Akatist k našej presvätej vládkyni, Matke Ustavičnej Pomoci

Akatist k našej presvätej vládkyni, Matke Ustavičnej Pomoci
8. novembra 2018 andreas

ZVYČAJNÝ ZAČIATOK

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak nieto kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny ** a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti. ** Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, ** ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

1. KONDÁK
Kňaz: Vyvolená Vládkyňa a prameň Božej láskavosti! Hľa, zhromaždili sme sa a padáme s vierou pred tvojím preslávnym obrazom, kde neprestajne rozdávaš svoje milosti. Svojou ustavičnou ochranou opatruj svoje deti, ktoré do tvojich rúk odovzdali celý svoj život a tebe spievajú: Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

Ľud: Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

1. IKOS
Kňaz: Pri tvojom slávnom tróne, Milostiplná, stoja zástupy anjelov a neprestajne spievajú „Raduj sa!“, lebo nie sú schopní dôstojne ťa velebiť, ani dostatočne obdivovať tvoju krásu a primerane sa tešiť z tvojho prečistého pohľadu. A my, keď sme sa zhromaždili okolo tvojej ikony, s vierou dvíhame svoje oči k predvečnému príbytku a spolu s nimi vravíme:

Ľud: Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou!
Raduj sa, prameň nebeských pokladov!
Raduj sa, hviezda, čo osvecuje všetky končiny zeme!
Raduj sa, nevyčerpateľná priepasť milosrdenstva!

Raduj sa, Kráľovná i Matka všetkých vyvolených!
Raduj sa, zem oplývajúca medom, ktorá živí mnohých!
Raduj sa, predpovedaný strom, čo nám všetkým tôňu poskytuje!
Raduj sa, plodná oliva voňajúca ako Libanon!

Radujte sa, ruky vždy pozdvihnuté ako Mojžišove, aby sa za nás modlili!
Raduj sa, lebo svojou modlitbou všetko zmôžeš!
Raduj sa, nádej všetkých pokolení!
Raduj sa, dôvod našej radosti!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

2. KONDÁK
Kňaz: Akýsi obchodník na Kréte sa dozvedel o tvojej ikone, o drahocennej perle, a keďže bola krásna a preslávená zázrakmi, odvážil sa ju ukradnúť. Schoval ju na svojej lodi a bezpečne sa plavil po mori. My však, Nepoškvrnená, keď máme vo svojom srdci ako vzácny poklad teba, plavíme sa hlbinou života do večnej záhrady a spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

2. IKOS
Kňaz: Vidíme nepochopiteľnú múdrosť Pánovej prozreteľnosti: že Boh v túžbe uchrániť pred pohanmi tvoj prečistý obraz, nepoškvrnená Panna, zlodejskými rukami ho preniesol do Ríma, aby ho vyvýšil a oslávil medzi všetkými národmi, aby vďaka tvojim modlitbám, Bohorodička, vylial cez neho bohatstvo láskavosti a milosrdenstva. Keď sa totiž dotýkame tohto stánku, nenachádzame smrť, ale život. Ty si opravdivý žijúci stánok, Bohorodička, ktorý na svojich rukách nenesie tabule zákona, rozkvitnutú palicu alebo zlatú nádobu, no Chlieb života, Nevädnúci kvet a Darcu zákona. Pros ho za tých, ktorí ti spievajú:

Ľud: Raduj sa, najsvätejší stánok Novej zmluvy uprostred dvoch cherubínov!
Raduj sa, mocná zbraň, ktorá pluky premáha!
Raduj sa, sprievodkyňa cez pustatinu!
Raduj sa, strom Jesseho, čo vydal božský kvet!

Raduj sa, rastlina, ktorej semienka rastú na kameni ľahostajnosti!
Raduj sa, lebo na tebe spočinul Duch rady a sily!
Raduj sa, kamenná tabuľa Božieho milosrdenstva!
Raduj sa, manna sladšia ako med!

Raduj sa, sedemramenný svietnik, čo všetkých osvecuje!
Raduj sa, obraz utvorený rukou podľa vzoru nestvorenej žiary Otca!
Raduj sa, oživujúci lúč nekonečného života!
Raduj sa, posvätený a nezničiteľný trón kráľovský!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

3. KONDÁK
Kňaz: Moc Najvyššieho, keď vyšla z teba, Božia Matka, zjavila sa na každom mieste, kde sa uctieva tvoj vzácny obraz. Každý, kto sa k tebe povznáša, dosahuje potrebné: chorý zdravie, trpiaci potechu a ten, čo je vo tmách, zrak duše i tela, lebo ty všetkých zraňuješ svojou dobrotou, aby si ich zahrnula do svojho materinského srdca a priviedla do svetla, ktoré nikdy nehasme, uprostred spevu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

3. IKOS
Kňaz: Majúc ako drahocennú perlu tvoj obraz, Božia Matka, ktorý k nám prišiel zďaleka z Východu, skláňame sa pred tebou, ako pred jasnou zornicou, ako pred zvestovateľkou Božieho dňa, lebo kdekoľvek si sa zjavila, tam sa priblížila spása, a preto ti voláme:

Ľud: Raduj sa, nestrážená rajská brána!
Raduj sa, nezamknutá pokladnica prístupná pre všetkých!
Raduj sa, prameň živej vody, čo nikdy nevysychá!
Raduj sa, rosa hermonská, čo padá na vrchy sionské!

Raduj sa, sladký nápoj pre smädnú dušu!
Raduj sa, lebo zo svojej krvi ako z čaše vyliala si víno radosti!
Raduj sa, lebo hladným si darovala chlieb sily na potešenie všetkých národov!
Raduj sa, mocná hradba celosvetovej Božej záhrady!

Raduj sa, Pánov dom postavený na horských vrcholkoch!
Raduj sa, hora pod mrakmi, kde Boh prebýva na veky!
Raduj sa, trón Kráľa Krista!
Raduj sa, príbytok nevädnúcej slávy!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

4. KONDÁK
Kňaz: Keď nespravodlivý Kréťan ležal na smrteľnom lôžku, jeho dušu trápila búrka a nevedel nájsť útechu, až kým neurobil pokánie a neprikázal svojmu priateľovi odovzdať ikonu do chrámu. Potom sa zveril pod tvoju ochranu a s tvojou pomocou prešiel cez poslednú hlbinu života do pokojného a večného prístavu, pričom spieval: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

4. IKOS
Kňaz: Keď Rimania počuli o veľkých divoch, ktorými si pokorila svätokrádežné nekajúce srdcia, vyšli spolu s biskupmi, kňazmi a množstvom sviec, odniesli tvoju ikonu do chrámu a spievali:

Ľud: Raduj sa, Mária, predobrá Vládkyňa!
Raduj sa, presvätá a najmilosrdnejšia Bohorodička!
Raduj sa, Panna nad všetky panny!
Raduj sa, Matka Božieho milosrdenstva!

Raduj sa, uzatvorená záhrada!
Raduj sa, zapečatený prameň!
Raduj sa, studňa živej vody, čo vyteká zo Siona!
Raduj sa, dcéra sionská, krásna ako Jeruzalem!

