Poučení od bohatého zákoníka (1)

Poučení od bohatého zákoníka (1)
18. októbra 2018 andreas

„Jedno ti ještě schází.“ Lukáš 18:22

Lukáš zaznamenal příběh: „Jeden z předních mužů se ho otázal: ‚Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?‘ Ježíš mu řekl: ‚… Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.‘ On řekl: ‚To všechno jsem dodržoval od svého mládí.‘ Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: ‚Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!‘ On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý“ (Lukáš 18:18-23).
Ten muž měl dva problémy a Ježíš mu oba ukázal. Zaprvé zjistil, že dodržování spousty náboženských pravidel nemůže vyplnit prázdnotu duše; to dokáže jedině vztah s Kristem. Za druhé odhalil, že nejenom sám vlastní bohatství, ale také že to bohatství vlastní jeho a brání mu následovat Krista. Měl tak velký potenciál! Mohl využít svých zdrojů, známostí a energie pro potřeby Božího království, jenže on si to všechno chtěl nechat pro sebe. Bible shrnuje jeho život do čtyř slov: „On se velice zarmoutil.“ A výsledek? Z mladého bohatého muže se nakonec stal bohatý starý muž. Pamatoval si až do smrti Ježíšova slova: „Přijď a následuj mne!“
Se stejnou nabídkou přichází Ježíš i k tobě. Když řekneš ne, budeš toho na konci svého života litovat. Pokud řekneš ano, bude ti odměnou radost a taková míra požehnání, jakou jsi nikdy dříve nepokládal za možnou.

(Zamyslenie prevzaté zo stránky Slovo pro každý den.)