Menlivé časti sv. liturgie

Menlivé časti sv. liturgie
8. novembra 2018 andreas

MENLIVÉ ČASTI LITURGIE
Na Sláva: sa spieva kondák hlasu, na I teraz: bohorodičník aj vo všedné dni a úmysly. Výnimku tvoria dni, keď nie je uvedený bohorodičník, vtedy sa kondák spieva na Sláva: I teraz: Ak je chrám zasvätený Pánovi, Bohorodičke alebo Krížu, bohorodičníkom je kondák chrámového sviatku.

MENLIVÉ ČASTI V NEDEĽU

1. HLAS
Tropár
Hoc aj Židia kameň zapečatili – a vojaci tvoje sväté telo strážili, – predsa tretieho dňa si vstal z hrobu – a daroval si život svetu. – Preto ti nebeské sily spievali: – „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste, – sláva tvojmu kráľovstvu. – Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“
Kondák
Slávne ako Boh si vstal z hrobu – a svet si prebudil k novému životu. – Ľudstvo ťa velebí ako svojho Pána. – Smrť si premohol, Vládca. – Adam radostne jasá. – Aj Eva teraz pút zbavená, v ústrety ti volá: – „Kriste, ty si nám všetkým daroval vzkriesenie.“
Bohorodičník
Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.
Prokimen
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.
Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Aleluja
Verš: Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy.
Verš: Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

2. HLAS
Tropár
Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“
Kondák
Vstal si z hrobu, všemocný Spasiteľ. – Peklo žaslo, keď ten div uzrelo. – Aj zosnulých si vzkriesil. – Tvorstvo to vidí a radostne ťa velebí. – Adam šťastím plesá. – Vesmír ťa bude večne oslavovať ako Spasiteľa.
Bohorodičník
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen
Mojou silou a chválou je Pán, – on sa mi stal záchrancom.
Verš: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.
Aleluja
Verš: Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
Verš: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vypočuj, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

3. HLAS
Tropár
Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.
Kondák
Vstal si slávne z hrobu, Kriste, – a vyslobodil si nás z väzenia smrti. – Dnes plesá Adam, raduje sa Eva. – Spolu s nimi aj proroci a patriarchovia – ustavične ospevujú moc tvojho božského kráľovstva.
Bohorodičník
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Aleluja
Verš: Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky.
Verš: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

4. HLAS
Tropár
Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“
Kondák
Môj Spasiteľ a Vykupiteľ – z pút hrobu ako Boh vytrhol ľudské pokolenie. – Zničil brány pekla – a sám ako Vládca tretieho dňa vstal z mŕtvych.
Bohorodičník
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja
Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

5. HLAS
Tropár
Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.
Kondák
Do podsvetia si zostúpil, Spasiteľ. – Ako všemohúci si rozbil brány pekla – a zosnulých spolu so sebou si vzkriesil ako ich Stvoriteľ. – Navždy si zlomil osteň smrti – a zbavil si kliatby Adama. – Pre tvoju lásku všetci k tebe voláme: – „Spas nás všetkých, Pane.“
Bohorodičník
Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.
Prokimen
Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.
Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.
Aleluja
Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

6. HLAS
Tropár
Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.
Kondák
Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.
Bohorodičník
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja
Verš: Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva, v tôni Všemohúceho sa zdržiava.
Verš: Povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.”
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

7. HLAS
Tropár
Svojím Krížom smrť si premohol – a lotrovi si daroval raj. – Plač žien si premenil na radosť, Kriste Bože, – a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. – Svetu si preukázal – veľké milosrdenstvo.
Kondák
Smrť už nebude viac vládnuť človeku. – Lebo zostúpil Kristus a navždy zničil jej moc. – Spútal aj vládcu pekla. – Všetci proroci radostne volajú: – „Už prišiel Spasiteľ – a vyzval zosnulých vo viere: – Vstúpte do nového života!“
Bohorodičník
Dnes Svätý Duch svojím prstom v lone obdivuhodnej Anny – tvorí prečistý obraz Božej slávy. – Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: – najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. – My však so zbormi anjelov – s obdivom jej spievajme: – „Radostne plesaj, Mária, – lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. – Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, – jediná z celého ľudského pokolenia.“
Prokimen
Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom.
Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.
Aleluja
Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.
Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

8. HLAS
Tropár
Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.
Kondák
Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil život, – Eva sa raduje zo svojho vzkriesenia – a celý svet oslavuje tvoje zmŕtvychvstanie, Najmilostivejší.
Bohorodičník
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen
Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.
Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.
Aleluja
Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.
Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

MENLIVÉ ČASTI V TÝŽDNI

PONDELOK – ANJELOM
Tropár, 4. hlas
Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“
Kondák, 2. hlas
Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.
Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Pričasten
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI
Tropár, 2. hlas
Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.
Kondák, 3. hlas
Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

STREDA – KRÍŽU ALEBO BOHORODIČKE
Ak berieme stredu Krížu, tak menlivé časti z piatku, prokimen, aleluja a pričasten zo stredy. Ináč:
Tropár, 6. hlas
Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“
Kondák, 4. hlas
Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM A MIKULÁŠOVI
Tropár, 3. hlas
Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.
Tropár, 4. hlas
Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 2. hlas
Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.
Kondák, 3. hlas
Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. – Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. – Svoj život si zasvätil službe ľudu. – Aj nevinných si zachránil pred smrťou. – Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom – dosiahol si veľkú svätosť.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

PIATOK – KRÍŽU
Tropár, 1. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
Kondák, 4. hlas
Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.
Prokimen, 7. hlas
Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Pričasten
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM
Tropár, 2. hlas
Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.
Kondák, 8. hlas
Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.
Prokimen, 8. hlas
Radujte sa, spravodliví, v Pánovi – a plesajte.
Verš: Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

MENLIVÉ ČASTI
NA ROZLIČNÉ ÚMYSLY

SLUŽBA ZA ZOSNULÝCH
Tropár, 8. hlas
Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku – a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je osožné. – Daruj, Pane, odpočinutie duši svojho služobníka (alebo duši svojej služobnice alebo dušiam svojich služobníkov), – lebo svoju nádej vkladal (alebo vkladala alebo vkladali) do teba, – nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu.
Kondák, 8. hlas
Medzi svätými, Kriste, – dušu svojho služobníka (alebo dušu svojej služobnice alebo duše svojich služobníkov) obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, – iba život nekonečný.
Bohorodičník, 8. hlas
Ty si naša hradba, ty si prístav náš. – Ty si vítaná orodovnica u Boha, – ktorého si porodila, panenská Bohorodička, – záchrana veriacich.
Prokimen, 6. hlas
Duše ich budú – prebývať v šťastí.
Verš: K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažení, ktorých si si vyvolil a prijal k sebe, Pane.
Verš: A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie.
Namiesto Dôstojné
Najčistejšia Bohorodička, – Matka nezapadajúceho Slnka, – pros za tých, čo v teba dôverujú. – Upros svojimi modlitbami dobrotivého Boha, – aby doprial miesto nášmu zosnulému (alebo našej zosnulej, alebo našim zosnulým) – tam, kde prebývajú duše spravodlivých – a učinil ho dedičom (alebo ju dedičkou, alebo ich dedičmi) Božieho bohatstva v sieňach spravodlivých – na večnú pamiatku, Nepoškvrnená.
Pričasten
Blažení, ktorých si vyvolil a prijal, Pane. – A ich pamiatka z pokolenia na pokolenie. Aleluja.

SLUŽBA V KAŽDEJ POTREBE
Tropár, 6. hlas
Zmiluj sa, Pane, nad nami, – zmiluj sa nad nami, – lebo nijakú inú obranu nemáme, – len túto modlitbu ti, ako svojmu Vládcovi, my hriešni prednášame: – „Zmiluj sa nad nami.“
Tropár, 6. hlas
Pane, zmiluj sa nad nami, – veď v teba dúfame. – Nehnevaj sa veľmi na nás, – ani nepamätaj na naše neprávosti, – ale aj teraz na nás láskavo zhliadni – a zbav nás našich nepriateľov. – Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, – všetci sme dielom tvojich rúk – a vzývame tvoje meno.
Bohorodičník, 6. hlas
Požehnaná Bohorodička, – otvor nám bránu milosrdenstva. – V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, – ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, – veď ty si záchrana kresťanského rodu.
Prokimen, 4. hlas
Pane, vypočuj moju modlitbu, – pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu.
Verš: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.
Verš: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
Pričasten
Vypočuj, Pane, môj hlas, ktorým volám k tebe, a zmiluj sa nado mnou. Aleluja.

SLUŽBA ZA ODPUSTENIE HRIECHOV
Tropár, 6. hlas
Zmiluj sa, Pane, nad nami, – zmiluj sa nad nami, – lebo nijakú inú obranu nemáme, – len túto modlitbu ti, ako svojmu Vládcovi, my hriešni prednášame: – „Zmiluj sa nad nami.“
Tropár, 6. hlas
Pane, zmiluj sa nad nami, – veď v teba dúfame. – Nehnevaj sa veľmi na nás, – ani nepamätaj na naše neprávosti, – ale aj teraz na nás láskavo zhliadni – a zbav nás našich nepriateľov. – Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, – všetci sme dielom tvojich rúk – a vzývame tvoje meno.
Bohorodičník, 6. hlas
Požehnaná Bohorodička, – otvor nám bránu milosrdenstva. – V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, – ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, – veď ty si záchrana kresťanského rodu.
Prokimen, 4. hlas
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ – A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Verš: Zabudni na hriechy našich otcov.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky.
Verš: Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
Pričasten
Blažený, komu sa odpustila neprávosť – a je oslobodený od hriechu. Aleluja.
Vypočuj, Pane, môj hlas, ktorým volám k tebe, – a zmiluj sa nado mnou. Aleluja.

SLUŽBA NA POĎAKOVANIE
Tropár, 4. hlas
My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane, – vrúcne ti ďakujeme za prijaté dobrodenia, – ktoré si nám preukázal. – Oslavujeme ťa a chválime – a s pokornou úctou ti spievame: – „Sláva tebe, dobrotivý Vládca.“
Kondák, 3. hlas
Hoci sme neužitoční služobníci, Kriste, – obdaril si nás hojnými milosťami. – Teraz k tebe prichádzame a vrúcne vďaky ti vzdávame. – Velebíme ťa ako svojho dobrodincu. – Sláva tebe, štedrý Bože.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 4. hlas
Spievať budem Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami, – oslavovať budem meno najvyššieho Pána.
Verš: Moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.
Verš: Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
Pričasten
Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu – a neodňal mi svoje milosrdenstvo. Aleluja.

SLUŽBA ZA LÁSKU
A ODSTRÁNENIE NENÁVISTI

Tropár, 2. hlas
Kriste, ty si svojich apoštolov spojil putom lásky. – Aj nás verných pripútaj k sebe láskou, – aby sme mali zaľúbenie v tvojich prikázaniach – a s pomocou teba i Bohorodičky, – aby sme sa navzájom vrúcne milovali – a poklesky si odpúšťali.
Kondák, 5. hlas
Kriste Bože, náš dobrodinec, – svojou láskou zapáľ naše srdcia. – Svetlom svojej dobroty rozptýľ temravy hnevu, pýchy a závisti, – lebo poškvrňujú našu dušu.– Naplň nás úctou k našim blížnym, – lebo si dobrý a všetkých miluješ.
Bohorodičník, 5. hlas
Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.
Prokimen, 7. hlas
Milujem ťa, Pane, moja sila. – Pán je moja opora a moje útočište.
Verš: Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Milujte Pána, všetci jeho svätí.
Verš: Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.
Pričasten
„Nové prikázanie vám dávam, – aby ste sa milovali, ako som vás ja miloval“, – povedal Pán. Aleluja.

SLUŽBA ZA POKOJ
Tropár, 6. hlas
Riekol si, Pane, svojim apoštolom: – „Pokoj vám zanechávam, – svoj pokoj vám dávam.“ – Preto udeľ mier aj našim dňom. – Odvráť od nás rozbroje a vojny, – aby sme ti pokorne slúžili – a tvoju dobrotu velebili.
Kondák, 5. hlas
Kriste, ty si náš pokoj. – K tebe svoje ruky spíname, – k tebe vrúcne voláme: – Nehľaď na množstvo našich hriechov, – ale vypočuj svojich služobníkov. – Na príhovor svojej Bohorodičky – odvráť od nás nepokoje, vzbury, hlad a utrpenia vojny. – Daj trvalý pokoj našej vlasti, – láskyplný Spasiteľ.
Bohorodičník, 5. hlas
Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.
Prokimen, 4. hlas
Tichí budú vlastniť zem – a potešia sa bohatstvom pokoja.
Verš: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.
Verš: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
Pričasten
Pán dá silu svojmu ľudu, – Pán požehná svoj ľud pokojom. Aleluja.

SLUŽBA ZA POMOC SVÄTÉHO DUCHA
Tropár, 2. hlas
Stvoriteľ všetkých vecí, – ty svojou múdrosťou riadiš vesmír. – Preto požehnaj dielo, ktoré k tvojej cti začíname. – Chráň nás od každého nešťastia, lebo ty jediný si všemohúci – a nás dokonale miluješ.
Kondák, 6. hlas
Všemohúci Bože, rýchle prichádzaš na pomoc a veľmi pomáhaš. – Aj nám teraz prispej svojou milosťou, – posilni nás svojím požehnaním, – aby sme s pomocou Svätého Ducha úspešne dokončili svoje dielo, – lebo ako silný Boh všetko môžeš.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 4. hlas
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha. – Upevňuj dielo našich rúk.
Verš: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojím služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.
Verš: Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži.
Pričasten
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, – za čím túži tvoje srdce. Aleluja.

SLUŽBA ZA CHORÝCH
Tropár, 4. hlas
Zostúp z nebeských výšin, Kriste, – a navštív svojho trpiaceho služobníka. – Zbav ho útrap a choroby. – Daj, aby vstal z bolestnej postele –
a s pomocou Bohorodičky velebil teba, – ktorý nás skutočne miluješ.
Kondák, 5. hlas
Navštív, milosrdný Kriste, chorého – a zbav ho ťažkej nemoci. – Uzdrav ho, ako si uzdravil Petrovu svokru i porazeného. – Ty si prijal naše bolesti a trápenia, – lebo si všemohúci a plný dobroty.
Bohorodičník, 5. hlas
Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.
Prokimen, 7. hlas
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, – uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú.
Verš: Veď medzi mŕtvymi nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podsvetí.
Aleluja, 7. hlas
Verš: Pane, nekarhaj ma v svojom hneve, netrestaj ma v svojom rozhorčení.
Verš: Spas ma, Pane, veď si milosrdný.
Pričasten
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, – uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. – Aj dušu mám už celkom zdesenú. Aleluja.

SLUŽBA ZA CESTUJÚCICH
Tropár, 2. hlas
Ty si cesta, pravda, Kriste. – Preto pošli svojho anjela, – aby sprevádzal na cestách tvojho služobníka, – ako Rafael viedol Tobiáša. – Nech ho chráni od zlého a utvrdzuje v dobrom – s tvojou pomocou, láskyplný Bože.
Kondák, 2. hlas
Ty sám, Spasiteľ, si sprevádzal Lukáša a Kleofáša na ceste do Emauz. – Teraz sa ujmi aj svojho služobníka. – Chráň ho na cestách a upevni ho v dobrom, – lebo ty môžeš všetko, čo len chceš.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Ukáž mi cestu, Pane, po ktorej mám kráčať, – veď svoju dušu dvíham k tebe.
Verš: Pred nepriateľmi ma zachráň; Pane, k tebe sa utiekam.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
Verš: Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
Pričasten
Ukáž mi, Pane, svoju cestu – a budem kráčať v tvojej pravde. Aleluja.

SLUŽBA V ČASE PRÍRODNÝCH NEŠŤASTÍ
Tropár, 2. hlas
Netrestaj nás, Pane, vo svojom hneve. – Veď sme len prach a popol. – Naše duše sú obťažené neprávosťami. – Zmiluj sa nad nami a nedaj nám zahynúť. – Preukáž nám svoje milosrdenstvo.
Kondák, 6. hlas
Hrôzy smrti nás obkľúčili, Pane, – a temnota nás zahalila. – Pred plameňom tvojho hnevu ako vosk sa roztápajú naše dni. – Odvráť od nás svoj spravodlivý hnev – a zachovaj náš život, – aby sme svojím pokáním velebili tvoje milosrdenstvo.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 7. hlas
I keby som mal ísť tmavou dolinou, – nebudem sa báť zlého.
Verš: Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!
Aleluja, 1. hlas
Verš: Obkľúčilo ma smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly.
Verš: Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti.
Pričasten
Zhliadni na mňa a zmiluj sa nado mnou, – ako sa zmilúvaš nad tými, – ktorí milujú tvoje meno. Aleluja.

SLUŽBA V ČASE SUCHA
Tropár, 2. hlas
Pokry, Pane, oblohu mrakmi – a zošli nám potrebný dážď, – aby tvojim služobníkom priniesla zem hojnú úrodu – a nasýtila všetko živé na zemi, – na príhovor Bohorodičky i všetkých svätých.
Kondák, 6. hlas
Tvorca a Živiteľ náš, darca všetkého dobra, – pred tebou padáme na kolená – a vrúcne ťa prosíme: – „Odpusť nám naše hriechy. – Odvráť od nás spravodlivý hnev.– Daj našej zemi potrebný dážď, – lebo si dobrý a plný milosrdenstva.“
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 4. hlas
Napoj zem vlahou – a rozmnož jej úrodu.
Verš: Zem skypruješ dažďami a požehnávaš jej rastliny.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť.
Verš: Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním.
Pričasten
Spustil si hojný dážď na svoje dedičstvo, Bože, – a zotavil si jeho úrodu. Aleluja.

SLUŽBA V ČASE DAŽĎOV
Tropár, 2. hlas
Bože, s láskou zhliadni na svoj ľud, – hoci sa proti tebe previnil, – ale teraz činí pokánie – a v pokore padá pred tebou na kolená. – Zmiluj sa nad ním a zbav ho svojho spravodlivého hnevu – na príhovor Bohorodičky, láskyplný Pane.
Kondák, 2. hlas
Vládca, nezavrhni celkom svoj nešťastný ľud. – Neodopri mu svoje milosrdenstvo. – Vo svojej nevyspytateľnej dobrote vypočuj naše prosby. – Zbav nás nadmerných dažďov, – lebo len v teba skladáme svoju nádej.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Zachráň ma, Bože, – lebo voda mi vystúpila až po krk.
Verš: V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň,
i z hlbokých vôd.
Verš: Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina.
Pričasten
V súžení som volal k Pánovi – a on ma vypočul. Aleluja.

SLUŽBA PRI POSVÄTENÍ CHRÁMU
A NA VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU

Tropár, 4. hlas
Pane, nádherne si vyzdobil nebesá, – kde je sídlo tvojej svätej slávy. – A oblohu si nám ukázal v plnej kráse. – Tak navždy upevni aj tento chrám. – Na príhovor Bohorodičky vypočuj v ňom všetky prosby a modlitby, – ktoré k tebe budeme vysielať, – lebo ty si náš život a naše vzkriesenie.
Kondák, 4. hlas
Náš chrám je plný svetla ako nebo. – Osvecuje všetkých veriacich. – Preto teraz vrúcne spievajme: – „Pane, navždy upevni tento dom.“
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 4. hlas
Tvojmu domu, Pane, – patrí posvätná úcta na večné časy.
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach.
Verš: Moc a veleba v jeho svätyni.
Pričasten
Pane, zamiloval som si nádheru tvojho domu – a miesto tvojho príbytku. Aleluja.

