Mária, Jozef. – |: Vám venujem srdce svoje, – vám venujem dušu svoju, – Ježiš, Mária, Jozef. 😐

74. Svätý Jozef premilý, – vypros Cirkvi jednotu, – aby sme svorne žili, – vypros k pravde ochotu. 2. Kiež sme jedno v Kristovi – tu na zemi aj v nebi, – kiež podobní Otcovi, – každý z nás ho velebí. 3. Vypros, Jozef, milosti, – hojnosť Božej posily – aj život vo svornosti, – nech sme vždy Bohu milí.

75. Svätý Jozef svoju myseľ – hore k nebu povznášal, – ochotne dal všetko Bohu – a slúžiť mu neváhal. – Želal si len spásu duší, – tak ako aj Mária, – teraz si ich vrúcne ctíme, – prosia za nás obaja. 2. Svätý Jozef, ctíme si ťa, – modlíš sa hore v nebi, – ochotne si slúžil Bohu, – náš ľud ťa dnes velebí. – Bol si, Jozef, odmenený – za pokoru, čistotu, – Božie dary vyprosuješ, – modlíš sa za jednotu. 3. Opravdivo máme radi – Jozefa a Máriu, – skrz nich Bohu prinášame – čistú dušu nevinnú. – Kiež nám skutky odpustenia – na tej ceste pozemskej – sú dôvodom oslávenia – v Božej vlasti nebeskej.

76. Tam na výsostiach v nebeskej sláve, – kde Ježiš Kristus kraľuje, – aj svätý Jozef v blaženom šťastí – navždycky sa on raduje. – R: Buď požehnaný, od Boha daný, – milosti nebeské rozdávaš, – chránil si Krista a jeho Matku, – oroduj vrúcne za všetkých nás. 2. Anjelské zbory plesajú šťastím, – velebia Otca večného, – že ti na zemi Máriu zveril – aj Krista, Syna Božieho. – R: 3. Ó, svätý Jozef, vezmi nás všetkých – pod svoju mocnú ochranu, – ctitelia tvoji dúfajú v teba, – že sa raz k tebe dostanú. – R: 4. Veď príhovor tvoj je stále mocný – u Boha Otca večného, – i jeho Syna, Ježiša Krista, – Vykupiteľa dobrého. – R: 5. I Matka Božia, Mária Panna, – láskou večnou ťa miluje, – za obetavosť, úctu a vernosť – ti na nebesiach ďakuje. – R: 6. Žehnaj nám, Jozef, z nebeských výšin – i našim drahým rodinám, – vypros nám zdravie a stály pokoj – i všetkým zemským končinám. – R:

SVÄTÝ APOŠTOL,
PRVOMUČENÍK A ARCHIDIAKON ŠTEFAN

77. Prvomučeníka – Štefana pochváľme, – |: na cimbaloch ľúbozvučných – pieseň mu zahrajme. 😐 2. Len Krista chválil on, – hoc všetko bolelo, – |: otvárali sa nebesá, – počul spev anjelov. 😐 3. Kameňmi týraný – prosí Pána slávy: – |: Nepovažuj im to za hriech, – Bože preláskavý. 😐 4. Ježišu, Bože náš, – prosíme ťa vrúcne, – |: pre útrapy mučeníka – zmy nám hriechy z duše. 😐

PAMIATKA NÁŠHO OTCA
SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO,
ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY

78. Plný Ducha pravdy, – veľký otec Bazil, – blahozvesť si hlásal, – Božie slovo tasil. – |: Cirkev v Cézarei – živil slovom viery – veľký otec Bazil. 😐 2. Učil chváliť Boha, – nepoddať sa zlému, – ukazoval cestu – k životu svätému. – |: Odriekaním, cnosťou – nad satanskou zlosťou – zvíťazil si, Bazil. 😐 3. Úctyhodný veľkňaz, – tvoj príhovor môže – vyprosiť u Vládcu – požehnanie Božie. – |: Prežiť život v cnosti, – s tebou vo večnosti – Boha v nebi sláviť. 😐

SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
79. Dnes slovo Pána nad vodami zneje, – na Vládcu sveta prorok vodu leje. – V Jordán Kristus zostúpil, – v nebi ctený, prisľúbený, – slávený, slávený, slávený. – |: Ján, muž Boží i predchodca, neobával sa, – krstiteľom nášho Pána pokorne stal sa – v Jordáne, v Jordáne, v Jordáne. 😐 2. Duch Svätý prišiel ako holubica, – zazneli svetu slová Boha Otca: – To je Syn môj premilý, – jeho s úctou počúvajte, – jasajte, jasajte, jasajte. – |: Na príhovor on posilní, požehná dušu, – Svätým Duchom nás očistí v sviatosti krstu – od hriechu, od hriechu, od hriechu. 😐 3. Zaspievajme dnes vďačné piesne Pánu, – nech zaznie hymnus chvály od Jordánu. – Božie svetlo, milosti – z neba dané prijímajte, – plesajte, plesajte, plesajte. – |: Sláva Otcu, sláva Synu, Duchu Svätému, – nášmu Bohu vtelenému, Trojjedinému, – naveky, naveky, naveky. 😐

TRAJA SVÄTÍ SVÄTITELIA,
VEĽKÍ VEĽKŇAZI BAZIL VEĽKÝ,
GREGOR TEOLÓG A JÁN ZLATOÚSTY

80. Zhliadni, Bože, z výšin neba, – požehnaj národ náš. – Daj mu dobrých kňazov, – zdobí ich Duch, cnosť, jas, – obetavých v službe tebe – pre naše spasenie. 2. Vybrala ich ruka tvoja, – Spasiteľ, Vládca náš. – Daj im silu lásky – a na slovo tvoj hlas – a ochraňuj ich od zloby, – sú Božie nádoby. 3. Panna, kňazstva Ochrankyňa, – oroduj vždy za nás. – Vypros svätých kňazov, – tak ľud Boží vzmáhaš, – daj im pevnú vieru, lásku, – veľa síl na spásu. 4. Pošli, Bože, robotníkov – do žatvy bohatej. – Vyber sluhov Božích, – Cirkvi svojej svätej, – podľa vzoru Ducha svojho, – posolstva Kristovho.

STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

81. Bohorodička Panna, – nádej a sila dúfajúcich, – skry nás a zachráň vo svojom – nepoškvrnenom srdci. 2. Belostná holubica, – bez tieňa hriechu čistá Panna – s baránkom v chráme za milosť – materstva vďaky vzdáva. 3. Ó, Bože dobrotivý, – zhliadni na moje smutné srdce, – nech v šťastnom plači zmyje hriech – a ďakuje ti vrúcne. 4. Bohorodička Panna, – i ďalej buď nám naklonená, – rozprestri plášť svoj, odvracaj – od nás všetky trápenia.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA
82. Príde hodina, trúby zahrajú, – zrušia sa hroby, všetci spoznajú, – všetci spoznajú: – Na súde bude Kríž vysoko čnieť, – pred zrakom tých, čo nechceli ho niesť, – nechceli ho niesť. 2. Obloha zjasnie, ustúpia mraky – a nastane čas Božej odplaty, – Božej odplaty. – Kristus sa zjaví a súdiť bude – dušu každého na Božom súde, – na Božom súde. 3. Kto slúžil verne Bohu na zemi, – tomu sa Vládca štedro odmení, – štedro odmení. – No hriešnik padne do mora ohňa, – v plameňoch pekla bude len stonať, – bude len stonať. 4. Duša sa chveje, Sudca ju čaká, – no Boh je dobrý, ťa nevyľaká, – ťa nevyľaká. – Ale keď s hriechmi duša ti bude, – kam sa dostaneš po Božom súde? – Po Božom súde? 5. Kajaj sa rýchlo, Kristove strasti – očistiť ťa chcú v každom nešťastí, – v každom nešťastí. – Chráň sa vždy hriechu i každej viny, – nevieš ani dňa, ani hodiny, – ani hodiny. 6. Kristova Matka, prečistá Panna, – nedaj nám zomrieť v bolestných ranách, – v bolestných ranách. – Príď nám na pomoc v hodine súdu, – nech všetci verní u Krista budú, – u Krista budú.

SVÄTÁ ŠTYRIDSIATNICA – VEĽKÝ PÔST
83. Prišli sme pozdraviť presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Mária Panna ho slzami skropila, – vrúcnymi bozkami ho uctila. 😐 2. Zlomyseľný Judáš Krista predal, – za tridsať strieborných na smrť vydal. – |: A Matka bolestná žalostne plakala, – kruto ju tá správa zraňovala. 😐 3. A Pilát Ježiša zbičovať dal, – vencom bolestným ho korunoval. – |: Mária v žalosti horko zaplakala, – keď na jeho muky pozerala. 😐 4. Na ceste pod Krížom Kristus padal, – uboleným okom pomoc hľadal. – |: Mária bolestná horko zaplakala, – ľútostivé slzy prelievala. 😐 5. Mária cestou ho vyhľadala, – niesť jeho bremeno si žiadala. – |: Keď na jeho pleci ťažký Kríž zbadala, – pod ťarchou bolesti zastonala. 😐 6. Šimon Cyrenejský ho ľutoval, – ťažký Kríž na seba ochotne vzal. – |: V slzách mu Mária vrúcne ďakovala, – požehnanie Božie zvolávala. 😐 7. Veronika ruku vystierala, – pot z čela šatkou mu utierala. – |: Matka dobrotivá z vďačnosti plakala, – prúdom svojich sĺz jej ďakovala. 😐 8. Druhý raz pod Krížom Ježiš padá, – vojak ho bolestne nohou bodá. – |: Matka to videla, horko zaplakala, – Syna svojho v slzách ľutovala. 😐 9. S Máriou i ženy dobrotivé – ronia nad Ježišom slzy hojné. – |: Matka prebolestná vrúcne im ďakuje – a prosbami za nich oroduje. 😐 10. Tretí raz na ceste padol Ježiš, – nesmierne bolesti tlačil naň Kríž. – |: Prebolestná Matka horko zaplakala – a Synovi povstať pomáhala. 😐 11. Keď mu šaty z tela strhávali – a na posmech zberby ponechali. – |: Bôľom preniknutá Matka zaplakala, – plod života svojho ľutovala. 😐 12. Keď na drevo Kríža ho pribili, – nesmierne bolesti spôsobili. – |: Mária bolestná žalostne plakala, – nohy svojho Syna objímala. 😐 13. Zmučeného Krista urážali, – v pokoji umrieť ho nenechali. – |: Máriu urážky bolestne ranili, – za vrahov jej ústa sa modlili. 😐 14. A keď Ježiš zvolal: dokonané, – skončil svoje dielo požehnané. – |: Pod Krížom Mária bolestne plakala, – zmučeného Syna ľutovala. 😐 15. Jozef a Nikodém Krista sňali, – rovno do náručia Matky dali. – |: Jeho veľké rany vrúcne pobozkala, – do hrobu ho s láskou sprevádzala. 😐 16. Aj my pobozkajme presvätý Kríž, – na ktorom umieral za nás Ježiš. – |: Veď po ňom i slzy Márie stekali, – jej ruky zbožne ho objímali. 😐

84. Kriste, Kráľu spravodlivý, – nadovšetko trpezlivý, – strašne bitý, katovaný, – preukrutne sužovaný. 2. Keď si prišiel do záhrady, – predvídal si bolesť zrady, – vedel si, že Judáš zradca, – na smrť bozkom zapredá ťa. 3. Pri modlitbe si zamdlieval, – krvavý pot z čela stieral, – trápenia si prijal čašu, – chcel si spasiť dušu našu. 4. Z vôle Otca ruky dávaš, – vojakom ich ponechávaš, – aby teba poviazali, – na ruky ti putá dali. 5. K Annášovi ťa sácali, – bitkou ťa tam častovali, – falošne ťa obvinili – a hneď na smrť odsúdili. 6. Pred Kajfáša privliekli ťa, – že si Boh Syn, vysmiali ťa, – trhali si tvoje šaty, – len na smrť s ním, skríkli kati.
7. A v noci ťa zatvorili – do žalára, Kriste milý, – tam sa z teba vysmievali, – do tváre ti napľúvali. 8. Skoro ráno Židia vstali, – s Ježišom sa odobrali – znova na súd k vladárovi, – ku Pontskému Pilátovi. 9. Prečo mi ho späť vraciate, – čo vy proti nemu máte? – Na kráľa sa povyšuje, – celý národ poburuje. 10. Vojaci ho bičovali, – z tŕnia vencom obvíjali, – ajhľa, človek, riekol slová – Pilát, keď ho uzrel znova. 11. Ale Židia v zlobe vstali, – ukrižuj ho, zakričali, – pusť nám lotra Barabáša, – na smrť pribi Mesiáša. 12. Umyl Pilát svoje ruky, – vydal Krista im na muky, – ťažký Kríž mu pripravili, – na plecia mu položili. 13. Ubolený Kristus kráča, – krv a pot mu líce zmáča, – vysmievaný, potupený, – bolesťami premenený. 14. Vysilený svoj Kríž zložil, – odpustenie katom prosil, – do rúk Krista klince bijú, – veľkňazi sa posmievajú. 15. Syn Boží je obnažený, – prebolestne umučený, – slnko svoje lúče skrýva, – zem sa trasie žalostivá. 16. Prečo znáša muky, Kriste, – tvoje sväté srdce čisté? – Ach, to moje hriechy boli, – čo ťa hrozne križovali. 17. Svoje hriechy zanechávam, – zbožne sa ti odovzdávam, – pokáním chcem zadosť činiť, – zlobou sa už nepreviniť. 18. Kriste, Kráľu spravodlivý, – buď mi Sudca milostivý, – tvoje sväté umučenie – prinieslo mi vykúpenie.