Raduj sa, ľalia, čo svojou vôňou všetko preniká!
Raduj sa, celá vyvolená a vyzdobená!
Raduj sa, svätyňa svätých naplnená božskou slávou!
Raduj sa, chvála i očarenie všetkých pokolení!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

5. KONDÁK
Kňaz: Keď si v podivnom videní zbadala v rukách anjelov božskú krv svojho Syna, kopiju, čo mala preniknúť dušu, žlč a kríž, nádej všetkých národov, vtedy sa tvoja duša, ubolená, zachvela smrteľnou úzkosťou, objala si dieťatko a žalostne si plakala: Syn môj čarovne pekný, krajší nad všetkých ľudských synov, ako ťa prinesiem na obetu? Sladké moje svetlo, ako znesiem tvoje utrpenia? Ako vo svojej duši zahojím rany spôsobené tvojimi ranami? Nech sa však pre spásu sveta stane podľa tvojho slova tvojej služobníčke, ktorá vraví: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

5. IKOS
Kňaz: Bolestivá Matka, všetky končiny zeme videli tvoje utrpenie zobrazené na tejto ikone. Hľadeli a divili sa, ako si ocenila Neoceniteľného, aby si svoje deti vykúpila z otroctva nepriateľa. Akými oslavnými piesňami zvelebím tvoju lásku? Ako vychválim tvoju veľkosť vo tvojom utrpení? Aké duchovné kvety nájdem, aby som ich sypal na tvojej tŕňovej ceste? Namiesto nich ti ako dieťa poviem tieto jednoduché slová:

Ľud: Raduj sa, Kráľovná i Matka!
Raduj sa, nepoškvrnená Ovečka!
Raduj sa, materinské srdce, nevyčerpateľný prameň!
Raduj sa, láska nepominuteľná a nevýslovná!

Raduj sa, poklad môjho srdca!
Raduj sa, sladkosť mojej duše!
Raduj sa, lebo si nás zrodila v ťažkých bolestiach pod krížom!
Raduj sa, lebo kvôli svojim deťom si sa všetkého zriekla!

Raduj sa, lebo anjelským zvestovaním si kríž na seba prijala!
Raduj sa, lebo ty prvá si pila po celý život horkú Kristovu čašu!
Raduj sa, Ráchel, čo oplakáva svoje deti usmrtené duchovným nepriateľom!
Raduj sa, oheň lásky, ktorý veľké vody utrpenia nedokázali uhasiť!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

6. KONDÁK
Kňaz: Presvätá Božia Matka, sťa nové Áronovo potomstvo si si vyvolila na opatrovanie svojej ikony bohonositeľských kazateľov pomenovaných podľa vykúpenia. Oni nasledujú zakladateľa svojho rádu, do končín sveta ohlasujú tvoju veľkosť a všetkých učia oslavovať ťa ako jedinú prostredníčku láskavosti pre celý svet a skrze teba zvelebovať Boha: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

6. IKOS
Kňaz: Preblahoslavená Kráľovná, tvoj divotvorný a všade uctievaný obraz zažiaril z vyvoleného pahorku Eskvilína, z nového Jeruzalema, ďaleko na východ i západ, na sever i na juh, aby tvoje deti rozptýlené po svete, rozdelených bratov, zhromaždil ako jasné hviezdy v Kristovom kráľovstve, blízko tvojho Srdca, dobrá Matka, aby spievali:

Ľud: Raduj sa, Východ v temnotách ležiaceho Východu!
Raduj sa, sprievodkyňa tých, čo vo tmách blúdia!
Raduj sa, osloboditeľka väzňov temnosti!
Raduj sa, nevesta, ochrankyňa Kristovej vinice!

Raduj sa, najkrajšia zo všetkých žien, čo kráča za stádom svojho Ženícha!
Raduj sa, Dávidova dcéra, korunovaná na jeho tróne kráľovskom!
Raduj sa, Kráľovná sediaca po pravici svojho Syna a Pána!
Raduj sa, Vládkyňa, oblečená do rúcha zlatom pretkávaného, vyzdobená božskou krásou!

Raduj sa, lebo tvoji synovia sú kniežatami po celej zemi!
Raduj sa, oslavovaná v každom pokolení!
Raduj sa, strom života, vždy úrodný, zavlažovaný Svätým Duchom!
Raduj sa, ranná zora, čo zvestuje žiarivé Slnko!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

7. KONDÁK
Kňaz: Ten, ktorý sa stal Prostredníkom pre všetkých, v túžbe spasiť svojím utrpením celý svet, teba si vyvolil za Spolutrpiteľku a Zástankyňu našej spásy, preto v čase svojho utrpenia na kríži všetko ti odovzdal do rúk, ako na tejto ikone, a nazval ťa Matkou všetkých, čo sú kdekoľvek na svete, v neho veria a oslavujú ho: Aleluja!

Ľud: aleluja, aleluja, aleluja!

7. IKOS
Kňaz: Božia Múdrosť si vysadila novú záhradu, svoju cirkev, stvorila v nej prameň živej vody, z ktorého vytekáš ty, milostiplná rieka. Ako jediná napájaš celú zem, takže mimo teba nieto vlahy ani nebeskej rosy, ale skrze teba hojne rastú vinice, rozvíjajú sa kvety zbožnosti, ľalie panenstva i myrha mučeníkov, ktorých sa dotklo teplo Svätého Ducha a tebe spievajú:

Ľud: Raduj sa, žiarivá životodarná rieka uprostred raja!
Raduj sa, lebo pustatiny srdca meníš na veľkolepý záhon!
Raduj sa, panenské pole, na ktorom sa rozvíjajú kvety čistoty!
Raduj sa, réva Kristovej vinice, čo urodila strapce mučeníkov!

Raduj sa, voda zo Siloe, čo uzdravuje srdcia nevidomých!
Raduj sa, lebo naše obety poškvrnené vášňami očisťuješ!
Raduj sa, nádrž pri Ovčej bráne, aj mňa umy ako baránka určeného na obetu!
Raduj sa, holubica, zvestovateľka novej zeme!

Raduj sa, dúha na znamenie večnej zmluvy!
Raduj sa, Rút, čo zbiera odhodené klasy!
Raduj sa, strom, ktorého listy uzdravujú národy!
Raduj sa, brána nového Jeruzalema otvorená dňom i nocou!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

8. KONDÁK
Kňaz: Pane a Bože náš, obdivuhodné a nepochopiteľné je tajomstvo, že zostávaš Bohom, a predsa vo všetkom plníš vôľu svojho stvorenia, svojej preblahoslavenej Matky. Ty si jej zjavil všetky svoje cesty, aby prosila jedine o to, čo je v súlade s tvojou vôľou, aby všetkých viedla tvojimi cestami a rozdeľovala dary podľa zámerov tvojej prozreteľnosti, ktorá chce spasiť všetkých, čo vzývajú: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

8. IKOS
Kňaz: Preblahoslavená Panna Mária, tebe je všetko možné, v nebi aj na zemi, navrátenie hriešnikov i uzdravenie chorých. Veď ako služobníčka a stvorenie si sa pokorila viac ako všetci, ale svojimi modlitbami si sa povzniesla nad každú silu a mocnosť. Žena a nevesta, ty si zranila srdce svojho Ženícha, takže tvojim prosbám nemôže nič odoprieť. Preto ako oči sluhov neprestajne hľadia na ruky svojich pánov, tak sú naše oči obrátené k tebe, Pani a Vládkyňa, kým štedro neobdaruješ nás, ktorí ti spievame:

Ľud: Raduj sa, lebo neúnavne sa modlíš!
Raduj sa, nehasnúci kadidlový oltár!
Raduj sa, žiarivá koruna Kristovej cirkvi!
Raduj sa, čaša nebeskej radosti!