VŠEOBECNÉ SLUŽBY SVÄTÝM

SLUŽBA PRESVÄTEJ BOHORODIČKE
Tropár, 4. hlas
My hriešni pokorne a vrúcne sa teraz utiekame k Bohorodičke. – Pokloňme sa jej a z hlbín duše volajme: – „Pomôž nám, Vládkyňa, a zľutuj sa nad nami. – Zachráň nás, lebo hynieme pre množstvo našich hriechov. – Neprepúšťaj naprázdno svojich služobníkov, – lebo ty jediná si naša orodovnica.
Kondák, 6. hlas
Nemáme inej pomoci, – nemáme inej nádeje, – okrem teba, prečistá Panna, – ty nám pomáhaj, – v teba dúfame – aj sa tebou chválime, – lebo sme tvoji služobníci. – Nedopusť, aby sme boli zahanbení.
Alebo tropár, 7. hlas
Božia Matka a Panna, – tvoju vznešenosť oslavujeme, – tvojej pomoci sa doprosujeme, – tvoj milostný obraz uctievame. – Ty si Matka milostí, – ty si Nádej sveta. – Neodvracaj sa od našich prosieb, – keď nás vidíš v núdzi, – ale zbav nás všetkých našich nedostatkov.
Kondák, 6. hlas
Matka naša, v námahách nám pomáhaj. – V bolestiach nám úľavy dopraj, – v súženiach nás potešuj, – v zápase nás posilňuj. – Vypros kresťanom zjednotenie, – duchovným svätú horlivosť, – hriešnikom odpustenie, – nábožným v dobrom zotrvanie, – zomierajúcim spasenie, – dušiam, ktoré sú v očistci, vypros večnú slávu.
Alebo tropár, 6. hlas
Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“
Kondák, 4. hlas
Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA SVÄTÝM NEBESKÝM BEZTELESNÝM SILÁM
Tropár, 4. hlas
Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy. – My vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“
Kondák, 2. hlas
Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a hojné milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.
Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Pričasten
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

SLUŽBA SVÄTÉMU PROROKOVI
Tropár, 2. hlas
Oslavujeme, Pane, pamiatku tvojho proroka povie meno, – preto ťa prosíme, spas naše duše.
Kondák, 4. hlas
Svätým Duchom osvietené tvoje srdce – stalo sa schránkou jasného proroctva. – Budúce veci si predvídal ako prítomné. – Preto ťa ctíme, blažený a slávny prorok povie meno.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 4. hlas
Ty si kňaz na veky – podľa radu Melchizedekovho.
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”
Aleluja, 5. hlas
Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul.
Verš: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SLUŽBA SVÄTÉMU APOŠTOLOVI
Tropár, 3. hlas
Svätý apoštol povie meno, pros milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.
Kondák, 4. hlas
Svätý apoštol povie meno, – Boh ťa daroval Cirkvi ako jasnú hviezdu. – Tvoje nespočetné zázraky ju ožarujú. – Preto prosíme Krista: – Najláskavejší Pane, spas všetkých ctiteľov svojho apoštola, – tých, čo s vierou uctievajú jeho pamiatku.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA SVÄTÝM APOŠTOLOM
Tropár, 3. hlas
Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.
Kondák, 4. hlas
Múdri apoštoli Pánovi, – oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku. – Lebo vy ste odnože Krista, Viniča, – prinášajúce plody dobrých skutkov, – nalievajúce nám víno spásy, – prameň večného potešenia. – Vyproste nám veľké milosti svojimi modlitbami, – najmä odpustenie hriechov.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

SLUŽBA SVÄTITEĽOVI
Tropár, 4. hlas
Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier povie meno. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 2. hlas
Ako hrom, Bohom zoslaný, – ako duchovná poľnica, – upevňoval si vieru, veľkňaz povie meno, – pred bludmi si chránil Cirkev. – Miloval si Najsvätejšiu Trojicu. – Teraz s anjelmi ju večne velebíš. – Prihováraj sa u nej za nás všetkých.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 1. hlas
Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA SVÄTITEĽOM
Tropár, 4. hlas
Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.
Kondák, 8. hlas
Ako učiteľov pravdy a ozdobu biskupského stavu – ospevuje vás Cirkev piesňami. – Vyproste svojim vrúcnym ctiteľom, – aby len dobre vždy robili a zlého sa chránili. – Tak ste sa v živote správali, – nepremožiteľní víťazi.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SLUŽBA PREPODOBNÉMU
Tropár, 8. hlas
Prepodobný otec povie meno, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. – Vzal si svoj kríž a kráčal si za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. – Teraz sa raduješ s anjelmi.
Kondák, 2. hlas
Odel si svoju dušu pancierom milosti Božej – a kopijou ustavičných modlitieb rozprášil si pluky pekla. – Preto sa neprestaň za nás prihovárať, – divotvorca otec povie meno.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA PREPODOBNÝM A BLÁZNOM PRE KRISTA
Tropár, 4. hlas
Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.
Kondák, 2. hlas
Prepodobní a Bohu oddaní otcovia, – bezpečne ste prešli nespočetnými búrkami života. – V potokoch sĺz svojich ste potopili duchovných nepriateľov. – Preto ste dostali dar zázrakov. – Vrúcne vás prosíme, ustavične sa za nás modlite.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SLUŽBA MUČENÍKOVI
Tropár, 4. hlas
Pane, tvoj mučeník povie meno, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.
Kondák, 2. hlas
Prišiel si ako jasná hviezda, – ako neklamné znamenie. – Zvestoval si svetu Krista, Slnko pravdy. – Svojou žiarou, mučeník povie meno, – rozptýlil si temnotu lží, – nám si priniesol svetlo – a ustavične sa za nás prihováraš.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA MUČENÍKOM
Tropár, 1. hlas
Prosíme ťa, láskyplný Bože, – pre mučenícku smrť svojich svätých, – ktorú podstúpili z lásky k tebe, – zmiluj sa nad nami a uzdrav naše bolesti.
Kondák, 2. hlas
Mučeníci Boží, boli ste ako jasné svetlá. – Všetko tvorstvo oslňujete jasom svojich divov. – Choroby tela uzdravujete a temnoty ducha rozptyľujete. – Ustavične za nás proste Krista Boha.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.
Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SLUŽBA HIEROMUČENÍKOVI
Tropár, 4. hlas
Hieromučeník povie meno, bol si nástupcom apoštolov. – Riadil si sa ich príkladom. – Posilňovaný zjaveniami pokračoval si v ich duchovnom poslaní. – Preto ako učiteľ slova pravdy – aj vlastnú krv si za ňu vylial. – Pros za nás Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas
Ako biskup žil si dôstojným životom – a svoju cestu si korunoval mučeníctvom. – Odstránil si modloslužobné obety. – Dobre si pásol svoje stádo, – Bohom omilostený otec povie meno. – Preto ťa velebíme a vrúcne k tebe voláme: – „Svojimi modlitbami nás ochraňuj pred každým nešťastím.“
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA HIEROMUČENÍKOM
Tropár, 4. hlas
Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.
Kondák, 3. hlas
Biskupi a mučeníci, – zišli sme sa, aby sme vás oslávili. – Vy ste lúče nezapadajúceho Slnka. – Ožiarili ste všetkých, čo bývali v temnotách nevedomosti. – Priviedli ste ich k poznaniu nadprirodzených právd. – Preto vám spievame, otcovia naši: – „Buďte velebení, krásne vzory kajúcnosti.“
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA
PREPODOBNÝM MUČENÍKOM

Tropár, 8. hlas
Naši prepodobní otcovia, – žili ste na zemi ako cudzinci, – ako prechodní cestujúci. – Na púšti ste si pripravili príbytky – a ustavične ste sa postili. – Odeli ste sa čnostnými skutkami.– Utrpením ste sa podobali Kristovi. – Z jeho rúk ako odmenu ste prijali mučeníctvo. – Teraz ho za nás proste, – aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas
Ušli ste pred búrkami sveta. – Na púšti ste našli poklad pokoja. – Svoj život ste korunovali kajúcimi skutkami a mučeníckou smrťou. – Preto ste sa stali spoločníkmi mučeníkov a vyznávačov.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SLUŽBA SVÄTEJ MUČENICI
Tropár, 4. hlas
Ježiš, tvoja ovečka povie meno, – volá mocným hlasom: – Milujem ťa, Ženích môj. – So slzami ťa hľadám. – Krstom som s tebou ukrižovaná i pochovaná. – Pre teba trpím, s tebou chcem kraľovať. – Pre teba umieram, aby som s tebou vstala z mŕtvych. – Prijmi ma ako nepoškvrnenú žertvu, – veď len z čistej lásky som sa ti obetovala. – Milostivý Bože, spas naše duše – na príhovor svojej mučenice.
Kondák, 2. hlas
Zhromaždili sme sa v tvojom svätom chráme, – slávna mučenica povie meno, – aby sme našli lieky pre naše duše i telá. – Preto k tebe vrúcne voláme: – Prihováraj sa za nás u Krista Boha.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA SVÄTÝM MUČENICIAM
Tropár, 4. hlas
Obdivuhodné duchovné ovečky, – mučeníctvom ste sa obetovali Kristovi, – Baránkovi a Pastierovi. – Zachovali ste mu dokonalú vernosť. – Preto dnes radostne oslavujeme vašu pamiatku – a velebíme Spasiteľa.
Kondák, 4. hlas
Slávime dnes pamiatku Kristových mučeníc – a so živou vierou ich prosíme, – aby nám pomáhali vo všetkých ťažkostiach. – Spolu s nimi voláme: – Náš Boh je s nami, jemu sa zaľúbilo, aby ich oslávil.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA
PREPODOBNÝM ŽENÁM

Tropár, 4. hlas
Blažené prepodobné ženy, – vzali ste na ramená Kristov Kríž, – pôstom a kajúcimi skutkami nasledovali ste Spasiteľa. – Všetkým Bohu zasväteným pannám dali ste krásny príklad. – Za svoj statočný boj pre Boha prijali ste nebeské kráľovstvo. – Teraz ho proste za spásu našich duší.
Kondák, 2. hlas
Svoje telá pôstom ste trápili. – Úpenlivými modlitbami prosili ste Krista, – aby vám odpustil hriechy. – A Boh vás dokonale očistil. – Obdaroval vás nebeským kráľovstvom. – Proste za spásu našich duší.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SPOLOČNÁ SLUŽBA
NEZIŠTNÍKOM A DIVOTVORCOM

Tropár, 8. hlas
Svätí nezištníci a divotvorcovia povie mená, – uzdravte naše choroby. – Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.
Kondák, 2. hlas
Preslávni lekári a divotvorcovia, – dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. – Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravovali – a ľuďom zdravie vracali.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.
Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Verš: Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

MENLIVÉ ČASTI
POHYBLIVÝCH SVIATKOV

PÔSTNA TRIODA
NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 3. hlas
Varujme sa pyšných rečí farizejových. – Od mýtnika sa učme pokore. – Kajúcne s ním volajme: – „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov.“
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen a pričasten z príslušného hlasu.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 3. hlas
Nerozumne som opustil slávny otcovský dom. – Ľahkomyseľne som premárnil bohatstvo, – ktoré mi otec odovzdal. – Teraz vo svojom nešťastí volám: – „Dobrotivý otče, zhrešil som proti tebe. – Zhliadni na moje slzy a urob ma jedným zo svojich nájomníkov.“
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen a pričasten z príslušného hlasu.

PRVÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 1. hlas
Až vo svojej sláve zostúpiš na zem, Bože, – všetko sa bude hrôzou triasť pred tvojou velebnosťou. – Ohnivá rieka potečie okolo tvojho trónu. – Pán otvorí knihu života – a vyjaví všetky tajomstvá. – Spravodlivý Sudca, zachráň ma pred neuhasínajúcim ohňom – a udeľ mi miesto po svojej pravici.
Bohorodičník, 1. hlas
Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.
Prokimen, 3. hlas
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, – jeho múdrosť je nesmierna.
Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.
Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SYROPÔSTNA SOBOTA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Bože našich otcov, – vždy s nami láskavo zaobchádzaš. – Neodopieraj nám svoje milosrdenstvo, – ale na ich príhovor udeľ nám pokojný život.
Kondák, 2. hlas
Prepodobní a Bohu oddaní otcovia, – bezpečne ste prešli nespočetnými búrkami života. – V potokoch sĺz svojich ste potopili duchovných nepriateľov. – Preto ste dostali dar zázrakov. – Vrúcne vás prosíme, ustavične sa za nás modlite.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Verš: Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

SYROPÔSTNA NEDEĽA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 6. hlas
Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, – Vychovávateľ nerozumných a Ochranca chudobných, – upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. – Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, – veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: – „Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým“.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 8. hlas
Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.
Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Dobré je oslavovať Pána a ospevovať tvoje meno, Najvyšší.
Verš: Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

PRVÁ PÔSTNA SOBOTA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Pane, tvoj mučeník Teodor Tiron, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.
Kondák, 2. hlas
Prišiel si ako jasná hviezda, – ako neklamné znamenie. – Zvestoval si svetu Krista, Slnko pravdy. – Svojou žiarou, mučeník Teodor Tiron, – rozptýlil si temnotu lží, – nám si priniesol svetlo – a ustavične sa za nás prihováraš.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
O ÚCTE SVÄTÝCH IKON

Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 2. hlas
Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – „Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“
Kondák, 2. hlas
Neopísateľné Slovo Otcovo – pochopili sme, Bohorodička, – keď z teba telo prijalo. – Vtedy vrátil Vládca pôvodnú krásu svojmu obrazu, – ktorý sme v raji poškvrnili, – lebo vo svojej dobrote ho vzal na seba. – My, čo veríme vo večnú spásu, – predstavujeme ho slovom i skutkom.
Prokimen, 4. hlas
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena.
Verš: Vzývali Pána a on ich vypočul.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

DRUHÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 4. hlas
Teraz nastal čas práce. – Súd je už predo dvermi. – Začnime prísny pôst. – Obetujme Bohu svoje almužny – a v kajúcich slzách volajme: – „Viac je našich hriechov ako piesku morského.“ – Ale ty, náš Stvoriteľ, ich odstráň, – aby sme mohli prijať veniec nesmrteľnej slávy.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 5. hlas
Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.
Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.
Aleluja z príslušného hlasu.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

TRETIA ZÁDUŠNÁ SOBOTA
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
– POKLONA KRÍŽU

Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 1. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
Kondák, 7. hlas
Plamenný meč už viac nechráni rajskú bránu. – Navždy ju otvorilo drevo Kríža, – ten najslávnejší kľúč. – On zničil osteň smrti i víťazstvo pekla. – A ty, môj Spasiteľ, si zostúpil k tým, – ktorí žili v temnotách predpeklia. – Radostne si ich vyzval: – „Znovu sa vráťte do raja!“
Namiesto Svätý Bože
Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

ŠTVRTÁ ZÁDUŠNÁ SOBOTA
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 4. hlas
Pane, učinil si nás hodnými, – aby sme sa klaňali tvojmu Krížu. – Preto k tebe prichádzame – a v živej viere ti voláme: – „Všetkým nám daj milosť, – aby sme mali podiel aj na tvojom vzkriesení.“
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen z príslušného hlasu.
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja z príslušného hlasu.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

PIATA PÔSTNA SOBOTA – AKATISTOVÁ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Len čo anjel prijal poznaním tajomné poslanie, – rýchlo sa dostavil do Jozefovho príbytku, – aby povedal tej, ktorá muža nepoznala: – „Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil nebesá, – prijíma miesto v tebe celý, bez premeny. – Keď ho vidím v tvojom živote, – ako berie podobu služobníka, – žasnem a volám: – „Raduj sa, panenská Nevesta.“
Kondák, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého, – preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, – aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA
Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Kondák, 4. hlas
Pretrpeli sme mrazy pokušení. – Prišiel čas duchovných kvetov. – Obnovme svoje duše a prinášajme plody čností, – lebo Ženích, Kristus, je už blízko, – aby víťazov ozdobil vencami. – Prebuďme sa teda, aby nás našiel pripravených – a mohol nás ozdobiť korunou večnej slávy.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen z príslušného hlasu.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja z príslušného hlasu
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

ŠIESTA PÔSTNA SOBOTA – LAZÁROVA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Kondák, 2. hlas
Kristus, naša radosť, pravda, svetlo a život – i vzkriesenie sveta, – vo svojej dobrote zjavil sa na zemi. – Stal sa predobrazom zmŕtvychvstania. – Ako Boh všetkým udeľuje odpustenie hriechov.
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Prokimen, 3. hlas
Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť?
Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
Namiesto Dôstojné irmos, 4. hlas
Oslávme a uctime, ľudia, čistú Bohorodičku. – Oheň božstva prijala v živote a nezhorela. – Hymnami neutíchajúcimi ju zvelebujme.
Pričasten
Z úst nemluvniat a dojčeniec – pripravil si si chválu. Aleluja.

KVETNÁ TRIODA
KVETNÁ NEDEĽA
1. antifóna
Milujem Pána, – lebo vypočul môj prosebný hlas.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Lebo svoj sluch naklonil ku mne – kedykoľvek som ho vzýval.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Keď ma omotali povrazy smrti – a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Keď som sa ocitol v súžení a trápení, – vzýval som meno Pánovo.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“
Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi – za všetko, čo mi dal?
Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo.
Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.
Pánovi splním svoje sľuby – pred všetkým jeho ľudom.
Spas nás, Synu Boží, sediaci na žriebäti, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, – že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:
Teraz nech hovorí dom Áronov: – jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:
Teraz nech hovoria všetci bohabojní: – jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože:
Vchod
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Požehnávame vás z domu Pánovho. — Boh je Pán a zjavil sa nám.
Tropár, 1. hlas
Už pred svojím utrpením, Kriste Bože, – dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmŕtvychvstanie, – lebo si vzkriesil Lazára. – Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi – nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva – a k tebe, Víťazovi nad smrťou, voláme: – „Hosana na výsostiach. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Tropár, 4. hlas
Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, – stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. – Ospevujeme ťa a voláme: – Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Kondák, 6. hlas
Na nebesiach na tróne, – na zemi sediac na žriebäti, – prijal si, Kriste Bože, chvály anjelov – i spevy dietok volajúcich: – „Velebíme ťa, Pane, – lebo prichádzaš vzkriesiť Adama.“
Prokimen, 4. hlas
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám.
Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
Verš: Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Pána, ktorý sedí na žriebäti.
Irmos, 4. hlas
Boh je Pán, a zjavil sa nám. – Poďte, všetci, radostne ho spolu oslavujme. – Vyzdobme sa kvetmi s ratolesťami. – Spievajme piesne Kristovi: – Požehnaný je náš Záchranca, – ktorý prichádza v mene Pánovom.
Pričasten
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám. Aleluja.

SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK
Kde sa neslávi Služba vopred posvätených darov, ale litur-gia sv. Jána Zlatoústeho:
Každodenné antifóny.
Tropár, 8. hlas
Už je polnoc, Ženích prichádza. – Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. – Ale beda bude spiacemu. – Chráň sa spánku, moja duša. – A tak smrti neprepadneš. – Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. – Prebuď sa a vrúcne volaj: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože. – Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.“
Kondák, 8. hlas
Jakub ešte oplakával Jozefa, – hoci ho už pre statočnosť povýšil Boh. – Posadili ho na voz faraónov a vozili ako kráľa. – Nepodľahol hriešnym zvodom Egypťanky, – preto ho Pán oslávil. – Lebo on preniká hlbiny srdca – a za odmenu dáva nevädnúci veniec.
Prokimen, 7. hlas
Ja nezomriem, budem žiť – a vyrozprávam skutky Pánove.
Verš: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.
Verš: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.
Pričasten
Otvorte mi brány spravodlivosti. – Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. Aleluja.

SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK
Kde sa neslávi Služba vopred posvätených darov, ale litur-gia sv. Jána Zlatoústeho:
Každodenné antifóny. Tropár, prokimen, aleluja a pričasten ako vo veľký pondelok.
Kondák, 2. hlas
Je čas myslieť na koniec života. – Boj sa, duša, aby ťa nevyťali ako neplodný figovník. – Dobre hospodár s talentom, ktorý si dostala. – Bedli a pokorne volaj: – „Nedopusť, Kriste, aby ma navždy vylúčili – z tvojej svadobnej siene.“

SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA
Kde sa neslávi Služba vopred posvätených darov, ale litur-gia sv. Jána Zlatoústeho:
Každodenné antifóny. Tropár, prokimen, aleluja a pričasten ako vo veľký pondelok.
Kondák, 4. hlas
Láskyplný Bože, – zhrešil som viac ako cudzoložnica. – Ale neprelieval som pred tebou prúdy sĺz ako ona. – Teraz padám na kolená. – Bozkávam tvoje nohy a pokorne sa modlím. – Odpusť mi, Spasiteľ, moje dlhy – a obmy ma od škvŕn mojich hriechov.

SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK
Tropár, 8. hlas
Umytie nôh pri Poslednej večeri – osvietilo slávnych učeníkov, – ale zločinného a ziskuchtivého Judáša – zatemnilo túžbou po peniazoch. – Preto vydal teba, spravodlivý Sudca, – do rúk sudcov nespravodlivých. – Nuž, pozri sa, chamtivec, na Judáša! – Obesil sa pre peniaze. – Nenasleduj jeho nenásytnú dušu, – ktorá toľký zločin spáchala – a svojho Učiteľa na smrť vydala. – Tebe, milosrdný Vládca, nech je večná sláva.
Kondák, 8. hlas
Ľstivý služobník Judáš prijal presvätý Chlieb do tých istých rúk, – ktoré za peniazmi tajne vystieral, – keď predal Krista, toho, čo svojimi rukami stvoril človeka. – Sám však zostal nenapraviteľným zradcom.

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.
Prokimen, 7. hlas
Povstávajú zemskí králi – a vladári sa spolčujú proti Pánovi – a proti jeho pomazanému.
Verš: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
Verš: Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne: ”Kedy už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?”
Verš: Ten, ktorý jedáva môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.
Namiesto Cherubínskej piesne
Prijmi ma dnes, Boží Synu, – za spoločníka na svojej tajomnej večeri, – veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, – ani ti nedám bozk ako Judáš, – ale ako zločinec sa ti vyznávam: – Pane, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.
Po veľkom vchode: Prijmi ma dnes, Boží Synu:
Namiesto Dôstojné irmos, 6. hlas
Poďme, veriaci, hore do večeradla, – so srdcom plným viery – prijmime Pánovo pozvanie – a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej hostine – i na vznešenej náuke Slova Božieho. – Za všetko ho zvelebujme.
Namiesto pričastenu a Nech sa naplnia: Prijmi ma dnes, Boží Synu:

SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK
Kráľovské hodinky. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.

SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA
Tropáre, 2. hlas
Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. – Ovinul ho čistým plátnom, – natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu.
Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“
Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, – ktoré prišli s voňavkami: – „Vonné masti patria zosnulým, – ale Kristus je nesmrteľný.“
Kondák, 6. hlas
Pán, čo zatvoril podsvetie, – aj sám skutočne zomrel. – Do plátna s myrhou ho zavinuli – a jeho, Nesmrteľného, v hrobe uložili. – Prišli ženy, aby ho natreli voňavými masťami, – a v bolestných slzách volali: – „Je to požehnaná sobota, – lebo po nej vstane Kristus, – ten, čo tri dni v hrobe odpočíval.“

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Prokimen, 5. hlas
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva. – Nech oslavuje tvoje meno, Najvyšší.
Verš: Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Namiesto Aleluja, 7. hlas
Vstaň, Bože, a súď zem, – lebo všetky národy sú tvojim dedičstvom.
Verš: Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd.
Verš: Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom?
Verš: Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť z nich vymáhajte, poníženým a chudobným.
Verš: Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.
Verš: Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách.
Verš: Hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš“.
Namiesto Cherubínskej piesne, 8. hlas
Zmĺkni, každý človek! – Stoj v bázni a chvej sa! – Na nič pozemské nemysli! – Hľa, prichádza Kráľ kráľov. – Pán všetkých mocnárov, – aby seba obetoval – a za pokrm veriacim sa dal.
Po vchode
Pred ním anjelské zbory kráčajú. – Kniežatstvá a panstvá ho sprevádzajú. – Na tróne ho nesú mnohookí cherubíni. – Piesňami ho ospevujú šestorokrídli serafíni. – Aleluja, aleluja, aleluja mu spievajú.
Namiesto Dôstojné irmos, 6. hlas
Neplač nado mnou, Matka, – keď ma vidíš v hrobe. – Panensky si ma počala, – pod srdcom si ma chovala. – Vstanem zas a preslávim sa. – Ako večný Boh slávne vzkriesim všetkých, – ktorí ťa s láskou a vierou uctievajú.
Pričasten
Pán z mŕtvych vstal, ako by len spal. – Spasil nás svojím vzkriesením. Aleluja.

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
Po úvodnom požehnaní raz spieva tropár sviatku kňaz a dvakrát ľud. Tak sa berie do oddania sviatku.
1. antifóna
Jasaj Bohu, celá zem, – hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. – Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, – a tvoja tvár nech žiari nad nami.
Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.
Aby sa tvoja cesta stala známou na zemi – a tvoja spása medzi všetkými národmi.
Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.
Bože, nech ťa velebia národy, – nech ťa velebia všetky národy.
Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.
3.antifóna
Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, – spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.
Kristus slávne vstal z mŕtvych:
Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, – ako sa vosk roztápa ohňom.
Kristus slávne vstal z mŕtvych:
Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, – ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať.
Kristus slávne vstal z mŕtvych:
Vchod
Na zhromaždeniach Boha velebte, – velebte Pána, potomci Izraela.
Tropár
Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval.
Kondák, 8. hlas
Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Prokimen, 8. hlas
Toto je deň, ktorý učinil Pán. – Plesajme a radujme sa z neho.
Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Pane vstaň a zľutuj sa nad Sionom.
Verš: Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne a z nebies pozerá na zem.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza: Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie tropár sviatku až do zakončenia sviatku.
Tropár (cirkevnoslovansky)
Christos voskrese iz mertvych, – smertiju smerť poprav, – i suščym vo hrobich – život darovav.

PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.

STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 4. hlas
Na tvoje meno budem pamätať – vo všetkých pokoleniach.
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 3. hlas
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.

PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA
Všetko sa berie z nedele Paschy, len prokimen a aleluja je iné.
Prokimen, 3. hlas
Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť?
Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

2. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
O TOMÁŠOVI

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 7. hlas
Hoci bol hrob zapečatený, – zažiaril si z neho, Kriste Bože, – lebo ty si život. – A hoci dvere boli zatvorené, – prišiel si k učeníkom. – Ty si vzkriesenie všetkých. – Skrze apoštolov si v nás obnovil ducha pravého – vo svojom veľkom milosrdenstve.
Kondák, 8. hlas
Zvedavou pravicou, Kriste Bože, – skúmal Tomáš tvoj životodarný bok. – Keď si však vošiel cez zatvorené dvere, – s ostatnými apoštolmi volal: „Pán môj a Boh môj!“
Prokimen, 3. hlas
Veľký je náš Pán a veľmi mocný. – Jeho múdrosť je nesmierna.
Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.
Verš: Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Chváľ, Jeruzalem, Pána, – oslavuj, Sion, svojho Boha. Aleluja.

3. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
O MYRONOSIČKÁCH

Predobrazujúce antifóny.
Tropáre, 2. hlas
Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, – žiarou svojho božstva premohol si peklo. – Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: – „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“
Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. – Ovinul ho čistým plátnom, – natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, – ale na tretí deň vstal si, Pane, – a daroval si svetu veľké milosrdenstvo.
Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, – ktoré prišli s voňavkami: – „Vonné masti patria zosnulým, – ale Kristus je nesmrteľný.“ – Preto volajte: „Pán vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“
Kondák, 2. hlas
Kriste Bože, prikázal si ženám, – čo prišli s myrhou, aby sa radovali. – Svojím vzkriesením si utíšil plač pramatky Evy, – apoštolom si rozkázal, aby hlásali: – „Spasiteľ skutočne vstal z hrobu.“
Kondák, 8. hlas
Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby.
Verš: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

4. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
O PORAZENOM

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.
Kondák, 3. hlas
Pane, svojím božským zásahom – pozdvihni moju dušu hriechmi doráňanú – a postihnutú rôznymi neprávosťami, – ako si kedysi uzdravil porazeného, – aby som volal očistený: – „Sláva tvojej moci, Kriste!“
Kondák, 8. hlas
Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.
Prokimen, 6. hlas
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.
Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

POLOVICA PÄŤDESIATNICE
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Uplynula polovica sviatkov. – Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, – lebo všetkých si vyzval: – „Kto je smädný, nech príde a pije.“ – Sláva tebe, Kriste Bože, – prameň nášho života.
Kondák, 4. hlas
Uprostred sviatkov Starého zákona – zvolal si, Stvoriteľ a Vládca, Kriste Bože: – „Príďte a čerpajte vodu nesmrteľnosti!“ – Preto pred tebou padáme a vrúcne voláme: – Udeľ nám hojné dary, – lebo ty si prameň nášho života.
Prokimen, 3. hlas
Veľký je náš Pán a veľmi mocný. – Jeho múdrosť je nesmierna.
Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Namiesto Dôstojné irmos, 8. hlas
Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto
s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.
Pričasten
Kto je moje Telo a pije moju Krv, – vo mne prebýva a ja v ňom, riekol Pán. Aleluja.

5. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
O SAMARITÁNKE

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Keď sa učenice od anjela dozvedeli – o radostnom Pánovom vzkriesení, – že prestala dedičná kliatba, – prešťastné zvestovali apoštolom: – „Už je zničená moc smrti, – lebo Kristus ako Boh vstal z mŕtvych – a daroval svetu veľkú milosť.“
Tropár, 8. hlas
Uplynula polovica sviatkov. – Spasiteľ, napoj moju dušu vodou milosti, – lebo všetkých si vyzval: – „Kto je smädný, nech príde a pije.“ – Sláva tebe, Kriste Bože, – prameň nášho života.
Kondák, 8. hlas
S vierou prišla Samaritánka k prameňu – a uzrela teba, Vodu múdrosti. – Keď sa z nej hojne napila, – získala nebeské kráľovstvo – a stala sa slávnou naveky.
Kondák, 4. hlas
Uprostred sviatkov Starého zákona – zvolal si, Stvoriteľ a Vládca, Kriste Bože: – „Príďte a čerpajte vodu nesmrteľnosti!“ – Preto pred tebou padáme a vrúcne voláme: – Udeľ nám hojné dary, – lebo ty si prameň nášho života.
Prokimen, 3. hlas
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Verš: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

6. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
O SLEPOM

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 5. hlas
Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.
Kondák, 4. hlas
Temné sú oči mojej duše, Kriste, – preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia – a kajúcne volám: – „Ty jediný si svetlo všetkých, – čo prebývajú v temnotách.“
Kondák, 8. hlas
Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.
Prokimen, 8. hlas
Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.
Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou.
Verš: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku.
Namiesto Dôstojné
Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“
Irmos
Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.
Pričasten
Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

ZAKONČENIE PÄŤDESIATNICE
Menlivé časti ako v nedeľu Paschy, okrem Ktorí ste v Krista:

PÁNOVO NANEBOVSTÚPENIE
1. antifóna
Tlieskajte rukami, všetky národy, – jasajte Bohu hlasom radostným.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Lebo Pán je najvyšší a hrozný, – nad celou zemou veľký Kráľ.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Podmaňuje nám národy – a pohanov nám kladie pod nohy.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Veľký je Pán a hoden každej chvály – v meste nášho Boha.
Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.
Vrch Sion, tajomný príbytok, – je mestom veľkého Kráľa.
Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.
Boh sa preslávil v jeho palácoch – ako istá ochrana.
Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.
Lebo, hľa, králi sa spolčili – a utvorili jeden šík.
Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Čujte, všetky národy, – počúvajte všetci obyvatelia zeme.
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies:
Vy všetci, prostí aj vznešení, – všetci vospolok, bohatí aj chudobní.
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies:
Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies:
Vchod
Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Tropár, 4. hlas
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.
Kondák, 6. hlas
Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“
Prokimen, 7. hlas
Bože, vznes sa nad nebesá. – A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi.
Verš: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem ti spievať a hrať.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.
Irmos, 5. hlas
Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.
Pričasten
Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja.
Namiesto Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: a Nech je požehnané Pánovo meno: sa berie prokimen sviatku až do zakončenia sviatku.

7. NEDEĽA PÄŤDESIATNICE SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 6. hlas
Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – Z mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života.
Tropár, 4. hlas
Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.
Tropár, 8. hlas
Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval Otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.
Kondák, 8. hlas
Čo apoštoli hlásali a Otcovia objasňovali, – to tvorí pevný základ našej Cirkvi. – Ona je nositeľkou pravdy, – utkanej z nebeskej náuky o Bohu. – Ona s úctou spravuje – veľké tajomstvo našej spásy.
Kondák, 6. hlas
Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“
Prokimen, 4. hlas
Velebíme ťa, Pane, Bože našich Otcov. – Chválime a oslavujeme tvoje meno naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.
Irmos, 5. hlas
Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

PIATA ZÁDUŠNÁ SOBOTA
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE
ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA

Pred úvodným požehnaním na kolenách spieva raz kňaz Kráľu nebeský: a ľud dvakrát opakuje.
1. antifóna
Nebesia rozprávajú o sláve Boha – a obloha hlása dielo jeho rúk.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Deň dňu o tom podáva správu – a noc noci to dáva na známosť.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Nech ťa vypočuje Pán v čase súženia, – nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.
Nech ti pošle pomoc zo svätyne – a nech ťa bráni zo Siona.
Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, – a nech vyplní každý tvoj zámer.
Spas nás, Utešiteľ dobrý, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje – a veľmi sa teší z tvojej spásy.
Požehnaný si, Kriste, Bože náš:
Vyplnil si túžbu jeho srdca, – prosbu jeho perí si neodmietol.
Požehnaný si, Kriste, Bože náš:
Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, – na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.
Požehnaný si, Kriste, Bože náš:
Vchod
Povstaň, Pane, vo svojej sile – a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.
Tropár, 8. hlas
Požehnaný si, Kriste, Bože náš: – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, – Milujúci človeka, sláva tebe.
Kondák, 8. hlas
Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a rozdelil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazyky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Verš: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, od Otca i Syna – vychádzajúceho Svätého Ducha.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre – a neodnímaj mi svojho Svätého Ducha.
Irmos, 7. hlas
Panenská Matka, nerodila si následkom telesnej žiadostivosti, – ale dala si telo múdremu Slovu. – Preto ťa velebíme, Bohorodička, že si porodila neobmedzeného Vládcu – a stala sa sídlom svojho Stvoriteľa, – ktorého nemôžu objať nebesia.
Pričasten
Na správnu cestu – nech ma vedie tvoj dobrý duch. Aleluja.

PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Povstaň, Pane, vo svojej sile – a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.
Tropár, 8. hlas
Požehnaný si, Kriste, Bože náš: – rybárov si urobil nado všetko múdrymi, – keďže si im zoslal Ducha Svätého, – a cez nich si celý svet ulovil, – Milujúci človeka, sláva tebe.
Tropár, 3. hlas
Oslavujme Otca, ktorý nemá počiatok, – aj večného Syna spolu s Duchom, tejže podstaty, – jediného Boha, – a s cherubínmi volajme: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože náš. – V Trojici ťa velebíme. Zmiluj sa nad nami.“
Kondák, 3. hlas
Jednopodstatná Trojica – a nedeliteľná jednota v troch osobách, – tebe, svojmu Bohu, prinášame anjelskú pieseň: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože náš, – v Trojici ťa oslavujeme, zmiluj sa nad nami.“
Kondák, 8. hlas
Keď zostúpil Najvyšší, – pomiatol jazyky a rozdelil národy. – Teraz však rozdáva ohnivé jazyky – a všetko povoláva k jednote. – Preto jednohlasne – oslavujme presvätého Ducha.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo.
Verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, v troch osobách – jediného Boha.
Irmos, 7. hlas
Panenská Matka, nerodila si následkom telesnej žiadostivosti, – ale dala si telo múdremu Slovu. – Preto ťa velebíme, Bohorodička, že si porodila neobmedzeného Vládcu – a stala sa sídlom svojho Stvoriteľa, – ktorého nemôžu objať nebesia.
Pričasten
Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

NEDEĽA VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.
Tropár, 4. hlas
Kriste Bože, tvoja Cirkev – ozdobila sa krvou mučeníkov ako purpurovým plášťom. – Prelievali ju po celom svete – a teraz ich ústami volá k tebe: – „Zošli svojmu ľudu hojné dary. – Udeľ pokoj veriacim – a našim dušiam hojné milosti“.
Kondák, 8. hlas
Stvoriteľ a Vládca, – ako prvotiny tvorstva – prináša ti zem svätých mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ trvalý mier svojej Cirkvi – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo si plný milosrdenstva.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 8. hlas
Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.
Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SLÁVNOSTNÁ POKLONA
PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

1. antifóna
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. – Pasie ma na zelených pašienkach.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
I keby som mal ísť tmavou dolinou, – nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Prestieraš mi stôl – pred očami mojich protivníkov.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Dôveroval som, aj keď som povedal: – „Som veľmi pokorený.“
Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.
Čím sa odvďačím Pánovi – za všetko, čo mi dal?
Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo.
Spas nás, Synu Boží, ty dávaš za pokrm svoje Telo, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Bože, ty si spravodlivosť moja, – vypočuj ma, keď volám o pomoc.
Chlieb nadprirodzený:
Obetujte pravú obetu – a dôverujte Pánovi.
Chlieb nadprirodzený:
Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, – než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
Chlieb nadprirodzený:
Vchod
Obetu chvály ti prinesiem – a budem vzývať meno Pánovo.
Tropár, 7. hlas
Chlieb nadprirodzený, – po ktorom túžia anjeli i archanjeli, – dnes sa zjavuje na oltári – a dáva sa ľuďom za pokrm. – Aj my veríme v tvoje milosrdenstvo, – Kriste, Bože náš. – Uznávame, že sa ako Boh skrývaš pod viditeľnými spôsobmi. – Preto k tebe vrúcne voláme: – „Daj, aby sme ich dôstojne prijali – a s ich pomocou večnú slávu dosiahli.“
Kondák, 4. hlas
Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. – Poďte, pokloňme sa mu ako Bohu – v tejto sviatosti ukrytému – a s pokornou úctou volajme: – „Nezavrhni nás, Vládca, pre nedôstojné prijímanie. – Spáľ naše hriechy a spas naše duše.“
Prokimen, 4. hlas
Kŕmil ich jadrom pšeničným – a sýtil ich medom zo skaly.
Verš: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas.
Verš: Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Pána, ktorý nám dal svoje telo – za tajomný pokrm.
Zvelebuj, moja duša, Krista, nášho Boha, on vydal svoje telo, – aby spasil ľudí.
Irmos, 2. hlas
Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.
Pričasten
Kto je moje Telo a pije moju Krv, – vo mne prebýva a ja v ňom, riekol Pán. Aleluja.