85. Buď pozdravený, svätý Kríž, – v živote mocná potecha, – |: jagavým lúčom nám žiariš – a zaháňaš zlého ducha. 😐 2. Spasiteľ, ty si povedal, – len čo ma zdvihnú zo zeme, – |: bolesti vaše utíšim, – pritiahnem všetkých blíž k sebe. 😐 3. Buď pozdravený, svätý Kríž, – ty kniha strastí Kristových, – |: písmená spásy nám napíš – a spas synov Adamových. 😐 4. Na drevo teba pribili – ohavné naše zločiny, – |: daj, by sme za ne slzili – až do poslednej hodiny. 😐 5. Poklesky svoje želieme, – prúd krvi Pána hriech zmýva, – |: svedomie ľudské čisté je, – keď v ňom Boh svätý prebýva. 😐 6. Pozeraj na Kríž, pokľakni, – ucti si žertvu spasenia, – |: a Kríž, chvála svätých, teba – oživí slávou vzkriesenia. 😐

86. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej ruke pravej. – Ráč ma, Pane trpiaci, – vziať raz k svojej pravici, – Bože môj. 2. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej ruke ľavej. – Len ma, Pane trpiaci, – nepostav po ľavici, – Bože môj. 3. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej nohe pravej. – Veď ma, Pane trpiaci, – cestou k svojej pravici, – Bože môj. 4. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – klincom pre mňa otvorenej – na tvojej nohe ľavej. – Len mi, Pane trpiaci, – nedaj stáť po ľavici, – Bože môj. 5. Klaniam sa dnes, Ježiš drahý, – tvojej rane presvätej, – v tvojom Srdci najsvätejšom – kopijou otvorenej. – Ráč ma, Pane trpiaci, – ukryť vo svojom Srdci, – Bože môj.

87. Pod Kríž si stanem, – Spasiteľu môj milý. – |: A prosiť budem, – odpusť mi viny, – ktoré ťa zranili. 😐 2. Pnel si na Kríži – a za mňa život dával. – |: Za ťažké hriechy, – sám bez útechy – pre mňa dokonával. 😐 3. Ach, muky tvoje, – často myslievam na ne. – |: Srdce bodajú – a nabádajú – dušu na pokánie. 😐 4. Ó, rany tvoje, – to nie sú ústa nemé. – |: Lásku hlásajú, – nás pozývajú – ctiť muky bolestné. 😐 5. V pamäti ich mám, – dopraj mi v milosti žiť. – |: Byť verný Bohu, – chrániť sa hriechu – a Boha velebiť. 😐

88. Pozri, zbožný kresťan, – na presväté drevo, – na ňom telo Krista – za nás v mukách pnelo. – R: Vzácny je nám presvätý Kríž, – lebo na ňom zomrel Ježiš. 2. Na ňom svätá hlava – Krista Mesiáša, – pod tŕňovým vencom – ťažké muky znáša. – R: 3. Najmilšia tvár Pána, – nášho Spasiteľa, – na Kríži si bola – slinou potupená. – R: 4. Jeho sväté ústa – od smädu praskali, – ale im len ocot – a žlč podávali. – R: 5. Oči plné lásky – ku nám všetkým hľadia, – buď im navždy Matkou, – úpenlivo žiada. – R: 6. Jeho uši sväté – kliatby počúvajú, – ale vrahom vinu – ústa odpúšťajú. – R: 7. Pribili ku Krížu – jeho sväté ruky, – za nás obetoval – veľké svoje muky. – R: 8. Krv z nôh poranených – mocným prúdom tiekla, – by sme neskúsili – strašný plameň pekla. – R: 9. Taká prehlboká – v jeho boku rana, – to je otvorená – k jeho Srdcu brána. – R:

ZVESTOVANIE
NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE

89. Zvestoval archanjel – Márii prečistej: – Z teba, svätá Panna, – zrodí sa Spasiteľ. 2. Neboj sa, Mária, – anjelom Božím som, – volám sa Gabriel, – prichádzam s posolstvom. 3. Raduj sa, Mária, – anjel ju oslovil, – za svoju nevestu – Boh si ťa vyvolil. 4. Raduj sa, Pán s tebou. – S tebou aj Duch Svätý. – Ty Dieťa porodíš, – keď on ťa osvieti. 5. Ježišom nazveš ho, – archanjel oznámil. – Zrodí sa Spasiteľ, – čo ľudstvo zachráni. 6. Odvetila skromne – najsvätejšia Panna: – Plniť vôľu Božiu – vždy som odhodlaná. 7. Blahoslavená si – prečistá Mária, – oslavujeme ťa, – nebeská ľalia.

90. Blahozvesť dnes ohlasuje – Boží posol Márii, – že sa začne vykúpenie – celej ľudskej rodiny. – Stvoriteľ ho v raji sľúbil – Adamovi a Eve, – za spasením dlho túžil – Boží národ Izrael. 2. Teba milosť ozdobila, – vraví anjel Gabriel, – počneš, zrodíš Boha Syna, – dáš mu meno Spasiteľ. – Mária keď odvetila: – Staň sa vôľa Pánova, – zjavila sa Božia sila, – započala obnova. 3. Vtedy Boh sa človekom stal, – nazvaný bol Ježišom, – Márii sa za dieťa dal, – svojou mocou najvyššou. – Odvtedy je Kristus s nami, – podľa tela jedným z nás, – naplnil nás milosťami – potrebnými v nebies jas. 4. Skrze Pannu ku nám prišlo, – čo nám nebo sľúbilo, – z nej nám slnko spásy vyšlo, – jej sa celé zverilo. – V láske príde aj dnes ku nám, – s milosťami, žehnaním, – k Máriiným túľ sa rukám, – naplníš sa plesaním. 5. Navždycky jej daruj seba, – túľ sa k Srdcu Ježiša, – pretvorí Syn Boží teba, – duša v kráse zaskvie sa. – Na hlas Matky prijmi aj nás – do Božieho ohniska, – k Srdcu Krista privádzaj nás, – svätá Bohorodička.

KVETNÁ NEDEĽA
91. Plesaj, Jeruzalem, – dnes so svojím Kráľom, – čo sa k tebe blíži – na osliatku malom. – Pred ním veľký zástup jasá, – zdraví svojho Mesiáša, – zdraví svojho Mesiáša, – Ježiša Krista. 2. Otvor svoje brány, – vyjdi mu v ústrety, – pozdraviť ho pošli – všetky svoje deti. – Hosanna mu zaspievajte, – radostne ho privítajte, – radostne ho privítajte, – Ježiša Krista. 3. Vitaj, Synu Boží, – od Boha nám daný, – prišiel si nás zbaviť – našich hriechov rany. – Hosana všetci spievajme – a s jasotom oslavujme, – a s jasotom oslavujme – Ježiša Krista. 4. V zástupe ti, Pane, – každý chválu vzdáva, – k tebe, Kriste Kráľu, – ratolesťou máva. – Velebí ho duša naša, – prichádza k nám Božia spása, – prichádza k nám Božia spása, – Ježiša Krista.