Raduj sa, hora, z ktorej Boh prehovoril svojou mocou!
Raduj sa, stôl božskej sladkosti!
Raduj sa, záhradníčka kvetinových záhonov Svätého Ducha!
Raduj sa, lebo jediným slovom tvojich úst sa na zemi posilnilo nebo!

Raduj sa, lebo slovom tvojich prosieb povstalo nové stvorenie!
Raduj sa, bezodné milosrdenstvo, čo priepasť hriechu zaplavuje!
Raduj sa, lebo si pozdvihla úbožiakov na trón serafínov!
Raduj sa, lebo celý svet si zbožštila svojím milosrdenstvom!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

9. KONDÁK
Kňaz: Majúc teba, Nanajvýš ospevovanú, na ktorú čakali všetky národy, požehnanú medzi ženami, od vekov sľúbenú a predpovedanú, prečistú Matku a jedinú Nepoškvrnenú, počiatok a prameň všetkých divov, všetko stvorenie sa z teba raduje a spieva: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

9. IKOS
Kňaz: Ani výreční kazatelia ťa nedokážu dôstojne velebiť za všetky divy, ktorými obdarúvaš svojich služobníkov, čo prichádzajú k tvojej slávnej ikone. Všetci vedia, núdzni, trpiaci aj opustení, že hoci by matka zabudla na svoje deti, ty, Najmilosrdnejšia, nikdy nezabudneš na svojich biednych, preto k tebe volajú:

Ľud: Raduj sa, obľúbená Matka sirôt!
Raduj sa, pokojné útočisko blúdiacich!
Raduj sa, jasné svetlo, čo slepým zrak prináša!
Raduj sa, olej, čo rany srdca uzdravuje!

Raduj sa, nádej beznádejných hriešnikov!
Raduj sa, lebo svojou dobrotou odstraňuješ všetky hnevy!
Raduj sa, Matka Dobrodinca, ktorá nás obohacuje všetkými darmi!
Radujte sa, ruky, čo vždy uzdravujú a žehnajú!

Raduj sa, Kráľovná, čo nekraľuje mocou, ale svojou dobrotou!
Raduj sa, vánok z Božieho raja, čo vysušuje slzy!
Raduj sa, lebo všetkých napĺňaš nebeskou radosťou!
Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

10. KONDÁK
Kňaz: Ako kedysi Izraelu, tak aj nám, svojim služobníkom, čo hynú na púšti života, daroval si, predobrý Vládca, obdivuhodnú skalu spásy, obraz svojej Matky. Keď k nemu s nádejou prichádzame, čerpáme zázračný nápoj tvojho prebohatého milosrdenstva a spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

10. IKOS
Kňaz: Všetci, ktorých Boh urobil hodnými veľkých zápasov s kniežaťom temnoty, nájdu v tebe, predobrá Matka, nezničiteľnú hradbu a skutočne nedobytnú Dávidovu vežu. Keď si obliekli jediný pancier tvojej opatery, odvážne dvíhajú svoje hlavy proti tvojim nepriateľom a spievajú víťaznú pieseň:

Ľud: Raduj sa, žena mocná ako pluky pripravené na boj!
Raduj sa, nevesta, čo pošliapala hlavu hada!
Raduj sa, nepremožiteľná odvaha Kristovho vojska!
Raduj sa, dvojsečný meč úst hlásateľov dobrej zvesti!

Raduj sa, kľúč, čo stráži chrám kňazskej spravodlivosti!
Raduj sa, pomocníčka a vodkyňa pastierov!
Raduj sa, sila trpiacich za vieru v Krista!
Raduj sa, bezpečné útočisko v ťažkých pokušeniach!

Raduj sa, pevná kotva búrkou zmietaných!
Raduj sa, lebo upevňuješ kráľovstvá i krajiny!
Raduj sa, vyvolená Vodkyňa, vysloboď svoj ľud spod nadvlády cudzincov!
Raduj sa, jediná ochrana všetkých bezradných!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

11. KONDÁK
Kňaz: Neprestajne ti s láskou spievame sladkú pieseň, ktorú ti kedysi zaspieval tvoj beztelesný služobník, keď ti zvestoval príchod Emanuela a radosť sveta, lebo ňou víťazíme nad nepriateľmi a pristupujeme k tvojej silnej ustavičnej pomoci a nebeskej radosti, že Boh s nami prebýva, pričom vďačne voláme: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

11. IKOS
Kňaz: Nezapadajúce a nežné svetlo mojej biednej duše v tomto temnom údolí, kde každý deň je námaha, utrpenie, temnota mysle a boj s vášňami, kde sa útoky a nástrahy nepriateľa usilujú zahubiť moju dušu! Ako dokážem bez ujmy prejsť čo len malý kúsok svojej krížovej cesty, ak svojimi modlitbami a svojou ustavičnou pomocou neupevníš moje kroky a nevyvedieš z tohto väzenia na svetlo moju dušu, ktorá volá:

Ľud: Raduj sa, sladké svetlo tých, čo sa slepí v hriechoch narodili!
Raduj sa, hviezda, vodkyňa k najvyššiemu Kráľovi!
Raduj sa, oblačný stĺp uprostred púšte!
Raduj sa, rosa vysmädnutej duše!

Raduj sa, pokojný prístav pred búrlivými vášňami!
Raduj sa, vietor, čo vedie moju loďku pomedzi ostré skaly!
Raduj sa, kormidelníčka plavby životom po neznámej ceste, akoby morskej!
Raduj sa, lebo uzdravuješ rany života!

Raduj sa, lebo zúfalých osvecuješ nevýslovnými darmi!
Raduj sa, ruka sprevádzajúca tých, čo sú na morských vlnách!
Raduj sa, lebo zatváraš čeľuste duchovných levov!
Raduj sa, lebo si rozviazala putá mojich hriechov!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

12. KONDÁK
Kňaz: Moja nanajvýš ospevovaná Kráľovná, vypros mi veľkú láskavosť, aby som si po celý svoj život uchránil nepoškvrneným svoje rúcho obmyté kedysi v krvi Baránka. Veď do tvojich rúk odovzdávam svoju spásu a veľmi ti dôverujem, Matka, že môj horiaci svietnik uchrániš od búrok a v strašnej hodine smrteľného zápasu mi prídeš v ústrety so zažatou sviecou osvietiť moju poslednú cestu. A potom ma uvedieš do Božieho príbytku, k Bohu, čo obveseľoval dni mojej mladosti, lebo moja duša ťa tam bude naveky s radosťou velebiť uprostred burácania slávnostných spevov: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

12. IKOS
Kňaz: Teba ospevujú a teba nevysloviteľnými piesňami neprestajne oslavujú šestorokrídli cherubíni, mnohookí serafíni a nespočítateľné zástupy anjelov uprostred chórov svätých, ktorí sa od vekov radujú. Sťa pestré vence ti prinášajú prosby tvojich služobníkov, čo zo všetkých končín sveta vzývajú tvoju pomoc. Hľadia na tvoju tvár, jasnú ako slnko, a čakajú iba na tvoj pokyn, aby leteli na krídlach vetra a prinášali záchranu i spásu všetkým, ktorí ti spievajú:

Ľud: Raduj sa, lebo za celý svet sa modlíš!
Raduj sa, jasné slnko, čo nebesá i celú zem osvecuje!
Raduj sa, božská strážkyňa, čo hľadí na veľký Východ!
Radujte sa, neumĺkajúce prorocké ústa!