SVIATOK NÁŠHO NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ
1. antifóna
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, – túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Moje srdce i moje telo – vznášajú sa k Bohu živému.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Veď aj vrabec si nájde príbytok – a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom – a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.
Na teba sa spoľahnú tí, – čo tvoje meno poznajú.
Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.
Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, – vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.
Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, – svoje verše venujem kráľovi.
Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:
Ty si najkrajší z ľudských synov, – z tvojich perí plynie milota.
Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, – nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:
Vchod
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Tropár, 6. hlas
Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože, – ukázal si hĺbku svojej lásky k nám. – Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali – a tvoju lásku láskou splácali. – V budúcom veku nám dopraj, – aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote – a tešili sa z krásy tvojho božstva.
Kondák, 7. hlas
Svoje najsladšie Srdce, Spasiteľ, – ponúkol si ako prístav pokoja všetkým, – čo trpia a majú ťažkosti. – Uveď aj nás do jeho tíšin, – aby sme v ňom žili, aj život skončili – a stali sa hodnými – jeho večnej lásky. – Dovoľ nám večne pozerať na jeho božskú slávu.
Prokimen, 4. hlas
Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom – a uprostred zhromaždenia ťa velebiť.
Verš: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny.
Verš: Jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Srdce Spasiteľa – láskou k nám horiace.
Irmos, 2. hlas
Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.
Pričasten
Všetky končiny zeme – uzreli spásu nášho Boha. Aleluja.

PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 6. hlas
Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“
Kondák, 4. hlas
Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“
Prokimen, 4. hlas
Prehorko plače v noci, – líca má zaslzené.
Verš: Niet, kto by ju potešil, zo všetkých, čo ju ľúbia.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Klesá mi sila, lebo Pán naplnil moje ruky bolesťou.
Verš: Lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by posilnil moju dušu.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, pri Pánovom kríži – trpiacu panenskú Bohorodičku.
Anjeli užasli, keď videli bolesti Najčistejšej, – ako Panna spolu so Synom trpí.
Irmos, 6. hlas
Ľudia nemôžu vidieť Boha, – ani anjeli sa neodvážia naň pozerať. – Ale skrze teba, Najčistejšia, – zjavil sa ako vtelené Slovo. – Keď ho s anjelmi velebíme, teba oslavujeme.
Pričasten
Všetci, ktorí prechádzate okolo, pozrite, či je bolesť, ako bolesť moja. – Kvôli tomu búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera. Aleluja.

MENLIVÉ ČASTI
NEPOHYBLIVÝCH SVIATKOV

1. SEPTEMBER
ZAČIATOK INDIKTU,
TEDA CIRKEVNÉHO NOVÉHO ROKA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Pán všetkého stvorenia, – zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. – Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok. – Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu (alebo našej obci). – Ochraňuj nás na príhovor Božej Matky.
Kondák, 2. hlas
Kriste, Stvoriteľu sveta viditeľného i neviditeľného.– Vo svojej dobrote ho i zachovávaš. – Prebývaš na nebesiach. – Ustanovil si dni aj noci, obdobia a roky. – Korunuj i tento nový rok svojím požehnaním. – Ochraňuj našu vlasť, mestá, obce i všetok svoj ľud, – lebo si nekonečne dobrý.
Prokimen, 3. hlas
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, – jeho múdrosť je nesmierna.
Verš: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.
Verš: Rok korunuješ svojou dobrotou, Pane.
Pričasten
Rok korunuješ svojou dobrotou, – kade prejdeš, všade je hojnosť. Aleluja.

7. SEPTEMBER
PREDPRAZDENSTVO NARODENIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Z pokolenia Jesse a z rodu Dávidovho – chystá sa nám narodiť dievčatko Mária. – Zaplesal celý svet, že bude obnovený. – Nebesá i zem spolu jasajú. – Oslavujte ju všetky národy zeme. – Joachim je šťastný, Anna radostne plesá: – „Ja, neplodná, porodím Božiu Matku – a obnoviteľku nášho života.“
Kondák, 3. hlas
Z Božieho rozhodnutia – neplodná matka porodí dnes panenskú Bohorodičku – ako nádherný palác pre nebeského Ženícha. – Už je prichystaný prekrásny trón Slova. – Preto ju aj proroci nazvali božskou bránou – a Matkou večného života.
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

8. SEPTEMBER
NARODENIE
NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvestovalo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.
Kondák, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.
Irmos, 8. hlas
Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

9. SEPTEMBER
SVÄTÍ A SPRAVODLIVÍ PÁNOVI PREDKOVIA JOACHIM A ANNA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, – zvestovalo radosť celému svetu, – lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, – ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. – Zvíťazil nad smrťou – a obdaril nás večným životom.
Tropár, 1. hlas
Joachim i Anna, spravodliví podľa zákona, – obdarovali ste nás Bohom omilosteným dievčatkom. – Preto dnes svätá Cirkev radostne oslavuje vašu pamiatku. – Tým aj Pána Boha velebí, – lebo skrze Dávidov rod daroval nám spásu.
Kondák, 3. hlas
Plesá Anna zbavená neplodnosti. – V náručí drží Prečistú a všetkých vyzýva, aby oslavovali Boha, – ktorý z jej lona obšťastnil ľudstvo nepoškvrnenou Matkou.
Kondák, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia.
Verš: Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa zrodila z neplodnej Matky.
Irmos, 8. hlas
Matkám panenstvo je čosi vzdialené – pannám zas celkom cudzie priviesť na svet dieťa. – Ale v tebe obidvoje uskutočnené stojí v súlade. – Preto s národmi celej zeme – bez prestania ťa zvelebujeme.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

SOBOTA PRED POVÝŠENÍM
Prokimen, 3. hlas
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, – Kráľovi nášmu spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.

NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu a sviatku.
Kondák z príslušného hlasu a sviatku.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Vyvoleného z ľudu som povýšil, pomazal som ho svojim svätým olejom.
Verš: Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

13. SEPTEMBER
PAMIATKA ZALOŽENIA CHRÁMU SVÄTÉHO VZKRIESENIA KRISTA A NÁŠHO BOHA
PREDPRAZDENSTVO
POVÝŠENIA ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Pane, ako si zjavil nádheru nebeskej oblohy, – tak si nám ukázal aj pozemskú krásu svätého príbytku tvojej slávy. – Upevni ho na veky vekov – a prijmi naše modlitby, ktoré ti v ňom prednášame – na príhovor Bohorodičky. – Ty si vzkriesenie a život všetkých.
Tropár, 4. hlas
Kriste, daroval si nám svoj životodarný Kríž – ako dôkaz svojej lásky k nám. – Dnes ho uctievame spevom a modlitbou. – Na príhovor Božej Matky ochraňuj Cirkev i svoj ľud, – lebo nás naozaj miluješ.
Kondák, 8. hlas
Dnes útroby zeme vydali spásonosné drevo. – Veľkňazské ruky ho slávnostne prinášajú do chrámu. – Celý svet mu úctu vzdáva a s nami vrúcne spieva: – „Spas nás, Kriste, svojím svätým Krížom.“
Kondák, 4. hlas
Na žiariace nebo sa chrám premenil – a všetkých osvecuje. – Veriaci stojaci v ňom voláme: – „Upevni, Pane, tento dom.“
Prokimen príslušného dňa.
Prokimen, 4. hlas
Tvojmu domu, Pane, – patrí posvätná úcta na večné časy.
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel.
Aleluja príslušného dňa.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pán prebýva v svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach.
Verš: Moc a veleba v jeho svätyni.
Pričasten príslušného dňa.
Pričasten
Pane, zamiloval som si nádheru tvojho domu – a miesto tvojho príbytku. Aleluja.

14. SEPTEMBER
POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA
NAD CELÝM SVETOM

1. antifóna
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? – Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Bože môj, volám vo dne a nečuješ, – volám v noci a nenachádzam pokoja.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
A predsa ty si svätý, – ty tróniš na chválach Izraela.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol – a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?
Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
Pamätaj na svoj ľud, – ktorý je tvoj odprvoti.
Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, – vrch Sion, na ktorom prebývaš.
Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Pán kraľuje, traste sa národy, – tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
Spas ľud svoj, Pane:
Veľký je Pán na Sione – a vyvýšený nad všetky národy.
Spas ľud svoj, Pane:
Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, – lebo je sväté.
Spas ľud svoj, Pane:
Vchod, 1. hlas
Velebte Pána nášho Boha – a padnite k jeho nohám, – lebo je svätý.
Tropár, 1. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
Kondák, 4. hlas
Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.
Namiesto Svätý Bože
Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Prokimen, 7. hlas
Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.
Irmos, 8. hlas
Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.
Pričasten
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

15. SEPTEMBER
PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA, PATRÓNKA SLOVENSKA
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 1. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.
Tropár, 6. hlas
Panenská Matka s panickým učeníkom – stála pod Krížom svojho Syna. – Nemohla zniesť pohľad na to, – ako je vyzdvihnutý na Kríž, – preto premožená žiaľom volala: – „Prečo len trpíš, keď ako Boh trpieť nemôžeš? – Syn môj, oslavujem tvoju nevýslovnú dobrotu, – ktorá presahuje každý rozum.“
Kondák, 4. hlas
Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.
Kondák, 4. hlas
Keď ťa tvoja Matka a Panna videla na Kríži pribitého, – ako dobrovoľne prijímaš muky, Ježišu Vládca, – volala: „Ach, moje drahé dieťa, – ako len nespravodlivo trpíš rany. – Ty lekár ľudských bied, – svojím milosrdenstvom si všetkých zbavil záhuby.“
Namiesto Svätý Bože
Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Prokimen, 7. hlas
Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.
Prokimen, 4. hlas
Prehorko plače v noci, – líca má zaslzené.
Verš: Niet, kto by ju potešil, zo všetkých, čo ju ľúbia.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Klesá mi sila, lebo Pán naplnil moje ruky bolesťou.
Verš: Lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by posilnil moju dušu.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.
Irmos, 8. hlas
Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.
Pričasten
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.
Všetci, ktorí prechádzate okolo, pozrite, či je bolesť, ako bolesť moja. – Kvôli tomu búri sa moje vnútro, srdce sa vo mne zviera. Aleluja.

SOBOTA PO POVÝŠENÍ
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
Prokimen, 7. hlas
Velebte Pána, nášho Boha, – a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
Verš: Pán kraľuje, traste sa, národy.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Pričasten
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

NEDEĽA PO POVÝŠENÍ
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – za nás ukrižovaný, tebe spievame: Aleluja.
Tropár z príslušného hlasu a sviatku.
Kondák z príslušného hlasu a sviatku.
Namiesto Svätý Bože
Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.
Prokimen a aleluja z príslušného hlasu a sviatku.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, drahocenný – Kríž Pánov.
Irmos, 8. hlas
Bohorodička, ty si tajuplný raj. – Z teba nám vyrástol Kristus. – On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. – My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame – a v pokornej úcte sa mu klaniame.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre – ako znamenie. Aleluja.

23. SEPTEMBER
POČATIE
ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Zaplesala neplodná Alžbeta, – lebo počala svetlo, – ktoré má zažiariť svetu zahalenému temnotou. – Plesaj, Zachariáš, a vďačne volaj: – „Blízko je už čas, – keď sa narodí predchodca Najvyššieho“.
Kondák, 1. hlas
Radosťou prekypuje srdce Zachariášovo – a teší sa spolu s Alžbetou, – že im Boh dopraje dieťa. – Ján bude jeho meno, – ako im to oznámil archanjel v chráme – a stane sa krstiteľom. – My ho dnes uctievame ako sprostredkovateľa milostí.
Bohorodičník, 1. hlas
Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

26. SEPTEMBER
ODCHOD DO VEČNOSTI
SVÄTÉHO APOŠTOLA A EVANJELISTU
JÁNA TEOLÓGA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Obľúbený apoštol Krista Pána, – pomôž bezradnému ľudu, – lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, – ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. – Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil temnoty pohanstva, – daroval nám pokoj a potrebné milosti.
Kondák, 2. hlas
Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, – svojím príhovorom zázračne zasahuješ a uzdravuješ chorých. – Ako evanjelista a priateľ Kristov – prihováraj sa stále za spásu našich duší.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

28. SEPTEMBER
NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC
A VYZNÁVAČ CHARITÓN

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Prepodobný otec Charitón, – prúdy tvojich sĺz splývali so slovami vyznania, – keď si sa v duchovnom kúpeli zbavil svojich hriechov – a s čistou dušou predstúpil pred trón Všemohúceho. – Keď si dnes pripomíname tvoju pamiatku, – pros za nás Krista Boha, – aby tvoje oslávenie prispelo k spáse našich duší.
Kondák, 2. hlas
Naplnený Božou múdrosťou – poznal si radosť zo sebazaprenia – a dokázal si krotiť žiadosti tela. – Vyrástol a zakvitol si vo viere – ako strom života, zasadený uprostred raja, – otec Charitón, plný svätosti.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

1. OKTÓBER
PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dnešný deň, Bohorodička, – radostne oslavujeme pamiatku tvojho zjavenia. – Pozeráme na tvoj svätý obraz a pokorne voláme: – „Vezmi nás pod svoj ochranný plášť. – Zbav nás všetkého zlého. – Pros nášho Boha, svojho Syna, Krista, – aby spasil naše duše.“
Kondák, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, drahocennú ochranu panenskej Bohorodičky.
Irmos, 6. hlas
Jasajte na zemi, všetci ľudia, – Svätým Duchom osvietení. – Plesajte, zbory nebešťanov, – a oslavujte sviatok Matky Božej. – Všetci radostne spievajte: – Raduj sa, Bohorodička, blahoslavená prečistá Panna.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

6. OKTÓBER
SVÄTÝ A SLÁVNY APOŠTOL TOMÁŠ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Ako učeník Kristov a jeden z dvanástich apoštolov – svojou neverou upevnil si vieru v Kristovo vzkriesenie. – Dotykom jeho rán presvedčil si sa o jeho utrpení, – chvályhodný apoštol Tomáš. – Aj nám vypros pokoj a hojné milosti.
Kondák, 4. hlas
Tomáš, apoštol Kristov a verný služobník, – plný múdrosti a milosti, – v slzách kajúcne volal: – „Pán môj a Boh môj!“
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

9. OKTÓBER
SVÄTÝ APOŠTOL JAKUB ALFEJOV
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Svätý apoštol Jakub, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 2. hlas
Oslávme, zvelebme hlásateľa blahozvesti, Jakuba. – Neochvejne, ale múdro vkladal pravdy viery do sŕdc dobrých a čestných ľudí. – Teraz stojí v spoločenstve anjelov pred prestolom Vládcu – a ustavične prosí za nás všetkých.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV SVÄTÉHO SIEDMEHO VŠEOBECNÉHO SNEMU
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 8. hlas
Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.
Kondák z príslušného hlasu.
Kondák, 2. hlas
Syn, ktorý z Otca tajuplne zažiaril, – v ľudskej prirodzenosti zo ženy sa narodil. – Keď naň pozeráme, jeho obrazy nezavrhujeme, – ale dôstojne ich maľujeme a vrúcne uctievame. – Preto svätá Cirkev bozkáva obraz Kristovho vtelenia.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen z príslušného hlasu.
Prokimen, 4. hlas
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja z príslušného hlasu.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

11. OKTÓBER
SVÄTÝ APOŠTOL FILIP,
JEDEN ZO SIEDMICH DIAKONOV

Tropár, 3. hlas
Tvoja apoštolská horlivosť udivovala Samáriu. – Slovám lásky a pokoja porozumel i etiópsky komorník. – Vierou dokázal pochopiť Nepochopiteľného, – svojím krstom oslávil Boha. – Pros aj za nás, apoštol Filip, – aby sme žili život milostí a dosiahli Božie milosrdenstvo.
Kondák, 4. hlas
Udivoval svojím apoštolátom medzi pohanmi, – preto ho apoštoli zvolili za svojho spolupracovníka. – Aj dnes uzdravuje svet – a varuje pred nešťastím tých, ktorí sa ním nechali zlákať. – Všetci ho svorne vzývajme: – „Zachráň nás svojimi modlitbami, diakon Filip.“
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

14. OKTÓBER
NAŠA PREPODOBNÁ MATKA
PARASKEVA TRNOVSKÁ

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Obľúbila si si bezúhonný a pustovnícky život, – odhodlane si kráčala v šľapajach Krista, svojho Ženícha. – Už vo svojej mladosti si prijala jeho príjemné jarmo. – Znamením Kríža si sa ozbrojila proti duchovným nepriateľom. – Čnosťami pustovníkov, modlitbou a pôstom, ale i slzami, – uhasila si plamene svojho utrpenia, – slávna Paraskeva. – Teraz stojíš spolu s múdrymi pannami pred Kristom v nebeskom príbytku. – Modli sa za nás, – keď si pripomíname tvoju čestnú pamiatku.
Kondák, 6. hlas
Svätú orodovnicu za tých, čo sú v biede, srdečne oslávme, – Paraskevu najčestnejšiu. – Veď sa vzdala pominuteľného života – a tým prijala život nevädnúci naveky. – Podľa Božieho rozhodnutia – dosiahla slávu a milosť konať zázraky.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiados-tiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

18. OKTÓBER
SVÄTÝ APOŠTOL A EVANJELISTA LUKÁŠ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 5. hlas
Lukáš, pôvodca Skutkov apoštolských – i prekrásneho Kristovho evanjelia, – obohatil Cirkev o to, čo dovtedy nebolo napísané. – Oslavujme ho piesňami ako slávneho apoštola i lekára, – ktorý liečil neduhy tela aj bolestné rany duše.
Kondák, 2. hlas
Oslavujme Bohom omilosteného Lukáša, – hlásateľa pravej náuky a kazateľa nevýslovných tajomstiev, – hviezdu, čo ožaruje nebo Cirkvi. – Slovo si ho zvolilo spolu s Pavlom za učiteľa národov. – Lebo len Kristus pozná tajomstvá srdca.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