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
92. Christos voskres, spievaj a jasaj, – Syn Boží slávne z hrobu vstal. – Premohol smrť vznešený Vládca – a večný život zvestoval. – Buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes, – buď Bohu vďaka, úcta, česť, – veď Christos voskres slávne dnes. 2. Christos voskres, Pán zostal s nami – v eucharistickej sviatosti. – S bohatými svojimi darmi – víta nás všetkých v skrytosti. – Chvála mu buď za sviatosti, – on obdarúva v hojnosti, – chvála mu buď za sviatosti, – on obdarúva v hojnosti. 3. Dary Božie, dni veľkonočné, – nech potešujú všetkých nás. – Nech vzkriesenie sláviť už počne – aj naše srdce v tento čas. – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj, – Mária Panna, pomáhaj, – u Syna sa nás zastávaj. 4. Christos voskres, smrť aj z nás sníme, – keď zobudí nás Boží hlas. – Zmŕtvychvstalého uvidíme – a jeho svätej tváre jas. – A s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime – a s Kristom kiež sa tešíme, – chváliť ho v nebi túžime.

93. Vstal z mŕtvych Kristus plný slávy, – jak víťaz svoj hrob opustil, – pút smrti navždy ľudstvo zbavil – a vládu pekla rozdrvil. – R: Dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne z mŕtvych vstal, – dnes radostný deň nastal nám, – Boží Syn slávne zmŕtvych vstal. 2. Vstal z mŕtvych Kristus naša spása, – hrob prázdny ostal, končí strasť – a každé srdce šťastím jasá, – že môže v Božej láske rásť. – R: 3. Vstal z mŕtvych Kristus, tvorstvo plesá – a žiaria šťastím anjeli, – chladný hrob zreli žiarou skvieť sa, – keď na zem dolu zleteli. – R: 4. Vstal z mŕtvych Kristus, v sláve žiari – a tvár jeho sťa slnka lesk, – uctievaj rany, vzácne dary, – ich večnej sláve vzdávaj česť. – R: 5. Vstal z mŕtvych Kristus, posol neba, – a lásku svoju daroval – a pod spôsobom chleba, vína – naším pokrmom sa on stal. – R:

94. Christos voskres, Christos voskres. – Ježiš – Slnko znovu žiari, – ustupujú smrti chmáry. – Svetom chvála, radosť zneje, – Božia láska ľudí hreje, – smrti zákon márny je, – Kristus žije, Kristus žije. 2. Christos voskres, Christos voskres. – Zaraduj sa, Božia Matka, – novina ti zvučí sladká. – Aj keď Pána z Kríža sňali, – do krehkých rúk tebe dali, – tvoj Syn v sláve živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 3. Christos voskres, Christos voskres. – Jeruzalem žasne s nami, – mŕtvi chodia ulicami. – Spolu s Pánom z hrobov vstali, – Vzkrieseného zvestovali, – Mesiáš, hľa, živý je, – Kristus žije, Kristus žije. 4. Christos voskres, Christos voskres. – Žije a viac neumiera, – s ním je pevná naša viera. – On je základ našej spásy, – odlesk tváre Božej krásy, – svoju slávu zjavuje, – Kristus žije, Kristus žije.

95. Zaplesajme, kresťania, – veseľme sa radostne, – umučený Spasiteľ – vyšiel z hrobu slávnostne. – R: Kristus slávne vstal z mŕtvych, – slávne vstal, slávne vstal, – slávne vstal z mŕtvych. – Smrťou smrť premohol, premohol, – smrťou smrť premohol, premohol. – A zosnulým v hroboch – život, život daroval. 2. Ženy – myronosičky – zrána k hrobu kráčajú, – olej na sväté rany – so sebou prinášajú. – R: 3. A cestou sa pýtajú, – kto nám kameň odvalí? – V prenáramnom zármutku, – kto nám biednym uľaví? – R: 4. Sám anjel Boží z neba – kameň z hrobu odvalil, – myronosičkám hlásal: – Pán nad smrťou zvíťazil. – R: 5. Ženy vošli do hrobu, – tam, kde ležal večný Kráľ, – mŕtve telo nenašli, – pýtali sa: Kto ho vzal? – R: 6. Spoločne sa radujme, – Vzkrieseného vítajme, – ako anjeli v nebi – radostne mu spievajme. – R:

SVÄTÝ A SLÁVNY VEĽKOMUČENÍK, TRIUMFÁTOR A DIVOTVORCA JURAJ
96. Nová jar dnes prišla, – zem kvietim preniká, – |: Cirkev svätá oslavuje – svätca, mučeníka. 😐 2. Svätec plný jasu, – za Krista mučený, – |: nevädnúcim a víťazným – vencom odmenený. 😐 3. Umrel si za Krista, – vieru verne hlásal, – |: za ňu si od katov mužne – ťažké muky znášal. 😐 4. Preto na tvoj sviatok – všetkým srdce plesá, – |: i svätí ťa pozdravujú, – nebo raduje sa. 😐 5. Preslávil si vieru – aj v mučení smelý, – |: vyprosuj nám Božie dary, – pokoj pre svet celý. 😐 6. Zošli pokoj Cirkvi, – ľuďom požehnanie, – |: privítaj nás, svätý Juraj, – pri nebeskej bráne. 😐

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE
97. Do radosti večnej – Kristus vstúpil zjavne, – privítali ho už – Božie zbory slávne. – R: Zvelebujme, oslavujme, – oslavujme, zvelebujme, – slávne nanebovstúpenie – nášho Pána. 2. K Olivovej hore – v duchu poputujme, – nanebovstúpenie – Pána oslavujme. – R: 3. S apoštolským zborom – Pána sprevádzajme, – s nebeskými chórmi – pieseň zaspievajme. – R: 4. Otče, pre zásluhy – Krista vzkrieseného, – na pomoc nám zošli – Ducha presvätého. – R: 5. V Svätom Duchu by sme – podľa viery žili, – milovali blížnych, – nebo nestratili. – R:

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV
98. Aby všetci jedno boli, – za to sa Pán modlieval, – aby sme my v Cirkvi mohli – žiť jednoty ideál. – Jeden je Boh, Ježiš Kristus, – pravá viera k nebu most, – nech nás spája lásky hymnus, – príď nám, Bože, na pomoc. 2. Pre všetkých je jeden Otec, – iba jeden Spasiteľ, – dary ducha zosiela nám – opravdivý Tešiteľ. – Spoločná je Matka všetkých, – svätá Panna Mária, – nasledujme príklad svätých, – nech nás v láske posilnia.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
– ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