Raduj sa, cherubínskych plukov vodkyňa!
Raduj sa, sprievodkyňa všetkých, čo sú v nebi aj na zemi!
Raduj sa, kniha Božej prozreteľnosti!
Raduj sa, tajomná pokladnica jeho Múdrosti!

Raduj sa, hlbina jeho rozsudkov skrytých od vekov!
Raduj sa, nástroj Svätého Ducha!
Raduj sa, ponížená i vyvýšená Vládkyňa všetkého stvorenia!
Raduj sa, Pánova služobníčka, čo koná vždy jeho vôľu!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

13. KONDÁK
Kňaz: Všechválna Matka celého sveta, v dušiach všetkých svätých si tajomne zrodila Slovo. Prijmi od nás, svojich detí, túto vrúcnu modlitbu, zachovaj nás v láske k svojmu Synovi, veď sme všetci odovzdaní Božej vôli a jeho zámerom, a priveď do príbytkov slávy nás, čo spievame: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja!

Kňaz spieva tento kondák tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

13. IKOS
Kňaz: Pri tvojom slávnom tróne, Milostiplná, stoja zástupy anjelov a neprestajne spievajú „Raduj sa!“, lebo nie sú schopní dôstojne ťa velebiť, ani dostatočne obdivovať tvoju krásu a primerane sa tešiť z tvojho prečistého pohľadu. A my, keď sme sa zhromaždili okolo tvojej ikony, s vierou dvíhame svoje oči k predvečnému príbytku a spolu s nimi vravíme:

Ľud: Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou!
Raduj sa, prameň nebeských pokladov!
Raduj sa, hviezda, čo osvecuje všetky končiny zeme!
Raduj sa, nevyčerpateľná priepasť milosrdenstva!

Raduj sa, Kráľovná i Matka všetkých vyvolených!
Raduj sa, zem oplývajúca medom, ktorá živí mnohých!
Raduj sa, predpovedaný strom, čo nám všetkým tôňu poskytuje!
Raduj sa, plodná oliva voňajúca ako Libanon!

Radujte sa, ruky vždy pozdvihnuté ako Mojžišove, aby sa za nás modlili!
Raduj sa, lebo svojou modlitbou všetko zmôžeš!
Raduj sa, nádej všetkých pokolení!
Raduj sa, dôvod našej radosti!

Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

1. KONDÁK
Kňaz: Vyvolená Vládkyňa a prameň Božej láskavosti! Hľa, zhromaždili sme sa a padáme s vierou pred tvojím preslávnym obrazom, kde neprestajne rozdávaš svoje milosti. Svojou ustavičnou ochranou opatruj svoje deti, ktoré do tvojich rúk odovzdali celý svoj život a tebe spievajú: Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

Ľud: Raduj sa, Milostiplná, všetka naša nádej!

PREPUSTENIE
Kňaz: Premúdrosť!
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Modlitby pochádzajúce z latinskej tradície

Novena k Matke ustavičnej pomoci
(upravená pre potreby gréckokatolíkov)

Kňaz si oblečie epitrachil a felón a v sprievode posluhujúcich nesúcich kríž, sviece a kadidlo kráča pred ikonu Matky ustavičnej pomoci.

Zvyčajný začiatok
Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu, Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi nášmu, Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom našim.

Kňaz môže privítať prítomných a oboznámiť ich s počtom a druhom predložených poďakovaní a prosieb.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.
Ľud: Pane zmiluj sa (3x).

Kňaz (spoločne s veriacimi ): Matka ustavičnej pomoci, – s veľkou dôverou dnes prichádzam – pred tvoj svätý obraz – prosiť o tvoju pomoc. – Nespolieham sa na svoje zásluhy – a dobré skutky, – ale jedine na nekonečné zásluhy Pána Ježiša – a na tvoju s ničím neporovnateľnú materinskú lásku. Ty, Matka, – pozerala si na rany nášho Vykupiteľa – a na jeho drahocennú krv – za nás vylievanú. – Tvoj umierajúci Syn dal nám teba za Matku, – preto si pre nás – Ustavičnou pomocníčkou, – ako ťa uctievame v tomto milostivom obraze. – Matka ustavičnej pomoci, – vrúcne ťa preto prosím – pre bolesti a smrť tvojho božského Syna, – pre nevysloviteľné utrpenie tvojho srdca, – vypros mi u Syna milosť, – po ktorej teraz tak veľmi túžim, a ktorú nutne potrebujem. (chvíľka ticha)

Najdrahšia Matka, – ty vieš, – ako nám túži dať Ježiš, náš Spasiteľ, – všetko ovocie vykúpenia. – Matka, ty vieš, – že tieto poklady boli vložené do tvojich rúk, – aby si nám ich rozdeľovala. – S dôverou preto od teba očakávam, – Matka moja najmilšia, – že ma i teraz vypočuješ – a ja s radosťou budem oslavovať tvoje milosrdenstvo – po celú večnosť. Amen.

Ak nasleduje sv. evanjelium:

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým. Premúdrosť, vnímajme!
Ľud: Prokimen hl. 4.: Spomínať budem tvoje meno – z pokolenia na pokolenie.
Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobníčky. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Kňaz: Modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane, zmiluj sa.
Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni.
Verš: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!
Ľud: I tvojmu duchu.
Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. (Jn 19, 25-27)
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Kňaz: Vnímajme!
V tom čase stála pri Ježišovom kríži jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.
Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz môže predniesť príhovor alebo homíliu či katechézu, ľud môže zaspievať vhodnú pieseň.
Nato kňaz prečíta osobné poďakovania a po nich spieva alebo recituje modlitbu:

Kňaz: Matka naša, ďakujeme ti za nespočítateľné milosti a požehnania, ktoré vyprosuješ nám i všetkým, ktorí volajú k tebe:

Ľud: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

Kňaz:
– za tvoje milosrdenstvo nad nami,
– za každý dôkaz, že si našou opravdivou Matkou,
– za tvoje materinské srdce,
– za obrátených na cestu pravdy.

Ľud: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

Kňaz:
– za znovuzískanie zdravie,
– za úľavu v utrpení,
– za rozmnoženie lásky v našich srdciach,
– za vovedenie na cestu prikázaní.

Ľud: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

Kňaz:
– za ochranu pri práci,
– za pomoc pri výchove mladého pokolenia,
– za jasný lúč nádeje ukázaný pochybujúcim,
– za pomoc pri znovuzískaní Božej milosti.