23. OKTÓBER
SVÄTÝ APOŠTOL JAKUB,
PODĽA TELA PÁNOV BRAT

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Ako apoštol Kristov – s radosťou si prijal a ohlasoval evanjelium, svätý Jakub. – V mučeníctve vynikáš trpezlivosťou. – Uctievame ťa ako brata Pánovho. – Stal si sa vznešeným hodnostárom Cirkvi, – preto pros Krista Boha, aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas
Jednorodené Slovo Boha Otca, – ktoré prišlo k nám v plnosti času, – teba, Jakub, poslalo obyvateľom Jeruzalema – za prvého pastiera a učiteľa. – Bol si verným vysluhovateľom sviatostí, – preto ťa všetci ako apoštola dnes uctievame.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

26. OKTÓBER
SVÄTÝ A SLÁVNY VEĽKOMUČENÍK DEMETER MYROMVONNÝ
SPOMIENKA
NA VEĽKÉ A HROZNÉ ZEMETRASENIE
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Keď sa pozrieš na zem, rozochveješ ju, Kriste, Bože náš, – zbav nás strašnej hrozby zemetrasenia, – zošli nám svoje hojné milosrdenstvo – na príhovor Bohorodičky a spas nás.
Tropár, 3. hlas
Veľkého ochrancu našiel v tebe celý svet, mučeník Demeter. – Zvíťazil si nad pohanmi, – ponížil si pýchu bludára Lyaja – a k svätosti si dopomohol Nestorovi. – Svätý Demeter, pros Krista Boha, – aby aj nám preukázal svoje veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas
Bystrinami tvojej mučeníckej krvi, Demeter, – Boh do purpuru zaodel Cirkev. – Tebe dal nepremožiteľnú silu – a zachránil tvoje mesto pred spustošením. – A ty si jeho oporou a ozdobou.
Kondák, 6. hlas
Pane, vysloboď nás všetkých z hrozného zemetrasenia – a z ťažkej rany za naše hriechy. – Ušetri, Pane, našu cirkev a svoj ľud, – ktoré si si získal svojou Krvou, Vládca. – Ani naše mesto (alebo obec alebo kraj) nevydaj na záhubu strašným zemetraseniam, – lebo iného Boha okrem teba nepoznáme – a zvolaj na tých, čo ti spievajú: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti.
Verš: Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

28. OKTÓBER
SVÄTÁ MUČENICA PARASKEVA Z IKÓNIA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Múdra a oslavovaná Kristova mučenica, Paraskeva, – prijala si mužnú udatnosť – a zbavila sa ženskej nemohúcnosti. – Zvíťazila si nad diablom – a zahanbila mučiteľov, keď si na nich volala: – „Poďte a zotnite ma mečom. – Moje telo spáľte v ohni. – Ja sa radujem, lebo idem k svojmu ženíchovi, Kristovi. – Jej modlitbami, Kriste Bože, – spas naše duše.
Kondák, 3. hlas
Sväté a nepoškvrnené mučeníctvo si podstúpila – a ako ušľachtilé víno si ho ponúkla nesmrteľnému ženíchovi, Kristovi. – Rozveselila si anjelské zbory, – keď si zvíťazila nad útokmi démonov. – Mučenica Paraskeva, nádoba plná utrpenia, – dnes ťa so živou vierou a zbožnosťou uctievame.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

1. NOVEMBER
SVÄTÍ DIVOTVORCOVIA A NEZIŠTNÍCI KOZMA A DAMIÁN
BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK
TEODOR ROMŽA, BISKUP V MUKAČEVE

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Svätí divotvorcovia Kozma i Damián, – uzdravte naše choroby. – Zdarma ste dostali, zdarma dávajte.
Tropár, 4. hlas
Nasledujúc nábožnú cestu apoštolov, – biskup a mučeník Teodor, – ako dobrý pastier, čo chráni Kristovo stádo, – položil si, blažený, svoju mladú dušu. – Zabili ťa zúriví bezbožníci – a ty si vstúpil do večnej radosti ozdobený ranami Krista Kráľa. – Z rúk Božieho Baránka si prijal veniec slávy. – Pros ho, mnohotrpiaci, aby spasil naše duše.
Kondák, 2. hlas
Preslávni lekári a divotvorcovia, – dostali ste dar uzdravovať – a nešťastným pomáhať. – Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili – a ľuďom zdravie vracali.
Kondák, 3. hlas
Ako kvet, čo túži po slnku, – tak si aj ty miloval slnko spravodlivosti, Krista Boha. – Ako horlivý pastier učil si nábožnosti ľud karpatskej zeme. – Vo svojom živote si prejavoval hlbokú pokoru. – Ako skala viery hatal si cestu bezbožnosti – a utrpenie až po vyliatie krvi si prijal sťa drahocennú perlu. – Pokorne a s úctou ťa, Teodor, vzývame: – Pros za nás hriešnych pred prestolom Milosrdného.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 4. hlas
Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.
Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Verš: Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

2. NOVEMBER
PAMIATKA ZOSNULÝCH
Menlivé časti zo služby za zosnulých, s. 162.

8. NOVEMBER
ZHROMAŽDENIE
K VEĽVOJVODCOVI MICHALOVI
A ĎALŠÍM BEZTELESNÝM MOCNOSTIAM

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme, my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy. – My vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.“
Kondák, 2. hlas
Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.
Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Pričasten
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

12. NOVEMBER
SVÄTÝ HIEROMUČENÍK
JOZAFÁT, POLOCKÝ ARCIBISKUP

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Veľkňaz a mučeník Jozafát, – zjavil si sa ako jasná hviezda. – Ako dobrý pastier položil si dušu za svoje ovce. – Zabili ťa vrahovia, čo milovali spory. – Vstúpil si do svätyne svätých, – aby si bol spoločníkom anjelov. – Vrúcne ťa prosíme, slávny mučeník, – pros Vládcu pastierov, Krista, – aby aj nás pripojil k ovciam po pravici – a spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas
Už v mladosti osvietil ťa ukrižovaný Kristus. – V reholi si mu slúžil ako anjel. – Ako biskup horlivo si pracoval pre zjednotenie Cirkvi. – Upokojoval si mysle rozvášnené spormi. – Za pokoj a jednotu si vylial vlastnú krv. – Preto ťa Kristus obdaroval vencom slávy. – Ujmi sa nás, svojich ctiteľov. – Pozdravujeme ťa, pevný pilier jednoty.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

13. NOVEMBER
NÁŠ OTEC SVÄTÝ JÁN ZLATOÚSTY, KONŠTANTÍNOPOLSKÝ ARCIBISKUP
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Milosť, ktorá vychádzala z tvojich úst, – ako jasná žiara ohňa osvecuje celý svet, – odhalila svetu poklad v nezištnosti ukrytý – a nám zasa ukazuje vznešenosť pokory. – Svojím slovom nás, otče Ján Zlatoústy, poučuj – a pros Krista, Božie Slovo, – aby našim dušiam spásu daroval.
Kondák, 6. hlas
Božiu milosť prijal si z nebies, – z tvojich úst sa všetci učíme klaňať jedinému Bohu v Trojici. – Teba, prepodobný a blažený Ján Zlatoústy, právom chválime, – veď ty si náš učiteľ, – lebo nám to, čo je božské, zjavuješ.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 1. hlas
Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

14. NOVEMBER
SVÄTÝ A ZNAMENITÝ APOŠTOL FILIP
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Dobrom sa skrášľuje celý svet. – Etiópia ťa oslavuje akoby ozdobená vencom. – Svetlom, ktoré si jej priniesol, celá zažiarila, – preto ťa radostne velebí. – Božie slovo, ktoré znelo z tvojich úst, Filip, – všetkých naučilo pravej viere. – Bolo dôstojné evanjeliovej náuky. – Preto je dnes každá etiópska ruka zopnutá v modlitbe k Bohu. – Pros aj za nás, aby nám daroval hojné milosti.
Kondák, 8. hlas
Kriste, tvoj učeník a priateľ – i nasledovník v utrpení, apoštol Filip, – pred celým svetom ťa vyznal ako Boha. – Na jeho príhovor a prosbu Bohorodičky, – zachráň svoju Cirkev od nepriateľov. – Veď si plný milosrdenstva.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

16. NOVEMBER
SVÄTÝ APOŠTOL A EVANJELISTA MATÚŠ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Ochotne si opustil mýtnicu a nasledoval Krista, – ktorý sa z lásky k ľuďom zjavil na zemi. – Stal si sa apoštolom a zvestoval si evanjelium celej zemi. – Preto uctievame dnes tvoju čestnú pamiatku. – Matúš, hlásateľ Božích právd, pros milostivého Boha, – aby našim dušiam udelil odpustenie hriechov.
Kondák, 4. hlas
Odvrhol si jarmo sveta a dal si sa do služieb pravdy. – Bol si ako múdry kupec. – Získal si bohatstvo nebeskej múdrosti – a hlásal si slovo pravdy. – Opísal si Posledný súd – a povzniesol si mysle srdcom skľúčených.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

20. NOVEMBER
PREDPRAZDENSTVO VSTUPU
PRESVÄTEJ BOHORODIČKY DO CHRÁMU

BLAŽENÁ JOZAFÁTA HORDAŠEVSKÁ, SPOLUZAKLADATEĽKA SESTIER SLUŽOBNÍC
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dnes Anna prináša radosť všetkým. – Po rokoch smútku porodila dieťa, – jedinú dokonalú Pannu. – Teraz ju privádza do domu Pánovho – ako chrám Božieho Slova a jeho presvätú Matku. – Spolu s vrúcnymi modlitbami Bohu ju daruje.
Tropár, 4. hlas
Blažená Jozafáta, – svojím duchom modlitby
a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.
Kondák, 2. hlas
Blažená Jozafáta, – spoluzakladateľka služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine, – prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti
a mládež, – otcom si rozdávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si na krásu Božieho domu, – ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb, – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si vzorom pre všetky časy.
Kondák, 4. hlas
Dnes jasá celý svet, – lebo sa chystá veľký sviatok Bohorodičky, – radostne volá: – „Ona je skutočným palácom nebies.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Prokimen, 4. hlas
Pána mám vždy pred očami; – a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Verš: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

21. NOVEMBER
VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE,
VŽDY PANNY, DO CHRÁMU

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu – a je predzvesťou spásy ľudstva. – Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. – Všetkým zvestuje príchod Krista. – Aj my k nej radostne volajme: – „Raduj sa, Mária, – skrze teba uskutočnil Spasiteľ svoje plány.“
Kondák, 4. hlas
Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, – svätosvätá archa Božej slávy, – dnes prichádza do Pánovho domu. – Prináša milosť Svätého Ducha. – Anjeli Boží ju takto ospevujú: – „Ona je príbytkom nebeského vládcu.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
Namiesto Dôstojné
Anjeli užasli, keď videli vchádzanie Najčistejšej, – ako Panna vstupuje do svätyne svätých.
Irmos, 4. hlas
Ako duchovného Božieho stánku, – nech sa ťa nikdy nedotkne poškvrnená ruka. – Ale ústa veriacich – nech hlasno a s radosťou spievajú Bohorodička slová anjela: – „Čistá Panna, naozaj prevyšuješ všetkých!“
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

30. NOVEMBER
SVÄTÝ A ZNAMENITÝ APOŠTOL
ANDREJ PRVOPOVOLANÝ

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Andrej, vlastný brat svätého Petra, – teba prvého povolal Pán do zboru apoštolov. – Pros vrúcne nášho Vládcu, – aby daroval svetu pokoj – a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 2. hlas
Oslávme veľkého hlásateľa právd Božích, – vlastného brata Petrovho, – ktorého povolal Pán ako prvého z apoštolov, – aby aj nám ako Petrovi, oznámil radostnú zvesť: – „Našli sme očakávaného!“
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
5. NEDEĽA PRED NARODENÍM PÁNA
1. antifóna
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj Kráľ, – a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Ty si môj Kráľ a môj Boh, – ty pomáhaš Jakubovi.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Nech tvoji svätí rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva – a o tvojej moci nech hovoria.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Tlieskajte, všetky národy, – jasajte Bohu hlasom radostným.
Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, – nad celou zemou veľký Kráľ.
Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.
Boh kraľuje nad národmi, – Boh sedí na svojom svätom tróne.
Spas nás, Synu Boží, čo kraľuješ v sláve, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Zdvihnite brány, svoje hlavice a vyvýšte sa brány prastaré, – lebo má vstúpiť Kráľ slávy.
Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:
Kto je ten Kráľ slávy? – Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy.
Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:
Tvoj trón, Bože, trvá naveky – a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš:
Vchod
Ja som ustanovil svojho Kráľa – na svojom svätom vrchu Sione.
Tropár, 4. hlas
Kráľovstvo tvoje, Kriste, Bože náš, – zbavilo nás vlády temnosti – a priviedlo nás do kráľovstva tvojej lásky. – Pane, ty si bol vždy, aj teraz si. – Zjavuješ sa nám ako Vládca, – nech ti je večná sláva.
Kondák, 7. hlas
Klaňajme sa nesmrteľnému Vládcovi vekov, – jedinému premúdremu Kristu Bohu. – Padnime pred ním a volajme: – „Tebe bola daná moc, sláva a vláda. – Všetky národy sú ti podriadené. – Tvoja moc je večná a tvoje kráľovstvo sa nerozpadne.“ – Nad nami sa ujal vlády – večný Vládca, Kristus.
Prokimen, 3. hlas
Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte, – Kráľovi nášmu spievajte.
Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Vyvoleného z ľudu som povýšil.
Verš: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, nad celým svetom – panujúceho Krista Kráľa.
Irmos, 2. hlas
Boh a Vládca, Syn večného Otca, – prijal telo z Panny a nám sa zjavil. – Vrátil zrak slepým a zhromaždil rozptýlených. – Preto aj my zvelebujme Bohorodičku, – ktorú všetci oslavujú.
Pričasten
Pán je náš Sudca, náš Zákonodarca. – Pán je náš Kráľ. On nás spasí. Aleluja.

5. DECEMBER
NÁŠ PREPODOBNÝ A BOHONOSNÝ OTEC SÁVA POSVÄTENÝ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Svojimi slzami si zavlažoval neplodnú púšť. – Svojimi stonmi a úmornou prácou si ju zúrodňoval. – Bol si svetlom sveta a zázrakmi si sa preslávil, otče Sáva. – Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.
Kondák, 8. hlas
Ako dobrovoľnú a nepoškvrnenú obetu Bohu, – prinášal si seba, blažený Sáva, od svojej mladosti. – Pestoval si čnosti, – spravodlivých si utvrdzoval v konaní dobra. – Chvália ťa ako obyvateľa púšte – a my spoločne prevolávame: – „Teš sa plnej radosti, Sáva! – V Božích očiach si najbohatší.“
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

6. DECEMBER
NÁŠ OTEC SVÄTÝ MIKULÁŠ DIVOTVORCA, ARCIBISKUP LYKIJSKEJ MYRY
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Boh, večná Pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 3. hlas
Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. – Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. – Svoj život si zasvätil službe ľudu. – Aj nevinných si zachránil pred smrťou. – Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom – dosiahol si veľkú svätosť.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

8. DECEMBER
POČATIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY SVÄTOU ANNOU
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. – Vypočul Boh modlitby Joachima i Anny. – Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, – z ktorej sa narodí Neopísateľný. – Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: – „Raduj sa, Milostiplná!“
Alebo tropár, 6. hlas
Plesajte, ľudia, a veseľte sa, – lebo nám zasvitla dennica tajomného dňa: – preblahoslavená Panna Mária, – ktorá sa v živote svätej Anny počína bez poškvrny. – K nej s nebeskými zástupmi v úcte pohliadnime – a slávnostne spievajme: – „Raduj sa, Matka večného Svetla, – z výšin nebies prichádzajúceho Krista Boha, – ktorý osvecuje naše duše, – zaháňa tiene smrti – a usmerňuje naše kroky na cestu pokoja.“
Kondák, 7. hlas
Dnes Svätý Duch svojim prstom v lone obdivuhodnej Anny – tvorí prečistý obraz Božej slávy. – Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: – najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. – My však so zbormi anjelov – s obdivom jej spievajme: – „Radostne plesaj, Mária, – lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. – Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, – jediná z celého ľudského pokolenia.“
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia.
Verš: Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Máriu, Pannu, – ktorá sa počala v neplodnej Matke.
Irmos, 8. hlas
Oživujúci a nevyčerpateľný prameň, – horiaci svietnik milostí, – duchovný chrám, – prečistú sieň väčšiu ako nebesia so zemou, – Bohorodičku, veriaci zvelebujme.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 2. hlas
Vierou si ospravedlnil praotcov, – ich prostredníctvom si utvoril Cirkev z pohanov. – Teraz sa v nebi chvália, – že z ich pokolenia vzišiel požehnaný Plod, – Panna, čo ťa bez muža porodila. – Na ich príhovor, Kriste Bože, – zmiluj sa nad nami.
Kondák, 6. hlas
Traja mládenci sa v ohni preslávili, – lebo nevzdali božskú úctu soche rukou urobenej. – Uprostred neznesiteľných plameňov vrúcne Boha vzývali: – „Ponáhľaj sa nám na pomoc, Milosrdný a Dobrý. – Ty môžeš všetko, ty si Všemohúci.“
Prokimen, 4. hlas
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena.
Verš: Vzývali Pána a on ich vypočul.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

13. DECEMBER
SVÄTÍ MUČENÍCI
EUSTRATIOS, AUXENCIUS,
EUGEN, MARDARIOS A OREST

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Oslávme piatich čestných mučeníkov, – opovrhujúcich zemskou slávou. – Nad slnko jasnejšieho Eustratia – a jeho druhov v utrpení. – Odvážne sa nechali páliť v ohni – a mučiť na mučidlách za teba, Kráľa všetkých, Kriste. – Ako odmenu dostali z tvojho prestola čestný veniec. – Na ich príhovor, Kriste Bože, spas naše duše.
Kondák, 2. hlas
Bol si svetlom pre tých, ktorí sedeli v nepreniknuteľnej tme. – Veľký mučeník Eustratios, – vierou si sa ozbrojil a nebál sa nepriateľského obliehania. – Svojou výrečnosťou si prekonal i najdokonalejších rečníkov.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.
Verš: Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodliví volali a Pán ich vypočul a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
Verš: Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

NEDEĽA PRED KRISTOVÝM NARODENÍM
– SVÄTÝCH OTCOV

Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 2. hlas
Veľkí vyznávači, traja svätí mládenci, – v ohnivých plameňoch sa radovali ako na príjemnom vánku. – A prorok Daniel bol medzi levmi ako pastier oviec. – Pre ich modlitby, Kriste Bože, – spas naše duše.
V predprazdenstve Narodenia Pána tropár, 4. hlas
Priprav sa, Betlehem, a vyzdob sa, Efrata. – Raj, otvor svoje brány všetkým. – Lebo v jaskyni už vyklíčil z Panny Strom života. – Jej lono je duchovný raj s božským ovocím spásy. – Keď z neho okúsime, – život si zachránime. – Nezomrieme ako Adam. – Kristus prichádza na svet, – aby obnovil v človeku svoj zničený obraz.
Kondák, 6. hlas
Traja mládenci sa v ohni preslávili, – lebo nevzdali božskú úctu soche rukou urobenej. – Uprostred neznesiteľných plameňov vrúcne Boha vzývali: – „Ponáhľaj sa nám na pomoc, Milosrdný a Dobrý. – Ty môžeš všetko, ty si Všemohúci.“
V predprazdenstve Narodenia Pána kondák, 3. hlas
Dnes sa chystá Panna – v jaskyni zázračne porodiť večné Slovo. – Raduj sa, celý svet, nad tou zvesťou. – Oslavuj s anjelmi a s pastiermi večného Boha, – lebo sa nám chce zjaviť ako malé Dieťa.
Prokimen, 4. hlas
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprávali.
Verš: Ty si nás zachránil pred utláčateľmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

20. – 23. DECEMBER
PREDPRAZDENSTVO
NARODENIA PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Priprav sa, Betlehem, a vyzdob sa, Efrata. – Raj, otvor svoje brány všetkým. – Lebo v jaskyni už vyklíčil z Panny Strom života. – Jej lono je duchovný raj s božským ovocím spásy. – Keď z neho okúsime, – život si zachránime. – Nezomrieme ako Adam. – Kristus prichádza na svet, – aby obnovil v človeku svoj zničený obraz.
Kondák, 3. hlas
Dnes sa chystá Panna – v jaskyni zázračne porodiť večné Slovo. – Raduj sa, celý svet, nad tou zvesťou. – Oslavuj s anjelmi a s pastiermi večného Boha, – lebo sa nám chce zjaviť ako malé Dieťa.
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

24. DECEMBER
PREDVEČER KRISTOVHO NARODENIA
Tropár, 4. hlas
Mária nosila pod srdcom panenský Plod. – Išla s Jozefom do Betlehema, – aby sa dali zapísať, – lebo boli z domu Dávidovho. – Tam jej nastal čas pôrodu. – Ale v hostinci nebolo miesta. – Jaskyňa ako prekrásny palác prijala Kráľovnú. – Tam sa narodil Kristus, – aby obnovil v človeku svoj zničený obraz.
Kondák, 3. hlas
Dnes sa chystá Panna – v jaskyni zázračne porodiť večné Slovo. – Raduj sa, celý svet, nad tou zvesťou. – Oslavuj s anjelmi a s pastiermi večného Boha, – lebo sa nám chce zjaviť ako malé Dieťa.