99. Duchu Svätý, Bože pravý, – ktorý tróniš na nebi. – K tebe ruky spína kresťan – a vrúcne ťa velebí. – R: Duchu Svätý, zostúp k nám, – posväť našich duší chrám. – Naplň srdcia milosťami, – prebývaj v nich len ty sám. 2. Duchu Svätý, žriedlo lásky, – udeľ nám dar múdrosti. – Aby sme vždy ctili teba, – zbožne žili v radosti. – R: 3. Udeľ verným služobníkom – potrebný dar rozumu. – Aby pravdu milovali, – v nebi mali zásluhu. – R: 4. Darom rady naplň duše, – pomôž v dobrom vytrvať. – Neopustiť cestu pravdy, – Bohu vernosť zachovať. – R: 5. Poznanie daj žiť len tebe, – lásku k tebe zväčšovať. – Z dobrých skutkov v celom žití – naveky sa radovať. – R: 6. Udeľ stálosť nášmu duchu – pokušenia premáhať. – Prikázania zachovávať, – zlého ducha odháňať. – R: 7. Večná láska Boha Otca, – živý prameň milostí. – Ty si zdrojom nábožnosti, – pokoja a radosti. – R: 8. Božou bázňou naplň všetkých, – ktorí teba milujú. – Posilňuj ich srdcia cnosťou, – hriechu nech sa varujú. – R: 9. Nech je naše srdce vždycky – tvojím chrámom, Bože náš. – Na zemi je život nebom, – keď ty v duši prebývaš. – R:

100. Kráľu nebeský, Boh všemohúci, – Duch Utešiteľ, Duch pravdy sám. – Tys’ vševediaci, všade prítomný, – daj svetlo, silu potrebnú nám. 2. Kráľu nebeský, posila mnohým, – života darca, prebývaj v nás. – Prítomnosť tvoja nech srdcia zdobí, – vlej do nich pokoj, lásku a jas. 3. Kráľu nebeský, čistoty prameň, – od škvrny hriechu chráň všetkých nás. – Rozpaľuj v duši svoj Boží plameň, – po púti zemskej naveky spas.

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA
101. Ó, najsvätejšia, najvznešenejšia – spoločnosť osôb svätej Trojice. – V podstate jedna, nedeliteľná, – zošli nám z neba nové Turíce. – Prehojné Božie milosti. – Tí, ktorí veria, – dušu ti zveria, – klaňajú sa ti v zbožnosti. 2. Jasavý Boží zástup tam v nebi, – anjeli, svätí, všetci spasení. – Vždy Boha chvália za milosť spásy, – Boha jedného a v troch osobách. – Teraz i vždycky, naveky: – Nech Bohu zneje – pieseň nádeje, – radosti chorál odveký. 3. Dnes ďakujeme, ó, tebe Bože, – za nespočetné dary, stvorenie. – Skrz muky Krista a smrť na Kríži, – za vykúpenie a uzmierenie. – Za prácu v Božej vinici. – Za dary Ducha, – čo Boh ponúka, – buď vďaka svätej Trojici. 4. Trojica jedna, nedeliteľná, – v činnosti svorná, prameň milostí. – Chceš, aby takto aj Božie deti – vždy žili v láske a vo svornosti. – By túžili žiť pre teba. – By radosť mali, – spievali chvály, – ó, Pane sveta a neba.

102. Všetky chóry, – sily, tróny, – Trojicu slávia. – R: Svätý je Otec Boh, – svätý je Kristus Boh, – svätý je Duch Boží, – Sabaoth. 2. Archanjeli – i anjeli – ju oslavujú. – R: 3. Cherubíni, – serafíni – ju oslavujú. – R: 4. Aj kniežatstvá, – všetky panstvá, – všetky mocnosti. – R:

SLÁVNOSTNÁ POKLONA
PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI
NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

103. R: Boh živý na oltári – je manna vznešená, – s láskou i úctou v tvári – tu skloňme kolená. – 1. Ó, Kriste, Bože svätý, – anjelských duší Pán, – na našej zemskej púti – buď liekom našich rán. – R: 2. Poďme len k Ježišovi, – keď nás srdce bolí, – on žiale naše pozná, – rany nám zahojí. – R: 3. Hosanna Bohu spieva – nebeský Boží chór, – radostne Krista vitaj, – dáva nám žitia vzor.

104. Ježiša vo Sviatosti – my všetci milujme, – za jeho veľkú lásku – vrúcne mu ďakujme. – R: Ježišu, nádej naša, – vo svete plnom bied, – bez teba život smutný, – bez teba šťastia niet. – Ježišu v svätostánku, – my sa ti klaniame, – za tvoju veľkú lásku – úctu ti vzdávame. 2. Buď hosťom srdca môjho, – Kriste, Bože pravý, – tebe sa vrúcne klaniam, – tys’ poklad môj drahý. – R: 3. Na Kríži tvoje Srdce – prebodla kopija, – do hlbín jeho lásky – vedie nás Mária. R:

105. Kristovo Telo prijmem, – Pána a priateľa môjho, – |: živého Boha skryjem – pobožne do srdca svojho. 😐 2. Hľa, z čaše spásy prijmem – Chlieb života a Krv svätú. – |: Ňou svoje hriechy zmyjem, – Boh, Darca života je tu. 😐 3. Chválim ťa, Vládca z neba, – vzdávam ti úprimné vďaky. – |: Daj silu vzývať teba, – zvlášť, keď ma dlávi hriech ťažký. 😐 4. Spasiteľ, Vládca svätý, – vypočuj modlitbu moju. – |: Zmyť hriechy môžeš len ty, – chráň ma od zlého, aj bôľu. 😐

106. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – pred tebou zbožne dnes pokľakáme, – za svojho Boha ťa uznávame. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 2. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – potešuj nás svojou prítomnosťou, – oblažuj nás božskou velebnosťou. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj. 3. Nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj, – priviň nás k sebe, ó, dobrý Pane, – v hojnosti zošli nám požehnanie. – Ty Slnko naše, život i raj, – nám vo Sviatosti, Kriste, vitaj.

107. Nech sa ti vzdáva – úcta i sláva, – tajomstvo lásky utajené. – |: Vo svetle žiari – tu na oltári, – v kalichu zlatom vystavené. 😐 2. Hľa, v svätostánku, – tu v bohostánku, – vtelený Boží Syn prebýva. – |: Stvoriteľ večný, – Boh nekonečný, – pod vidom chleba sa ukrýva. 😐 3. Nebeská manna – je Telo Pána, – Krv jeho pravý života zdroj. – |: S vierou sa korím – a láskou horím, – hoci ma klame chuť i zrak môj. 😐 4. Ježišu, vitaj, – pomoc mi skytaj, – v zármutku, v biede, v utrpení. – |: Daj silu svoju – k láske, pokoju, – pomôž mi v každom pokušení. 😐 5. Pre teba žijem, – v tebe sa skryjem, – keď duša pôjde do večnosti. – |: Telo, Krv tvoja, – posila moja, – je cesta k večnej blaženosti. 😐

108. Spasiteľ milý, tvoj ľud ťa vzýva, – s prosbou sa blíži pred lásky trón. – Zakrytý vidom chleba a vína, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston, – vypočuj, Kriste, sŕdc našich ston. 2. Pre tvoje strasti, pre rany sväté, – pre tvoje horké umučenie. – Prosíme vrúcne, ó, Bože lásky, – udeľ nám, udeľ odpustenie, – udeľ nám, udeľ odpustenie. 3. Ach, odpusť, odpusť chlad duší našich, – úprimne hriechy ľutujeme. – Že zachováme tvoj svätý zákon, – to znovu pevne sľubujeme, – to znovu pevne sľubujeme. 4. Zo svätostánku, ó, dobrý Pane, – milosťou svojou nás osvecuj. – Vieru v nás rozmnož, daj nádej v teba, – milosťou svojou nás posväcuj, – milosťou svojou nás posväcuj. 5. Spasiteľ milý, ty svetlo Cirkvi, – údy i hlavu v nej zohrievaj. – Veď svojich verných do večnej slávy, – blažený pokoj zosnulým daj, – blažený pokoj zosnulým daj.