Ľud: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

Kňaz:
– za chlieb náš každodenný,
– za naše radosti a smútky,
– za potešenie v trápeniach,
– za uzdravenie zo zúfalstva,
– za vyslobodenie z moci hriechu,
– za vypočutých v ich prosbách.

Ľud: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

Kňaz: Mocnej Kráľovnej sveta, Bohorodičke a Nepoškvrnenej Panne, nech je večná sláva, česť a vďaka od všetkého stvorenia a nám všetkým odpustenie hriechov, milosť a pokoj pod jej ochranou, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prosby

Tu sa môže zaspievať vhodná pieseň.

Kňaz: Matka ustavičnej pomoci, ako Dieťa Ježiš vkladá obidve svoje ruky do tvojej, tak aj my, dôverujúc v silu tvojho príhovoru, predkladáme ti tieto prosby:

Kňaz prednesie osobné prosby veriacich a potom spieva alebo recituje modlitbu:

Kňaz: Matka ustavičnej pomoci, vypočuj naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme. Obdaruj nás zo svojej pokladnice hojností a milostí. Všetky zástupy anjelov ťa oslavujú a my pútnici zeme voláme k tebe:

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz:
– za chorých, aby si ich uzdravila,
– za utrápených, aby si ich potešila,
– za plačúcich, aby si im slzy otrela.

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz:
– za siroty a opustených, aby si im bola Matkou,
– za biednych a núdznych, aby si im pomohla,
– za blúdiacich, aby si ich na cestu pravdy priviedla.

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz:
– za pokúšaných, aby si ich vymanila z osídel zlého,
– za slabých a padajúcich, aby si ich v dobrom podržala,
– za hriešnikov, aby si ich k úprimnému pokániu priviedla.

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz:
– za všetkých tvojich zosnutých ctiteľov, aby si im otvorila nebo,
– za našu vlasť a za pokoj vo svete,
– za nás tu prítomných, aby sme rástli v pravej láske k Ježišovi Kristovi a k tebe.

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz:
– za všetkých, čo trpia pre spravodlivosť, pravdu a slobodu, aby si im vyprosila silu,
aby si vypočula všetky vyslovené i nevyslovené prosby.

Ľud: Vypočuj nás, o čo prosíme, tebe Matka dôverujeme, pros za nás Mária, naša ochrana!

Kňaz: Presvätá Bohorodička, v tomto milostivom obraze ťa uctievame ako Matku ustavičnej pomoci, vypočuj naše prosby, aby sme rástli vo viere, nádeji a láske, a spolu s tebou oslavovali Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kňaz: Teraz sa pomodlime za Svätého Otca a na jeho úmysly.
Otče náš…
Raduj sa, Bohorodička…
Sláva Otcu…

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky a na veky vekov. Amen. Pane zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Na záver sa môže zaspievať vhodná pieseň.

Deväťdňová pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci

Kľakni si doma alebo v chráme pred ikonou Matky ustavičnej pomoci, pomodli sa 9-krát Raduj sa Bohorodička… , a potom modlitbu, ktorá je predpísaná na každý deň

Prvý deň
Ó, najsvätejšia Matka, moja Mária, do Tvojich rúk zložil Boh poklady svojich milostí a svojho zľutovania, Teba ustanovil za našu Matku a Orodovnicu. Utiekam sa preto k Tebe plný dôvery v Tvoju materinskú lásku a ustavičnú pomoc a prosím o milosť, aby som vždy žil podľa vôle Božej a vôle Tvojej. Do Tvojich rúk vkladám svoje srdce a vrúcne Ti odporúčam blaho svojej duše, svoje každodenné starosti, ale zvlášť túto prosbu … (tu uvedieš prosbu, o ktorú prosíš). S dôverou od Teba očakávam, Matka moja, že ma vyslyšíš. Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia Panna Mária, že od vekov nebolo počuť, aby si bola niekoho opustila, kto pod Tvoju ochranu sa utiekal, Teba o pomoc prosil, alebo o príhovor žiadal. Touto dôverou povzbudený ponáhľam sa k Tebe, Panna panien, Matka, k Tebe prichádzam, k Tebe sa uchyľujem, hriešnik stonajúci. Nezavrhni, Matka večného Slova, moje slová, ale vypočuj ich! Amen.