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.
Prokimen, 1. hlas
Pán mi povedal: „Ty si môj syn. – Ja som ťa dnes splodil.“
Verš: Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”
Verš: Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov.
Verš: Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Pán prisahal a nebude ľutovať.
Namiesto Dôstojne
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

25. DECEMBER
NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
1. antifóna
Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom – a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Z celého srdca chcem oslavovať Pána v zbore spravodlivých i v zhromaždení. – Veľké sú diela Pánove.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Nádherné a vznešené sú jeho diela, – jeho spravodlivosť platí naveky.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána – a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Spas nás, Synu Boží, z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi; – pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Spas nás, Synu Boží, z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
V jeho dome bude úspech a bohatstvo, – jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spas nás, Synu Boží, z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, – kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš:
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona. – Panuj uprostred svojich nepriateľov.
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš:
Odo dňa tvojho narodenia – patrí ti vláda v posvätnej nádhere.
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš:
Vchod
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. – Pán prisahal a nebude ľutovať: – „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedekovho.“
Tropár, 4. hlas
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, – prinieslo svetu svetlo múdrosti. – Lebo mudrci hviezdou sa poučili, – klaňať sa ti ako Slnku pravdy – a uznávať teba, Východ z výsosti. – Pane, sláva tebe.
Kondák, 3. hlas
Dnes Panna rodí večného Boha. – Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu. – Anjeli s pastiermi ho oslavujú. – Mudrci s hviezdou k nemu putujú, – lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako Dieťa.
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Prokimen, 8. hlas
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno, Najvyšší.
Verš: Zaplesaj, celá zem, pred Pánom, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Verš: Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista Kráľa, – ktorý sa narodil v jaskyni.
Irmos, 1. hlas
Veľké a slávne tajomstvo vidím: – Nebo, jaskyňu a Pannu ako trón z cherubínov, – i jasle, kde spočíva Kristus, Boh, – ten, čo ho svet obsiahnuť nemôže. – Vrúcne ho oslavujme.
Pričasten
Vyslobodenie poslal Pán – svojmu ľudu. Aleluja.
Tropár (cirkevnoslovansky), 4. hlas
Roždestvo tvoje, Christe, Bože naš, – vozsija mirovi svit razuma, – v nem bo zvizdam služaščiji zvizdoju učachusja, – tebi klaňatisja Solncu prav- dy, – i tebe viditi so vysoty Vostoka, – Hospodi, slava tebi.

26. DECEMBER
ZHROMAŽDENIE
K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. Spas nás, Synu Boží, z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 4. hlas
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, – prinieslo svetu svetlo múdrosti. – Lebo mudrci hviezdou sa poučili – klaňať sa ti ako Slnku pravdy – a uznávať teba, Východ z výsosti. – Pane, sláva tebe.
Kondák, 6. hlas
Narodený z Otca bez matky pred vekmi, – dnes sa na zemi stáva človekom bez otca. – Kvôli tomu sa ukazuje hviezda mudrcom – a anjeli spolu s pastiermi ospevujú – tvoj nevýslovný pôrod, Bohorodička.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Bohorodičku, – Pannu slávnejšiu a uctievanejšiu ako nebeské zástupy.
Irmos, 1. hlas
Jednoduchšie je milovať s bázňou, – ako skladať piesne tebe, milovaná Panna. – Ale ty, Matka, uschopni nás k tomu, – aby sme ťa aj takto velebili.
Pričasten
Vyslobodenie poslal Pán – svojmu ľudu. Aleluja.

SOBOTA PO KRISTOVOM NARODENÍ
Menlivé časti zo sviatku Narodenia Pána okrem:
Prokimen, 4. hlas
Na tvoje meno budem pamätať – vo všetkých pokoleniach.
Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ
PAMIATKA SVÄTÝCH A SPRAVODLIVÝCH JOZEFA SNÚBENCA, DÁVIDA KRÁĽA A JAKUBA, PÁNOVHO BRATA
Antifóny predobrazujúce.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 4. hlas
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, – prinieslo svetu svetlo múdrosti. – Lebo mudrci hviezdou sa poučili – klaňať sa ti ako Slnku pravdy – a uznávať teba, Východ z výsosti. – Pane, sláva tebe.
Tropár, 2. hlas
Svätý Jozef, o zázraku porozprávaj praotcovi Dávidovi, – lebo si videl porodiť Pannu. – A keď si prijal zvesť od anjela, – s pastiermi si zveleboval Narodeného. – Prihovor sa za nás u Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 3. hlas
Radosť naplnila dnes svätého praotca Dávida – a Jozef s Jakubom chválu vzdáva – za veniec, ktorý prijali pre svoje príbuzenstvo s Kristom. – Tešia sa Narodenému – zvelebujú ho a volajú. – „Milosrdný Spasiteľu, ochraňuj svojich ctiteľov.“
Kondák, 3. hlas
Dnes Panna rodí večného Boha. – Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu. – Anjeli s pastiermi ho oslavujú. – Mudrci s hviezdou k nemu putujú, – lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako Dieťa.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Verš: Lebo prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista Kráľa, – ktorý sa narodil v jaskyni.
Irmos, 1. hlas
Veľké a slávne tajomstvo vidím: – Nebo, jaskyňu a Pannu ako trón z cherubínov, – i jasle, kde spočíva Kristus, Boh, – ten, čo ho svet obsiahnuť nemôže. – Vrúcne ho oslavujme.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

27. DECEMBER
SVÄTÝ APOŠTOL,
PRVOMUČENÍK A ARCHIDIAKON ŠTEFAN

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. Spas nás, Synu Boží, z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 4. hlas
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, – prinieslo svetu svetlo múdrosti. – Lebo mudrci hviezdou sa poučili – klaňať sa ti ako Slnku pravdy – a uznávať teba, Východ z výsosti. – Pane, sláva tebe.
Tropár, 4. hlas
Prvý mučeník a apoštol Kristov, Štefan, – dobrý boj si bojoval. – Odhalil si zlomyseľnosť svojich trýzniteľov. – Ich bezbožné ruky ťa kameňovali. – Ale pravica Najvyššieho ťa ozdobila vencom slávy. – A Ty si k Bohu volal: – „Pane, nemaj im to za hriech.“
Kondák, 3. hlas
Včera k nám zostúpil Vládca – a odel sa ľudským telom. – Dnes sluha telo opúšťa. – Včera sa Kráľ narodil a dnes jeho vojak umiera. – Z lásky k Pánovi skonal prvý mučeník Štefan.
Kondák, 3. hlas
Dnes Panna rodí večného Boha. – Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu. – Anjeli s pastiermi ho oslavujú. – Mudrci s hviezdou k nemu putujú, – lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako Dieťa.
Prokimen, 8. hlas
Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno, Najvyšší.
Verš: Zaplesaj, celá zem, pred Pánom, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Verš: Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista Kráľa, – ktorý sa narodil v jaskyni.
Irmos, 1. hlas
Veľké a slávne tajomstvo vidím: – Nebo, jaskyňu a Pannu ako trón z cherubínov, – i jasle, kde spočíva Kristus, Boh, – ten, čo ho svet obsiahnuť nemôže. – Vrúcne ho oslavujme.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

29. DECEMBER
SVÄTÉ DETI, KTORÉ DAL HERODES POVRAŽDIŤ V BETLEHEME,
ABY ZABIL KRISTA

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – z Panny narodený, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 4. hlas
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, – prinieslo svetu svetlo múdrosti. – Lebo mudrci hviezdou sa poučili – klaňať sa ti ako Slnku pravdy – a uznávať teba, Východ z výsosti. – Pane, sláva tebe.
Tropár, 1. hlas
V dnešný deň, Bože, nevinné deti – nie slovami, ale mučeníckou smrťou ťa zvelebili. – Aj v nás umŕtvi všetky poklesky, – aby sme vieru, ktorú vyznávame svojimi ústami, – dosvedčovali celým svojím životom.
Kondák, 6. hlas
Mudrci z Perzie, vedení hviezdou, – prichádzajú do Betlehema. – Prinášajú dary Narodenému. – Herodes sa však nad tým zarmútil. – Ako pšenicu dal postínať nevinné deti v obave, – ktorú takto vyjadril: – „Keď tak neurobím, moja vláda sa čoskoro zrúti.“
Kondák, 3. hlas
Dnes Panna rodí večného Boha. – Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu. – Anjeli s pastiermi ho oslavujú. – Mudrci s hviezdou k nemu putujú, – lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako Dieťa.
Prokimen, 6. hlas
Chváľte, služobníci Pánovi, – chváľte meno Pánovo.
Verš: Zaplesaj, celá zem, pred Pánom, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Verš: Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Krista Kráľa, – ktorý sa narodil v jaskyni.
Irmos, 1. hlas
Veľké a slávne tajomstvo vidím: – Nebo, jaskyňu a Pannu ako trón z cherubínov, – i jasle, kde spočíva Kristus, Boh, – ten, čo ho svet obsiahnuť nemôže. – Vrúcne ho oslavujme.
Pričasten
Vyslobodenie poslal Pán – svojmu ľudu. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

1. JANUÁR
OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
PAMIATKA NÁŠHO OTCA
SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO,
ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY

Liturgia svätého Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Ježišu, ty na výsostiach tróniš. – Spolu s večným Otcom i Svätým Duchom sedíš na prestole slávy. – Na zemi sa narodil z Matky, čo muža nepoznala. – Preto ťa ôsmeho dňa obrezali ako človeka. – Sláva tvojmu požehnanému rozhodnutiu, – sláva tvojej prozreteľnosti, – sláva tvojmu príchodu na svet. – Ty si plný dobroty a lásky.
Tropár, 1. hlas
Po celej zemi sa rozšírilo tvoje učenie, – veľkňaz Krista Kráľa. – Všade prijali tvoje výrečné slová, – ktorými si hlásal pravdy Božie. – Ľudí si zušľachťoval a ich mravy napravoval. – Úctyhodný otče Bazil, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 3. hlas
Bol si pevným stĺpom Cirkvi – a všetkým si daroval neodcudziteľné bohatstvo, – spečatené tvojou náukou, – nebom nám darovaný, ctihodný Bazil.
Kondák, 3. hlas
Pán vesmíru obriezke sa podrobuje – a vo svojej dobrote ľudské viny odstraňuje. – Dnes svetu udelil spásu. – Preto na nebesiach plesá Stvoriteľov veľkňaz Bazil, – nositeľ svetla a hlásateľ Božích tajomstiev.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Prokimen, 1. hlas
Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj!
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM
Predobrazujúce antifóny.
Tropár a kondák z príslušného hlasu.
Prokimen, 6. hlas
Spas ľud svoj, Pane, – a požehnaj svoje dedičstvo.
Verš: Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
Verš: Tvoja tvár nech žiari nad nami.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

2. – 4. JANUÁR
PREDPRAZDENSTVO BOHOZJAVENIA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Pripravuj sa, Zabulon, a okrášli sa, Neftali. – Zastav sa, rieka Jordán, – radostne prijmi Vládcu. – Prišiel k tebe, aby sa dal pokrstiť. – Veseľ sa, Adam, i ty, pramatka Eva. – Neskrývajte sa ako v raji, – lebo ten, čo vás našiel hriechom obnažených, – zjavil sa, aby vás priodel prvotným rúchom. – Kristus prišiel, aby všetkých obnovil.
Kondák, 4. hlas
Pán dnes stojí v jordánskych vodách – a k Jánovi volá: – „Neboj sa ma pokrstiť, – lebo som prišiel spasiť Adama, prvého človeka.“
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

5. JANUÁR
PREDVEČER BOHOZJAVENIA
Tropár, 4. hlas
Keď sa vznášal Eliáš k nebesiam, – Elizeus udrel jeho plášťom vody Jordánu. – Zastavili sa a dno vyschlo. – Mal pred sebou suchú cestu. – To je predobraz krstu. – Ten nám pripravuje prechod cez búrlivé more života. – Kristus sa zjavil v Jordáne, – aby posvätil vody.
Kondák, 4. hlas
Pán dnes stojí v jordánskych vodách – a k Jánovi volá: – „Neboj sa ma pokrstiť, – lebo som prišiel spasiť Adama, prvého človeka.“

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.
Prokimen, 3. hlas
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi.
Verš: Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota.
Namiesto Dôstojné
Z teba, Milostiplná:
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

6. JANUÁR
SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
1. antifóna
Keď Izrael vyšiel z Egypta, – dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Júdea sa stala jeho svätyňou, – Izrael jeho kráľovstvom.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
More to videlo a zutekalo, – Jordán sa naspäť obrátil.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Čo ti je more, že utekáš, – a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Milujem Pána, – lebo vypočul môj prosebný hlas.
Spas nás, Synu Boží, Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Lebo svoj sluch naklonil ku mne, – kedykoľvek som ho vzýval.
Spas nás, Synu Boží, Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Keď ma omotali povrazy smrti – a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia.
Spas nás, Synu Boží, Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Milostivý a spravodlivý je Pán, – náš Boh sa zľutúva.
Spas nás, Synu Boží, Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pri tvojom krste v Jordáne:
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, – že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pri tvojom krste v Jordáne:
Teraz nech hovorí dom Áronov: – jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pri tvojom krste v Jordáne:
Teraz nech hovoria všetci bohabojní: – jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pri tvojom krste v Jordáne:
Vchod
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Požehnávame vás z domu Pánovho. –Boh je Pán a zjavil sa nám.
Tropár, 1. hlas
Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Synom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.
Kondák, 4. hlas
Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, – a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, – preto ťa vrúcne oslavujeme. – Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.
Prokimen, 4. hlas
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám.
Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.
Verš: Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!
Namiesto Svätý Bože
Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, Kráľa Krista, – ktorý sa dal pokrstiť v Jordáne.
Irmos, 2. hlas
Žiaden jazyk nie je schopný – dôstojne ťa chváliť, Bohorodička. – Je nad ľudské sily primerane ťa ospevovať. – Predsa vo svojej dobrote prijmi prejavy našej viery. – Poznáš našu lásku k Bohu
i k tebe. – Ty si záchrankyňa kresťanov. – Teba velebíme.
Pričasten
Zjavila sa Božia milosť – na spásu všetkým ľuďom. Aleluja.
Tropár (cirkevnoslovansky), 1. hlas
Vo Jordani kreščajuščusja tebi, Hospodi, – Trojčeskoje javisja poklonenije: – Roditelev bo hlas sviditeľstvovaše tebi, – vozľublennaho ťa Syna imenuja, – i Duch vo vidi holubini, izvistvovaše slovese utverždenije, – javlejsja, Christe Bože, – i mir prosviščej, slava tebi.

SVÄTENIE VODY
Po svätej božskej liturgii zvyčajne nasleduje svätenie vody.
Stichira alebo tropár, 8. hlas
Nad vodami zaznieva hlas Pánov: – „Príďte, všetci, a prijmite Ducha múdrosti, – Ducha rozumu a Ducha Božej bázne, – Krista, ktorý sa nám zjavil.

Sláva: I teraz: Bezhriešny Pane, ktorý si prijal podobu služobníka, – prišiel si k hlasu volajúcemu na púšti: – „Pripravte cestu Pánovi“ – a prosil si o krst. – Vody sa zdesili, keď ťa uzreli. – Aj Predchodca s bázňou volal: – „Hľa zažiarilo Svetlo sveta! – Ako sa osmelí sluha vystrieť ruku nad Vládcu? – Spasiteľ, ty posväť mňa i vody, – lebo ty si ten, čo sníma hriechy sveta.“
Prokimen, 3. hlas
Pán je moje svetlo a moja spása, – koho sa mám báť.
Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.
Verš: Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!

NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ
Antifóny predobrazujúce.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 1. hlas
Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Synom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.
Kondák z príslušného hlasu.
Kondák, 4. hlas
Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, – a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, – preto ťa vrúcne oslavujeme. – Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.
Prokimen, 1. hlas
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, – ako dúfame v teba.
Verš: Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Verš: Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach.
Pričasten
Zjavila sa Božia milosť – na spásu všetkým ľuďom. Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

7. JANUÁR
ZHROMAŽDENIE K SVÄTÉMU A SLÁVNEMU PÁNOVMU PROROKOVI, PREDCHODCOVI A KRSTITEĽOVI JÁNOVI
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 1. hlas
Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Synom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.
Tropár, 2. hlas
Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.
Kondák, 6. hlas
Jordán sa veľmi naľakal, Kriste, – keď ťa uzrel v ľudskom tele. – Od strachu sa vrátil späť. – Ján tiež sa bál plniť službu proroka. – Aj anjelské mocnosti žasli, – keď ťa videli, ako sa dávaš krstiť v prúdoch rieky. – Zato všetci, čo v temnotách prebývali, – dar svetla obsiahli. – Velebili ťa, že si prišiel a všetkých osvietil.
Kondák, 4. hlas
Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, – a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, – preto ťa vrúcne oslavujeme. – Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Zjavila sa Božia milosť – na spásu všetkým ľuďom. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

11. JANUÁR
NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC TEODÓZ,
VODCA MNÍCHOV SPOLOČNÉHO ŽIVOTA

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 1. hlas
Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Synom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.
Tropár, 8. hlas
Prepodobný otec Teodóz, – iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje.– Vzal si svoj kríž a kráčal za Kristom. – Prísne si krotil svoje telo. – A tak si aj druhých učil. – Lebo telo smrťou pominie. – Ale duša je nesmrteľná. – Teraz sa raduješ s anjelmi.
Kondák, 2. hlas
Odel si svoju dušu pancierom Božej milosti – a kopijou ustavičných modlitieb, – rozprášil si pluky pekla. – Preto sa neprestaň za nás prihovárať, – divotvorca, otec Teodóz.
Kondák, 4. hlas
Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, – a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, – preto ťa vrúcne oslavujeme. – Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Zjavila sa Božia milosť – na spásu všetkým ľuďom. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

16. JANUÁR
POKLONA ÚCTYHODNÝM REŤAZIAM SVÄTÉHO A VŠECHVÁLNEHO
APOŠTOLA PETRA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Rím si neopustil a so svojimi putami až k nám si zavítal, – ako prvý apoštol. – Nimi si bol spútaný, – preto im so živou vierou úctu vzdávame a teba prosíme: – „Prihovor sa u Boha svojimi modlitbami, – aby nám udelil plnosť milostí.“
Kondák, 2. hlas
Oslavujme veľkého apoštola Petra, – prvého z učeníkov pravdy Božej. – Jeho putá s úctou bozkávajme, – aby sme dosiahli odpustenie hriechov.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

17. JANUÁR
NÁŠ PREPODOBNÝ A BOHONOSNÝ OTEC ANTON VEĽKÝ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Otče Anton, nasledoval si horlivého Eliáša. – Kráčal si odvážne po cestách Jána Krstiteľa. – Žil si na púšti – a svojimi modlitbami ľud si utvrdzoval v pravde. – Preto pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 2. hlas
Predstavený otcov, svätý Anton, – opovrhol si svetskými márnosťami. – Žil si bezúhonne a pokojne, – vo všetkom si nasledoval Jána Krstiteľa, – preto ťa s ním dnes uctievame, prepodobný otče.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

18. JANUÁR
NAŠI OTCOVIA SVÄTÍ ATANÁZ A CYRIL, ALEXANDRIJSKÍ ARCIBISKUPI
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Keď ste šírili pravú vieru Kristovu, – hasli ohniská bludov. – Zvíťazili ste a tým ste okrášlili Cirkev. – Všetkých ste obohatili pravdou, – preto aj teraz proste Krista Boha, – aby aj nám daroval mnoho milostí.
Kondák, 4. hlas
Vodcovia a biskupi, – oddaní pravde a zbožnosti, – veľkí obrancovia Kristovej Cirkvi! – Zachovajte aj naďalej všetkých v pravde – a proste Krista Boha, – aby nám udelil veľa milostí.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

20. JANUÁR
NÁŠ PREPODOBNÝ A BOHONOSNÝ
OTEC EUTYMIOS VEĽKÝ

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Veseľ sa, neúrodná púšť, – naplň sa radosťou. – Prichádza k tebe muž duchovných túžob, – aby ti rozmnožil synov. – Láskavosťou ich vysadí, – sebazaprením ich vychováva k dokonalosti. – Na jeho príhovor, Kriste Bože, – zachovaj náš život v pokoji.
Kondák, 8. hlas
Tvoje narodenie, Eutymios, – rozjasnilo celú prírodu. – Aj my pri oslave tvojej pamiatky, spravodlivý, – duchovne sa obohacujeme tvojimi veľkými činmi. – Obohať nimi i naše duše a vypros nám odpustenie hriechov, – aby sme spievali radostne: Aleluja.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

25. JANUÁR
NÁŠ OTEC SVÄTÝ GREGOR TEOLÓG, KONŠTANTÍNOPOLSKÝ ARCIBISKUP
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Pastierska píšťala tvojho bohoslovia – zvíťazila nad trúbami bludárskych rečníkov. – Pretože si hľadal hĺbku Svätého Ducha, – dobro i čnosti boli ti pridané. – Otče Gregor, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 3. hlas
Výrečnosťou jazyka bohoslovia – premohol si mnohé bludárske spory, svätý Gregor. – Rúchom pravovernosti utkaným od začiatku – ozdobil si svätú Cirkev. – Ona ho stále nosí a s nami, tvojimi deťmi, volá: – „Raduj sa, otec bohoslovia a múdrosti.“
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 1. hlas
Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

30. JANUÁR
TRAJA SVÄTÍ SVÄTITELIA,
VEĽKÍ VEĽKŇAZI BAZIL VEĽKÝ,
GREGOR TEOLÓG A JÁN ZLATOÚSTY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Učitelia celého sveta, – čnosťami ste žiarili ako apoštoli. – Proste Vládcu všetkých, – aby daroval pokoj svetu – a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 4. hlas
Do svojich blažených príbytkov, Pane, – tam, kde je večná radosť, – prijal si svojich svätých a pravdy Božie hlásajúcich učiteľov. – Milé ti boli ich námahy aj smrť, – milšie ako zápalné obety. – Len ty jediný vieš dokonale osláviť svojich svätých.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

1. FEBRUÁR
PREDPRAZDENSTVO STRETNUTIA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Zástupy nebeských anjelov zostúpili na zem. – S veľkou radosťou sa prizerajú, – ako presvätá Matka prináša do chrámu chlapčeka, – Prvorodeného zo všetkého stvorenia, – a spievajú s nami pieseň prípravy na sviatok.
Kondák, 6. hlas
Ako Slovo bol si u Otca neviditeľný, – ale teraz ťa vidíme v tele. – Zázračne si sa narodil z Panny – a dávaš sa vložiť do náručia staručkého kňaza. – Pokloňme sa nášmu pravému Bohu.
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

2. FEBRUÁR
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Pán oznámil svoju spásu – pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Tropár, 1. hlas
Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, – lebo z teba vzišlo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš. – On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. – Veseľ sa aj ty, Starec spravodlivý, – lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší, – toho, čo nám daroval vzkriesenie.
Kondák, 1. hlas
Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.
Verš: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu.
Namiesto Dôstojné
Panenská Bohorodička, – nádej kresťanov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajúcich.
Nositeľ Boha, Simeon, – príď a vezmi v náruč Krista, – zrodeného z najsvätejšej Panny Márie.
Irmos, 3. hlas
Pozerajme, veriaci, na predpis Starého zákona, – aby každý prvorodený bol zasvätený Bohu, – ako na predobraz. – Tým oslavujeme prvorodené Slovo večného Otca, – Syna, ktorý sa narodil z Matky, čo muža nepoznala.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

3. FEBRUÁR
SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ SIMEON BOHOPRÍJEMCA A PROROKYŇA ANNA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, – lebo z teba vzišlo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš. – On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. – Veseľ sa aj ty, Starec spravodlivý, – lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší, – toho, čo nám daroval vzkriesenie.
Tropár, 4. hlas
Raduje sa dnes starec Simeon, – lebo prijal do svojho náručia Dieťa, – Boha všetkých vekov, – prosí, aby bol odvolaný zo života, – lebo už videl Spasiteľa sveta.
Kondák, 4. hlas
Dnes prijal Simeon do svojich rúk Krista, – svojho Stvoriteľa a Pána, – preto vrúcne prosí, – aby bol prepustený a zbavený pút tohto života.
Kondák, 1. hlas
Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.
Verš: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba.
Namiesto Dôstojné
Panenská Bohorodička, – nádej kresťanov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajúcich.
Nositeľ Boha, Simeon, – príď a vezmi v náruč Krista, – zrodeného z najsvätejšej Panny Márie.
Irmos, 3. hlas
Pozerajme, veriaci, na predpis Starého zákona, – aby každý prvorodený bol zasvätený Bohu, – ako na predobraz. – Tým oslavujeme prvorodené Slovo večného Otca, – Syna, ktorý sa narodil z Matky, čo muža nepoznala.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

14. FEBRUÁR
ODCHOD DO VEČNOSTI
NÁŠHO PREPODOBNÉHO OTCA CYRILA,
UČITEĽA SLOVANOV

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Už v detstve si si za svoju sestru múdrosť vyvolil. – Videl si ju vo sne ako čistú pannu. – Ju si si vybral a priviedol do domu. – Ňou si ozdobil sťa drahokamami svoju dušu i telo. – Múdrosťou i menom si sa stal druhým Cyrilom, – blažený ohlasovateľ Slova Božieho.
Kondák, 2. hlas
Pevným a Bohom vnuknutým učením – osvietil si, blažený Cyril, sťa blesk jasnými lúčmi celú zem. – Jasné Božie slovo si rozsieval – a svet si ožiaril zázrakmi na západe, severe i juhu.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

9. MAREC
ŠTYRIDSIATI SVÄTÍ MUČENÍCI
ZO SEBASTEY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Svätí mučeníci, statoční spolubojovníci, – štyridsiati Kristovi služobníci, – ohňom a vodou vás umučili. – Tak ste sa stali spoločníkmi anjelov, – s ktorými sa prihovárate k Bohu za tých, – čo vás dnes v duchu viery uctievajú. – Zvelebujeme toho, ktorý vám dal silu, – a ktorý vás milosťami zahrnul. – Sláva tomu, ktorý nás na váš príhovor uzdravuje!
Kondák, 6. hlas
Opustili ste rady spolubojovníkov na zemi – a pripojili ste sa svorne k Vládcovi nebies, – štyridsiati Pánovi mučeníci, – ohňom a vodou viedla vaša cesta – medzi blažených a do nebeskej slávy.
Bohorodičník, 6. hlas
Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, – nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. – Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, – ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, – veď ťa stále vzývame, – predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, – zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.
Prokimen, 5. hlas
Pane, ty nás zachováš a ochrániš – pred týmto pokolením naveky.
Verš: Pomôž mi, Pane, lebo trpí spravodlivý.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Zaplesaj, celá zem, pred Pánom, hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Verš: Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja

24. MAREC
PREDPRAZDENSTVO ZVESTOVANIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKE
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Začiatok radosti pre celý svet – dnes pieseň predprazdenstva ohlasuje. – Prichádza z neba anjel Gabriel, – radostnú zvesť nesie pre Pannu – a takto ju oslovuje: – „Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou!“
Kondák, 4. hlas
Pôsobením presvätého Ducha, – spoluvečného a jednopodstatného s Otcom, – podľa anjelovho zvestovania si počala, Bohorodička, – toho, ktorý bol prisľúbený už Adamovi.
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

25. MAREC
ZVESTOVANIE
NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE

Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Deň čo deň zvestujte spásu – nášho Boha.
Tropár, 4. hlas
Dnes je začiatok našej spásy. – Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: – Syn Boží sa stáva Synom Panny. – Gabriel zvestuje milosť Božiu. – Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: – Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.
Kondák, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – vyslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať. – Raduj sa, panenská Nevesta.
Prokimen, 4. hlas
Deň čo deň zvestujte – spásu nášho Boha.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi celá zem!
Aleluja, 1. hlas
Verš: Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.
Verš: Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
Namiesto Dôstojné
Zem, s jasotom – zvestuj veľkú radosť. – Vychvaľujte, nebesia, – slávu Božiu.
Irmos, 4. hlas
Ako sa nesmela hriešna ruka dotknúť archy, – tak nech sa nedotýka živého stánku Božieho. – S nadšením spievaj Cirkev pozdrav anjela: – „Raduj sa, Mária, Pán s tebou!“
Pričasten
Pán si vyvolil Sion: – želal si ho mať za svoj príbytok. Aleluja.

26. MAREC
ZHROMAŽDENIE
K ARCHANJELOVI GABRIELOVI

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dnes je začiatok našej spásy. – Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: – Syn Boží sa stáva Synom Panny. – Gabriel zvestuje milosť Božiu. – Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: – Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.
Tropár, 4. hlas
Vojvodca nebeských vojsk, – ustavične ťa prosíme, my nehodní: – Pomáhaj nám svojimi modlitbami. – Chráň nás záštitou svojej slávy. – My ti úctu vzdávame a vrúcne voláme: – „Vysloboď nás z bied, – knieža nebeských mocností.“
Kondák, 8. hlas
Archanjel Gabriel, – si slávnym služobníkom – a naším orodovníkom – u najsvätejšej a božsky všemohúcej a nepochopiteľnej Trojice. – Ustavične pros za nás, – aby sme boli zbavení všetkých bolestí a útrap – a mohli ti bez prestania prespevovať: – „Raduj sa, ochranca svojich ctiteľov.“
Kondák, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – vyslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, – aby sme ti mohli spievať. – Raduj sa, panenská Nevesta.
Prokimen, 4. hlas
Deň čo deň zvestujte – spásu nášho Boha.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi celá zem!
Prokimen, 4. hlas
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.
Verš: Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.
Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Namiesto Dôstojné
Zem, s jasotom – zvestuj veľkú radosť. – Vychvaľujte, nebesia, – slávu Božiu.
Irmos, 4. hlas
Ako sa nesmela hriešna ruka dotknúť archy, – tak nech sa nedotýka živého stánku Božieho. – S nadšením spievaj Cirkev pozdrav anjela: – „Raduj sa, Mária, Pán s tebou!“
Pričasten
Pán si vyvolil Sion: – želal si ho mať za svoj príbytok. Aleluja.
Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

6. APRÍL
ODCHOD DO VEČNOSTI
NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO METODA,
UČITEĽA SLOVANOV

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Zošli, Kriste, milosti z nebies – tým, čo radostne slávia sviatok zosnutia tvojho svätiteľa. – Otvor bránu kráľovstva. – Rozviaž nám putá mnohých hriechov – na príhovor svojho svätého učeníka a nášho otca.
Kondák, 2. hlas
Ospevujme, ľudia svätého a verného Metoda – a s láskou ho oslávme ako veľkého pastiera Slovanov. – Bol dôstojným služobníkom Trojice a bludy zaháňal. – Teraz sa prihovára za nás všetkých.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 1. hlas
Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.
Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

23. APRÍL
SVÄTÝ A SLÁVNY VEĽKOMUČENÍK, TRIUMFÁTOR A DIVOTVORCA JURAJ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Dobrý boj si bojoval, – veľký mučeník, svätý Juraj. – Zahanbil si ukrutnosť trýzniteľov – a seba si priniesol Bohu ako príjemnú žertvu. – Získal si víťazný veniec. – A teraz svojimi modlitbami – všetkým nám vyprosuješ odpustenie hriechov.
Kondák, 4. hlas
Boh ťa obdaril hojnými milosťami. – Viedol si bohabojný život. – Prijal si odmenu za svoje čnosti. – V slzách si rozsieval, s radosťou žneš. – Za cenu mučeníckej smrti získal si Krista. – Prihováraj sa za nás, svätý Juraj, aby sa Boh zmiloval nad nami.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

25. APRÍL
SVÄTÝ APOŠTOL A EVANJELISTA MAREK
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Svätý evanjelista Marek, – učeník apoštola Petra, – keď si sa stal Kristovým apoštolom, – zažiaril si ako slnko národom. – Pre Alexandriu si bol dobrodením. – Pre Egypt si sa stal oslobodením od pohanstva. – Hlásaním Kristovej blahozvesti si svietil ako maják celej Cirkvi. – Preto tvoju pamiatku dnes slávnostne oslavujeme. – Pros Krista, ktorého si dôstojne hlásal, – aby nám odpustil všetky naše hriechy.
Kondák, 2. hlas
Z nebies si prijal milosť Svätého Ducha. – Temnotu pohanských bludov si zničil, – slávny apoštol Marek. – Získal si pohanov a priviedol ku Kristovi, – keď si im hlásal náuku Božieho evanjelia.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

30. APRÍL
SVÄTÝ APOŠTOL JAKUB,
BRAT SVÄTÉHO JÁNA TEOLÓGA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Svätý apoštol Jakub, – Kristus si ťa vybral za svojho učeníka – ako brata Jána, ktorého veľmi miloval. – Vypros svojim ctiteľom odpustenie hriechov – a našim dušiam veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas
Keď si počul hlas Boží, – ktorý ťa povolal za apoštola, – opustil si milovaného otca – a odišiel si za Kristom spolu so svojím bratom Jánom. – Stal si sa hodným vidieť aj Pánovo premenenie na hore Tábor, – slávny apoštol Jakub.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

2. MÁJ
NÁŠ OTEC SVÄTÝ ATANÁZ VEĽKÝ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Veľkňaz a patriarcha Atanáz, – bol si stĺpom pravovernosti. – Svojou božskou náukou upevňoval si Cirkev, – lebo správne si hlásal, že Syn je jednej podstaty s Otcom. – Ctihodný otče, zahanbil si Ária, – vypros nám u Krista veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas
Upevnil si pravovernú náuku, – a vyrúbal si tŕnie bludov. – Duchovnou rosou si rozmnožil semeno viery, – preto ťa oslavujeme, ctihodný otče Atanáz.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

6. MÁJ
SVÄTÝ, SPRAVODLIVÝ
A VEĽMI TRPEZLIVÝ JÓB

Tropár, 1. hlas
Keď videl nepriateľ všetkých spravodlivých Jóbove duchovné bohatstvo, – rozhodol sa, že mu ho odcudzí. – Rozbil síce jeho telesnú schránku, – ale duchovný poklad mu vziať nemohol. – Presvedčil sa, že duša spravodlivého bola dobre opevnená. – Ale mňa okradol a rúcha nevinnosti zbavil. – Pane, prispej mi na pomoc, skôr než bude koniec. – Zbav ma úkladov pekla, Spasiteľu, a spas ma.
Kondák, 8. hlas
Bol si čestný, spravodlivý, bohabojný – a svätý priateľ Boží, Jób. – Celý svet ťa obdivuje – pre tvoju statočnú trpezlivosť.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen, 7. hlas
V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 6. hlas
Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

8. MÁJ
SVÄTÝ APOŠTOL A EVANJELISTA
JÁN TEOLÓG

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Obľúbený apoštol Krista Pána, – pomôž bezradnému ľudu, – lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, – ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. – Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil temnoty pohanstva, – daroval nám pokoj a potrebné milosti.
Kondák, 2. hlas
Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, – svojím príhovorom zázračne zasahuješ – a uzdravuješ chorých. – Ako evanjelista a priateľ Kristov, – prihováraj sa stále za spásu našich duší.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

9. MÁJ
PRENESENIE ÚCTYHODNÝCH POZOSTATKOV NÁŠHO OTCA
SVÄTÉHO MIKULÁŠA DIVOTVORCU Z MYRY DO MESTA BARI

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Nastal deň slávnosti, mesto Bari sa raduje –
a s ním celý svet plesá piesňami a duchovnými spevmi. – Dnešný sviatok je veľkou slávnosťou, – lebo sa prenášajú čestné a drahocenné pozostatky otca Mikuláša. – Ako nezapadajúce slnko všetko osvetľuje – svojimi žiarivými lúčmi, – tak zaháňa tmu pokušenia a útrap od tých, ktorí k nemu volajú: – „Ochraňuj nás, ako náš zástanca, svätý Mikuláš.“
Kondák, 3. hlas
Tvoje pozostatky, svätý Mikuláš, – zažiarili ako hviezda od Východu na Západ, – more sa posvätilo tvojím putovaním – a mesto Bari skrze teba milosť prijalo. – Pre nás si sa ukázal ako vynikajúci, predivný a milostivý divotvorca.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