109. Spasiteľ náš premilý, – sláva, vďaka ti, – |: že si s nami v Sviatosti – vo dne i v noci. 😐 2. Prosíme, zostaň u nás, – priateľ, veľkňaz náš, – |: neopusť nás v živote, – ani v smrti čas. 😐 3. Pokrm duší a nápoj, – lekár nemocných, – |: priprav duše nám na boj – v chvíľach úzkostných. 😐

110. Srdce moje láskou žiari, – keď Ježiša prijať mám. – Otvorili sa nebesá, – prichádza Boh ku mne sám. – R: Prídi, prídi, čakám teba – ako pokrm nebeský, – Ježišu, len tebe chcem žiť – čistý život anjelský. 2. S vierou, láskou i nádejou – k oltáru pristupujem. – Svoje srdce iba tebe, – Ježišu môj, darujem. – R: 3. Posilni ma, drahý Ježiš, – svojím Telom presvätým. – Buď mi vzácnym, milým hosťom, – hoc som človekom hriešnym. – R: 4. Ty si všetka radosť moja, – neodchádzaj, Pane môj. – Zbav ma strachu, nepokoja, – prosím ťa vždy pri mne stoj. – R:

111. Na svoju česť ti sľubujem, – Ježišu môj, – že všetko tebe venujem – i život svoj. – R: Len sily ráč mi viacej dať – v každej dobe, – aby som mohol vytrvať – v svojom sľube. 2. Chcem slúžiť Cirkvi, národu – bez prestania, – pomáhať chcem svojmu rodu – do skonania. – R: 3. Pre lásku k tebe, blížneho – chcem milovať, – slabého brata, biedneho – ochraňovať. – R:

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA
112. Bolestivá Matka Krista, – uč nás trpieť, znášať kríž, – veď si cesta k nebu istá, – cnosťami nám vždy žiariš. – Ty si Panna najčistejšia, – bez poškvrny hriechu vždy, – a predsa si bolestnejšia, – než ktokoľvek trpiaci. 2. Za nás všetkých trpela si, – prihováraj sa za nás, – zásluhy nám získala si, – vypočuj náš vrúcny hlas. – Nauč aj nás trpieť tíško, – prijať skúšky, kríž svoj niesť, – nech pri tebe sme vždy blízko, – to je radosť, to je česť. 3. Pre nesmierne tvoje bôle – pomôž strasti žitia niesť, – mysli na nás v nebi hore, – tam už sĺz a bôľu niet. – Sprevádzaj nás v žití stále, – verná Matka, pri nás stoj, – miluješ nás dokonale, – zmierni smrtný, ťažký boj.

113. Bolestivá Matka tam pod Krížom stála, – Ukrižovaného v slzách ľutovala. – |: Ach, synu, synu, za akú len vinu, – tečie dnes krv tvoja na kameň a hlinu, – synu môj. 😐 2. Len z lásky som teba ľuďom porodila, – do jasličiek som ťa pre nich uložila. – |: A kati mocní, neľútostní, zlostní, – pribili ťa na Kríž, taký prežalostný, – synu môj. 😐 3. Ruky, ktoré som vždy nežne pohládzala, – ktoré som ich dietkam žehnať vídavala. – |: Prehorké muky, nevďak ľudí krutý, – priklincoval na Kríž tvoje sväté ruky, – synu môj. 😐 4. Nohy, ktoré som ja chodiť naučila, – ovečku by našli, ak by zablúdila. – |: Ó, žiaľ ten mnohý, synu preúbohý, – pribili tu na Kríž tvoje sväté nohy, – synu môj. 😐 5. Srdce, ktoré som tak vrúcne milovala, – to mi ľudská zloba na Golgote vzala. – |: Ó, bôle kruté, hriechov dielo ľúte, – kopijou je tvoje srdce prebodnuté, – synu môj. 😐 6. Bolestivá Matka, plná žalosťami, – vypros dušiam ľútosť nad previneniami. – |: Mať Ježišova, povedz za nás slová: – Odpusť ľuďom hriešnym z lásky ku mne znova, – synu môj. 😐

114. Každý deň ma stretnú – kríže, strasti, poníženia, – by som kráčal stále vyššie – po ceste spasenia. – Matka, ty mi pomáhaj, – u Krista sa zastávaj, – pomocnica ustavičná, – vždycky pri mne zostávaj. 2. Krížov, strastí, ponížení, – máme prebohato, – ruky Matky premenia ich – na milostí zlato. – Len keď dušu čistú mám, – svojim blížnym pomáham, – pomocnica ustavičná, – s tebou nebo získavam. 3. Na kríž, strasti, poníženie, – kresťan nezabúdaj, – modli sa za odpustenie, – s láskou vždy odpúšťaj. – Strasti milosť pretaví – a srdcu sa uľaví, – pomocnica ustavičná, – v utrpení buď s nami. 4. Za tie strasti, poníženia, – vypros dobrodenia, – hore v nebi čakáš na mňa – s vencom oslávenia. – Preto trpím ochotne, – s vierou, láskou pokorne, – pomocnica ustavičná, – robila si podobne. 5. Milostivá Matka, s tvojou – láskou dobre je mi, – i keď hriech ma často ťaží – v živote na zemi. – Aj keď kríže denne mám, – posilňuje ma Boh sám, – za milosti z neba dané – radostne mu vďaku vzdám. 6. To sa slovom ľahko povie, – skutkom ťažko robí, – duše, čo pokánie činia, – Boh milosťou zdobí. – Pomôž, Matka, tiež aj mne, – nech mi duša precitne, – nech pre kráľovstvo nebeské – trpím s láskou ochotne.