Druhý deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Sme veľmi šťastní, že máme milú našu matku Prečistú Pannu Máriu, ktorá je taká bohatá na všetky dobrodenia a každú milosť, že niet na svete nikoho, kto by tejto milosti nebol účastný. Tento nevyčerpateľný poklad milostí dostala, aby z neho udeľovala všetkým svojim ctiteľom. A preto Matka moja, Matka ustavičnej pomoci, ukáž, že si tiež mojou Matkou a pomôž mi … (tu povieš, o čo prosíš), a daj tiež, aby som to, o čo prosím, len ku cti a sláve Božej a k spáse svojej použil!
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Tretí deň
9 krát Raduj sa Bohorodička…
Pristúpme s nádejou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo v príhodnom čase. Ten trón je Prečistá Panna Mária, ako nás svätí uisťujú, z ktorého Boh udeľuje všetky milosti. Najmilostivejšia Kráľovná, keď máš takú veľkú túžbu pomáhať hriešnikom, hľa, ja som veľký hriešnik, ktorý sa utieka k Tebe. Ó, Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika pri svojich nohách, ktorý sa k Tebe utieka a v Teba dôveruje. Matka milosrdenstva, zmiluj sa nado mnou. Všetci Ťa nazývajú svojím útočiskom a nádejou, buď teda mojím útočiskom a nádejou. Pomôž mi pre lásku k Ježišovi Kristovi … (tu povieš, o čo prosíš), podaj svoju pomocnú ruku úbohému hriešnikovi, ktorý Ti odporúča a Tvojej službe sa naveky venuje! Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Štvrtý deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Ako spanilá oliva na poliach. „Som spanilá oliva“, vraví Prečistá Panna Mária, z ktorej stále tečie olej milosrdenstva. „A stojím na poli, aby ma všetci videli a ku mne sa utiekali.“ A preto aj ja sa k Tebe utiekam Matka ustavičnej pomoci a prosím vrúcne: Rozpomeň sa, najmilostivejšia Matka moja, že nikdy nebolo počuť, že by si niekoho bola opustila, kto sa do Tvojej ochrany odporúčal. Ja nechcem byť prvým takým nešťastným, aby som bol opustený od Teba, keď sa k Tebe utiekam. Ó, Pani moja, prispej mi bez meškania na pomoc, zvlášť v tejto veci, o ktorú Ťa prosím (tu povieš, o čo prosíš). Ach, akú potechu, dôveru a vrúcnu pobožnosť pociťuje moja duša, kedykoľvek vyslovím Tvoje meno. Ďakujem Bohu, že k môjmu blahu a pomoci dal mi takú dobrú, láskavú a mocnú Matku! Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Piaty deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Matka Božia, Matka Ježiša Krista sa vo všetkom podobá svojmu Synovi. Keďže je Matkou milosrdenstva, má veľkú radosť, keď môže úbohým pomáhať a potešiť ich. Túžba tejto Matky, každému rozdávať milosti je taká veľká, že Bernard z Bustis o nej hovorí: „Viac si žiada Tebe dobre činiť a milosti preukazovať, ako Ty si žiadaš dostať ich.“ Ó, moja najmilšia Pani, celá Cirkev Ťa nazýva a pozdravuje ako svoju nádej. Sv. Bernard Ťa volá príčinou všetkej svojej nádeje a vraví: „V Teba nech dúfa, kto už stratil všetku svoju nádej!“ A tak i ja volám k Tebe: Ó, Mária, moja Matka, Ty vieš i zúfajúcich spasiť, Tebe úplne dôverujem. Do Tvojich rúk skladám túto svoju prosbu … (tu povieš, o čo prosíš), pomôž mi a vyslyš ma. Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Šiesty deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Zbožný Bernard z Bustis hovorí: „Hriešnik, nezúfaj, ale s dôverou sa obráť k tejto Pani a uvidíš, že jej ruky pretekajú milosrdenstvom a štedrosťou.“ Nech si ktokoľvek, neoddávaj sa nedôvere, ale utiekaj sa k tejto Matke s pevným presvedčením, že ti pomôže a uvidíš, že jej ruky sú plné milosrdenstva a milostí. Ó, Matka ustavičnej pomoci, Ty si rozdávateľka milostí, ktoré Boh nám biednym hriešnikom udeľuje, a preto učinil Ťa takou mocnou, takou bohatou, takou dobrotivou, aby si nám vždy pomáhala v našich potrebách. Nikdy neprestanem Bohu ďakovať, že mi dal Teba poznať. Aký by som bol úbohý, keby som nemal Teba, Matka moja. Milujem Ťa, Matka moja a takú mám k Tebe veľkú dôveru, že do Tvojich rúk úplne odovzdávam svoju dušu i svoju prosbu … (tu povieš, o čo prosíš), o čo Ťa už tak dlho prosím. Ó, Mária, moje útočište, pomôž mi! Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Siedmy deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Ó, najsladšia, najmilostivejšia a lásky najhodnejšia, Kráľovná moja. Akou útechou sú mi slová sv. Bernarda, kedykoľvek sa k Tebe utiekam. Hovorí, že nepozeráš na zásluhy toho, kto sa Tvojej milosti domáha, ale že si ochotná pomôcť všetkým, ktorí Ťa prosia o pomoc. Keď Ťa teda vzývam, Ty ma láskavo počúvaš. Preto čuj, o čo Ťa prosím. Som úbohý hriešnik, ktorý si nezaslúži, aby si na neho vzhliadla. Ale chcem sa polepšiť a milovať Boha, ktorého som toľko urážal a milovať Teba, na ktorú som tak často zabúdal. Zasväcujem sa Tvojej službe, obetujem Ti svoju prosbu … (tu povieš, o čo prosíš) a s touto prosbou obetujem Ti aj svoje úbohé srdce. Pomôž mi prosím, Matka moja. Počula si moju prosbu? Dúfam, že si počula a vyslyšala! Ó, Mária, zľutuj sa nado mnou. Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Ôsmy deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Premocná Pani moja, Matka moja ustavičnej pomoci, cítim sa potešený vo svojich úzkostiach, kedykoľvek sa obrátim na Teba a v myšlienkach, Matka moja, si bohatá na milosti, takže Ťa svätí nazývajú „morom milostí“ – „prameňom milostí a všetkej útechy“ – „plnosťou všetkého dobrého“, a keď uvážim z druhej strany, ako veľmi si naklonená nám dobre robiť. Ó, najbohatšia, ó, najmúdrejšia, ó, najdobrotivejšia Matka moja, viem, že Ty lepšie poznáš potreby mojej duše, ako ja sám a že ma viac miluješ, ako sa ja môžem milovať. Vypros mi preto milosť, o ktorej vieš, že je mojej duši najpotrebnejšia. Súčasne Ti predkladám svoju prosbu … (tu povieš, o čo prosíš), vypros mi ju od Boha, keďže sa zrovnáva s Jeho svätou vôľou a nebude na prekážku môjmu spaseniu. Tak dúfam, tak nech sa stane! Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Deviaty deň
9-krát Raduj sa Bohorodička…
Ach, ako sa mi uľaví v mojich biedach, ako sa cítim potešený v súženiach a ako som posilnený v pokušeniach, keď si spomeniem na Teba a o pomoc Ťa vzývam, Matka naša ustavičnej pomoci. Áno, máte pravdu, svätí, keď moju Pani nazývate: „Prístavom usúžených“ – „uľahčením našich bied“ – „útechou úbohých“ – „utíšením našich sĺz“. Matka moja, Mária, poteš ma. Som plný hriechov a obkľúčený nepriateľmi. Potešíš ma, keď mi vyprosíš milosť, o ktorú Ťa tak vrúcne prosím … (tu povieš, o čo prosíš). Ty sa nazývaš pomocnicou kresťanov a pokladnicou milostí, vypočuj moju prosbu, ktorú dnes znova vkladám do Tvojich rúk. Príď mi na pomoc, Tebe sa odporúčam. Prijmi ma medzi svojich najvrúcnejších ctiteľov, vezmi ma pod svoju ochranu. Lebo keď Ty ma chrániš, ničoho sa nebojím. Vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Ježišovi Kristovi a zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy k Tebe utiekal, vo všetkých svojich potrebách, Matke ustavičnej pomoci. Amen.
Rozpamätaj sa, najláskavejšia… atď. (pozri koniec prvého dňa)

Utiekaj sa vždy k Matke ustavičnej pomoci vo všetkých svojich krížoch, bolestiach a utrpeniach, vo veciach svojej večnej spásy, lebo ctiteľ Matky Božej nezahynie.

Modlitby k Matke ustavičnej pomoci

Modlitba I.
Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfam, tebe dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikov, buď teda aj mojím útočiskom. Pre svoju lásku k Ježišovi ujmi sa ma a podaj mi svoju pomocnú ruku. Ďakujem milosrdnému Bohu, že mi dal túto dôveru v teba. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem vzývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a tak stratím svoju dušu. Preto daj mi už teraz milosť, aby som sa k tebe utiekal s prosbou: Matka ustavičnej pomoci, ujmi sa ma a nedaj, aby som znova urazil svojho Boha.

Modlitba II.
Ó, Matka ustavičnej pomoci, dovoľ, aby som tvoje mocné meno neustále vzýval, lebo v ňom nájdem bezpečnú ochranu v živote i spasenie v hodine smrti. Nech tvoje meno je odteraz dychom môjho života! Príď mi bez meškania na pomoc, kedykoľvek budem k tebe volať, lebo v nijakom pokušení, v nijakej úzkosti, nikdy a nikde nezabudnem vzývať tvoje najsladšie meno. Ale neuspokojím sa len s tým, že budem tvoje meno vyslovovať len ústami. Chcem ho vzývať s vierou a láskou. Nech vrúcna láska k tebe ma stále núti často k tebe volať: Ó, Matka ustavičnej pomoci, prihováraj sa za mňa!