10. MÁJ
SVÄTÝ APOŠTOL ŠIMON HORLIVEC
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 3. hlas
Svätý apoštol Šimon, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 2. hlas
Všetci dnes uctievame svätého apoštola Šimona, – ktorý s láskou hlásal Kristovu náuku, – obohacoval ňou duše zbožných ľudí. – Teraz stojí pred prestolom Božej slávy, – raduje sa s anjelmi. – Prihovára sa u Boha za spásu našich duší.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

11. MÁJ
SVÄTÍ APOŠTOLOM ROVNÍ
CYRIL A METOD, UČITELIA SLOVANOV

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.
Kondák, 3. hlas
Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a odkryli pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

11. JÚN
SVÄTÍ APOŠTOLI
BARTOLOMEJ A BARNABÁŠ

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Keď ste prijali svetlo a silu Ducha Svätého, – začali ste hlásať Kristovo posolstvo svetu, – pre ktoré jedného z vás mečom sťali a druhého ukameňovali. – Stali ste sa ozdobou apoštolov, Bartolomej a Barnabáš! – Dnes sa k vám utiekame: – proste Boha za nás, aby nám odpustil všetky hriechy.
Kondák, 4. hlas
Ako to veľké slnko nad oblohou, – zažiaril si svetu svetlom Kristovej náuky – a udivujúcimi zázrakmi. – Preto, keď ťa dnes uctievame a oslavujeme, – sprevádzaj aj nás na ceste k Svetlu, svätý Bartolomej!
Kondák, 3. hlas
Pánovi si slúžil v úprimnosti srdca, – preto ťa ako prvého zaradil medzi svojich sedemdesiatich učeníkov. – Spolu s Pavlom si sa preslávil v hlásaní Kristovej blahozvesti, – preto aj my dnes spievame piesne – na tvoju svetlú pamiatku, svätý Barnabáš!
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

19. JÚN
SVÄTÝ APOŠTOL JÚDA,
PODĽA TELA PÁNOV BRAT

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Hľadíme na teba ako na Kristovho príbuzného – a uctievame ťa ako mučeníka, svätý Júda Tadeáš. – Nad zlobou sveta si zvíťazil a vieru si zachoval. – Keď dnes tvoju svätú pamiatku oslavujeme, – vyprosuj nám odpustenie našich hriechov.
Kondák, 2. hlas
Svätý apoštol Júda Tadeáš, – bol si vyvolený za učeníka pre svoju smelosť. – Stal si sa pevným stĺpom Kristovej Cirkvi. – Zvestoval si radostnú blahozvesť Slova pohanom. – Učil si ich veriť v trojjediného Boha, – ktorý ťa oslávil darom uzdravovania. – Preto uzdravuješ chorých, ktorí sa utiekajú k tebe.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

24. JÚN
NARODENIE ÚCTYHODNÉHO
A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA,
PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Prorok a Predchodca Pánov, – nie sme schopní dôstojne ťa osláviť, – hoci ťa vrúcne uctievame. – Veď tvoje vznešené a úctyhodné narodenie – odstránilo neplodnosť matky, – z otca zmylo pohanu – a svetu zvestovalo vtelenie Syna Božieho.
Kondák, 3. hlas
Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.
Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, vzácne narodenie – Kristovho krstiteľa a predchodcu Jána.
Irmos, 4. hlas
Skryté a nevýslovné Božie tajomstvo – uskutočňuje sa v tebe, prečistá Panna, – lebo Boh z lásky prijal telo z teba. – Preto ťa velebíme ako Bohorodičku.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

29. JÚN
SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI
NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Prví medzi apoštolmi – a učitelia celého sveta, – proste nášho Vládcu, – aby daroval pokoj celému svetu – a preukázal našim dušiam veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas
Do svojich blažených príbytkov, Pane, – prijal si neúnavných hlásateľov Božích právd, – svojich najvyšších apoštolov Petra a Pavla. – Ich útrapy a smrť si ocenil nad všetky obetné dary. – Ty jediný poznáš tajomstvá srdca.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, pevnú skalu, Petra, – a vyvolenú nádobu Kristovej Cirkvi, Pavla.
Irmos, 4. hlas
Preslávna nevesta Božia – a svätá Bohorodička, – oslavujeme ťa piesňami, – lebo si porodila Tvorcu – všetkých vecí viditeľných i neviditeľných.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

30. JÚN
ZBOR SVÄTÝCH,
SLÁVNYCH A VŠECHVÁLNYCH DVANÁSTICH APOŠTOLOV

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Po celej zemi sa rozšírilo vaše učenie, svätí. – Prijali ste Svätého Ducha skrze ohnivé jazyky. – Úklady pohanstva ste ich svetlom spálili. – Do siete viery vašimi slovami ste ulovili blúdiaci ľud, – preto nebesia rozprávajú o vašej sláve, – a zem vydáva svedectvo o vašich veľkých skutkoch. – V deň vašej pamiatky aj my voláme: – „Všetkých nás, Bože, spas na príhovor dvanástich apoštolov.“
Kondák, 2. hlas
Kristus, uholný kameň, – slávou ozdobuje stĺpy viery, – spolu s Pavlom dvanástich osobitne vyvolených. – Keď dnes uctievame ich pamiatku, – s nimi Krista zvelebujeme.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

2. JÚL
ULOŽENIE ÚCTYHODNÉHO RÚCHA
NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE A BOHORODIČKY V BLACHERNÁCH

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Panenská Bohorodička, – ochrankyňa ľudského pokolenia, – darovala si svojmu mestu rúcho i svoj pás, – aby mu boli pevnou hradbou. – Ty si Krista porodila – a trvalé panenstvo si zachovala. – Skrze teba obnovil Boh prírodu. – Preto ťa vrúcne prosíme, – udeľ mier svojmu ľudu – a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 4. hlas
Darovala si nám posvätné rúcho, – ktorým si odievala svoje panenské telo, – aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim, – naša prečistá a milostiplná Ochrankyňa. – S láskou oslavujeme dnes uloženie tvojho rúcha – a s úctou k tebe voláme: „Raduj sa, Panna, chvála kresťanov.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

5. JÚL
SVÄTÍ APOŠTOLOM ROVNÍ
CYRIL A METOD, UČITELIA SLOVANOV, SPOLUPATRÓNI EURÓPY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.
Kondák, 3. hlas
Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a odkryli pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

16. JÚL
PAMIATKA SVÄTÝCH OTCOV
ŠIESTICH EKUMENICKÝCH SNEMOV

Ak je nedeľa, ak nie, potom podľa predpisu.
Predobrazujúce antifóny.
Tropár z príslušného hlasu.
Tropár, 8. hlas
Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký dobrodinec.
Kondák, 8. hlas
Čo apoštoli hlásali a otcovia objasňovali, – to tvorí pevný základ našej Cirkvi. – Ona je nositeľkou pravdy – utkanej z nebeskej náuky o Bohu. – Ona s úctou spravuje – veľké tajomstvo našej spásy.
Bohorodičník, 8. hlas
Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.
Prokimen z príslušného hlasu.
Prokimen, 4. hlas
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.
Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.
Aleluja z príslušného hlasu.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
Verš: Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.
Pričasten
Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

17. JÚL
BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK
PAVOL PETER GOJDIČ, PREŠOVSKÝ BISKUP
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Od detstva si si zamiloval Krista, večné Slovo. – Túžil si mu slúžiť v tichu a jednoduchosti srdca. – Ale pravica Najvyššieho si ťa vyvolila na biskupský stolec – a urobila ťa neochvejným pastierom svojho ľudu. – Obetoval si sa Bohu ako úplná žertva – pre vieru a jednotu Cirkvi. – Otec biskup a mučeník Pavol, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.
Kondák, 4. hlas
Zapálený láskou božského Srdca – zažiaril si nám ako jasná hviezda. – Poznáme ťa ako horlivého veľkňaza našej cirkvi. – Preto ospevujeme tvoju úctyhodnú pamiatku – a vzdávame vďaky Bohu za teba. – Veď aj dnes, svätiteľu a otče náš, Pavol, – učíš nás svojimi slovami: – Boh je láska, milujme ho!
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 8. hlas
Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 2. hlas
Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.
Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

19. JÚL
PREPODOBNÁ MATKA MAKRÍNA
Tropár, 2. hlas
Videla si smrť svojho Snúbenca, – pochopila si pominuteľnosť a márnosť sveta. – Z toho dôvodu si sa zasvätila nesmrteľnému Snúbencovi. – Pôstom a poníženosťou si dosiahla u neho zaľúbenie. – Preto dnes s anjelmi sa teší, prepodobná Makrína, duša tvoja.
Kondák, 4. hlas
Prepodobná Makrína, dobrého Boha si si zamilovala – celým srdcom, jeho kríž si vzala na svoje plecia – a s láskou si ho nasledovala, – preto si získala odpustenie hriechov.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

20. JÚL
SVÄTÝ A SLÁVNY PROROK ELIÁŠ
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Pre svoj anjelský život – patrí svätý Eliáš medzi popredných prorokov. – Je ako druhý predchodca Kristovho príchodu. – Zhora poslal Elizeovi milosť, aby zaháňal neduhy – a očisťoval malomocných. – Preto svojim ctiteľom poskytuje uzdravenie.
Kondák, 2. hlas
Znamenitý prorok Eliáš, – poznal si budúce veľké diela nášho Boha. – Na tvoje slová sa zastavili vody nad oblakmi. – Prihováraj sa za nás u jediného Milujúceho.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
„Ty si kňaz naveky – podľa radu Melchizedekovho.“
Verš: Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”
Aleluja, 5. hlas
Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul.
Verš: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

22. JÚL
SVÄTÁ MYRONOSIČKA A APOŠTOLOM ROVNÁ MÁRIA MAGDALÉNA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Ctihodná Mária Magdaléna, – nasledovala si Krista, ktorý sa narodil z Panny. – Zachovala si jeho náuku i zákony. – Preto oslavujeme tvoju pamiatku, – aby sme na príhovor tvojich modlitieb – dosiahli odpustenie hriechov.
Kondák, 3. hlas
Preslávna Magdaléna, – stála si pod Krížom Spasiteľovým. – Znášala si muky spolu s Matkou Spasiteľa i s inými ženami. – Ronila si bolestné slzy a obetovala ich na slávu Božiu, volajúc: – „Aký to neslýchaný div! – Stvoriteľ tvorstva sa podrobil mukám. – Sláva tvojej moci, Kriste!“
Bohorodičník, 3. hlas
Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

25. JÚL
ZOSNUTIE SVÄTEJ ANNY,
MATKY PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Bohom omilostená Anna, – nosila si pod srdcom najsvätejšiu Bohorodičku, – tú, čo nám porodila Krista, náš Život. – Preto ťa so slávou uviedol do neba, – kde je miesto blažených. – Tam sa s ním raduješ. – Večne šťastná, vypros odpustenie hriechov – svojim vrúcnym ctiteľom.
Kondák, 2. hlas
Oslavujme pamiatku Kristových prarodičov – a prosme ich vrúcne o pomoc, – aby nás zbavili každého nedostatku. – S nami je Boh náš a on ich oslávil.
Bohorodičník, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela.
Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Aleluja, 1. hlas
Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek.
Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Pričasten
Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

5. AUGUST
PREDPRAZDENSTVO
PREMENENIA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
S posvätnou úctou si pripomeňme Kristovo premenenie – a oslávme prípravu na sviatok radostným spevom. – Priblížil sa deň Pánov – a on vystúpil na horu Tábor, – aby nám ukázal slávu svojho božstva.
Kondák, 4. hlas
Kristovo premenenie – prežaruje dnes svetlom ľudské pokolenie, – ktoré radostne volá: – „Premieňa sa Kristus, náš drahý Spasiteľ.“
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

6. AUGUST
SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

1. antifóna
Jasaj Bohu celá zem; – hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom, – blýskavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
Odel si sa do slávy a veleby, – do svetla si sa zahalil ako do rúcha.
Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.
2. antifóna
Vrch Sion, tajomný príbytok, – je mestom veľkého kráľa.
Spas nás, Synu Boží, premenil si sa na hore, tebe spievame: Aleluja.
A priviedol ich do svojej svätej zeme, – na vrch, čo získala jeho pravica.
Spas nás, Synu Boží, premenil si sa na hore, tebe spievame: Aleluja.
Vrch Sion, ten si si obľúbil – a vystavil si svätyňu ako nebo vysokú.
Spas nás, Synu Boží, premenil si sa na hore, tebe spievame: Aleluja.
3. antifóna
Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: – nehýbe sa, trvá naveky.
Premenil si sa na hore, Kriste Bože:
Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, – tak je Pán okolo svojho ľudu odteraz až naveky.
Premenil si sa na hore, Kriste Bože:
Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? – Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?
Premenil si sa na hore, Kriste Bože:
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, – kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Premenil si sa na hore, Kriste Bože:
Vchod
Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. – Ony nech ma privedú na tvoj svätý vrch.
Tropár, 7. hlas
Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!
Kondák, 7. hlas
Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.
Prokimen, 4. hlas
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem.
Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.
Irmos, 4. hlas
Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.
Pričasten
Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.

9. AUGUST
SVÄTÝ APOŠTOL MATEJ
Predobrazujúce antifóny.
Vchod
Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – premenil si sa na hore, tebe spievame: Aleluja.
Tropár, 7. hlas
Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!
Tropár, 3. hlas
Svätý apoštol Matej, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 4. hlas
Apoštol a divotvorca, Matej, – tvoje zvestovanie evanjelia preniklo do celého sveta, – ako žiariace slnko – a svojou milosťou osvecuje Cirkev z pohanov.
Kondák, 7. hlas
Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.
Prokimen, 4. hlas
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil.
Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Prokimen, 8. hlas
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.
Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem.
Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!
Aleluja, 1. hlas
Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.
Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.
Namiesto Dôstojné
Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.
Irmos, 4. hlas
Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.
Pričasten
Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme – a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

14. AUGUST
PREDPRAZDENSTVO
ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Plesajte, ľudia, tlieskajte rukami, – zíďte sa v živej viere a všetci radostne spievajte, – lebo Matka Božia má byť vzatá zo zeme na nebesia. – Ako Bohorodičku ju radostne oslávme piesňami.
Kondák, 4. hlas
Na tvoju slávnu pamiatku – nádherne sa vyzdobil celý vesmír – a radostne volá: – „Raduj sa, Panna, ozdoba kresťanstva!“
Prokimen, aleluja a pričasten príslušného dňa.

15. AUGUST
ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, – pri smrti svet si neopustila. – Odišla si do večnej blaženosti, – lebo si Matka Života – a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše.
Kondák, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Namiesto Dôstojné
Anjeli užasli, keď videli zosnutie Najčistejšej, – ako Panna vystupuje zo zeme na nebesia.
Irmos, 1. hlas
Medze prírody boli zdolané v tebe, Panna Prečistá: – panenstvo sa druží s materstvom a smrť sa snúbi s životom! – Panna si i po pôrode, živá aj po smrti, – a tak stále zachraňuješ, Bohorodička, svoje dedičstvo.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

16. AUGUST
PRENESENIE RUKOU NEUTVORENÉHO OBRAZU NÁŠHO PÁNA,
BOHA A SPASITEĽA, JEŽIŠA KRISTA

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 1. hlas
Pri pôrode si panenstvo zachovala, Bohorodička, – pri smrti svet si neopustila. – Odišla si do večnej blaženosti, – lebo si Matka Života – a svojimi modlitbami zbavuješ smrti naše duše.
Tropár, 2. hlas
Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.
Kondák, 2. hlas
Neopísateľné Slovo Otcovo, – keď poznáme tvoju nevýslovnú a božskú lásku k človeku, – i tvoj obraz, tebou utvorený a víťazný, – ktorý svedčí o tvojom skutočnom vtelení – uctievame ho a bozkávame.
Kondák, 2. hlas
Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.
Prokimen, 4. hlas
Spievajte Pánovi pieseň novú, – lebo vykonal veci zázračné.
Verš: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
Aleluja, 5. hlas
Verš: Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Verš: Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
Namiesto Dôstojné
Anjeli užasli, keď videli zosnutie Najčistejšej, – ako Panna vystupuje zo zeme na nebesia.
Irmos, 1. hlas
Medze prírody boli zdolané v tebe, Panna Prečistá: – panenstvo sa druží s materstvom a smrť sa snúbi s životom! – Panna si i po pôrode, živá aj po smrti, – a tak stále zachraňuješ, Bohorodička, svoje dedičstvo.
Pričasten
Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme – a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.

25. AUGUST
BLAŽENÝ HIEROMUČENÍK
METOD DOMINIK TRČKA,
MICHALOVSKÝ PROTOIGUMEN

Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 4. hlas
Pane, tvoj mučeník Metod – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy, – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.
Kondák, 4. hlas
Mučeník Kristov, Metod, – zamiloval si si božské Dieťa Ježiša, – ktorého lásku si ohlasoval aj v žalári, – kde si bol za vernosť Cirkvi – a zaplatil si za to cenu života. – Svojou apoštolskou horlivosťou – mnohých si priviedol ku Kristovi, – preto ťa oslavujeme a voláme: – „Pros za nás, blažený Metod, – aby sme ťa nasledovali.
Bohorodičník, 4. hlas
Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“
Prokimen, 4. hlas
Vo svätých na zemi uskutočnil Pán – všetky svoje úmysly.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

29. AUGUST
SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 2. hlas
Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.
Kondák, 5. hlas
Slávne sťatie Predchodcovo – stalo sa Božím riadením, – aby aj Otcom v predpeklí oznámil príchod Spasiteľa. – Nech narieka Herodias, – lebo ona si vynútila vraždu. – Nemilovala Boží zákon ani večný život, – len rozkoš a časné šťastie.
Bohorodičník, 5. hlas
Raduj sa, zapečatená Pánova brána. – Raduj sa, záštita a ochrana všetkých, čo sa k tebe utiekajú. – Raduj sa, panenská Matka, prístav pokoja, – ty si porodila svojho Stvoriteľa a nášho Boha. – Neprestaň sa modliť za svojich ctiteľov, – ktorí sa klaňajú tvojmu Synovi.
Prokimen, 7. hlas
Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho.
Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.
Aleluja, 4. hlas
Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.
Pričasten
Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

31. AUGUST
ULOŽENIE ÚCTYHODNÉHO PÁSU NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE A BOHORODIČKY
Predobrazujúce antifóny.
Tropár, 8. hlas
Panenská Bohorodička, – ochrankyňa ľudského pokolenia, – darovala si svojmu mestu rúcho i svoj pás, – aby mu boli pevnou hradbou. – Ty si Krista porodila – a trvalé panenstvo si zachovala. – Skrze teba obnovil Boh prírodu. – Preto ťa vrúcne prosíme, – udeľ mier svojmu ľudu – a našim dušiam veľkú milosť.
Kondák, 4. hlas
Darovala si nám posvätné rúcho, – ktorým si odievala svoje panenské telo, – aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim, – naša prečistá a milostiplná Ochrankyňa. – S láskou oslavujeme dnes uloženie tvojho rúcha – a s úctou k tebe voláme: „Raduj sa, Panna, chvála kresťanov.“
Prokimen, 3. hlas
Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Aleluja, 8. hlas
Verš: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, ty a archa tvojej všemoci.
Verš: Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu.
Pričasten
Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.