Život v plnosti Ducha

Život v plnosti Ducha
24. októbra 2018 andreas

„Neopíjejte se vínem … ale nechávejte se naplnit Duchem.“ Efezským 5:18, B21

Někdy se lidé opíjejí proto, aby zaplnili svou vnitřní prázdnotu. Jenže to nefunguje. Jak to vtipně vyjádřil jeden Ir: „Dnes večer to je šampaňské a zítra ráno skutečná bolest!“ Když Ježíš viděl, že učedníci nebudou schopni po jeho odchodu přežít, řekl: „… požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha…“ (Jan 14:16-17). Jakmile pochopíš, co Duch svatý zmůže, nebudeš bez něho chtít žít ani jediný den. Všimni si, co je o něm psáno:
1) „… navede tvé nohy na stezku pravdy“ (Jan 16:13, přel. z angl.).
2) Když máš pochyby o svém spasení, ujistí tě, že jsi opravdu Božím vykoupeným dítětem (viz Římanům 8:16).
3) V těžkých situacích, když nevíš, co máš říct, ti dá v pravý čas správná slova (viz Skutky 1:8).
4) Stvoří v tobě svou přirozenost (viz Galatským 5:22). Známe ji jako „ovoce Ducha“, nikoliv jako úsilí našeho těla. Ovoce se nesnaží růst; prostě čerpá život ze stromu, s nímž je spojeno, a prospívá.
Pavel napsal: „Neopíjejte se vínem … to vám jen zničí život. Raději se nechte plnit Duchem svatým“ (Efezským 5:18, přel. z angl.). Obvykle můžeme spatřit opilého člověka, jak mumlá a potácí se při chůzi. V takové situaci řekneme, že ten člověk je „pod vlivem“. Pavlův pokyn je jasný: Jestli jsi věřící, měly by tvá chůze i mluva být „pod vlivem“ Ducha svatého. Popros tedy dnes Boha, aby tě plnil svým Duchem a „dobíjej“ se každodenní četbou jeho Slova a modlitbou.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)