SVIATOK NÁŠHO NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
115. Ako velebný hlas zvona, – ako príboj na mori, – tak nech láska v našich srdciach – plameňom sa rozhorí. – R: Tvojmu Srdcu národ náš, – úctu vzdáva v každý čas, – potrebnú mu milosť daj, – v Srdci si ho zachovaj. 2. Čujte všetci ľudia sveta, – našej piesne zbožný hlas, – ako nesie sa do neba, – kde kraľuje Pán Boh náš. – R: 3. Priviň, Pane, k Srdcu svojmu, – nás i naše rodiny, – svornosť, pokoj nech je stálym – hosťom našej krajiny. – R:

116. K tvojmu Srdcu sme dnes prišli, – ó, Ježišu, Ježišu, – svoje srdcia sme priniesli, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: Ó, Ježišu, Bože náš, – prelieval si krv za nás. – Ó, Ježišu milosrdný, – ó, Ježišu, Bože náš. 2. Tvojmu Srdcu odovzdáme, – ó, Ježišu, Ježišu, – telo, dušu, čo len máme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 3. Tvoje Srdce pre nás bilo, – ó, Ježišu, Ježišu, – naše hriechy krvou zmylo, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 4. Len pre teba vždy žiť chceme, – ó, Ježišu, Ježišu, – tvoje Srdce milujeme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 5. Skry nás všetkých v svojom Srdci, – ó, Ježišu, Ježišu, – chráň trpiacich, putujúcich, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 6. V smrti chvíli daj nám iste, – ó, Ježišu, Ježišu, – v tvojom Srdci útočište, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 7. Tvoje Srdce verne ctíme, – ó, Ježišu, Ježišu, – teba v nebi uvidíme, – ó, Ježišu, Ježišu. – R: 8. Tvojmu Srdcu, vďaka, chvála, – ó, Ježišu, Ježišu, – buď mu sláva neustála, – ó, Ježišu, Ježišu. – R:

117. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Miluješ nás od večnosti, – zachovaj nás v nevinnosti, – tvoje Srdce pozná v nebi – každodenné naše biedy. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 2. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Slza z očí, keď sa roní, – keď nám smútok hlavu kloní, – z tvojho Srdca, dobrý Pane, – potechy lúč nám vždy planie. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 3. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – Keď nás jarmo hriechu ťaží, – nech Krv tvoja dušu zvlaží, – Božské Srdce dobrotivé, – hriešnikom buď milostivé. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. 4. Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás. – V tvoje Srdce nádej máme, – keď raz život dokonáme, – prijmi všetkých do radosti – na nebesiach, vo večnosti. – Neopúšťaj nás, neopúšťaj nás, – Bože, Bože, neopúšťaj nás.

118. Raduj sa, Srdce Boha živého, – Vládcu a Pána sveta celého. – |: Veď ty si radosť a nádej naša, – Srdce Kristovo, tys’ naša spása. 😐 2. S láskou sa k nemu vždy utiekame, – útechu v žiali jednostaj máme. – |: Priviň nás všetkých na Srdce svoje, – bohaté otvor milosti zdroje. 😐 3. Raduj sa, Srdce, ty balzam cenný, – kto žije v tebe, je uzdravený. – |: Prosíme vrúcne, láskavý Pane, – zmy hriechy naše vo svojej rane. 😐 4. Najsladšie Srdce, dodaj nám sily, – aby sme teba úprimne ctili. – |: Statočne vo svete pracovali, – tvoj verný obraz v ňom milovali. 😐 5. Raduj sa, Srdce najpokornejšie, – nevinné, čisté, najláskavejšie. – |: Nech ľudia všetci ťa uctievajú, – na lásku tvoju nech pamätajú. 😐

119. Z našej krajiny, z tej sĺz doliny, – dvíha sa k nebu túžobný hlas. – Srdce Ježiša, poklad jediný, – ó, vypočuj nás, vypočuj nás. – S dôverou sa ti klaniame, – o lásku k nám ťa žiadame. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása. 2. Je pravda, Bože, že sme zhrešili, – že pridali sme ti veľa rán. – Láskavosť sme si nezaslúžili, – no tys’ náš dobrý Otec a Pán. – Presvätú Krv si vylieval, – by z hriechov si nás obmýval. – Ó, Srdce Krista, ty nádej naša, – ochrana silná, naša spása.

120. Požehnaj všetkých, Ježišu milý, – čo tvojmu Srdcu vzdávajú česť. – Nech tento poklad v nijakej chvíli – nám neodníme diablova lesť. – Spasiteľ náš, ó, Bože najsladší, – požehnaj nás, náš poklad najdrahší. 2. Aký si mocný Boh na Sione, – kto tvoju krásu pochopiť vie? – Pred tvojou slávou na Božom tróne – sa v pokornosti každý tvor chvie. – Ty všetkých Pán, ty všetkých Stvoriteľ, – požehnaj nás, láskavý Spasiteľ. 3. Za tvoje dary ťa velebíme – a za milosti ďakujeme. – Aj tvoje Srdce pokorne ctíme, – vždy vernosť jemu sľubujeme. – Zosielaj nám bohaté milosti, – požehnaj nás tu skrytý v Sviatosti. 4. Prijmi náš pozdrav, ó, Srdce Krista, – zbor anjelský ti prespevuje. – S láskou vždy chváli ťa Panna čistá, – hľa, celý svet ťa oslavuje. – Znej vesmírom ti sláva v každý čas, – požehnaj nás a vyslyš prosieb hlas. 5. Zhliadni k nám dolu, láskavý Bože, – a daruj hriešnym svoju milosť. – Nech tvoje Srdce všetkým pomôže – žiť len pre teba, milovať cnosť. – Tys’ život náš aj cesta, pravdy zdroj, – požehnaj nás a láskou ľudstvo spoj. 6. Rodička Božia neporušená, – ráč u Ježiša orodovať, – si jeho Matka nepoškvrnená, – on tvoje prosby vyslyší rád. – Ty pros za nás, my k tebe voláme, – podaj ruku, o to ťa žiadame.

NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO
PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA

121. Raduj sa, kňaz Zachariáš, – radosťou čistou, – tebe sa dnes syn narodil, – predchodca Kristov. – |: Syn od Boha bol ti daný, – Gabrielom predpovedaný – narodený Ján. 😐 2. Presvätý Duch ho už v lone – matky požehnal, – nad všetkých Božích prorokov – ho vyznamenal. – |: Spasiteľ ho vychvaľuje, – jak anjelov vyvyšuje – svojho predchodcu. 😐 3. Plesaj, svätý Ján, muž Boží, – predchodca Krista, – cestu pravdy zjavovať Boh – cez teba chystá. – |: Ty pokorne v pustatine, – tak ako dieťa nevinné – sväto si prežil. 😐 4. V rieke Jordán Ján, muž Boží, – Ježiša krstil, – správnosť jeho konania hlas – z neba potvrdil. – |: Za dar svetla chválime ťa, – o príhovor prosíme ťa, – predchodca Krista. 😐

SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI
NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL

122. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – hlaholom svojím naplňte svet. – Apoštolom dvom volajme sláva, – ich hymnou vesmír dnes bude znieť. 2. Peter a Pavol, nám všetkým drahí, – žehnajte z neba svoj verný ľud. – Dedičstvo otcov, Kristovu Cirkev, – priviňte s láskou na svoju hruď. 3. Kde Peter, Pavol, tam viera pravá, – istota spásy zaručená. – Ju iba Cirkev Kristova dáva, – pečaťou Božou označená. 4. Zaznejte zvony v Petrovom chráme, – mohutný váš hlas prebudí svet. – Do srdca nášho zavíta pokoj, – radosťou veľkou nám budú znieť.