Modlitba III.
Matka moja, ty si rozdávateľkou všetkých milostí, ktoré Boh udeľuje biednym hriešnikom. Boh ťa preto učinil takou mocnou, bohatou a dobrotivou, aby si nám v našich potrebách ustavične pomáhala. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, čo sa k tebe utiekajú. Príď aj mne na pomoc! Do tvojich rúk vkladám svoju nesmrteľnú dušu a svoju pevnú nádej na večnú blaženosť. Vezmi ma pod svoju ochranu. Ak ty ma budeš chrániť, ničoho sa nebudem báť; ani svojich hriechov, lebo ty mi vyprosíš odpustenie; ani zlého ducha, lebo ty si silnejšia než celé peklo; ani svojho prísneho a spravodlivého Sudcu, Ježiša Krista, lebo ty si jeho milovaná Matka a zmieriš ho jedinou svojou modlitbou. Len jedného sa bojím: že v čase pokušenia zabudnem sa k tebe utiekať, a tak biedne zahyniem. Matka moja, vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Ježišovi Kristovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy utiekal k tebe, láskavá Matka ustavičnej pomoci. Amen.

Modlitba človeka, ktorý upadol do ťažkého hriechu
Drahá Matka ustavičnej pomoci, čo som to spravil – ja úbožiak! Znova som vo svojej duši ukrižoval Ježiša, tvojho Božského Syna!
Mám podľahnúť zúfalstvu? Môžem po takom strašnom čine dosiahnuť odpustenie? Ó, Mária, volajú ťa Matkou ustavičnej pomoci, a nikdy nebolo počuť, že by si sa zriekla úbohého hriešnika, ktorý sa utieka k tebe. Preto aj ja s celou dôverou ti padám k nohám a z hĺbky svojej hriešnosti volám: Matka milosrdenstva, zľutuj sa nado mnou, vypros mi odpustenie od svojho Božského Syna. Viem, že Ježiš je Boh milosrdný, že nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Zhrešil som a v tejto chvíli sa neosmeľujem dvihnúť k nemu svoje smutné oči. Mocná nebeská Kráľovná, buď teda ty mojou orodovnicou u Ježiša, svojho Syna, a vypros mi odpustenie hriechov. Moja najmilšia Matka, mohol by som vari ešte dlhšie žiť v tomto nešťastnom stave, odlúčený od Boha, najvyššieho dobra, nespokojný a nešťastný v stálom nebezpečenstve zatratenia? Nie, nie, najsvätejšia Panna! Len čo budem môcť, pristúpim k sviatosti zmierenia, aby som znova žil ako Božie dieťa. Najsvätejšia Božia Matka, ty mi v tom musíš pomôcť, lebo iba s tvojím prispením môžem dostať milosť vykonať si dobrú spoveď a úprimne sa obrátiť. Spomeň si, najláskavejšia Panna, že si útočište hriešnikov! Preto ma neopusť v mojej žalostnej biede a vypros mi milosť, aby som čo najskôr obnovil priateľstvo so svojím dobrým Bohom. Amen.

Modlitba za obrátenie hriešnika
Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vykúpená krvou tvojho Božského Syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbohého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Nezabúdaj, že si útočište hriešnikov, že Boj ti dal moc obrátiť aj najzatvrdnutejšieho hriešnika! Moje úpenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do priepasti. Vypros mu účinnú milosť, ktorá ním zatrasie a privedie ho k Bohu. A keby bolo treba, pošli mu aj dajaké súženie, aby vstúpil do seba, zamyslel sa nad sebou a urobil koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia Orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na úpenlivé prosby ich príbuzných a priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť „môjho“ hriešnika! Maria, pomôž! Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca. Matka milosrdenstva, pomôž! Amen.

Modlitba za rodinu
Drahá Matka ustavičnej pomoci, tebe zverujem telesné a duševné zdravie svojej rodiny. Vieš dobre, aké nespočetné nebezpečenstvá hrozia telu a duši tých, čo sú mi veľmi drahí. Skazený svet ich pred mojimi očami zvádza a chce ich priviesť do skazy. Matka, zaprisahám ťa, upevni ich vieru, chráň ich proti zlu. Daj, nech božie prikázania sú ich životnou smernicou, nech vo svätom náboženstve nachádzajú útechu v utrpení a životných trápeniach.
Mária, moja milá Matka, nepochybujem, že ich budeš matersky ochraňovať, že budeš bdieť nad mojou rodinou. Všetkým nám vypros milosť, aby sme nikdy nezabudli utiekať sa pod tvoju ochranu. Potom nik z mojich milých nezahynie a všetci sa budeme môcť pozerať za oponu nášho pozemského putovania a za ňou raz uvidíme teba, našu milovanú Matku.

Modlitba za deti
Svätá Panna, naša drahá Matka ustavičnej pomoci, pre tvoju nežnú lásku k dieťaťu Ježišovi vezmi pod svoju ochranu malé deti, ktoré Boh tak veľmi miluje.
Neprosím len o ich telesné zdravie, ale odporúčam ti aj ich čisté, nepoškvrnené duše. Chráň ich pred zlými priateľmi, pred vplyvom zlého prostredia, nech si zachovajú nevinné, nepoškvrnené srdcia. Daj, nech tí, ktorým je zverená starostlivosť o ich život, si uvedomujú svoju nesmiernu zodpovednosť za ich výchovu. Nech si uvedomia, že detská duša je vzácny poklad, pre ktorý sa treba obetovať, ktorý si vyžaduje veľa námahy a lásky. Napokon ťa, drahá Matka ustavičnej pomoci, prosím, aby tieto milé deti vošli raz do krásneho neba ako anjeli.

Modlitba sv. Alfonza
Mária, najsvätejšia a nepoškvrnená Panna a moja Matka, ty si Matka môjho Pána, kráľovná sveta, orodovnica, nádej a útočište hriešnikov. Preto sa k tebe utiekam – ja bedár a najväčší hriešnik. S nežnou úctou sa viniem k tebe, moja vznešená Kráľovná, a ďakujem ti za všetky dobrodenia, ktorými ma zahŕňaš, ale najmä za to, že si ma zachránila pred peklom, ktoré som si už tak veľa ráz zaslúžil. Milujem ťa, lásky najhodnejšia Pani, a z lásky k tebe sľubujem, že ti vždy budem slúžiť a zo všetkých síl sa vynasnažím, aby ti aj druhí slúžili. Po Bohu si moja jediná nádej a preto pevne dúfam, že budeš za mňa orodovať, aby som si spasil dušu. Matka milosrdenstva, prijmi ma za svojho služobníka a vezmi ma pod svoj materinský plášť. Ty vždy dostaneš od Boha všetko, o čo ho prosíš.
Osloboď ma teda od všetkých pokušení, alebo mi aspoň vypros silu, aby som ich s tvojou pomocou premohol. Verím, že mi vyprosíš opravdivú lásku k Ježišovi Kristovi a že v tejto láske raz umriem.
Matka moja, pre tvoju lásku k Bohu ťa prosím, pomáhaj mi v ťažkostiach tohto života. Neopusť ma, kým ma neuvidíš v nebi medzi blaženými. Tam ti budem ďakovať a večne oslavovať tvoje milosrdenstvo. Amen.

