Moleben k svätému Jozafátovi, Polockému arcibiskupovi

Moleben k svätému Jozafátovi, Polockému arcibiskupovi
8. novembra 2018 andreas

Ľud sa postaví.
Zvyčajný začiatok po Otče náš: s. 4.
Ľud si sadne.
Tropár, 4. hlas: Hieromučeník Jozafát, – zjavil si sa ako jasný svietnik, – veď ako dobrý pastier – položil si svoj život za ovce. – Zabili ťa svárliví nepriatelia – a vošiel si do svätyne svätých, – kde prebývaš s beztelesnými silami, – preto ťa prosíme, ťažko skúšaný mučeník: – Pros Vodcu pastierov, Krista, – aby nás pripojil k ovciam stojacim po pravici – a spasil naše duše.
Sláva: kondák, 4. hlas: V mladosti ťa osvietila ohnivá žiara, – ktorá vyšla od ukrižovaného Krista. – V mníšskom živote si sa podobal anjelom –
a v kňazstve si žil nábožne. – Zreteľne si ohlasoval jednotu – a svojou mučeníckou krvou – uhasil si vzdorom blčiace srdcia svárlivých ľudí. – Od Krista si prijal veniec, – preto pamätaj na nás, ktorí k tebe voláme: – Raduj sa, neochvejný pilier jednoty.
I teraz: bohorodičník, 6.hlas: Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Velebenie: Velebíme ťa, – Kristov hieromučeník Jozafát, – a uctievame tvoje úctyhodné muky, – ktoré si pretrpel za jednotu (opakuje sa po každom verši).
Verše:
1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.
4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
5. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.
Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!
Prokimen, 7. hlas: V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Kňaz: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni
Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 10, 9-16).
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!
Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Ľud si sadne.

Kňaz: Svätý Jozafát, Boží dar pre svätú Cirkev, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Ľud opakuje po každom verši:
Náš otec svätý Jozafát, pros Boha za nás.

Svätý Jozafát, teba iskra, ktorá vyšla z boku Ukrižovaného, naplnila darmi Svätého Ducha, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, pravý a blízky nasledovník Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, teba chudoba ducha urobila bohatým, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, horlivosťou rovný apoštolom, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, múdry kazateľ, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, ty si obrátil srdcia svárlivých ľudí k jednote a súladu, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, dal si nám vzor evanjeliovej jednoduchosti, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Svätý Jozafát, veľmi miluješ duše, ktoré boli vykúpené drahocennou Ježišovou krvou, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, žertva prinesená za jednotu Cirkvi, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, tvoju svätú dušu slávnostne prijal Kristus, darca vencov, do nebeských príbytkov, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.
Svätý Jozafát, ty sa neúnavne prihováraš za tých, ktorí hľadajú tvoje prostredníctvo, raduj sa a zastaň sa nás, ktorí ťa velebíme.

Stichiry 2. hlasu (Jehda ot dreva): Poďte dôstojne chváľme Jozafáta, – prvomučeníka jednoty, – popredného mnícha, – vodcu v Kristovej vinici, – ktorý prinášal nekrvavé obety – a aj seba priniesol ako živú obetu, – preto k nemu volajme: – Raduj sa, obdivuhodný Kristov mučeník.
Verš: Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.
Od detstva si mal srdce otvorené pre Boha, – preto si prehliadol svetské rozkoše – a zamiloval si si mníšsky príbytok, – žiaril si poslušnosťou, pokorou a čistotou, – preto k tebe voláme: – Raduj sa, vzor každej čnosti.
Verš: Úctyhodná je pred Pánom – smrť jeho prepodobných.
Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, vopred vyvolený veľkňaz, – raduj sa, prameň vôd zbožnosti, – raduj sa, lebo si uhasil oheň vzdorovitosti, – raduj sa, lebo si mnohých pripojil ku katolíckej viere, – raduj sa, lebo v nej pevne stojíme, – a jednomyseľne ti spievame: – Raduj sa, slávny apoštol jednoty.
Sláva: I teraz: 8. hlas: Raduj sa, hieromučeník Jozafát, – raduj sa, lebo si znášal Ježišove rany, – raduj sa, lebo za hlavu Cirkvi – vlastnú hlavu si položil pod sekeru, – raduj sa, lebo ako predtým vo svete – aj dnes ohlasuješ jednotu, – raduj sa, lebo s Kristom Ježišom – kraľuješ v nebeských príbytkoch. – Raduj sa a modli sa za našu spásu.

Ľud si kľakne.
Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
Kňaz: Veľmi dobrý a milosrdný Pane, Bože náš, podstata nedeliteľne zjednotená v troch osobách, ty si pre spásu sveta zjednotil našu prirodzenosť s prirodzenosťou Božou. Hľa, my deti svätej katolíckej Cirkvi, ovce tvojho jediného stáda, podriadené hlavnému pastierovi, Kristovmu námestníkovi, ktorému si odovzdal kľúče od tvojho kráľovstva, ponížene ťa teraz prosíme: Nech sa na príhovor tvojho služobníka, hieromučeníka Jozafáta, ktorého si ustanovil za šíriteľa a horlivého zástancu jednoty, naplní proroctvo, ktoré si predpovedal: „A bude jedno stádo a jeden pastier“. Áno, Pane a Kráľu, ty poznáš zlo, ktoré prináša rana rozdelenia, veď narúša putá lásky, na ktorej spočíva celý tvoj zákon. Preto ukonči spory medzi bratmi a ty sám ako trojžiarivý Pán, ráč spôsobiť, Vládca, aby sa ľudia rozdelení podľa rozličných náuk, jednotne zišli v jedinej Cirkvi, aby boli jedno ako vy, a aby sa klaňali tebe, jedinému Bohu v troch Osobách na veky vekov.
Ľud: Amen.
Ľud si sadne.
Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).
Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.
Prosíme ťa aj za utíšenie všetkých cirkevných rozbrojov, sporov a roztržiek, za tých, ktorí odpadli od katolíckej viery, aby sa obrátili k poznaniu pravdy, za upevnenie a posilnenie verných v pravovernosti a za zachovanie neochvejných, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.
Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.
Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému
Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE
Ľud sa postaví.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov, svätého hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa, i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.