SVÄTÍ APOŠTOLOM ROVNÍ
CYRIL A METOD, UČITELIA SLOVANOV

123. Bože, čos’ ráčil už pred tisíc rokmi, – rozsvietiť otcom viery svetlo blahé, – ktorý si riadil apoštolov kroky, – z Východu v naše rodné kraje drahé. – K tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – k tebe hlas prosby z našej vlasti vanie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 2. Na Velehrade bratia zo Solúna, – Cyril a Metod, kázali nám spásu, – do Cirkvi vzali posvätného lona, – učili národ poznať cnosti, krásu. – Od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – od doby tej nám svetlo viery planie, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. 3. V jazyku rodnom bohoslužby zneli, – posvätné knihy v ňom nám napísali, – získali láskou Kristu národ celý, – na veky život tak nám zachovali. – Ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, – ďakovať za to rod náš neprestane, – dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

124. Apoštoli slávni, – veľkňazi naši. – Ctihodní učitelia, – proste Najvyššieho, – by upevnil kresťanstvo, – chránil nás od zlého, – na slávu svoju – pre našu spásu. 2. Liturgiu svätú – ste nám priniesli. – Aj tajomstvo Trojice – s láskou objasnili, – od pohanského bludu – predkov zachránili, – vy ste Slovanov – k viere priviedli. 3. Vás, Cyril a Metod, – dnes velebíme. – Modlite sa pred trónom – Boha najvyššieho – a vyprosujte pre nás – spásne dary jeho, – Božiu jednotu – Cirkvi Kristovej. 4. Prekleňte už spory, – rozptýlte bludy. – Nech žijeme v jednote – pod plášťom Prečistej, – pod jediným pastierom – a v Cirkvi Kristovej, – v svätej, jednotnej – i apoštolskej.

SVÄTÝ A SLÁVNY PROROK ELIÁŠ
125. Slávny si, Eliáš, – veľký prorok svätý, – |: za oddanosť a horlivosť – do neba bol vzatý. 😐 2. Keď obeť Pánovi – položil na oltár, – |: po jeho modlitbe vrúcnej – zažal ju ohňa žiar. 😐 3. Tak Boh všemohúci – moc svoju prejavil, – |: blud pohanov poodhalil, – proroka preslávil. 😐 4. Súcitom a láskou – utišuje bôle, – |: biednej vdove milostivo – rozmnožuje olej. 😐 5. S Pánovou pomocou – v nešťastí tešiť vie, – |: vzkriesi matke do života – dieťa už neživé. 😐 6. Zázračnou milosťou – ho Vládca obdaril, – |: potom ho vzal na nebesia – v ohnivom kočiari. 😐 7. Pred súdom Kristovým – sa znovu objaví, – |: aby pyšným bezbožníkom – ich hriešnosť vyjavil. 😐

SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

126. Krista v svetlo odetého, – svojho Učiteľa, – |: hľa, trojica učeníkov – šťastná uvidela. 😐 2. Hora Tábor zrazu bola – v jase Božej slávy, – |: ktorú veľký Vládca nebies – apoštolom zjavil. 😐 3. Vypočuli všetci traja – zhora Božie slová: – |: To je môj Syn milovaný, – Otec oznamoval. 😐 4. Premeň, Kriste, dušu našu, – nech vždy láskou skvie sa. – |: Veď nás cestou ku svätosti, – Panna najsvätejšia. 😐

ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
127. Raduj sa, Kráľovná, – ty nebies Vládkyňa, – |: blahoslavená Mária, – naša Ochrankyňa. 😐 2. Mária, Mária, – najčistejšia Panna, – |: vyvolená zo všetkých žien, – Božia Matka slávna. 😐 3. Vidíš našu biedu, – keď nám duša stone, – |: pomôž rýchlo, veď si blízko – tam pri Božom tróne. 😐 4. Buď vždy velebená – i blahoslavená, – |: na nebesiach i na zemi, – Matka oslávená. 😐 5. Zostávaj vždy pri nás, – slávna Zástupkyňa, – |: pros Trojicu najsvätejšiu, – naša Ochrankyňa. 😐

128. Matka Krista v nebo vzatá, – plná lásky, prebohatá, – |: Synom svojím vyvýšená, – slávou Božou ožiarená, – Matka, Panna, Panna Mária. 😐 2. Mária si celá krásna, – nad mesiac i slnko jasná, – |: spomeň na nás hore v nebi, – nech náš duch ťa vždy velebí, – by sme mohli, mohli k tebe prísť. 😐 3. Každé srdce opustí nás, – až nám príde posledný čas, – |: jedno srdce stále bije, – vrelou láskou nás miluje, – je to srdce, srdce Márie. 😐 4. Príď k nám, príď k nám, Matka milá, – keď nadíde smrti chvíľa, – |: vtedy dušiam zvlášť pomáhaj, – u Ježiša nás zastávaj, – vypros milosť, milosť spasenia. 😐

SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
129. Svätý prorok Ján Krstiteľ, – ty predchodca Pána, – spomienka na teba žije – v srdciach uctievaná. 2. Väčších žena nezrodila, – tebe patrí sláva, – tvojmu menu svätá Cirkev – veľkú úctu vzdáva. 3. K tebe i dnes prichádzame, – počuj prosbu tichú, – svätý prorok Ján Krstiteľ, – vyveď nás z tmy hriechu.

PRÍLEŽITOSTNÉ PIESNE
130. V sedmobrežnom kruhu Ríma, – kde sa Petra chrám vypína, – z tisíc hrdiel sa ozýva – pieseň nábožná, horlivá. – Živ, Bože, otca svätého, – námestníka Kristovho, – živ, Bože, otca svätého, – námestníka Kristovho.

BLAŽENÉHO HIEROMUČENÍKA
PAVLA PETRA GOJDIČA,
PREŠOVSKÉHO BISKUPA

131. Tvoje jasné oči svietia ako ikona, – tvojimi, otče, prosbami divy v duši Boh koná. 2. Semená modlitby zasial si na kolenách, – vieru jak božské Dieťa znes nám na útlych ramenách. 3. Tvár tvoja sa skveje ako úsmev anjela, – vypros, aby duša naša vždy bola čistá, biela. 4. Aj keď tvoje telo na smrť vyhladovali, – pokrm duše zniesol ti Boh, keď spoluväzni spali. 5. Verný otče Pavol, požehnávaj nás z neba, – sľubný je tvoj čistý pohľad ako skyvička chleba. 6. Pros vždy za nás, otče, nechaj nás tu v láske rásť, – aby našu vieru prikryl svätej Matky Božej plášť.