Modlitba pri voľbe povolania
Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. Viem, že v pozemskom živote musím slúžiť tvojmu synovi Ježišovi, lebo všetko, čo som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti musia teda smerovať k nemu, aby som si zaslúžil nebo.
Drahá Matka, v akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa chcel rozhodovať bez teba i bez Ježiša. Nie, nechcem si voliť povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol uspokojovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť svoje večné šťastie.
S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma chce mať On. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho najsvätejšiu vôľu.
Pýtam sa sám seba: Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi?
Volá ma Boh, aby som sa mu celkom zasvätil vo svätom kňazstve alebo v rehoľnej rodine? Aby som mu slúžil vo svätom manželstve? Alebo ako sestrička, ktorá sa celkom venuje skutkom milosrdenstva v nemocnici a nahrádza trpiacim bratom a sestrám ich pozemskú matku a slúži v nich trpiacemu Ježišovi?
Kam ma volá Ježiš? Moja drahá Matka, povedz mi to! Osvieť môjho spovedníka, aby mi mohol ukázať správnu cestu!
A keď ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal všetky prekážky na tejto ceste!
Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala s Božou vôľou.
A keď sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, Matka, ich odporúčam, ty ich potešuj!
Vyslyš ma, moja drahá Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna. Amen.

Modlitba chorého
Drahá Matka ustavičnej pomoci, trpím, už dlho ma sužuje bolesť. A keď mi slabne telo, slabne aj duch. Zavše už strácam aj silu k modlitbe. Nikde nenachádzam útechu. Ani návšteva a súcit najlepších priateľov ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje netrpezlivosť a smútok.
Ostávaš mi len ty, najsvätejšia Panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje nado mnou. Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo a odovzdane prijímal z Božej ruky každú bolesť, alebo ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať. Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú obeť, ktorú bude odo mňa žiadať tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu. Amen.

Modlitba za chorého
Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohoto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná.

Modlitba pracujúceho kresťana
Ó, Mária, pokorná služobnica Pána! Vo svojom pozemskom živote si poznala, čo je to chudoba. Vieš, koľko námahy a starostí nás stojí každodenný chlieb. Sláva, ktorú teraz požívaš, ti nedá zabudnúť na mnohorakú biedu pracujúceho človeka. Naopak, so záľubou sa pozeráš na nás a ochotne nám prichádzaš na pomoc. Matka vždy ochotná pomôcť, požehnávaj našu prácu, aby sme čestne zarobený chlieb mohli požívať spokojne a v pokoji. Matka, neprosíme ťa len za pozemský chlieb. Vypros nám milosť, aby sme si prácou zaslúžili aj nebo. Naše miesto na tejto zemi je malé a skromné, naša práca často ťažká a ubíjajúca. Ale práve ona nám pomôže, keď ju budeme vykonávať z lásky, aby sme si zaistili nádherné miesto v nebi. Akí šťastní budeme vo večnej vlasti, kde nám už nebudú tiecť slzy z očí ani stekať pot po čele, kde už nebude bolesti, kde sa všetky starosti zmenia na šťastie a pokoj, kde po mnohých námahách bude naším večným údelom blažený pokoj. Ó, Mária, vypros nám tú milosť! Amen.

Modlitba za čistotu srdca
Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri sa na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc.
Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Áno, moje telo je chrámom dobrého Boha, býva v ňom Boží duch. Teraz chápem, prečo má Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú čisté, nevinné telá, čo si zachovávajú Boží chrám čistý. Teraz aj chápem strašné slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18, 6). A sv. Pavol hovorí: „Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý … nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.“ (Ef 5, 5)
Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce tisícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu. Moja vlastná žiadostivosť ma vedie do týchto vábivých pascí.
Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu. Vypros mi milosť, aby som stále bdel, nie sníval. Posväcuj moje zmysly, aby som sa nijakou myšlienkou, nečistou predstavou neprevinil proti Ježišovi. Stvor vo mne srdce čisté; srdce, ktoré horí láskou k Bohu a potláča všetky zlé túžby, premáha city, ktoré by poškvrnili moju nevinnosť.
Daj, aby som bdel nad svojimi zmyslami. Chráň mi oči, aby som ich zatváral pred každým nebezpečným pohľadom a pred každým nebezpečným čítaním. Posilňuj ma, aby som nepočúval reči, ktoré by vo mne mohli zanechať zlé stopy. Vzdiaľ odo mňa všetky svetské zábavy, také nebezpečné pre moju čistotu, nech sa odvážne vyhýbam všetkým príležitostiam. Aj keby moje srdce chcelo milovať príležitosť ku hriechu, ako milujem svoje pravé oko alebo svoju pravú ruku, predsa chcem pred ňou utekať. A keby tento útek bolel tak, ako by mi utínali pravú ruku, aj tak chcem rozbiť nehanebné okovy. Drahá Matka, pamätaj, že si Matkou ustavičnej pomoci. Preto volám: Posilňuj ma! Ustavične mi pomáhaj! Kroť moje telo bázňou pred Božím trestom. Živo mi pripomínaj spaľujúci pekelný oheň, ktorý bude večne trýzniť nečistých!
Pomôž, aby nevýslovná zaslepenosť v jedinom okamihu rozkoše nevrhla moju dušu do večných múk. Ó, Mária, stále ma napĺňaj veľkým odporom proti neresti nečistoty a zapáľ v mojom srdci veľkú lásku k čnosti svätej čistoty. Matka moja, ty ma musíš vyslyšať, lebo za nijakú cenu nechcem stratiť priateľstvo s Ježišom, tvojím Božským Synom. Nech Ježiš nachádza v mojom srdci vždy príjemné bývanie. A keď raz vkročím do krajín večnosti, nech je nebo mojím dedičným údelom. Ako sa teším, že tam spočiniem na tvojom srdci, moja drahá Matka ustavičnej pomoci. Amen.

Modlitba IV.

Zasväcujúca modlitba k Matke ustavičnej pomoci.
Najsvätejšia Panna Mária, ty si sa chcela nazývať Matkou ustavičnej pomoci, aby sme nikdy neprestali v teba dôverovať.
Vrúcne ťa prosím, prijmi aj mňa medzi svojich služobníkov a služobníčky. Zasväcujem ti svoj rozum, aby som stále pamätal na lásku, ktorej si hodná, zasväcujem ti svoj jazyk, aby som chválil tvoje cnosti a rozširoval úctu k tebe, zasväcujem ti svoje srdce, aby som po Bohu teba najviac miloval.
Vznešená Kráľovná, chcem Ti verne slúžiť, skry ma pod svoj ochranný plášť, pomáhaj mi vo všetkých potrebách tela i duše, ale najmä v ťažkej hodine smrti.
Ó, Matka ustavičnej pomoci, viem, že ma viac miluješ, než ja môžem milovať teba. Buď preto mojou Matkou a Pannou. Vládni a rozhoduj nad všetkým, čo som a čo mám! Nakladaj so mnou i so všetkým čo je moje, ako sa ti páči!
Ó Matka moja, vypros mi požehnanie u Boha. Prihováraj sa za mňa vo chvíľach mojej ľudskej slabosti, aby som Ti zachoval vernosť a raz v nebi ťa naveky chválil a miloval a ďakoval ti. Amen.

© Michalovská viceprovincia redemptoristov

Zostavil: Atanáz, CSsR
Vydal: Michalovská viceprovincia redemptoristov